EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0344

Rådets förordning (EG) nr 344/96 av den 26 februari 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

OJ L 49, 28.2.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997; tyst upphävande genom 396R1734

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/344/oj

31996R0344

Rådets förordning (EG) nr 344/96 av den 26 februari 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 049 , 28/02/1996 s. 0001 - 0002


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 344/96 av den 26 februari 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 28 och 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1), och

med beaktande av följande:

Återstoder från majsstärkelseframställning sorterar under nummer 2303 i Kombinerade nomenklaturen, som finns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2). Det importeras produkter som består av en blandning av återstoder från framställningen av majsstärkelse och vissa andra återstoder, särskilt återstoder från sållningen av majs och sådana som härrör från majsindränkningsvatten från den våta metoden som används vid framställning av alkohol eller andra produkter utvunna ur stärkelse. Dessa blandningar bör klassificeras under nummer 2309.

I enlighet med resultaten av förhandlingarna med Förenta staterna får vissa av dessa blandningar importeras tullfritt till gemenskapen. Det är lämpligt att beskriva dem i en kompletterande anmärkning till kapitel 23 och att dessutom skapa ett passande undernummer. Förordning (EEG) nr 2658/87 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2658/87 ändras på följande sätt:

1. I kapitel 23 skall följande kompletterande anmärkning införas:

"5. Nr 2309 90 20 (*) omfattar endast återstoder från framställningen av majsstärkelse, med undantag av blandningar av återstoder från framställningen av majsstärkelse med produkter som erhållits från andra växter eller från majs som har framställts på annat sätt än genom den våta metoden för majsframställning, innehållande

- återstoder från sållningar av majs använd i den våta metoden i en proportion av högst 15 viktprocent, och/eller

- återstoder som härrör från majsindränkningsvatten, från den våta metoden, använd vid framställning av alkohol eller av andra produkter utvunna ur stärkelse.

Dessa produkter kan också innehålla återstoder från extraktion av majsgroddolja med den våta metoden.

Stärkelsehalten får inte överstiga 28 viktprocent beräknat på torrsubstansen enligt den metod som är intagen i bilaga I.1 till kommissionens direktiv 72/199/EEG, och fetthalten får inte överstiga 4,5 viktprocent beräknat på torrsubstansen, enligt metod A i bilaga I till kommissionens direktiv 84/4/EEG och med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av högst 40 viktprocent enligt den metod som är intagen i bilaga I.2 till kommissionens direktiv 72/199/EEG.

(*) TARIC-nr 1996: 2309 90 31 * 05

2309 90 41 * 25."

2. Undernumren till nummer 2309 skall ändras på följande sätt:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med 1 juli 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 1996.

På rådets vägnar

S. AGNELLI

Ordförande

(1) EGT nr C 4, 9.1.1996, s. 2.

(2) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 3009/95 (EGT nr L 319, 30.12.1995, s. 1).

Top