EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0478

Mål T-478/17: Talan väckt den 2 augusti 2017 – Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija och Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social a prima fija mot SRB

OJ C 318, 25.9.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 318/18


Talan väckt den 2 augusti 2017 – Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija och Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social a prima fija mot SRB

(Mål T-478/17)

(2017/C 318/24)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Sökande: Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija (Madrid, Spanien) och Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social a prima fija (Madrid) (ombud: advokaterna R. Pelayo Jiménez och A. Muñoz Aranguren)

Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Gemensamma resolutionsnämndens beslut av den 7 juni 2017 (SRB/EES/2017/08), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I det angripna beslutet i förevarande talan fastställs ett resolutionsförfarande för Banco Popular Español.

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tio grunder.

1.

Första grunden: Gemensamma resolutionsnämnden gjorde sig skyldig till en bristande motivering i det angripna beslutet och åsidosatte följaktligen rätten till god förvaltning och rätten till ett effektivt rättsmedel (artiklarna 41.2 b, 41.2 c och 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

2.

Andra grunden: Åsidosättande av rätten till försvar (artikel 41.2 a i stadgan).

Det yrkas i detta avseende att resolutionsförfarandet, som föreskrivs i artiklarna 18, 24.2 a och 27 i förordning (EU) nr 806/2014, (1) strider mot rätten till försvar, såtillvida den inte alls tillåter dem som omfattas av resolutionen att delta i förfarandet. Enligt sökandena är resolutionsförfarandet även rättsstridigt enligt artiklarna 32, 38 och 43 i direktiv 2014/59/EU (2), eftersom berörda personer inte ges någon som helst möjlighet att yttra sig.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av rätten till egendom (artikel 17.1 i stadgan) och principen om näringsfrihet (artikel 16 stadgan).

I detta avseende görs det gällande att artiklarna 21, 22, 24 och 27 i förordning (EU) nr 806/2014 och artiklarna 38 och 63 i direktiv (EU) 2014/59 strider mot rätten till egendom och principen om näringsfrihet, såtillvida de tillåter försäljning av aktier hos ett finansbolag utan att låta aktieägarna yttra sig eller kräva deras medgivande, och ger resolutionsmyndigheterna befogenheter att minska kapitalet till noll genom att dra in aktierna, utan att höra aktieägarna och utan företagets behöriga organs medgivande.

4.

Fjärde grunden: Gemensamma resolutionsnämnden åsidosatte av rätten till ett effektivt rättsmedel, vilken föreskrivs i artikel 47 stadgan och artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, genom att åsidosätta principen om parternas likställdhet i processen och följaktligen rätten till en rättvis rättegång.

5.

Femte grunden: Gemensamma resolutionsnämnden åsidosatte artiklarna 18.1 i förordning EU nr 806/2014 och artikel 32 i direktiv 2014/59/EU, genom att göra sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna, såtillvida den inte uppfyllde de villkor som uppställs i ovannämnda bestämmelser för att anta en resolutionsordning.

6.

Sjätte grunden: Gemensamma resolutionsnämnden åsidosatte principen om försiktighet för bankverksamhet (försiktighetsprincipen), eftersom det finns alternativa åtgärder till dem som föreskrivs i det angripna beslutet, bland annat tidigt ingripande, genom vilka antagande av en resolutionsordning undviks.

7.

Sjunde grunden: Åsidosättande av principen om berättigade förväntningar.

8.

Åttonde grunden: Åsidosättande av principen om proportionalitet, med avseende på rätten till egendom.

9.

Nionde grunden: Gemensamma resolutionsnämnden åsidosatte artikel 20.1 i förordning (EU) nr 806/2004, eftersom det inte kan anses att den oberoende expertens värdering av tillgångarna var ”skälig, försiktig och realistisk”.

10.

Tionde grunden: Gemensamma resolutionsnämnden åsidosatte artikel 24 i förordning nr 806/2004 och artikel 39.2 a, b, d, och f i direktiv 2014/59/EU, såtillvida bestämmelserna om försäljningsförfarandet för enheten, av den 3 juni 2017, inte var transparenta, eftersom de gynnade den potentiella köparen (Banco de Santender) och detta inte ledde till högsta möjliga försäljningspris.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 2014, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (EUT L 173, 2014, s. 190).


Top