EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0422(02)

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i ärende AT.40023 – Gränsöverskridande tillgång till betal-tv

C/2016/2489

OJ C 141, 22.4.2016, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 141/13


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i ärende AT.40023 – Gränsöverskridande tillgång till betal-tv

(2016/C 141/07)

1.   Inledning

(1)

I enlighet med artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (1) får kommissionen – när den avser att fatta ett beslut om att en överträdelse ska upphöra och de berörda företagen erbjuder åtaganden för att undanröja de betänkligheter som kommissionen har delgivit dem i sin preliminära bedömning – besluta att göra dessa åtaganden bindande för företagen. Ett sådant beslut får fattas för en bestämd period och ska fastställa att det inte längre finns skäl för kommissionen att ingripa.

(2)

I enlighet med artikel 27.4 i samma förordning ska kommissionen offentliggöra en kort sammanfattning av fallet och huvuddragen i åtagandena. Berörda tredje män får lägga fram sina synpunkter inom en tidsfrist som kommissionen fastställer.

2.   Sammanfattning

(3)

Den 23 juli 2015 antog kommissionen ett meddelande om invändningar som gällde bland annat förfarande av Paramount Pictures International Limited (som efterträdare genom koncentration till Viacom Global [Nederländerna] B.V.) (nedan kallat PPIL) och Viacom Inc. (nedan kallat Viacom) (tillsammans nedan kallade Paramount). Meddelandet utgör också en preliminär bedömning i den mening som avses i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1/2003.

(4)

Enligt meddelandet om invändningar har Paramount ingått licensavtal med betal-tv-företaget Sky UK Limited. I avtalet finns klausuler som

förbjuder eller begränsar Sky från att göra sina betal-tv-tjänster tillgängliga som svar på beställningar på eget initiativ från konsumenter som är bosatta eller befinner sig inom EES, men utanför Förenade kungariket och Irland, och/eller

kräver att Paramount ska förbjuda eller begränsa programföretag inom EES, men utanför Förenade kungariket och Irland från att göra sina betal-tv-tjänster tillgängliga som svar på beställningar på eget initiativ från konsumenter som är bosatta eller befinner sig i Förenade kungariket och Irland (båda typerna av klausuler betecknas som ”de ifrågasatta klausulerna”).

(5)

I meddelandet om invändningar dras den preliminära slutsatsen att Paramounts förfarande utgör en överträdelse av artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) eftersom i) klausulerna har till syfte att begränsa konkurrensen i den mening som avses i artikel 101.1 i EUF-fördraget och i artikel 53.1 i EES-avtalet, ii) det inte finns några omständigheter i det ekonomiska och rättsliga sammanhang i vilket klausulerna ingår som skulle kunna motivera ett konstaterande att de inte skulle kunna skada konkurrensen och iii) klausulerna inte uppfyller villkoren för ett undantag i enlighet med artikel 101.3 i EUF-fördraget och artikel 53.3 i EES-avtalet.

(6)

Meddelandet om invändningar gäller också å ena sidan Skys förfarande och å andra sidan förfarandet av Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox and Warner Bros. Kommissionen undersöker för närvarande om förfarandet av Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox, Warner Bros och Sky är förenligt med artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (inklusive Skys förfarande i samband med ovannämnda klausuler i licensavtalen mellan Paramount och Sky).

3.   Huvudinnehållet i åtagandena

(7)

Paramount håller inte med om de farhågor som uttrycks i meddelandet om invändningar. Företaget har ändå erbjudit åtaganden i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003 för att undanröja kommissionens farhågor. Huvudinslagen i åtagandena skulle vara följande:

a)

Paramount ska inte ingå, förnya eller förlänga licensavtal om produktion för betal-tv (2) som, för något område inom EES, (åter)inför ytterligare skyldigheter. Dessa defineras enligt nedan:

Avtalsförpliktelser av den typ som fastställs i meddelandet om invändningar som hindrar eller begränsar ett programföretag från att tillgodose beställningar på eget initiativ från konsumenter som är bosatta eller befinner sig inom EES, men utanför programföretagets licensområde (nedan kallad förpliktelse för programföretag).

Avtalsförpliktelser av den typ som fastställs i meddelandet om invändningar som kräver att Paramount hindrar eller begränsar programföretag inom EES, men utanför ett programföretags licensområde, från att tillgodose beställningar på eget initiativ från konsumenter som är bosatta eller befinner sig inom detta programföretags licensområde (nedan kallad förpliktelse för Paramount).

b)

Paramount ska inte

försöka genomföra eller inleda förfaranden i domstol för överträdelser av en förpliktelse för programföretag i ett befintligt licensavtal om produktion för betal-tv

direkt eller indirekt göra gällande eller genomföra en förpliktelse för Paramount i ett befintligt licensavtal om produktion för betal-tv.

(8)

Paramounts åtaganden skulle gälla både linjära betal-tv-tjänster och, i den utsträckning som anges i licensen (eller i särskilda licenser) med ett programföretag, prenumerationsbaserad beställvideo (nedan kallad SVoD).

(9)

Varaktigheten för åtagandena skulle vara fem år från den dag då Paramount formellt delges meddelandet om kommissionens beslut i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003.

(10)

Åtagandena offentliggörs i sin helt på engelska på generaldirektoratets för konkurrens webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Uppmaning att lämna kommentarer

(11)

Efter ett marknadstest avser kommissionen att anta ett beslut i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1/2003 där åtagandena som sammanfattas ovan anges som bindande och som när de offentliggörs på generaldirektoratet för konkurrens webbplats blir bindande.

(12)

I enlighet med artikel 27.4 i förordning (EG) nr 1/2003 uppmanar kommissionen berörda tredje män att lägga fram sina synpunkter på de föreslagna åtagandena. Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast en månad efter dagen för detta offenliggörande. Berörda tredje män uppmanas också att lämna in en icke-konfidentiell version av sina synpunkter, i vilken uppgifter som de anser vara affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter ska strykas och ersättas av en icke-konfidentiell sammanfattning eller med orden ”affärshemlighet” eller ”konfidentiellt”.

(13)

Svar och synpunkter ska helst motiveras och ange relevanta fakta. Om ni ser något problem med någon del av de föreslagna åtagandena uppmanar kommissionen er att också föreslå en möjlig lösning.

(14)

Synpunkterna sänds till kommissionen med referens ”AT.40023 – Gränsöverskridande tillgång till betal-tv” via e-post (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), fax (+32 22950128) eller med brev till adressen

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Antitrust Registry

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 1, 4.1.2003, s. 1. Med verkan från och med den 1 december 2009 har artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget ersatts av artikel 101 respektive 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Innehållet i bestämmelserna är dock i sak oförändrat. I detta meddelande bör hänvisningar till artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget i förekommande fall förstås som hänvisningar till artikel 81 respektive 82 i EG-fördraget.

(2)  Licensavtal om produktion för betal-tv (Pay-TV Output License Agreement): ett avtal som ger ett programföretag exklusiv tillgång till (som licenstagare) en licensgivares framtida produktion av bestämda filmer (detta kan också omfatta annat audiovisuellt innehåll) under en begränsad tid då programföretaget får sända filmerna via betal-tv och, i den utsträckning som anges i licensen (eller i särskilda licenser) med ett sådant programföretag, via s.k. SVoD-tjänst.


Top