EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2479

Rådets beslut (Gusp) 2022/2479 av den 16 december 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

ST/15777/2022/INIT

OJ L 322I , 16.12.2022, p. 687–688 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2479/oj

16.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 322/687


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/2479

av den 16 december 2022

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

Med hänsyn till situationen är det lämpligt att införa en ny tidsfrist för det undantag som tillåter avyttring av en specifik förtecknad enhet. Den nya tidsfristen validerar inte retroaktivt avyttringar som inte uppfyller de nödvändiga kraven enligt beslut 2014/145/Gusp, såsom otillåtna avyttringar efter det att enheten förtecknats. Det är också lämpligt att utvidga undantaget från frysningen av tillgångar och från förbudet mot att göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga, till att omfatta två nyligen uppförda enheter, för att göra det möjligt att avsluta insatser, avtal eller andra överenskommelser som tidigare ingåtts med dessa enheter. För att ytterligare åtgärda problemen med livsmedelstryggheten i tredjeländer är det lämpligt att införa ett nytt undantag som gör det möjligt att häva frysningen av tillgångar och göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga för vissa personer som haft en betydande roll i den internationella handeln med jordbruks- och livsmedelsprodukter, däribland vete och gödselmedel, innan de fördes upp på förteckningen. För att undvika kringgående har de nationella behöriga myndigheterna fått i uppdrag att godkänna sådan verksamhet. De bör då agera i nära samarbete med kommissionen för att säkerställa ett enhetligt genomförande i hela unionen. De nationella behöriga myndigheterna kan hämta inspiration från Förenta nationernas och Världslivsmedelsprogrammets prioriteringar för att komma till rätta med den osäkra livsmedelsförsörjningen runt om i världen. Detta undantag påverkar inte andra restriktiva åtgärder som unionen infört mot Ryssland och mot andra länder och medlemsstaternas respektive nationella säkerhetsintressen.

(4)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

(5)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I beslut 2014/145/Gusp ska artikel 2 ändras på följande sätt:

1.

I punkt 10 a ska datumet ”31 december 2022” ersättas med datumet ”28 februari 2023”.

2.

Punkt 15 ska ersättas med följande:

”15.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat, på sådana villkor som de finner lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga för den enhet som förtecknas under post nummer 108 under rubriken ’Enheter’ i bilagan, efter att ha fastställt att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att senast den 17 juni 2023 slutföra en pågående försäljning och överföring av äganderätter som den enheten direkt eller indirekt äger i en juridisk person, en enhet eller ett organ som är etablerad eller etablerat i unionen. Den tidsfristen validerar inte retroaktivt avyttringar som inte efterlever nödvändiga krav enligt detta beslut.”

3.

Punkt 17 ska ersättas med följande:

”17.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör de enheter som är förtecknade under post nummer 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 och 127 under rubriken ’Enheter’ i bilagan frigörs, eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för dessa enheter, på sådana villkor som de behöriga myndigheterna finner lämpliga och efter att ha konstaterat att sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändiga för inköp, import eller transport av jordbruks- och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel.

Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat på grundval av en särskild bedömning från fall till fall ge tillstånd till att, för varje relevant transaktion separat, vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör de fysiska personer som är förtecknade i under rubriken ’Personer’ i bilagan och som haft en betydande roll i den internationella handeln med jordbruks- och livsmedelsprodukter, däribland vete och gödselmedel, innan de fördes upp på förteckningen frigörs, eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för dessa personer, på sådana villkor som de behöriga myndigheterna finner lämpliga och efter att ha konstaterat att sådana penningmedel eller resurser är nödvändiga för försäljning, leverans, överföring eller export av jordbruks- och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel, till tredjeländer för att ta itu med livsmedelsotryggheten.

Den berörda medlemsstaten ska, när den ger tillstånd till sådan verksamhet, agera i nära samarbete med kommissionen. Den ska underrätta övriga medlemsstater om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt inom två veckor, från det att tillståndet beviljats."

4.

Följande punkt ska läggas till:

”20.   Genom undantag från punkterna 1 och 2, får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör de enheter som förtecknas under posterna 126 och 127 under rubriken ’Enheter’ i bilagan frigörs, eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för dessa enheter, på sådana villkor som de behöriga myndigheterna finner lämpliga och efter att ha fastställt att sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändiga för att senast den 17 juni 2023 avsluta insatser, avtal eller andra överenskommelser, inbegripet korrespondentbankförbindelser, som ingåtts med dessa enheter före den 16 december 2022. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt denna punkt, inom två veckor från beviljandet.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).


Top