EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0347

Kommissionens förordning (EG) nr 347/96 av den 27 februari 1996 om upprättandet av ett system för snabb rapportering vid övergång till fri omsättning av lax inom Europeiska gemenskapen (Text av betydelse för EES)

OJ L 49, 28.2.1996, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 305 - 306
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 305 - 306
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 305 - 306
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 305 - 306
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 305 - 306
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 305 - 306
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 305 - 306
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 305 - 306
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 305 - 306
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 66 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 66 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 45 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1420 . Latest consolidated version: 13/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/347/oj

31996R0347

Kommissionens förordning (EG) nr 347/96 av den 27 februari 1996 om upprättandet av ett system för snabb rapportering vid övergång till fri omsättning av lax inom Europeiska gemenskapen (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 049 , 28/02/1996 s. 0007 - 0008


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 347/96 av den 27 februari 1996 om upprättandet av ett system för snabb rapportering vid övergång till fri omsättning av lax inom Europeiska gemenskapen (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 december 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3318/94 (2), särskilt artikel 30 i denna, och

med beaktande av följande:

Priset på inom gemenskapen fritt omsatt lax har fallit väldigt kraftigt sedan slutet av oktober 1995, vilket har förorsakat störningar på marknaden som kan leda till ett ifrågasättande av huruvida målen i artikel 39 i fördraget uppfylls. Kommissionens förordning (EG) nr 2907/95 (3) om fastställande av villkoret att ett minimipris för lax med ursprung i EES tillämpas vid övergång till fri omsättning, som syftar till att åter stabilisera marknaden för lax inom Europeiska gemenskapen, trädde i kraft den 16 december 1995.

För att kommissionen skall ha möjlighet att dels övervaka effekterna av förordning (EG) nr 2907/95 och dels, om så är nödvändigt, genast sörja för att ytterligare åtgärder vidtas, krävs ett system för snabb rapportering om importvillkoren för lax.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om varornas vikt och det deklarerade tullvärdet, uttryckt i den berörda medlemsstatens valuta, för de varor som anges i bilagan och som övergår till fri omsättning. De inlämnade uppgifterna skall vara uppdelade på KN-nummer, på dag då fullständig importdeklaration mottogs såväl som på ursprungsland och avsändningsland.

2. För varor som övergår till fri omsättning mellan den första och den 15:e dagen i månaden skall deklarationen insändas den 25:e dagen i månaden eller den första vardagen därefter, och för varor som övergår till fri omsättning mellan den 16:e och den sista dagen i månaden skall deklarationen insändas den tionde dagen i nästföljande månad eller den första vardagen därefter. Deklarationen skall sändas till kommissionen per fax och ha det utförande som meddelats av kommissionen. De upplysningar som skall lämnas får sändas till kommissionen på magnetiskt medium för databehandling, i ett format som avtalats med kommissionen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft en dag efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 1996.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 388, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 350, 31.12.1994, s. 15.

(3) EGT nr L 304, 16.12.1995, s. 38.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top