EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0523(04)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 14/96 av den 4 mars 1996 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

EGT L 124, 23.5.1996, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/14(2)/oj

21996D0523(04)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 14/96 av den 4 mars 1996 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 124 , 23/05/1996 s. 0016 - 0016


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT NR 14/96 av den 4 mars 1996 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga II till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 13/95 (1).

Kommissionens direktiv 95/42/EG av den 19 juli 1995 om ändring av direktiv 93/102/EG om ändring av direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (2) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 18 (rådets direktiv 79/112/EEG) i kapitel XII i bilaga II till avtalet:

"- 395 L 0042: Kommissionens direktiv 95/42/EG av den 19 juli 1995 (EGT nr L 182, 2.8.1995, s. 20)".

Artikel 2

Texterna till direktiv 95/42/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 1996.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

P. BENAVIDES

Ordförande

(1) EGT nr L 83, 13.4.1995, s. 45.

(2) EGT nr L 182, 2.8.1995, s. 20.

Top