EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2271

Kommissionens förordning (EG) nr 2271/95 av den 27 september 1995 om försäljning av vissa nötköttsprodukter från interventionsorgan till vissa sociala institutioner och organ, av förordning (EEG) nr 2848/89 och om upphävande

OJ L 231, 28.9.1995, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 203 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 203 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 203 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 203 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 203 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 203 - 207
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 203 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 203 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 203 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; upphävd genom 32004R2247 . Latest consolidated version: 16/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2271/oj

31995R2271

Kommissionens förordning (EG) nr 2271/95 av den 27 september 1995 om försäljning av vissa nötköttsprodukter från interventionsorgan till vissa sociala institutioner och organ, av förordning (EEG) nr 2848/89 och om upphävande

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 231 , 28/09/1995 s. 0023 - 0027


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2271/95 av den 27 september 1995 om försäljning av vissa nötköttsprodukter från interventionsorgan till vissa sociala institutioner och organ, av förordning (EEG) nr 2848/89 och om upphävande

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 424/95 (2), särskilt artikel 7.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 98/69 (3), senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 3290/94 (4), fastställs allmänna föreskrifter för avyttring av fryst nötkött som har köpts upp av interventionsorgan. I kommissionens förordning (EEG) nr 2173/79 (5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1759/93 (6), fastställs närmare bestämmelser för denna avyttring.

Interventionslagrens storlek gör det möjligt att på särskilda villkor sälja dem till vissa sociala institutioner och organ så att produkterna kommer de personer till godo som institutionerna och organen stöder. Det är inte troligt att en sådan försäljning skulle störa den normala avsättningen av kött på marknaden.

Köttet bör säljas till förutfastställda priser i enlighet med förordning (EEG) nr 2173/79. Man bör dock fastställa särskilda bestämmelser, framför allt om kontroll och minimikvantiteter, som är anpassade till köparnas behov.

Om transaktionen sker via ett ombud eller mellanhand bör en tilläggssäkerhet ställas för att säkra att produkterna når bestämmelseorten.

Direkt utdelning av köttet som färdiga maträtter är också ett lämpligt sätt att se till att produkterna når bestämmelseorten. Under vissa förhållanden bör det dock vara möjligt att till självkostnadspris dela ut kött som inte är berett.

Kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92 (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1938/93 (8) omfattar produkter som innehas av interventionsorgan och som säljs till särskilda mottagare.

Bestämmelserna i denna förordning ersätter och kompletterar bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2848/89 (9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 274/95 (10). Förordning (EEG) nr 2848/89 bör därför upphöra att gälla.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Interventionsorganen får sälja vissa nötköttsprodukter som de innehar till icke-vinstdrivande sociala institutioner och organ, nedan kallade "institutioner" vilka skall ligga inom gemenskapen och finnas med i den förteckning som avses i punkt 3. Försäljningen skall ske efter ansökan från institutionerna och denna ansökan skall åtföljas av en skriftligt förpliktelse att enbart använda produkterna enligt artikel 2.

2. Försäljningen skall ske till förutfastställda priser i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 2173/79, (EEG) nr 3002/92, och i denna förordning.

Trots bestämmelserna i artikel 17.2 i förordning (EEG) nr 2173/79 skall minimikvantiteten för försäljningen vara 500 kg för kött med ben och 250 kg för andra produkter.

3. Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning över sådana institutioner som avses i punkt 1 och som ligger inom dess territorium. Förteckningen skall innehålla namn och adress för varje institution samt det ungefärliga antal personer som institutionen har ansvar för. Förteckningen och alla ändringar i den skall meddelas kommissionen.

Institutionen skall vara struken från förteckningen under minst 12 månader om en allvarlig överträdelse av bestämmelserna i denna förordning konstateras.

Senast den 31 januari varje år skall varje medlemsstat meddela kommissionen de kvantiteter som varje institution har köpt under det föregående kalenderåret.

4. Om en institution vill köpa produkter från ett interventionsorgan i en annan medlemsstat skall den visa upp ett intyg som har utfärdats av den behöriga myndigheten i den egna medlemsstaten. Det interventionsorgan som står för försäljningen skall informera interventionsorganet i den medlemsstat där köttet skall konsumeras om de kvantiteter som köparen har tagit över.

5. De produkter som anges i punkt 1 och deras försäljningspris är fastställda i bilaga I.

Upplysningar om var produkterna finns och hur stora kvantiteterna är, är förtecknade i bilaga II.

Artikel 2

1. Produkterna skall användas inom sex månader efter det att avtalet har ingåtts för framställning av färdiga maträtter som endast skall tillhandahållas de personer som institutionerna har ansvar för.

2. Trots bestämmelserna i punkt 1 får medlemsstaterna tillåta att kött som inte är berett säljs förutsatt att

- det säljs till självkostnadspris,

- försäljningen enbart sker till personer vars inkomst till stor del består av finansiella bidrag från institutionen avsedda för köp av sådant kött,

- det fastställs en maximikvantitet som varje person får köpa,

- det förs räkenskaper över vad varje person har köpt,

- köparen förpliktar sig att se till att köttet inte säljs vidare utan konsumeras av honom själv eller hans familj.

De medlemsstater som vill använda sig av denna möjlighet skall i förväg underrätta kommissionen och lämna följande uppgifter:

- Förteckningen över de berörda institutionerna och det ungefärliga antal personer som kommer att kunna köpa produkterna.

- En beskrivning av hur systemet fungerar och vilka kontrollåtgärder som finns.

- Försäljningspriset och dess komponenter.

En maximikvantitet får fastställas enligt förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

De medlemsstater som använder sig av denna möjlighet skall underrätta kommissionen i början av varje månad om de kvantiteter som på detta sätt har sålts under den föregående månaden.

Artikel 3

1. De institutioner som finns med på den förteckning som avses i artikel 1.3 får använda sig av ett ombud eller annan mellanhand som har ställt en tilläggssäkerhet enligt artikel 6.2, särskilt i samband med köp, transport, lagring, urbening och styckning.

2. Mellanhänderna, ombuden och institutionerna skall föra löpande räkenskaper som kan visa produkternas bestämmelseort och användning. Det skall vara möjligt att kontrollera att den kvalitet som har köpts motsvarar den som har konsumerats.

Artikel 4

Interventionsorganen skall först sälja de produkter som har hållits i lager längst.

Artikel 5

I samband med kontrollen av urbeningen och styckningen enligt artikel 3.1 samt av leveransen till och mottagandet av institutionen skall 100 kg benfritt kött motsvara 130 kg kött med ben. Benfritt kött skall presenteras på ett sådant sätt att man lätt kan identifiera styckningsdelarna.

De mellanhänder eller ombud som avses i artikel 3 skall se till att de produkter som levereras till institutionen åtföljs av ett intyg med följande upplysningar:

- Presentationen, vikten och klassificeringen av kvartsparterna.

- Om köttet har blivit urbenat eller styckat, de olika styckningsdelarnas antal, sort och vikt.

Intyget skall undertecknas av mellanhanden eller ombudet och av den berörda institutionen och omedelbart sändas till interventionsorganet i den medlemsstat där den säkerhet som avses i artikel 6 har ställts.

Artikel 6

1. Den säkerhet som avses i artikel 15 i förordning (EEG) nr 2173/79 skall ställas hos interventionsorganet i den medlemsstat där köttet skall användas.

2. En tilläggssäkerhet på 110 ecu per 100 kg skall ställas hos detta interventionsorgan av mellanhanden eller ombudet på de villkor som fastställs i artikel 2.3 i förordning (EEG) nr 2173/79. Säkerheten skall minskas till 60 ecu per 100 kg om agenten eller mellanhanden bara utför transporten.

3. Om artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 3002/92 tillämpas kan avtalet ingås först efter det att det interventionsorgan som innehar produkterna har mottagit det skriftliga meddelandet som avses i den punkten.

4. Beträffande den säkerhet som anges i punkt 1 skall, förutom de primära krav som fastställs i artikel 15.3 i förordning (EEG) nr 2173/79, ett primärt krav i enlighet med artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 (11), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3403/93 (12) vara att produkterna inom sex månader efter det att avtalet har ingåtts används till förmån för de personer som institutionerna enligt artikel 1.1 har ansvar för.

I de fall då den säkerhet som avses i punkt 2 inte har ställts skall det även vara ett primärt krav att institutionen inte använder sig av ombud eller mellanhänder enligt artikel 3.1.

5. Beträffande den säkerhet som avses i punkt 2 skall det primära kravet vara att allt det kött som har tagits över blir levererat, i förekommande fall i urbenat och styckat skick.

Artikel 7

Förordning (EEG) nr 2848/89 skall upphöra att gälla.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT nr L 45, 1.3.1995, s. 2.

(3) EGT nr L 14, 21.1.1969, s. 2.

(4) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(5) EGT nr L 251, 5.10.1979, s. 12.

(6) EGT nr L 161, 2.7.1993, s. 59.

(7) EGT nr L 301, 17.10.1992, s. 17.

(8) EGT nr L 176, 20.7.1993, s. 12.

(9) EGT nr L 274, 23.9.1989, s. 9.

(10) EGT nr L 32, 11.2.1995, s. 3.

(11) EGT nr L 205, 3.8.1985, s. 5.

(12) EGT nr L 310, 14.12.1993, s. 4.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

Precios de venta expresados en ecus por tonelada - Salgspriser i ecu/ton - Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne - ÔéìÝò ðùëÞóåùò åêöñáæüìåíåò óå Ecu áíÜ ôüíï - Selling prices expressed in ecus per tonne - Prix de vente exprimés en écus par tonne - Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata - Verkoopprijzen uitgedrukt in ecu per ton - Preço de venda expresso em ecus por tonelada - Vähimmäishinnat ecuina tonnia kohden ilmaistuna - Minimipriser i ecu per ton

Carne deshuesada - Udbenet kød - Fleisch ohne Knochen - ÊñÝáò ÷ùñßò êüêáëá - Boneless beef - Viande désossée - Carni senza osso - Vlees zonder been - Carne desossada - Luuton naudanliha - Benfritt kött

>Plats för tabell>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

>Plats för tabell>

Top