EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2489

Rådets förordning (EG) nr 2489/96 av den 20 december 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 vad beträffar den frist som föreskrivs för rådets beslut om ett system för fortlöpande kontroll av gemenskapens fiskefartygs position via satellit

OJ L 338, 28.12.1996, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/1997; tyst upphävande genom 397R0686

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2489/oj

31996R2489

Rådets förordning (EG) nr 2489/96 av den 20 december 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 vad beträffar den frist som föreskrivs för rådets beslut om ett system för fortlöpande kontroll av gemenskapens fiskefartygs position via satellit

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 338 , 28/12/1996 s. 0012 - 0012


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2489/96 av den 20 december 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 vad beträffar den frist som föreskrivs för rådets beslut om ett system för fortlöpande kontroll av gemenskapens fiskefartygs position via satellit

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1)

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

I artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993, om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3) föreskrivs att rådet senast den 1 juli 1996 skall besluta om i vilken omfattning och från och med vilket datum ett system för fortlöpande kontroll av gemenskapens fiskefartygs position via satellit skall införas.

Vid sitt möte den 10 juni 1996 uttryckte rådet sin önskan att fram till och med senast den 31 december 1996 fördjupa sin granskning av rådets förslag till förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 vad beträffar införande av ett sådant system.

Det är därför lämpligt att ändra det datum som fastställs i artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2847/93.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall "1 juli 1996" ersättas med "1 januari 1997".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1996.

På rådets vägnar

S. BARRETT

Ordförande

(1) EGT nr C 278, 24.9.1996, s. 27.

(2) Yttrandet avgivet den 13 december 1996 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2870/95 (EGT nr L 301, 14.12.1995, s. 1) och genom beslut 95/524/EG (EGT nr L 301, 14.12.1995, s. 35).

Top