EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0523(11)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 19/96 av den 26 mars 1996 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

EGT L 124, 23.5.1996, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/19(2)/oj

21996D0523(11)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 19/96 av den 26 mars 1996 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 124 , 23/05/1996 s. 0027 - 0027


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT NR 19/96 av den 26 mars 1996 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga XIII till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 74/95 (1).

Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (2) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.

Artikel 1

Följande punkt skall läggas till efter punkt 17.C (rådets beslut 93/704/EG) i bilaga XIII till avtalet:

"17.D. 395 L 0050: Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (EGT nr L 249, 17.10.1995, s. 35)".

Artikel 2

Texterna till direktiv 95/50/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 1996.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

P. BENAVIDES

Ordförande

(1) EGT nr L 57, 7.3.1996, s. 36.

(2) EGT nr L 249, 17.10.1995, s. 35.

Top