EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0066

Kommissionens direktiv 96/66/EG av den 14 oktober 1996 om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (Text av betydelse för EES)

OJ L 272, 25.10.1996, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473

No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/66/oj

31996L0066

Kommissionens direktiv 96/66/EG av den 14 oktober 1996 om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 272 , 25/10/1996 s. 0032 - 0035


KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/66/EG av den 14 oktober 1996 om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), senast ändrat genom direktiv 96/51/EG (2), särskilt artikel 7 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt bestämmelserna i direktiv 70/524/EEG skall bilagorna kontinuerligt anpassas med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Bilagorna kodifierades genom kommissionens direktiv 91/248/EEG (3).

Nya användningar av tillsatser i gruppen "Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser" har prövats med framgång i vissa medlemsstater. Dessa nya användningar bör därför tillfälligt tillåtas på nationell nivå i avvaktan på att de kan tillåtas på gemenskapsnivå.

Olyckan i Tjernobyl förorsakade nedfall av radioaktivt cesium vilket har förorenat foder i vissa delar av Nordeuropa. För att skydda människors och djurs hälsa och för att förebygga att föroreningar som orsakas av nuklider och radioaktivt cesium sprids, finns det anledning att skapa en ny grupp tillsatser, dvs. "Bindemedel för radionuklider". En ny tillsats tillhörande denna grupp som gör det möjligt att kraftigt minska upptagningen av cesiumnuklider i djur har prövats med framgång i vissa medlemsstater. Det är lämpligt att tillfälligt tillåta denna nya tillsats på nationell nivå i avvaktan på att den kan tillåtas på gemenskapsnivå.

Studien av de olika tillsatser som anges i bilaga II som kan godkännas på nationell nivå är inte avslutad. Det är därför nödvändigt att förlänga tidsfristen för godkännande av dessa ämnen med en fastställd period.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till direktiv 70/524/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 mars 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 oktober 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 39.

(3) EGT nr L 124, 18.5.1991, s. 1.

BILAGA

1. Bilaga I ändras på följande sätt:

1.1 "Gäller endast den engelska språkversionen".

2. Bilaga II ändras på följande sätt:

2.1 I del A "Antibiotika".

2.1.1 Under position nr 30, "Virginiamycin", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorin "Suggor".

2.1.2 Under position nr 31, "Bacitracin-Zink", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" varje gång ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorierna "Slaktkycklingar" och "Svin".

2.1.3 Under position nr 32, "Ardacin", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid " ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorin "Slaktkycklingar".

2.2 I del D, "Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser", skall följande ändras:

2.2.1 Under position nr 25, "Halofuginon", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" ersättas med datumet "12.7.1997" beträffande djurkategorin "Kycklingar avsedda till värphöns".

2.2.2 a) Under position nr 26, "Salinomycin sodium", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorin "Kaniner för slakt".

b) Position nr 26, "Salinomycin sodium", skall kompletteras enligt följande:

>Plats för tabell>

c) "Gäller endast den engelska språkversionen".

2.2.3 Under position nr 27, "Diclazuril", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorin "Kalkoner".

2.2.4 Följande punkt skall läggas till:

>Plats för tabell>

3. I del F, "Färgämnen och -pigment", under position nr 11 "Phaffia rhodozyma rik på astaxanthine", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorin "Laxfiskar".

4. I del L, "Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel".

4.1 Under position nr 1, "Aluminat av syntetiskt kalcium", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" ersättas med datumet "12.7.1997" beträffande djurkategorierna "Am- och dikor, slaktboskap, kalvar, lamm, killingar".

4.2 Under position nr 2, "Natroli-phonolit", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" ersättas med datumet "30.11.1997".

5. I del N, "Enzymer", under position nr 1, "3-Phytas (EC 3.1.3.8.)", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" varje gång ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorierna "Svin (alla djurkategorier)" och "Höns (alla djurkategorier)".

6. I del O, "Mikrorganismer":

6.1 Under position nr 1, "Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" varje gång ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorierna "Smågrisar", "Svin" och "Suggor".

6.2 Under position nr 2, "Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (i proportion 1/1)", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorin "Smågrisar".

6.3 Under position nr 3, "Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorin "Slaktboskap".

6.4 Under position nr 4, "Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)", skall datumet "30.11.1996" som anges i kolumnen "Tillståndets giltighetstid" varje gång ersättas med datumet "30.11.1997" beträffande djurkategorierna "Kaniner för slakt" och "Avelskaniner".

7. Följande grupp och punkt skall läggas till:

>Plats för tabell>

Top