EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0523(07)

GEMENSAMMA EES_+KOMMITTÉNS BESLUT NR 11/96 av den 12 mars 1996 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES_+avtalet

EGT L 124, 23.5.1996, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1997; tyst upphävande genom 21998D0507(09)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/11(2)/oj

21996D0523(07)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 124 , 23/05/1996 s. 0021 - 0022


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT NR 11/96 av den 12 mars 1996 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga VI till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 1/96 (1).

Tillämpningen av beslut nr 155 av den 6 juli 1994 om de förlagor till formulär som är nödvändiga för tillämpningen av rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 (E 401 411) bekräftades av de nya medlemsstaterna Österrike, Finland och Sverige genom beslut nr 157 av den 1 juli 1995 som antagits av Administrativa kommittén för social trygghet för migrerande arbetstagare.

Beslut nr 155 av den 6 juli 1994 om de förlagor till formulär som är nödvändiga för tillämpningen av rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 (E 401 411) som antagits av Administrativa kommittén för social trygghet för migrerande arbetstagare (2), skall införlivas i avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall läggas till punkt 29 (beslut nr 130) i bilaga VI till avtalet:

"- 395 D 0353: Beslut nr 155 av den 6 juli 1994 (E 401 411) (EGT nr L 209, 5.9.1995, s. 1)."

Artikel 2

Följande strecksats skall läggas till punkt 42 (beslut nr 147) i bilaga VI till avtalet:

", ändrad genom

- 395 D 0353: Beslut nr 155 av den 6 juli 1994 (E 401 411) (EGT nr L 209, 5.9.1995, s. 1)."

Artikel 3

Texten till beslut nr 155 på isländska och norska som bifogas respektive språkversion till detta beslut är båda lika giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 1996.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

P. BENAVIDES

Ordförande

(1) EGT nr L 90, 11.4.1996, s. 38.

(2) EGT nr L 209, 5.9.1995, s. 1.

Top