EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0802(02)

Beslut nr 3/96 av gemensamma kommittén EG-Andorra av den 15 juli 1996 om ändring av beslut nr 7/91 om avvikelse från definitionen av begreppet ursprungsvaror för att ta hänsyn till Furstendömet Andorras speciella situation beträffande landets produktion av vissa bearbetade jordbruksprodukter

OJ L 192, 2.8.1996, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/465/oj

21996D0802(02)

Beslut nr 3/96 av gemensamma kommittén EG-Andorra av den 15 juli 1996 om ändring av beslut nr 7/91 om avvikelse från definitionen av begreppet ursprungsvaror för att ta hänsyn till Furstendömet Andorras speciella situation beträffande landets produktion av vissa bearbetade jordbruksprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 192 , 02/08/1996 s. 0022 - 0023


BESLUT nr 3/96 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-ANDORRA av den 15 juli 1996 om ändring av beslut nr 7/91 om avvikelse från definitionen av begreppet ursprungsvaror för att ta hänsyn till Furstendömet Andorras speciella situation beträffande landets produktion av vissa bearbetade jordbruksprodukter (96/465/EG)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Furstendömet Andorra (1), särskilt artikel 17.8 i detta, och

med beaktande av följande:

I beslut nr 7/91 av Gemensamma kommittén EG-Andorra (2) föreskrivs till förmån för Andorra en avvikelse från definitionen av begreppet ursprungsprodukter för vissa varor med tillsats av sötningsmedel, kallade "madeleines". I beslutet begränsas denna förmån till att gälla varor som omfattas av nummer 1905 30 59 i Gemensamma tulltaxan.

Sistnämnda nummer täcker endast varor av detta slag som har en vattenhalt av högst 12 %. Det konstaterades emellertid under förra året att varorna i fråga i praktiken i vissa fall hade en vattenhalt av mer än 12 %, och de omfattas då av nummer 1905 90 60.

För att bibehålla Andorras möjlighet att dra fördel av avvikelsen för alla de produkter som kallas "madeleines" är det lämpligt att, med verkan från den 1 juli 1995, komplettera beslut nr 7/91 genom tillägg av nummer 1905 90 60.

För övrigt har Furstendömet Andorras myndigheter, enbart för att tillåta utvecklingen av deras inhemska industri, begärt att kvotvolymen för "madeleines" skall ökas så att Andorras normala exportmöjligheter till gemenskapen täcks.

Det förefaller rimligt att tillmötesgå denna begäran genom att öka den ursprungliga kvotvolymen till 120 000 kg, vilket motsvarar en ökning med 10 % per år. För övrigt utgör en sådan ökning endast ett mycket obetydligt procenttal av gemenskapsproduktionen inom sektorn och kan följaktligen inte vålla gemenskapsindustrin skada.

För tydlighets skull bör, å ena sidan, den sålunda ökade kvoten förvaltas på grundval av ett helt kvotår och, å andra sidan, bilagan till beslut nr 7/91 återges i sin helhet, vederbörligen anpassad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I bilagan till beslut nr 7/91 skall, i kolumnen "KN-nummer", KN-nummer ex 1905 90 60 läggas till efter KN-nummer ex 1905 30 59.

2. Bilagan till beslut nr 7/91 skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts.

Artikel 1.1 skall tillämpas från och med den 1 juli 1995. Artikel 1.2 skall tillämpas från och med den 1 juli 1996.

Utfärdat i Andorra la Vella den 15 juli 1996.

På Gemensamma kommitténs vägnar

Albert PINTAT

Ordförande

(1) EGT nr L 374, 31.12.1990, s. 13.

(2) EGT nr L 43, 19.2.1992, s. 33. Beslutet senast ändrat genom beslut nr 1/92 (EGT nr L 321, 6.11.1992, s. 27).

BILAGA

"BILAGA

>Plats för tabell>

Top