EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2499

Kommissionens förordning (EG) nr 2499/96 av den 23 december 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1588/94 om föreskrifter för tillämpningen på mjölk och mjölkprodukter av de arrangemang som fastställs i Europaavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Bulgarien och Rumänien å andra sidan

OJ L 338, 28.12.1996, p. 58–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; tyst upphävande genom 397R1596

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2499/oj

31996R2499

Kommissionens förordning (EG) nr 2499/96 av den 23 december 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1588/94 om föreskrifter för tillämpningen på mjölk och mjölkprodukter av de arrangemang som fastställs i Europaavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Bulgarien och Rumänien å andra sidan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 338 , 28/12/1996 s. 0058 - 0060


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2499/96 av den 23 december 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1588/94 om föreskrifter för tillämpningen på mjölk och mjölkprodukter av de arrangemang som fastställs i Europaavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Bulgarien och Rumänien å andra sidan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3383/94 av den 19 december 1994 om vissa tillämpningsföreskrifter för Europaavtalet om en associering mellan å ena sidan Europeiska gemenskaperna och dess medlemsstater och å andra sidan Bulgarien (1), särskilt artikel 1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3382/94 av den 19 december 1994 om vissa tillämpningsföreskrifter för Europaavtalet om en associering mellan å ena sidan Europeiska gemenskaperna och dess medlemsstater och å andra sidan Rumänien (2), särskilt artikel 1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av den 22 december 1995 om fastställande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångstid av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2490/96 (4), särskilt artikel 8 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EG) nr 3066/95 föreskrivs autonom anpassning under en övergångstid av de anpassningar av jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen om en associering mellan å ena sidan Europeiska gemenskaperna och dess medlemsstater och å andra sidan Rumänien respektive Bulgarien för perioden från och med den 1 januari 1996 till tidpunkten för ikraftträdandet av de tilläggsprotokoll till Europaavtalen som skall ingås till följd av de förhandlingar som för närvarande pågår med de berörda länderna. Denna förordning har förlängts till att gälla till och med den 31 december 1997 genom förordning (EG) nr 2490/96.

I kommissionens förordning (EG) nr 1588/94 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1477/96 (6), fastställs tillämpningsföreskrifter för den ordning som föreskrivs i dessa avtal beträffande mjölk och mjölkprodukter. Den förordningen bör ändras för att ta hänsyn till förlängningen av de åtgärder rörande mjölkprodukter som föreskrivs i förordning (EG) nr 3066/95.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1588/94 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Från och med den 1 januari 1997 skall volymen av de kvantiteter som avses i bilaga I fördelas på följande sätt:

- 25 % under perioden 1 januari-31 mars.

- 25 % under perioden 1 april-30 juni.

- 25 % under perioden 1 juli-30 september.

- 25 % under perioden 1 oktober-31 december."

2. Bilaga I skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 5.

(2) EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 1.

(3) EGT nr L 328, 30.12.1995, s. 31.

(4) Se sida 13 i denna tidning.

(5) EGT nr L 167, 1.7.1994, s. 8.

(6) EGT nr L 188, 27.7.1996, s. 7.

BILAGA

"BILAGA I

A. OSTAR FRÅN RUMÄNIEN

Tullsatsen skall nedsättas med 80 % för importerade kvantiteter som hänförs till de KN-nummer som anges i denna bilaga.

>Plats för tabell>

B. OSTAR FRÅN BULGARIEN

1. Tullsatsen skall nedsättas med 80 % för importerade kvantiteter som hänförs till det KN-nummer som anges i denna bilaga.

>Plats för tabell>

2. Kvantiteter som hänförs till det KN-nummer som anges i denna bilaga skall vara befriade från tull.

>Plats för tabell>

Top