EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0382

95/382/EG: Kommissionens beslut av den 8 september 1995 om bidrag för 1995 från gemenskapen till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen för 1995 (Bara den franska texten är giltig)

OJ L 231, 28.9.1995, p. 36–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/382/oj

31995D0382

95/382/EG: Kommissionens beslut av den 8 september 1995 om bidrag för 1995 från gemenskapen till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen för 1995 (Bara den franska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 231 , 28/09/1995 s. 0036 - 0042


KOMMISSIONENS BESLUT av den 8 september 1995 om bidrag för 1995 från gemenskapen till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen för 1995 (Bara den franska texten är giltig) (95/382/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3763/91 av den 16 december 1991 om särskilda åtgärder avseende vissa jordbruksprodukter till förmån för de utomeuropeiska franska departementen (1), ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3714/92 (2), särskilt artikel 11.3 första stycket i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens beslut 93/522/EEG (3) anges de åtgärder som kan komma i fråga för gemenskapsfinansiering i fråga om bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen samt på Azorerna och på Madeira.

De särskilda villkoren för jordbruksproduktionen i de utomeuropeiska franska departementen kräver särskild uppmärksamhet och att åtgärder vidtas och förstärks inom växtproduktionsområdet och särskilt inom växtskyddsområdet för dessa departement.

Kostnaderna för de åtgärder som skall vidtas eller förstärkas inom växtskyddet är särskilt höga.

Programmet med dessa åtgärder har framlagts för kommissionen av de behöriga franska myndigheterna. I detta program anges närmare särskilt de mål som skall uppnås, de åtgärder som skall genomföras, deras varaktighet och kostnaden för dessa för att gemenskapen eventuellt skall bidra till finansieringen av dessa.

Gemenskapens finansiella deltagande kan täcka upp till 60 % av de godkända kostnaderna. Detta finansiella deltagande täcker inte skydd för bananer.

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens finansiella bidrag till det officiella bekämpningsprogrammet mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen som föreslås av Frankrike för 1995 skall godkännas.

Artikel 2

Det officiella programmet består av fyra delprogram.

1. Ett delprogram som utarbetats av departementet Guadeloupe och som avser fem åtgärder:

- förstärkning av insatserna från det lokala förbundet för bekämpningsorganisationer mot skadegörare, FDGDCEC,

- bekämpning av anthracnos på jams,

- undersökning om fruktflugor,

- förstärkning av ett nätverk för observation och larm inom jordbruket

- utvärdering av växtskyddsrisker och införande av en anordning för växtkarantän

2. Ett delprogram som utarbetats av departementet Guyana och som avser fyra åtgärder:

- förstärkning av insatserna från det lokala förbundet för bekämpningsorganisationer mot skadegörare, FDGDCEC,

- förstärkning av analys- och diagnosstrukturer

- genomförande av en strategi för "integrerad bekämpning av fruktflugor",

- studier av skadeinsekter på ris i Guyana.

3. Ett delprogram som utarbetats för departementet Réunion och som avser tre åtgärder:

- upprättande av en enhet för växtskyddsanalyser,

- förstärkning av insatserna från det lokala förbundet för bekämpningsorganisationer mot skadegörare, FDGDCEC,

- bekämpning av fruktflugor.

4. Ett delprogram som utarbetats av departementet Martinique och som avser tre åtgärder:

- införande av metoder för upptäckt av skadegörare,

- utveckling av integrerad bekämpning för grönsaksodlingar,

- förstärkning av insatserna från det lokala förbundet för bekämpningsorganisationer mot skadegörare, FDGDCEC.

Artikel 3

Gemenskapsbidraget till finansieringen av programmet skall för 1995 begränsas till 950 000 ecu för kostnader i samband med bidragsberättigade åtgärder enligt definitionen i beslut 93/522/EEG för en totalkostnad på 1 674 855 ecu (exklusive moms).

Finansieringsplanen för programmet avseende kostnad för och finansiering av detta återfinns i bilaga I till detta beslut. Om den godkända totalkostnaden för 1995, som framläggs av Frankrike, skulle vara lägre än det beräknade beloppet 1 674 855 ecu skall gemenskapsbidraget minskas proportionellt.

Gemenskapens ersättning skall utgöras av det belopp som anges i första stycket till den ecu-kurs som gäller den 1 juni 1995, dvs. 1 ecu = 6,56833 FRF.

Artikel 4

Ett förskott på 190 000 ecu skall betalas till Frankrike.

Artikel 5

Gemenskapsstödet avser kostnader för bidragsberättigade åtgärder i samband med verksamheter som omfattas av det nuvarande programmet och för vars genomförande Frankrike skall ha anslagit nödvändiga finansiella medel mellan den 1 oktober 1995 och den 31 december 1995. Tidsfristen för slutbetalning i samband med dessa verksamheter är fastställd till den 30 september 1996 och i händelse av obefogad försening kan rätten till gemenskapsfinansiering gå förlorad.

Artikel 6

De finansiella tillämpningsföreskrifterna i programmet, bestämmelserna om hänsyn till gemenskapspolitiken och de uppgifter som Frankrike skall tillhandahålla kommissionen återfinns i bilaga II.

Artikel 7

Den eventuella offentliga upphandling avseende investeringar som omfattas av detta beslut omfattas av gemenskapslagstiftningen, särskilt gemenskapsdirektiven om samordning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt artiklarna 30, 52 och 59 i fördraget.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 8 september 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 356, 24.12.1991, s. 1.

(2) EGT nr L 378, 23.12.1992, s. 23.

(3) EGT nr L 251, 8.10.1993, s. 35.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

I. TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PROGRAMMET

A. Finansiella tillämpningsföreskrifter

1. Kommissionens avsikt är att upprätta ett verkligt samarbete med de myndigheter som ansvarar för genomförandet av programmet. I överensstämmelse med programmet skall dessa myndigheter vara de som anges nedan.

Åtagande och betalning

2. Frankrike åtar sig att garantera att för de åtgärder som medfinansieras av gemenskapen, alla officiella eller privata organ som deltar i förvaltningen och genomförandet av dessa verksamheter bevarar tillräckliga bokföringsuppgifter för alla de berörda transaktionerna, vilket kommer att underlätta gemenskapens och de nationella kontrollmyndigheternas granskning av kostnaderna.

3. Det inledande budgetåtagandet skall grundas på en vägledande finansieringsplan. Detta åtagande skall genomföras under ett år.

4. Åtagandet sker när beslutet om godkännande av interventionsformen antas av kommissionen enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 16a i rådets direktiv 77/93/EEG (1).

5. Enligt åtagandet utbetalas ett första förskott på 190 000 ecu.

6. Det totala åtagandet skall fördelas på två lika stora utbetalningar om 380 000 ecu vardera för det totala åtagandet. Den första delsumman skall betalas efter framläggande till kommissionen av en första delrapport över verksamheten och efter dess godkännande av denna. Den andra och sista delsumman skall betalas vid framläggande för kommissionen av de totala kostnaderna och efter dess godkännande.

Myndigheter ansvariga för genomförandet av programmet

- För den centrala förvaltningen:

Ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'alimentation

Direction générale de l'alimentation

Sous-direction de la protection des végétaux

175 rue du Chevaleret

75646 Paris Cedex 13

- För den lokala förvaltningen:

- Guadeloupe:

Ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'alimentation

Direction de l'agriculture et de la forêt

Jardin Botanique

97109 Basse-Terre Cedex

- Martinique:

Ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'alimentation

Direction de l'agriculture et de la forêt

Jardin Desclieux

BP 642

97262 Fort-de-France Cedex

- Guyana:

Ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'alimentation

Direction de l'agriculture et de la forêt

Cité Rebard

Route de Baduel

BP 746

97305 Cayenne Cedex

- Réunion:

Ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'alimentation

Direction de l'agriculture et de la forêt

Parc de la Providence

97489 Saint-Denis de la Réunion

7. De faktiska kostnaderna skall framläggas för kommissionen, fördelade på typ av åtgärd eller delprogram som visar förhållandet mellan den vägledande finansieringsplanen och de faktiska kostnaderna. Om Frankrike har tillräcklig datoriserad bokföring är dessa godtagbara.

8. Alla betalningar av stöd som beviljats av gemenskapen inom ramen för detta beslut skall utbetalas till den myndighet som utsetts av Frankrike och som också skall vara ansvarig för återbetalning till gemenskapen av eventuella överskottsbelopp.

9. Alla ekonomiska åtaganden och betalningar skall ske i ecu.

Finansieringsplaner inom ramen för gemenskapsstöd och beloppen för gemenskapens intervention skall uttryckas i ecu till den kurs som fastställs genom detta beslut. Utbetalningarna skall göras till:

Ministère du budget

Direction de la comptabilité publique

Agence comptable centrale du Trésor

139 rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Nr 47598

Finansiell kontroll

10. Kontroller kan utföras av kommissionen eller av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt på begäran av denna. Frankrike och kommissionen skall omedelbart utbyta all relevant information om resultaten.

11. Under en treårsperiod efter den sista betalningen som rör stödformer skall den för genomförandet ansvariga myndigheten ställa alla verifikationer för kostnaderna i samband med åtgärden till kommissionens förfogande.

12. När kommissionen lämnar in begäran om betalning skall Frankrike till kommissionens förfogande ställa alla lämpliga officiella rapporter om kontrollen av denna åtgärdsform.

Nedsättning, innehållande och indragning av bidrag

13. Frankrike skall bestyrka att gemenskapsfinansieringen använts till planerat ändamål. Om genomförandet av en verksamhet eller en åtgärd inte tycks berättiga till mer än en del av det finansiella bidraget som har tilldelats skall kommissionen omedelbart återkräva det utestående beloppet. Vid tvist skall kommissionen undersöka fallet och särskilt begära av Frankrike eller av de myndigheter som utsetts av Frankrike för genomförandet av verksamheten att framlägga sina synpunkter inom två månader.

14. Till följd av denna undersökning kan kommissionen sätta ned eller hålla inne bidraget till den berörda verksamheten eller åtgärden om undersökningen bekräftar förekomsten av oegentligheter. Särskilt gäller detta vid en betydande ändring som påverkar karaktären och förhållandena vid genomförandet av verksamheten eller åtgärden och för vilken kommissionens godkännande inte har begärts.

Återvinnande av oriktiga utbetalningar

15. Varje belopp som skall återvinnas bör återbetalas till gemenskapen av den myndighet som utsetts enligt punkt 8. De belopp som inte återbetalas kan ökas med förseningsräntor. Om av ett eller annat skäl den utsedda myndigheten enligt punkt 8 inte återbetalar den oriktiga utbetalningen till gemenskapen skall Frankrike betala detta belopp till kommissionen.

Förhindrande och upptäckt av oegentligheter

16. Parterna skall följa den uppförandekodex som upprättats av Frankrike för att garantera upptäckt av varje oegentlighet i biståndsformen. Frankrike skall särskilt se till att

- lämpliga åtgärder vidtas,

- i tillämpliga fall, varje belopp som oriktigt betalats till följd av en oegentlighet återkrävs,

- åtgärder vidtas för att förhindra oegentligheter.

B. Uppföljning och utvärdering

I. Uppföljningskommitté

1. Inrättande

Oberoende av finansieringen av denna verksamhet skall en uppföljningskommitté inrättas för programmet bestående av företrädare för Frankrike och för kommissionen. Den skall ha till uppgift att regelbundet upprätta en sammanfattning av programmets genomförande och vid behov besluta om nödvändiga anpassningar.

2. Uppföljningskommittén skall själv fastställa sin arbetsordning senast en månad efter anmälan av detta beslut till Frankrike.

3. Uppföljningskommitténs befogenheter

Kommittén:

- skall ha det allmänna ansvaret för att programmet genomförs på ett sådant sätt att de fastställda syftena uppnås. Kommitténs befogenhet gäller programmets åtgärder inom gränserna för gemenskapsstödet. Den skall särskilt övervaka att hänsyn tas till bestämmelserna, inbegripet bedömning av om verksamheter och projekt är stödberättigade,

- skall ta ställning med utgångspunkt från uppgifter som rör val av redan godkända och verkställda projekt med tillämpning av de urvalskriterier som anges i programmet,

- skall föreslå nödvändiga åtgärder för att påskynda genomförandet av programmet i händelse av försening till följd av de periodiska resultaten som de framgår av uppföljningsredovisningen och de mellanliggande utvärderingarna,

- kan i samförstånd med företrädare för kommissionen företa anpassningar av finansieringsplanen inom gränsen 15 % av gemenskapsbidraget för ett delprogram eller för en åtgärd för hela perioden, och 20 % för årsbudgeten, förutsatt att det totala fastställda beloppet i programmet inte överskrids; den måste därvid se till att programmets huvudsyften inte riskeras,

- skall lämna sina synpunkter på de anpassningar som föreslås av kommissionen,

- skall avge yttrande om projekten för tekniskt bistånd som fastställs i programmet,

- skall avge yttrande över projekten i den slutliga rapporten över genomförandet,

- skall regelbundet rapportera till Ständiga kommittén för växtskydd om hur arbetena fortskrider och om utgiftssituationen; detta skall göras minst två gånger under den gällande perioden.

II. Uppföljning och utvärdering av programmet under dess genomförande (uppföljning och kontinuerlig utvärdering)

1. Det nationella organ som ansvarar för genomförandet skall utföra uppföljningen och den kontinuerliga utvärderingen av programmet.

2. Genom kontinuerlig uppföljning förstås ett informationssystem om programmets framåtskridande. Den kontinuerliga uppföljningen av programmet skall gälla de åtgärder som är inskrivna inom ramen för programmet. Vid den kontinuerliga uppföljningen skall det finnas tillgång till finansiella och fysiska indikatorer som är strukturerade så att de tillåter en utvärdering av det sätt på vilket kostnaderna för varje åtgärd motsvarar de i förväg fastställda fysiska indikatorer som anger graden av genomförande av åtgärden.

3. Den kontinuerliga utvärderingen av programmet innebär en analys av de kvantitativa resultaten av genomförandet som grundas på operationella och juridiska beaktanden av förfarandet. Syftet är att garantera överensstämmelse mellan åtgärderna och programmets mål.

Slutrapport om genomförandet och fingranskning av programmet

4. Frankrike skall senast en månad efter antagande av programmet till kommissionen meddela namnet på den myndighet som ansvarar för utarbetande och framläggande av slutrapport om genomförandet.

Slutrapporten skall innehålla en exakt sammanställning av hela programmet (genomförandenivån i fråga om de fysiska och kvalitativa målen och de framsteg som gjorts) och en utvärdering av den omedelbara växtskydds- och ekonomiska effekten.

Slutrapport över detta program skall framläggas till kommissionen och Ständiga kommittén för växtskydd av den behöriga myndigheten senast den 31 december 1996.

5. I samarbete med Frankrike kan kommissionen inkalla en oberoende utvärderare. Denna kan på grundval av den kontinuerliga uppföljningen företa en kontinuerlig utvärdering enligt punkt 3 ovan. Han kan särskilt framlägga förslag till anpassning av delprogram eller åtgärder, modifiering av urvalskriterierna för projekten m.m. med hänsyn till de problem som uppstått under genomförandet. På grundval av en uppföljning av förvaltningen kan han avge ett yttrande över de administrativa åtgärder som skall vidtas.

C. Information och publicitet

Inom ramen för denna verksamhet skall det organ som utsetts som ansvarigt för genomförande av denna interventionsform se till att denna får lämplig publicitet.

Organet skall särskilt se till att

- göra de potentiella förmånstagarna och yrkesorganisationerna medvetna om de möjligheter som erbjuds genom verksamheten,

- göra allmänheten medveten om kommissionens roll i samband med verksamheten.

Frankrike och det organ som är ansvarigt för genomförandet skall rådfråga kommissionen om de initiativ som planeras inom området, eventuellt med hjälp av uppföljningskommittén. De skall regelbundet informera kommissionen om de informations- och reklamåtgärder som vidtagits antingen i form av en slutrapport eller genom uppföljningskommittén.

De nationella rättsliga reglerna om sekretess för informationen skall respekteras.

II. HÄNSYNSTAGANDE TILL GEMENSKAPSPOLITIKEN

Hänsyn skall tas till gemenskapspolitiken inom detta område.

Programmet skall genomföras med hänsyn till bestämmelserna om samordning och med hänsyn till gemenskapspolitiken. I denna fråga skall följande upplysningar lämnas av Frankrike.

1. Offentlig upphandling

Frågeformuläret "Offentlig upphandling" (2) skall fyllas i för följande upphandlingar:

- Offentlig upphandling som överstiger de tröskelvärden som fastställs i direktiven "varor" och "bygg- och anläggningsarbeten", som upphandlas av avtalsslutande myndigheter i dessa direktivs mening och som inte omfattas av de fastställda undantagen.

- Offentlig upphandling som understiger tröskelvärdena när den utgör en del av ett arbete eller likartade varor till ett värde som överstiger tröskelvärdet. Med "arbete" avses här det samlade resultatet av ett antal byggnads- eller ingenjörsarbeten som är avsedda att i sig fylla en ekonomisk och teknisk funktion.

Tröskelvärdena skall vara de som gäller vid dagen för offentliggörandet av detta beslut.

2. Skydd av miljön

a) Allmän information:

- en beskrivning av de viktigaste miljöegenskaperna och -problemen i den berörda regionen med bl.a. en beskrivning av de ur miljösynpunkt viktigaste områdena (känsliga områden),

- en total beskrivning av de viktigaste positiva och negativa effekterna som programmet genom de planerade investeringarna kan ha på miljön,

- en beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, minska eller uppväga eventuella betydande negativa effekter på miljön,

- en sammanställning av resultaten av samråd med myndigheter ansvariga för miljön (yttrande från miljöministeriet eller dess motsvarighet) och, om sådana har förekommit, samråd med berörd allmänhet.

b) Beskrivning av planerade åtgärder

Vad gäller de av programmets åtgärder som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på miljön

- de förfaranden som skall tillämpas vid utvärdering av individuella projekt under genomförandet av programmet,

- de anordningar som planeras för att kontrollera inverkan på miljön under genomförandet av programmet, för att utvärdera resultaten och för att eliminera, minska eller uppväga de negativa effekterna.

(1) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) Kommissionens meddelande C(88) 2510 till medlemsstaterna om kontroll av respekten för reglerna för "offentlig upphandling" i projekt och program som finansieras av strukturfonderna och de finansiella organen (EGT nr C 22, 28.1. 1989, s. 3).

Top