EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2035

Kommissionens förordning (EG) nr 2035/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av den enhetliga nedsättningskoefficienten för att fastställa den provisoriska kvantitet bananer som skall tilldelas varje aktör i kategori A och B av tullkvoten för år 1997 (Text av betydelse för EES)

OJ L 272, 25.10.1996, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/1997; upphävd genom 397R1155

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2035/oj

31996R2035

Kommissionens förordning (EG) nr 2035/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av den enhetliga nedsättningskoefficienten för att fastställa den provisoriska kvantitet bananer som skall tilldelas varje aktör i kategori A och B av tullkvoten för år 1997 (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 272 , 25/10/1996 s. 0006 - 0007


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2035/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av den enhetliga nedsättningskoefficienten för att fastställa den provisoriska kvantitet bananer som skall tilldelas varje aktör i kategori A och B av tullkvoten för år 1997 (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 20 i denna, och

med beaktande av följande:

Vid tillämpning av artikel 6 i kommissionens förordning (EEG) nr 1442/93 av den 10 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter för ordningen för import av bananer till gemenskapen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1409/96 (4), skall kommissionen där det är lämpligt och för varje kategori aktörer fastställa den enhetliga nedsättningskoefficient som skall tillämpas för varje aktörs referenskvantitet för att fastställa den kvantitet som skall tilldelas aktören för det aktuella året i förhållande till den årliga tullkvoten och aktörernas totala referenskvantitet, som bestäms genom tillämpning av artikel 3 och de därpå följande i samma förordning.

Den 4 april 1995 överlämnade kommissionen till rådet ett förslag till förordning om anpassning av förordning (EEG) nr 404/93 vad avser den årliga tullkvoten för import av bananer till gemenskapen som en följd av anslutningen av Österrike, Finland och Sverige. Rådet har, trots kommissionens ansträngningar, hittills inte fattat något beslut angående en ökning av tullkvoten på grundval av det nämnda förslaget.

Utan att föregripa de åtgärder som rådet skall fatta beslut om är det lämpligt att, på provisorisk grund, bestämma referenskvantiteterna för 1997 för aktörerna i kategori A och B för att tillåta utfärdande av importlicenser för de första kvartalen för detta år. Det är för detta ändamål lämpligt att beräkna nedsättningskoefficienten för varje kategori av aktörer som avses i artikel 6 i förordning (EEG) nr 1442/93 på grundval av en tullkvot på 2 200 000 ton samt den fördelning som föreskrivs i artikel 19.1 i förordning (EEG) nr 404/93.

De totala referenskvantiteterna som beräknas på detta sätt uppgår till 2 433 274 ton för alla aktörer i kategori A och till 1 403 126 ton för alla aktörer i kategori B.

De underrättelser som medlemsstaterna lämnar i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 1442/93 om de totala referenskvantiteter som tilldelas aktörer registrerade hos dem och om de kvantiteter bananer som saluförs i samband med dessa aktörers aktiviteter visar att kvantiteter som saluförs i samband med dessa aktiviteter har räknats två gånger för olika aktörer i flera medlemsstater.

Användningen av dessa siffror enligt medlemsstaternas meddelanden skulle vid ett fastställande med hänsyn tagen till de kvantiteter som räknats dubbelt leda till en överdrivet hög enhetlig nedsättningskoefficient till vissa aktörers nackdel. För att undvika en snedvridning av behandlingen till nackdel för vissa aktörer som är känslig, skadlig och svår att reparera är det lämpligt att fastställa nedsättningskoefficienten på grundval av meddelandena från medlemsstaterna som minskat med den kvantitet som räknats dubbelt enligt kommissionens uppskattning.

Det är lämpligt att föreskriva en omedelbar tillämpning av bestämmelserna i denna förordning för att aktörerna skall kunna utnyttja dessa bestämmelser så fort som möjligt.

Förvaltningskommittén för bananer har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den tullkvot som föreskrivs i artiklarna 18 och 19 i förordning (EEG) nr 404/93 erhålls den provisoriska kvantitet som skall tilldelas varje aktör i kategori A och B under perioden 1 januari-31 december 1997 genom att på aktörens referenskvantitet, som fastställs genom tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 1442/93, tillämpa följande nedsättningskoefficient:

- För varje aktör i kategori A: 0,601248.

- För varje aktör i kategori B: 0,470378.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas utan att det påverkar vare sig anpassningar som görs till följd av kompletterande granskning eller de åtgärder som vid behov skall vidtas för att tillämpa rådets framtida beslut.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(3) EGT nr L 142, 12.6.1993, s. 6.

(4) EGT nr L 181, 20.7.1996, s. 13.

Top