EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2501

Kommissionens förordning (EG) nr 2501/96 av den 23 december 1996 om fastställande för 1997 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för kalvar med en vikt på högst 80 kg och med ursprung i vissa tredje länder

OJ L 338, 28.12.1996, p. 65–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2501/oj

31996R2501

Kommissionens förordning (EG) nr 2501/96 av den 23 december 1996 om fastställande för 1997 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för kalvar med en vikt på högst 80 kg och med ursprung i vissa tredje länder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 338 , 28/12/1996 s. 0065 - 0070


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2501/96 av den 23 december 1996 om fastställande för 1997 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för kalvar med en vikt på högst 80 kg och med ursprung i vissa tredje länder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av den 22 december 1995 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2490/96 (2), särskilt artikel 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1926/96 av den 7 oktober 1996 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt avtalen om frihandel och handelsrelaterade frågor med Estland, Lettland och Litauen så att det jordbruksavtal beaktas som ingicks under Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar (3), särskilt artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordningarna (EG) nr 3066/95 och (EG) nr 1926/96 föreskrivs för 1997 öppnande av en tullkvot på 178 000 levande nötkreatur med en vikt på högst 80 kg och med ursprung i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern, som åtnjuter en nedsättning av tulltaxan med 80 %. Det bör fastställas förvaltningsbestämmelser för import av dessa djur.

Erfarenheten visar att en begränsning av importen kan ge upphov till ansökningar om importlicens i spekulativt syfte. För att de planerade åtgärderna skall fungera som avsett bör huvuddelen av de tillgängliga kvantiteterna reserveras för s.k. traditionella importörer av levande nötkreatur. För att inte orsaka stelhet i handelsförbindelserna inom sektorn bör dock ytterligare en kvantitet ställas till förfogande för sådana aktörer som kan visa att de bedriver en seriös verksamhet och handlar med betydande kvantiteter. För detta ändamål och för att säkerställa effektiv förvaltning är det lämpligt att kräva att de berörda aktörerna exporterade eller importerade minst 100 djur under år 1996. Ett parti på 100 djur utgör i princip en normal last, och erfarenhet visar att försäljning eller inköp av ett enstaka parti utgör ett minimikrav för att en transaktion skall kunna betraktas som reell och bärkraftig. För kontrollen av dessa kriterier krävs att alla ansökningar från en och samma sökande lämnas in i samma medlemsstat.

För att undvika spekulation bör aktörer som inte längre är verksamma inom nötköttssektorn den 1 januari 1997 inte vara berättigade till kvoten.

För att säkerställa regelbunden import av de kvantiteter som fastställts för 1997 bör utfärdandet av licenser fördelas över olika perioder under 1997.

Det bör föreskrivas att systemet administreras med hjälp av importlicenser. I detta syfte bör närmare bestämmelser fastställas, i synnerhet om inlämnande av ansökningar och om de uppgifter som skall lämnas i ansökningarna och i licenserna, i förekommande fall utan hinder av vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2350/96 (5), och i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/96 (7). Dessutom bör det föreskrivas att licenserna skall utfärdas efter en betänketid och, eventuellt, med tillämpning av en enhetlig procentsats för nedsättning.

Förvaltningskommittén för nötkött har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har fastställt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs förvaltningsbestämmelser för import till gemenskapen av levande nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 och 0102 90 49 och avses i artikel 1.1 punkt a i rådets förordning (EEG) nr 805/68 (8) och med ursprung i något av de tredje länder som anges i bilaga I, utöver import inom ramen för de importtullkvoter på 169 000 unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning och 153 000 levande nötkreatur med en vikt på 160-300 kg.

Artikel 2

1. I enlighet med bestämmelserna i denna förordning får importlicenser för 1997 utfärdas för högst 178 000 djur som omfattas av KN-nummer 0102 90 05 och med ursprung i något av de tredje länder som anges i bilaga I.

2. För dessa djur skall värdetullen och de särskilda tullbelopp som fastställs i Gemensamma tulltaxan sänkas med 80 %.

3. Den kvantitet som avses i punkt 1 skall delas i två delar enligt följande:

a) Den första delen på 70 %, dvs. 124 600 djur, skall fördelas mellan

- importörer i gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 1994 som kan bevisa att de under perioden 1 januari 1994-31 december 1996 har importerat djur som omfattas av KN-nummer 0102 90 05 inom ramen för de förordningar som förtecknas i bilaga II, och

- importörer i de nya medlemsstaterna som kan bevisa att de till den medlemsstat där de är registrerade

- under 1994 har importerat djur som omfattas av ovannämnda KN-nummer från länder som för dem var att betrakta som tredje land den 31 december 1994, och

- under perioden 1 januari 1995-31 december 1996 har importerat djur inom ramen för de förordningar som avses i punkt b i bilaga II.

b) Den andra delen på 30 %, dvs. 53 400 djur, skall fördelas mellan importörer som kan bevisa att de under 1996 har exporterat eller importerat minst 100 levande nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0102 90 utom dem som nämns i punkt a.

Importörerna skall vara registrerade för mervärdesskatt i en medlemsstat.

4. De 124 600 djuren skall fördelas proportionellt mellan de importörer som är berättigade att delta i förhållande till deras import av djur enligt artikel 3 a under 1994, 1995 och 1996, för vilken bevis har framlagts enligt punkt 6.

5. De 53 400 djuren skall fördelas proportionellt till de sökta kvantiteterna mellan de importörer som är berättigade att delta.

6. Som bevis för import och export gäller endast tulldokument om övergång till fri omsättning eller exportdokument som klarerats av tullmyndigheterna.

Medlemsstaterna får godta bestyrkta kopior av dessa dokument om den sökande till myndighetens tillfredsställelse kan visa att det varit omöjligt för honom att skaffa fram originaldokumenten.

Artikel 3

1. Importörer som den 1 januari 1997 inte längre utövade någon verksamhet inom nötköttssektorn beaktas inte vid fördelningen i enlighet med artikel 2.3 a.

2. Ett företag som uppstått genom en sammanslagning av företag som vart och ett enligt artikel 2.4 var berättigat att delta, skall ha samma rättigheter som de ursprungliga företagen.

Artikel 4

1. Importlicensansökningar får lämnas in endast i den medlemsstat där sökanden är registrerad på det sätt som avses i artikel 2.3.

2. För tillämpningen av artikel 2.3 a skall importörer senast den 17 januari 1997 lämna importansökan till de behöriga myndigheterna, tillsammans med det bevis som avses i artikel 2.6.

Efter kontroll av de framlagda dokumenten skall medlemsstaterna senast den 31 januari 1997 till kommissionen vidarebefordra förteckningen över de importörer som uppfyller villkoren för godkännande, särskilt med uppgift om deras namn och adress samt det antal bidragsberättigande djur som importerats under vart och ett av referensåren.

3. För tillämpningen av artikel 2.3 b skall importörer lämna in importansökan till och med den 17 januari 1997, tillsammans med det bevis som avses i artikel 2.6.

Endast en ansökan per sökande får lämnas in. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan skall inte någon av ansökningarna från den personen tas i beaktande. Ansökningarna får inte gälla en kvantitet som är större än den tillgängliga kvantiteten.

Efter kontroll av de framlagda dokumenten skall medlemsstaterna senast den 31 januari 1997 till kommissionen vidarebefordra en förteckning över de sökande och vilka kvantiteter de ansökt om.

4. Alla anmälningar, även anmälningar om att inga ansökningar har lämnats in, skall sändas via telex eller fax, utformade enligt förlagorna i bilagorna III och IV i de fall då ansökningar har lämnats in.

Artikel 5

1. Kommissionen skall besluta om ansökningar kan godkännas.

2. Om de kvantiteter för vilka ansökningar enligt artikel 4.3 har lämnats in överstiger de tillgängliga kvantiteterna, skall kommissionen minska kvantiteterna i ansökningarna med en enhetlig procentsats.

Om denna minskning resulterar i en kvantitet på mindre än 100 djur per ansökan, skall partier på 100 djur fördelas mellan de berörda medlemsstaterna genom lottdragning. Om den återstående kvantiteten är mindre än 100 djur, skall den kvantiteten utgöra ett enda parti.

Artikel 6

1. För import av den kvantitet som fördelats i enlighet med artikel 5 skall det krävas att en importlicens uppvisas.

2. Licensansökningar får lämnas in endast i den medlemsstat där ansökan om importrättighet lämnades in.

3. Licenserna skall utfärdas på importörernas begäran till och med den 30 juni 1997 för högst 50 % av de tilldelade importrättigheterna. Importlicenserna för resterande antal djur skall utfärdas från och med den 1 juli 1997.

Det antal djur för vilka licensen utfärdas skall uttryckas i enheter som avrundas uppåt respektive nedåt.

4. Licensansökningar och licenser skall innehålla följande uppgifter:

a) I fält 8 de länder som anges i bilaga I; för licensen krävs import från ett eller flera av de länder som anges.

b) I fält 16 undernummer 0102 90 05.

c) I fält 20 minst en av följande noteringar:

Reglamento (CE) n° 2501/96

Forordning (EF) nr. 2501/96

Verordnung (EG) Nr. 2501/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2501/96

Regulation (EC) No 2501/96

Règlement (CE) n° 2501/96

Regolamento (CE) n. 2501/96

Verordening (EG) nr. 2501/96

Regulamento (CE) nº 2501/96

Asetus (EY) N:o 2501/96

Förordning (EG) nr 2501/96.

5. Importlicenser som utfärdas enligt denna förordning skall gälla 90 dagar från dagen för utfärdandet. Inga licenser skall emellertid gälla efter den 31 december 1997.

6. De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela gemenskapen.

7. Artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88 skall inte tillämpas.

Artikel 7

Djuren skall omfattas av de tullar som avses i artikel 1 vid framläggandet av ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats av det exporterande landet i enlighet med protokoll nr 4 till Europaavtalen och protokoll nr 3 i Frihandelsavtalen.

Artikel 8

Senast tre veckor efter den djurimport som avses i denna förordning skall importören informera den behöriga myndighet som har utfärdat importlicensen om antalet importerade djur och deras ursprung. Myndigheterna skall vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen i början av varje månad.

Artikel 9

1. Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1445/95 skall importören vid ansökan om importlicens ställa en säkerhet för importlicensen på 3 ecu per djur och en säkerhet för de anmälningar som avses i artikel 8 i den här förordningen på 1 ecu per djur.

2. Säkerheten för anmälan skall frisläppas om anmälan vidarebefordras till den behöriga myndigheten inom den tidsfrist som anges i artikel 8 för de djur som omfattas av den anmälan. I annat fall skall säkerheten anses förverkad. Beslutet om att frisläppa denna säkerhet skall fattas samtidigt som beslut fattas om att frisläppa säkerheten för licensen.

Artikel 10

Bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 3719/88 och (EG) nr 1445/95 skall tillämpas om inte annat följer av bestämmelserna i den här förordningen.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 328, 30.12.1995, s. 31.

(2) Se sida 13 i denna tidning.

(3) EGT nr L 254, 8.10.1996, s. 1.

(4) EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1.

(5) EGT nr L 320, 11.12.1996, s. 4.

(6) EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 35.

(7) EGT nr L 274, 26.10.1996, s. 18.

(8) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

BILAGA I

Förteckning över tredje länder

- Ungern

- Polen

- Tjeckien

- Slovakien

- Rumänien

- Bulgarien

- Litauen

- Lettland

- Estland

BILAGA II

Förordningar som avses i artikel 2.3

Kommissionens förordningar:

a) (EG) nr 3409/93 (EGT nr L 310, 14.12.1993, s. 22)

b) (EG) nr 3076/94 (EGT nr L 325, 17.12.1994, s. 8)

(EG) nr 1566/95 (EGT nr L 150, 1.7.1995, s. 24)

(EG) nr 2491/95 (EGT nr L 256, 26.10.1995, s. 36)

(EG) nr 3018/95 (EGT nr L 314, 28.12.1995, s. 58)

(EG) nr 403/96 (EGT nr L 55, 6.3.1996. s. 9)

(EG) nr 1110/96 (EGT nr L 148, 21.6.1996, s. 15)

(EG) nr 1462/96 (EGT nr L 187, 26.7.1996, s. 34)

BILAGA III

>Start Grafik>

Fax: +32 2 296 60 27, 295 36 13

Tillämpning av artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2501/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GD VI/D/2 - NÖTKÖTTSSEKTORN

>Slut Grafik>

BILAGA IV

>Start Grafik>

Fax: +32 2 296 60 27, 295 36 13

Tillämpning av artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2501/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GD VI/D/2 - NÖTKÖTTSSEKTORN

ANSÖKAN OM IMPORTLICENS

>Slut Grafik>

Top