EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/196/09

Ansökningsomgång 2018 – EAC/A01/2019 – Europeiska solidaritetskåren – Volontärgrupper på högprioriterade områden

OJ C 196, 12.6.2019, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/22


ANSÖKNINGSOMGÅNG 2018 – EAC/A01/2019

Europeiska solidaritetskåren

Volontärgrupper på högprioriterade områden

(2019/C 196/09)

1.   Inledning och bakgrund

Den här ansökningsomgången grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (1) samt 2018 års arbetsprogram för Europeiska solidaritetskåren. Europeiska solidaritetskåren omfattar perioden 2018–2020. Programmets allmänna och särskilda mål anges i artiklarna 3 och 4 i förordningen.

2.   Beskrivning

Volontärgrupper på högprioriterade områden är storskaliga projekt som stöder volontärgrupper som utför kortsiktiga insatser med stort genomslag som bidrar till samhället inom politikområden som fastställs på EU-nivå.

3.   Mål och prioriteringar

Europeiska solidaritetskårens mål är att främja solidaritet som värde, främst genom volontärarbete, stärka ungas och organisationers engagemang i lättillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som ett sätt att bidra till att stärka sammanhållningen, solidariteten, demokratin och medborgarskapet i Europa och samtidigt ta itu med samhällsutmaningar och stärka lokalsamhällen, med särskilt fokus på social inkludering. Kåren ska också bidra till det europeiska samarbete som är relevant för unga.

Volontärgrupper på högprioriterade områden ska bland annat

hjälpa till med tydligt definierade samhällsbehov som inte har tillgodosetts,

främja solidaritet mellan medlemsländerna,

ge unga volontärer möjlighet att skaffa sig färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga utveckling,

ge konkreta fördelar för de samhällen där verksamheten bedrivs,

nå ut till unga med sämre förutsättningar, bland annat flyktingar, asylsökande och migranter,

främja mångfald, interkulturell och interreligiös dialog, gemensamma värderingar om frihet, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter samt projekt som främjar de ungas mediekunskap, kritiska tänkande och initiativförmåga,

stärka de deltagande organisationernas kapacitet och internationella räckvidd,

öka deltagarnas kunskap om och förståelse för andra kulturer och länder, ge dem möjlighet att bygga nätverk av internationella kontakter, delta aktivt i samhället och få en känsla av europeiskt medborgarskap och europeisk identitet.

Utöver dessa mål ska förslagen i denna ansökningsomgång omfatta minst en av följande tre prioriteringar:

Det europeiska kulturarvet.

Integrering av personer från länder utanför EU (bland annat asylsökande och flyktingar).

Insatser för miljön, t.ex. förebyggande av katastrofer, katastrofberedskap och återuppbyggnad (men inga akuta katastrofinsatser).

När det gäller det europeiska kulturarvet kan återuppbyggnadsprojekt få stöd, till exempel återuppbyggnaden av Notre Dame i Paris.

4.   Vem kan söka?

Behöriga sökande är offentliga och privata organisationer som senast sista ansökningsdag har en giltig ackreditering för volontärverksamhet från Erasmus+ eller en kvalitetsmärkning för volontärverksamhet.

Endast organisationer etablerade i EU:s 28 medlemsländer får söka.

För brittiska sökande gäller följande: Kriterierna för stödberättigande måste vara uppfyllda under hela bidragsperioden. Om Förenade kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett avtal med EU som garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara stödberättigade, kommer de inte längre att få finansiering från EU (men kan fortsätta att delta, där så är möjligt) eller tvingas lämna projektet i enlighet med relevanta bestämmelser om upphörande i bidragsavtalet.

5.   Bidragsberättigande verksamhet och projekttid

Följande typer av verksamhet kan få bidrag:

Volontärgrupper är solidaritetsverksamhet där grupper med deltagare från minst två olika länder samarbetar under en period på mellan två veckor och två månader. I volontärgrupper kommer volontärer från Europeiska solidaritetskåren att utföra uppgifter för ett projekt under en kortare tid. Även om insatserna inte pågår så länge kommer de att vara värdefulla för både deltagarna och de samhällen där verksamheten bedrivs.

Förberedande planeringsbesök ska se till att volontärverksamheten håller hög kvalitet genom att man underlättar och förbereder administrativa arrangemang, skapar förtroende och förståelse och inrättar ett stabilt partnerskap mellan de berörda organisationerna och personerna.

Kompletterande verksamhet är relevant sidoverksamhet som skapar mervärde och förstärker projektresultatet och genomslaget på lokal, regional och/eller europeisk nivå. Denna kompletterande verksamhet ska också öka medvetenheten om värdet av volontärarbete för unga och för samhällena och förbättra erkännandet av de kunskaper och den kompetens som volontärerna förvärvar.

Projekten ska pågå i mellan 3 och 24 månader.

6.   Budget

Den totala budgeten för medfinansiering av projekt inom denna ansökningsomgång är 1 018 325 euro och grundar sig på 2018 års arbetsprogram för Europeiska solidaritetskåren. EU:s bidrag får inte överstiga 80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna.

Genomförandeorganet räknar med att finansiera nio förslag.

Genomförandeorganet förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

7.   Inlämning av ansökningar

Ansökningarna ska lämnas in på en elektronisk ansökningsblankett (eForm). Blanketten finns på engelska, franska och tyska på http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en och ska fyllas i på något av EU:s officiella språk.

Den ifyllda ansökan ska skickas in på nätet senast den 19 september 2019 kl. 12.00 (svensk tid).

8.   Ytterligare information

Utförliga uppgifter om denna ansökningsomgång finns i handledningen för volontärgrupper på högprioriterade områden på följande adress:

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Handledningen för volontärgrupper på högprioriterade områden utgör en del av denna ansökningsomgång och villkoren för deltagande och finansiering i handledningen gäller fullt ut för denna ansökningsomgång.


(1)  EUT L 250, 4.10.2018, s. 1.


Top