EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2992

Kommissionens förordning (EG) nr 2992/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1863/90 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 4045/89 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantiesektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av direktiv 77/435/EEG

OJ L 312, 23.12.1995, p. 11–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2992/oj

31995R2992

Kommissionens förordning (EG) nr 2992/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1863/90 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 4045/89 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantiesektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av direktiv 77/435/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 312 , 23/12/1995 s. 0011 - 0024


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2992/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1863/90 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 4045/89 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantiesektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av direktiv 77/435/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 september 1989 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av direktiv 77/435/EEG (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3235/94 (2), särskilt artikel 19 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt förordning (EG) nr 4045/89 skall medlemsstaterna tillställa kommissionen en detaljerad årsrapport om tillämpningen av förordningen, ett årsprogram för granskningar och en förteckning över företag som är etablerade i ett tredje land och för vilka betalning har eller skulle ha gjorts eller mottagits, samt tillställa berörda medlemsstater och kommissionen en förteckning över företag som är etablerade i en annan medlemsstat än den i vilken betalning har eller skulle ha gjorts eller mottagits.

En standardisering av utformningen av och innehållet i sådana meddelanden skulle göra det lättare att använda dem och att säkerställa en enhetlig tillämpning.

Därför är det lämpligt att anta detaljerade bestämmelser om dessa meddelandens utforming och innehåll.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1863/90 (3) om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 4045/89 bör följaktligen ändras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Fondkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1863/90 ändras på följande sätt:

1) Artikel 1 skall ersättas med följande text:

"I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 4045/89."

2) Före artikel 2 skall följande rubrik och underrubrik införas:

"AVDELNING I

Gemenskapens finansieringssystem"

3) Efter artikel 4 skall följande rubrik, underrubrik och artiklar införas:

"AVDELNING II

Innehållet i dokument

Artikel 4a

1. Den årsrapport som avses i artikel 9.1 i förordning (EEG) nr 4045/89 skall som ett minimum innehålla detaljerade uppgifter om var och en av de aspekter på tillämpningen av förordning (EEG) nr 4045/89 som anges i bilaga II till denna förordning Uppgifterna skall lämnas i form av klart identifierade stycken under den rubrik som uppgifterna i respektive stycke avser.

2. Det årliga granskningsprogram som avses i artikel 10 i förordning (EEG) nr 4045/89 skall utformas i enlighet med blankettmallen i bilaga III.

3. Den förteckning över företag som avses i artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 4045/89 skall utformas i enlighet med blankettmallen i bilaga IV.

4. Den förteckning över företag som avses i artikel 7.3 i förordning (EEG) nr 4045/89 skall utformas i enlighet med blankettmallen i bilaga V.

5. En medlemsstats begäran om prioriterad granskning av ett företag i en annan medlemsstat, enligt artikel 7.2 och 7.4 i förordning (EEG) nr 4045/89, skall utformas i enlighet med blankettmallen i bilaga VI.

Artikel 4b

De uppgifter som skall lämnas enligt artikel 4a får meddelas i form av ett dokument eller en datafil i ett sådant format som avsändaren och mottagaren kommer överens om."

4) Bilagan skall heta bilaga I och bilagorna A, B, C, D och E i denna förordning skall läggas till som bilaga II, III respektive IV.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 388, 30.12.1989, s. 18.

(2) EGT nr L 338, 28.12.1994, s. 16.

(3) EGT nr L 170, 3.7.1990, s. 23.

BILAGA A

"BILAGA II

Uppgifter som skall lämnas i den årsrapport som medlemsstaterna skall inge enligt artikel 9.1 i förordning (EEG) nr 4045/89 (`förordningen`)

1. Förvaltning av förordningen

Förvaltningen av förordningen, inbegripet ändringar av de granskningsansvariga organisationerna och av den särskilda myndighet som ansvarar för övervakning av förordningens tillämpning enligt artikel 11, samt av dessa organisationers befogenheter.

2. Lagändringar

Eventuella lagändringar som är av betydelse för tillämpningen av förordningen och som har införts sedan föregående årsrapport.

3. Ändringar av granskningsprogrammet

En beskrivning av eventuella ändringar eller modifieringar som har gjorts av det granskningsprogram som inlämnats till kommissionen enligt artikel 10.2 i förordningen efter det att programmet inlämnades.

4. Genomförande av granskningsprogrammet

Genomförandet av granskningsprogrammet för den period som löper ut den 30 juni före den sista dagen för ingivande av denna rapport, enligt artikel 9.1 i förordningen, med angivande av följande uppgifter, både i totala siffror och uppdelade per granskningsorgan (om fler än organ utför granskning enligt förordningen):

a) Antalet utförda granskningar.

b) Antalet granskningar som återstår att utföra.

c) Antalet planerade granskningar som inte har utförts under den aktuella perioden.

d) Skälen till att de granskningar som avses i c inte har utförts.

e) Uppdelningen av de granskningar som avses i a, b och c ovan i mottagna eller utbetalade belopp och i åtgärder.

f) Eventuella åtgärder som kan ha vidtagits till följd av de granskningar som avses i a ovan i det fall inga oriktigheter upptäcktes.

g) Resultaten av de granskningar som har utförts avseende granskningsperioden före den period som avses i den aktuella rapporten men för vilka resultaten inte var tillgängliga vid tiden för angivande av rapporten för den granskningsperioden.

h) Eventuella svårigheter i samband med utförandet av de granskningar som avses i a och b ovan.

i) Uppgift om den genomsnittliga varaktigheten av granskningar i persondagar och, om så är möjligt, uppgift om den tid som har lagts ned på planering, förberedelse, utförande av granskning och rapportering.

5. Ömsesidigt bistånd

Anmodan om ömsesidigt bistånd, inlämnade och mottagna enligt artikel 7 i förordningen, inbegripet resultaten av granskningar som har utförts som prioriterade granskningar enligt artikel 7.2 och 7.4, och en sammanfattning avbåde de förteckningar som har skickats och de som har mottagits enligt artikel 7.2 och 7.3.

6. Resurser

Uppgifter om de resurser som är tillgängliga för utförandet av granskningarna enligt förordningen, inbegripet.

a) antalet tjänstemän, uttryckt i personer/år, som avsatts till granskningar enligt förordningen, per granskningsorgan och, i förekommande fall, region,

b) den utbildning som tjänstemän som arbetar med kontroller enligt förordningen har fått, med uppgift om andelen av de personer som avses i a ovan som har fått sådan utbildning, samt arten av denna utbildning, och

c) datorustning och verktyg som står till förfogande för tjänstemän som arbetar med granskningar enligt förordningen.

7. Svårigheter vid tillämpning av förordningen

Eventuella svårigheter i samband med tillämpningen av förordningen och de åtgärder som har vidtagits för att övervinna dessa eller förslag på hur de kan övervinnas.

8. Förslag till förbättringar

Eventuella förslag till förbättringar, antingen av tillämpningen av förordningen eller i själva förordningen."

BILAGA B

"BILAGA III

>Start Grafik>

FORMULÄR A

FÖRSLAG TILL GRANSKNINGSPROGRAM FÖR PERIODEN ....................

(Artikel 10 i förordning (EEG) nr 4045/89)

1. Kriteriet för beräkning av det minsta antal företag som skall granskas = minst hälften av det antal företag vars intäkter eller utgifter, eller summan av dessa två belopp, översteg 100 000 ecu för EUGFJ:s räkenskapsår ....................

dvs. × 1/2 = 2. För åtgärder på vilka riskanalys inte har tillämpats som det huvudsakliga urvalskriteriet:

Antal företag som har mottagit eller gjort utbetalningar enligt det system som tillämpas vid finansiering av garantisektionen vid EUGFJ under räkenskapsåret ....................

A 1) Totalt antal Totalt antal vars intäkter eller utgifter, eller summan av dessa två belopp, hänfördes till följande kategorier:

A 2) Över 300 000 ecu A 3) 30 000- 300 000 ecu

Antal företag i var och en av ovanstående kategorier som skall granskas under ....................:

3. Totalt antal företag som har föreslagits för granskning under ....................:

A 4) Totalt antal A 5) Totalt på grundval av riskanalys A 6) Slut Grafik>

>Start Grafik>

FORMULÄR B FÖRSLAG TILL GRANSKNINGSPROGRAM FÖR PERIODEN ....................

(Artikel 10 i förordning (EEG) nr 4045/89)

Granskningssystem relaterat till EUGFJ:s garantifonds budgetrubriker Endast för åtgärder på vilka riskanalys inte kommer att tillämpas B (1) Artikel eller post nr i EUGFJ:s budget B (2) Antal planerade granskningar B (3) Planerade granskningar av företag vars intäkter eller utgifter, eller summan av dessa två belopp, översteg 300 000 ecu under EUGFJ:s räkenskapsår . . . B (4) Planerade granskningar av företag vars intäkter eller utgifter, eller summan av dessa två belopp, låg mellan 30 000-300 000 ecu under EUGFJ:s räkenskapsår . . . B (5) Planerade granskningar av företag vars intäkter eller utgifter, eller summan av dessa två belopp, understeg 30 000 ecu under EUGFJ:s räkenskapsår . . . B (6) Totala utgifter enligt EUGFJ:s budgetrubriker som skall granskas under perioden . . . (ecu) B (7) Totala utgifter enligt EUGFJ:s budgetrubriker som skall granskas under EUGFJ:s räkenskapsår . . . (ecu)

(i) Antal företag (ii) Utgifter som därmed granskas (ecu) (i) Antal företag (ii) Utgifter som därmed granskas (ecu) (i) Antal företag (ii) Utgifter som därmed granskas (ecu)

>Slut Grafik>

FORMULÄR C FÖRSLAG TILL GRANSKNINGSPROGRAM FÖR PERIODEN ....................

(Artikel 10 i förordning (EEG) nr 4045/89)

Kriterier som har antagits vid upprättandet av programmet för exportbidragsområdet och andra sektorer, där riskanalysmetoder för urval har antagits, i de fall kriterierna skiljer sig från dem som anges i de förslag till riskanalys som sänts till kommissionen enligt artikel 2.2 i förordning 4045/89>Start Grafik>

Sektor där granskning föreslås (ange EUGFJ:s budgetrubrik enligt kolumn B 1 i formulär B i denna bilaga) Kommentarer om risker och antagna urvalskriterier (ange kortfattade detaljer, t.ex. upptäckta oriktigheter eller exceptionellt ökade utgifter)

>Slut Grafik>

FORMULÄR D FÖRSLAG TILL GRANSKNINGSPROGRAM FÖR PERIODEN. . . . .

(Artikel 10 i förordning (EEG) nr 4045/89)

Föreslagna granskningar, i förekommande fall, av företag vars intäkter eller utgifter, eller summan av dessa två belopp, understeg 30 000 ecu under EUGFJ:s räkenskapsår. . . .>Start Grafik>

EUGFJ:s budgetrubrik (enligt kolumn B 1 i formulär B) Antal företag som enligt förslag bör granskas Ange skäl till granskningen

>Slut Grafik>

FORMULÄR E FÖRSLAG TILL GRANSKNINGSPROGRAM FÖR PERIODEN. . . . .

(Artikel 10 i förordning (EEG) nr 4045/89)>Start Grafik>

Granskningsorgan (uppdelade i regioner och kontor) Antal planerade granskningar Sammanlagt antal tjänstemän/år som utför granskningar enligt förordning (EEG) nr 4045/89 (i de fall tjänstemännen endast arbetar deltid med granskningar enligt förordning (EEG) 4045/89 skall endast denna del av deras arbetsår tas upp) >Slut Grafik>

BILAGA C

"BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER FÖRETAG SOM ÄR ETABLERADE I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ÄN DEN I VILKEN BETALNING AV DET AKTUELLA BELOPPET HAR ELLER SKULLE HA GJORTS ELLER MOTTAGITS

(Artikel 7.1 och 7.2 i förordning (EEG) nr 4045/89)

>Start Grafik>

Denna förteckning skickades (datum)

Medlemsstat i vilken utbetalning gjordes eller mottogs Medlemsstat i vilken företaget är etablerat (1) Namn och adress (2) Typ av utgift (specificera varje utgift enligt EUGFJ:s budgetrubriker samt typ av betalning) (3) Belopp (i nationell valuta) per betalning som under EUGFJ:s räkenskapsår (4) Ange om granskning av företaget har begärts i enlighet med artikel 7.2 (se anmärkning A)

(i) för företag i den medlemsstat där de är etablerade (ii) dit betalning har skickats eller varifrån betalning har mottagits (i) gjordes till företaget (ii) gjordes av företaget Anmärkningar

A. I sådana fall skall en särskild begäran skickas, med användning av blankettmallen i bilaga V, med alla uppgifter som är nödvändiga för att mottagaren skall kunna identifiera det aktuella företaget.

B. Kopia av denna förteckning måste skickas till kommissionen (GD VI-G-3).

C. Om det för Ert lands vidkommande inte finns några företag som är etablerade i andra medlemsstater, skall övriga medlemsstater och kommissionen informeras om detta (GD Vi-G-3.

D. Även om en begäran om granskning av ett företag i enlighet med artikel 7.2 görs efter det att denna förteckning har skickats, skall kopia av begäran enligt bilaga VI skickas till kommissionen (GD VI-G-3)."

>Slut Grafik>

BILAGA D

"BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FÖRETAG SOM ÄR ETABLERADE I ETT TREDJE LAND FÖR VILKET BETALNING AV DET AKTUELLA BELOPPET HAR ELLER SKULLE HA GJORTS ELLER MOTTAGITS I DEN AKTUELLA MEDLEMSSTATEN

(Artikel 7.3 i förordning (EEG) nr 4045/89)

>Start Grafik>

Medlemsstat i vilken utbetalning gjordes eller mottogs

Tredje land i vilket företaget är etablerat Denna förteckning skickades (datum) (1) Namn och adress (2) Typ av utgift (specificera varje utgift enligt EUGFJ:s budgetrubriker samt typ av betalning) (3) Belopp (i nationell valuta) per betalning som under EUGFJ:s räkenskapsår (4) Anmärkningar (ange t.ex. eventuella svårigheter i samband med granskning, misstanke om oriktighet, riskanalys, osv. . . .)

(i) för företag in den medlemsstat där det är etablerat (ii) dit betalning har skickats eller varifrån betalning har mottagits (i) gjordes till företaget (ii) gjordes av företaget Anmärkning

Om det för Ert lands vidkommande inte finns några företag som är etablerade i andra tredje länder, skall denna bilaga, innehållande tydlig uppgift om detta förhållande, returneras till kommissionen (GD VI-G-3) ."

>Slut Grafik>

BILAGA E

"BILAGA VI

>Start Grafik>

BEGÄRAN OM GRANSKNING ENLIGT ARTIKEL 7.2 ELLER 7.4 I FÖRORDNING 4045/89

Frågor markerade med asterisk skall alltid besvaras. Övriga frågor besvaras i tillämpliga fall.

Denna begäran hänför sig till: Artikel 7.2 . . .

Artikel 7.4 . . . A (*) 1. Begärande medlemsstat (*) 2. Särskild avdelning (namn) (*) 3. Adress (*) 4. Telefonnummer 5. Faxnummer 6. Telexnummer 7. Ansvarig tjänsteman 8. Granskningsansvarig organisation (namn) 9. Adress 10. Telefonnummer 11. Faxnummer 12. Telexnummer 13. Ansvarig tjänsteman B (*) 1. Medlemsstat som mottar begäran (*) 2. Organisation C (*) 1. Datum för begäran (*) 2. Granskningsprogram D Uppgifter om bidragsmottagaren (*) 1. Namn a) i begärande medlemsstat b) i medlemsstat som mottar begäran (*) 2. Referensnummer (*) 3. Adress a) i begärande medlemsstat b) i medlemsstat som mottar begäran E Endast för begäran enligt artikel 7.2 Uppgifter om betalningen (*) 1. Utbetalande myndighet (*) 2. Betalningens referensnummer (*) 3. Betalningstyp (*) 4. Belopp (ange valuta) (*) 5. Bokföringsdag (*) 6. Betalningsdag (*) 7. EUGFJ:s budgetkod (kapitel-artikel-post-rad) (*) 8. Regleringsår eller period som betalningen avser (*) 9. EU-förordning som utgör rättslig grund för betalning F Uppgifter om transaktionen 1. Nummer på exportdeklaration eller ansökan 2. Kontrakt - nummer - datum - kvantitet - värde 3. Faktura - nummer - datum - kvantitet - värde 4. Dag för godkännande av deklarationen 5. Godkännande kontor 6. Nummer på certifikat eller licens 7. Datum för certifikat eller licens För lagringssystem 8. Anbud nummer 9. Anbudsdag 10. Pris per enhet 11. Dag för införande i lager 12. Dag för uttag ur lager 13. Höjd eller sänkt kvalitet För exportbidrag 14. Ansökan nummer (om annat än deklarationsnumret) 15. Tullkontor som handhar tullkontrollen 16. Dag för tullkontroll 17. Förskottering (kod) 18. Exportbidragskod (11 siffror) 19. Destinationskod 20. Förutfastställd sats - i ecu - i nationell valuta 21. Dag för förutfastställelse G Riskanalys (*) 1. Bedömning hög medel låg (*) 2. Beskrivning av grunderna för bedömningen (v.g. fortsätt vid behov på separat papper) H Granskningens omfattning och syfte 1. Föreslagen omfattning 2. Syften och tekniska uppgifter till stöd för dessa (v.g. fortsätt vid behov på separat papper) I (*) Förteckning över inlämnade dokumentunderlag (v.g. fortsätt vid behov på separat papper) "

>Slut Grafik>

Top