EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1506

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1506/95 av den 29 juni 1995 om fastställande för regleringsåret 1995 av det beräknade inkomstbortfallet och det beräknade bidraget per tacka och per honget och om fastställande av den andra förskottsutbetalningen av detta bidrag

OJ L 147, 30.6.1995, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1506/oj

31995R1506

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1506/95 av den 29 juni 1995 om fastställande för regleringsåret 1995 av det beräknade inkomstbortfallet och det beräknade bidraget per tacka och per honget och om fastställande av den andra förskottsutbetalningen av detta bidrag

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 147 , 30/06/1995 s. 0022 - 0023


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1506/95 av den 29 juni 1995 om fastställande för regleringsåret 1995 av det beräknade inkomstbortfallet och det beräknade bidraget per tacka och per honget och om fastställande av den andra förskottsutbetalningen av detta bidrag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (1), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och genom rådets förordning (EG) nr 1265/95 (2), särskilt artikel 5.6 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1974/93 (4), särskilt artikel 13 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 150/95 (6), särskilt artikel 6 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 5.1 och 5.5 i förordning (EEG) nr 3013/89 föreskrivs att ett bidrag skall beviljas som kompensation för inkomstbortfall för fårköttsproducenter och, i vissa områden, för getköttsproducenter. Dessa områden definieras i bilaga I till förordning (EEG) nr 3013/89 och i artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1065/86 av den 11 april 1986 om bestämning av de bergsområden för vilka bidraget till getköttsproducenter beviljas (7), ändrad genom förordning (EEG) nr 3519/86 (8).

I enlighet med artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89 och i syfte att möjliggöra en förskottsutbetalning till får- och getköttsproducenter bör det förväntade inkomstbortfallet uppskattas på grundval av de förutsebara trenderna i marknadspriserna.

I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 3013/89 skall bidragsbeloppet per tacka för producenter av tunga lamm erhållas genom att det inkomstbortfall som avses i samma artikel punkt 1 andra stycket multipliceras med en koefficient som uttrycker den årliga, genomsnittliga produktionen av kött från tunga lamm per tacka som föder sådana lamm, uttryckt per 100 kg slaktvikt. Koefficienten för år 1995 har ännu inte fastställts på grund av bristen på fullständig statistik i gemenskapen. I väntan på att den koefficienten skall fastställas bör en provisorisk koefficient tillämpas. I artikel 5.3 i den förordningen fastställs också beloppet per tacka för producenter av lätta lamm och per honget till 80 % av bidraget per tacka för producenter av tunga lamm.

I enlighet med artikel 8 i förordning (EEG) nr 3013/89 skall bidraget reduceras med effekten på baspriset av en koefficient i enlighet med punkt 2 i den artikeln. I artikel 8.4 fastställs den koefficienten till 7 %.

I artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89 fastställs det halvårsvisa förskottsbeloppet till 30 % av det förväntade bidraget. I enlighet med artikel 4.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2700/93 (9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 279/94 (10), skall detta förskottsbelopp betalas ut endast om det är minst 1 ecu.

På grund av de agromonetära förändringar som skedde den 1 februari 1995 och för att förenkla administrationen är det lämpligt att för förskottsbeloppen, genom undantag från artikel 6 i förordning (EEG) nr 2700/93, tillämpa den jordbruksomräningskurs som gällde det ovan angivna datumet.

I förordning (EEG) nr 1601/92 föreskrivs att särskilda åtgärder skall tillämpas för viss jordbruksproduktion på Kanarieöarna. Dessa åtgärder omfattar beviljandet av ett tillägg till bidraget för tackor till producenter av lätta lamm och hongetter på samma villkor som gäller för beviljande av det bidrag som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 3013/89. Dessa villkor ger Spanien möjlighet att betala ut ett förskott på detta bidragstillägg.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för får och getter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En skillnad beräknas härmed mellan baspriset reducerat med den koefficient som fastställs i artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 3013/89 och det förutsebara marknadspriset under 1995 till 162,785 ecu per 100 kg.

Artikel 2

1. Det beräknade bidragsbeloppet per tacka skall vara följande:

- För producenter av tunga lamm: 26,046 ecu

- För producenter av lätta lamm: 20,837 ecu.

2. I enlighet med artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89 skall det andra förskott som medlemsstaterna får betala ut till producenter vara följande:

- För producenter av tunga lamm: 7,814 ecu per lamm

- För producenter av lätta lamm: 6,251 ecu per lamm.

Artikel 3

1. Det beräknade bidragsbeloppet per honget i de områden som anges i bilaga I till förordning (EEG) nr 3013/89 och i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1065/86 skall vara 20,837 ecu.

2. I enlighet med artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89 skall den andra förskottsutbetalning som medlemsstaterna får göra till getköttsproducenter i de områden som avses i punkt 1 vara 6,251 ecu per honget.

Artikel 4

Genom undantag från artikel 6 i förordning (EEG) nr 2700/93 skall förskottet på bidraget för tackor och hongetter för regleringsåret 1995 räknas om med den jordbruksomräkningskurs som gällde den 1 februari 1995.

Artikel 5

I enlighet med artikel 13.3 i förordning (EEG) nr 1601/92 skall den andra förskottsutbetalningen av bidragstillägget för regleringsåret 1995 för producenter av lätta lamm och hongetter på Kanarieöarna inom de gränser som föreskrivs i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 3493/90 (11) vara följande:

- 1,563 ecu per tacka för de producenter som avses i artikel 5.3 i den förordningen.

- 1,563 ecu per honget för de producenter som avses i artikel 5.5 i den förordningen.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1.

(2) EGT nr L 123, 3.6.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

(4) EGT nr L 180, 23.7.1993, s. 26.

(5) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1.

(6) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1.

(7) EGT nr L 97, 12.4.1986, s. 25.

(8) EGT nr L 325, 20.11.1986, s. 17.

(9) EGT nr L 245, 1.10.1993, s. 99.

(10) EGT nr L 37, 9.2.1994, s. 1.

(11) EGT nr L 337, 4.12.1990, s. 7.

Top