EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0422(01)

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 4 februari 2016 om att förklara en koncentration förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion (Ärende M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium) [delgivet med dokument nr C(2016) 531] (Text av betydelse för EES)

OJ C 141, 22.4.2016, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 141/7


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 4 februari 2016

om att förklara en koncentration förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion

(Ärende M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium)

[delgivet med dokument nr C(2016) 531]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 141/06)

Den 4 februari 2016 antog kommissionen ett beslut i ett koncentrationsärende enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer  (1) (nedan kallad koncentrationsförordningen), särskilt artikel 8.2. En icke-konfidentiell version av det fullständiga beslutet, i tillämpliga fall i form av en preliminär version, finns tillgänglig på det giltiga språket på webbplatsen för generaldirektoratet för konkurrens, på följande adress: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   PARTERNA

(1)

Telenet NV (nedan kallat Telenet) som kontrolleras av Liberty Global Broadband I Limited (nedan kallat Liberty Global), är en kabelnätsoperatör som bedriver sin verksamhet i Belgien och är specialiserad på att tillhandahålla fast internet, fasta telefontjänster och kabel-tv till kunder i hela Flandern och delar av Bryssel. I egenskap av virtuell mobiloperatör i Belgien erbjuder Telenet även försäljning av mobila teletjänster. Merparten av företagets mobilkunder bor i det område som täcks av Telenets kabelnät, vilket innefattar Flandern och delar av Bryssel.

(2)

BASE Company NV (nedan kallat BASE) är ett dotterbolag till den nederländska telekommunikationsgruppen KPN. BASE är en mobilnätsoperatör som erbjuder mobila teletjänster i Belgien. BASE erbjuder även virtuella mobiloperatörer tillträde i grossistledet till sitt nät i Belgien. BASE äger 50 % av aktierna i VikingCo NV (nedan kallat Mobile Vikings). Mobile Vikings är en virtuell mobiloperatör som säljer mobiltjänster under varumärket Mobile Vikings och som använder BASE:s mobilnät. Resterande 50 % av Mobile Vikings ägs av VikingCo International NV.

II.   TRANSAKTIONEN

(3)

Den 18 april 2015 tecknades ett sälj- och köpeavtal mellan KPN Mobile International B.V. och KPN Mobile NV, säljare, och Telenet, köpare, enligt vilket Telenet skulle förvärva alla emitterade och utestående aktier i BASE:s kapital. Enligt avtalet förvärvar Telenet hela kontrollen över BASE.

(4)

Europeiska kommissionen mottog den 17 augusti 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i koncentrationsförordningen, genom vilken Telenet på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget BASE genom förvärv av aktier.

III.   RELEVANTA PRODUKTMARKNADER OCH GEOGRAFISKA MARKNADER

(5)

Transaktionen avser tjänster som tillhandahålls i grossist- och slutkundsledet inom den belgiska telekommunikationssektorn.

(6)

Kommissionen definierade en övergripande produktmarknad för tillhandahållande av mobil telekommunikation i slutkundsledet. Kommissionen definierade denna slutkundsmarknad för mobil telekommunikation som nationell i sin omfattning. När transaktionens inverkan på konkurrensen utvärderades tog dock kommissionen hänsyn till att Telenet nästan uteslutande konkurrerar inom det geografiska område som motsvarar området för dess kabelnät.

(7)

När det gäller tv-tjänster till slutkunder definierade kommissionen den relevanta produktmarknaden som den totala slutkundsmarknaden för tv-tjänster. Vad gäller den geografiska omfattningen, lämnade kommissionen frågan öppen om huruvida marknaden var nationell, regional eller motsvarade området för Telenets kabelnät.

(8)

I fråga om tjänster för fast internetanslutning i slutkundsledet, definierade kommissionen marknaden som den totala slutkundsmarknaden för fasta internetanslutningstjänster, och lämnade frågan öppen om huruvida denna marknad borde vara nationell, regional eller begränsad till området för Telenets kabelnät.

(9)

Kommissionen definierade en övergripande produktmarknad för fasta telefonitjänster i slutkundsledet, och lämnade frågan öppen om huruvida denna marknad borde vara nationell, regional eller begränsad till området för Telenets kabelnät.

(10)

Kommissionen undersökte också om en separat slutkundsmarknad borde fastställas i Belgien för så kallade fasta-mobila multiple play-tjänster, det vill säga en slutkundsmarknad där kunderna köper mobila teletjänster tillsammans med en eller flera fasta teletjänster (tv, fast internet, fast telefoni). Kommissionen drog slutsatsen att en sådan marknad för närvarande inte finns i Belgien, bland annat eftersom kunderna sällan köper mobila och fasta tjänster ihop. Om en sådan slutkundsmarknad för multiple play-tjänster hade funnits, skulle dess påverkan på transaktionen under alla omständigheter ha beaktats i kommissionens konkurrensbedömning av möjliga konglomerateffekter.

(11)

På grossistnivå definierade kommissionen marknaden för tillträde och samtalsoriginering i mobilnät som nationell i sin omfattning.

(12)

Kommissionen definierade även separata marknader för återförsäljning av tv- och internettjänster, och lämnade frågan öppen om huruvida dessa marknader borde vara nationella i sin omfattning, eller begränsade till området för Telenets kabelnät.

(13)

Kommissionen identifierade och definierade också relevanta grossistmarknader för samtalstermineringstjänster i mobilnät, internationella roamingtjänster, samtalstermineringstjänster i fasta nät, inhemska samtalstransiteringstjänster i fasta nät, tjänster för terminering och värdtjänster för samtal till icke-geografiska nummer, samt återförsäljning av tillträde till hyrda linjer. Kommissionen fann dock att transaktionen inte orsakade konkurrensproblem på någon av dessa marknader.

IV.   KONKURRENSRÄTTSLIG BEDÖMNING

1.   Övergripande bedömning: Den effektiva konkurrensen skulle påtagligt hämmas på slutkundsmarknaden för mobil telekommunikation

(14)

På slutkundsnivå överlappar BASE:s och Telenets verksamheter varandra endast när det gäller slutkundsmarknaden för tjänster inom mobil telekommunikation. På denna marknad är BASE verksam som mobilnätsoperatör och nätinnehavare. År 2014 hade företaget en marknadsandel på [10–20] % genom intäkter och [20–30] % genom abonnenter.

(15)

Telenet säljer också mobila teletjänster, men är inte nätinnehavare. Företaget är verksamt som virtuell mobiloperatör och förlitar sig på grossisttillträdet till ett nät som drivs av en annan mobilnätsoperatör i Belgien, nämligen Mobistar. Telenet började sälja mobila teletjänster 2006 som en ”light” virtuell mobiloperatör och blev fullvärdig virtuell mobiloperatör 2012. År 2014 hade företaget en marknadsandel på [5–10] % genom intäkter och [5–10] % genom abonnenter. Telenets framgångar som virtuell mobiloperatör förklaras av flera specifika faktorer, bland annat att företaget när det inledde sin verksamhet som virtuell mobiloperatör redan var etablerat på marknaden och ett känt varumärke i Belgien i egenskap av leverantör av fasta tv- och internettjänster.

(16)

Kommissionen drog slutsatsen att transaktionen påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen avseende icke-samordnade konkurrenshämmande effekter på slutkundsmarknaden för mobila teletjänster i Belgien. Den belgiska slutkundsmarknaden för mobiltelefoni är en starkt koncentrerad marknad med höga inträdeshinder. I slutet av 2014 stod de tre mobilnätsoperatörerna i Belgien och Telenet tillsammans för [90–100] % av alla intäkter. BASE var den tredje största mobilnätsoperatören avseende intäkter och den näst största mobilnätsoperatören avseende abonnenter i slutet av 2014. Telenet var den största virtuella mobiloperatören i Belgien, avseende både intäkter och abonnenter. Företaget var den fjärde största mobiloperatören i Belgien avseende intäkter och abonnenter. Den nya enhet som transaktionen skulle ge upphov till skulle bli den näst största mobiloperatören avseende abonnenter, efter Proximus, och den tredje största mobiloperatören avseende intäkter, efter Proximus och Mobistar.

(17)

Kommissionen fann att BASE och Telenet varit synnerligen aktiva och aggressiva konkurrenter på slutkundsmarknaden för mobiltelefoni, i synnerhet i det privata (icke-kommersiella) marknadssegmentet. När transaktionen väl genomförts skulle den sammanslagna enheten konkurrera mindre aggressivt, vilket skulle minska konkurrensen på slutkundsmarknaden för mobil telekommunikation.

(18)

På slutkundsnivå är Telenet även aktiv på marknaderna för tillhandahållande av tv-tjänster, fasta internetanslutningstjänster och fasta telefonitjänster. BASE är inte aktiv på marknaderna i fråga, eftersom företaget slutade erbjuda dessa fasta tjänster i december 2014. Kommissionen fann därför att transaktionen inte skulle ge upphov till horisontella konkurrensproblem på dessa marknader, och skulle inte avlägsna BASE som (faktisk eller potentiell) konkurrent till Telenet avseende tv-tjänster, fasta internetanslutningstjänster och fasta telefonitjänster på slutkundsnivå.

2.   Vertikal bedömning: Den effektiva konkurrensen skulle inte påtagligt hämmas på grund av minskad grossisttillgång till BASE:s mobilnät eller Telenets kabelnät (avskärmning av marknaden)

(19)

När det gäller grossistmarknaden för tillträde och samtalsoriginering i mobilnät, analyserade kommissionen huruvida den sammanslagna enheten skulle avskärma de virtuella mobiloperatörerna från tillträde till dess mobilnät (avskärmning av marknaden). Kommissionen konstaterade för det första att transaktionen inte skulle förändra den sammanslagna enhetens förmåga att avskärma marknaden, eftersom BASE även innan transaktionen ägt rum skulle kunna neka virtuella mobiloperatörer tillträde. För det andra fann kommissionen att transaktionen endast i begränsad utsträckning skulle förändra den sammanslagna enhetens incitament att avskärma marknaden. Slutligen fann kommissionen att även om den sammanslagna enheten skulle försöka avskärma virtuella mobiloperatörer från marknaden, skulle detta agerande ha begränsad effekt eftersom virtuella mobiloperatörer (utöver Telenet) inte spelar en tillräckligt stor roll i konkurrensprocessen på slutkundsmarknaden för mobila teletjänster. Av dessa skäl drog kommissionen slutsatsen att transaktionen inte påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen på grund av en avskärmad marknad för grossisttillgång och samtalsoriginering i mobilnät i Belgien.

(20)

När det gäller marknaderna för återförsäljning av tv- och internettjänster utvärderade kommissionen om transaktionen skulle förändra Telenets möjligheter och incitament att avskärma andra teleoperatörer från marknaden genom att förhindra tillträdet till dess kabelnät, vilket kan påverka tillhandahållandet av fasta teletjänster, såsom fast telefoni, fast internet och tv-tjänster. Kommissionen konstaterade att de belgiska tillsynsmyndigheterna för telekommunikation ålagt Telenet en skyldighet att ge tillträde till dess kabelnät för tillhandahållandet av tv-tjänster på slutkundsnivå, samt, i kombination med tv-tjänster på slutkundsnivå, internetanslutningstjänster på slutkundsnivå. Med hänsyn till denna lagstiftning drog kommissionen slutsatsen att Telenet inte har möjlighet att avskärma tillträdet till dess kabelnät för aktörer vars syfte är att tillhandahålla tv-tjänster eller fasta internettjänster i kombination med tv-tjänster och att detta inte skulle förändras i och med transaktionen. När det gäller fristående internettjänster konstaterade kommissionen att Telenet har möjlighet och incitament att avskärma tillträdet till dess kabelnät, eftersom Telenet inte har någon lagstadgad skyldighet att bevilja grossisttillgång till dess nät för fristående internettjänster. Eftersom situationen redan var sådan innan transaktionen ägt rum skulle den dock inte påverkas av transaktionen. Av dessa skäl drog kommissionen slutsatsen att transaktionen inte påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen på grund av en avskärmad marknad för grossisttillträde till Telenets kabelnät.

3.   Bedömning av konglomerateffekter: Transaktionen skulle inte leda till konglomerateffekter på grund av sammanslagningen av fasta och mobila tjänster

(21)

Kommissionen granskade huruvida transaktionen skulle leda till konglomerateffekter. Transaktionen kombinerar en mobilnätsoperatör med en fast nätoperatör och kommissionen undersökte därför om den sammanslagna enheten skulle kunna avskärma konkurrenter genom sammanslagningen av fasta och mobila tjänster.

(22)

Kommissionen noterade att Telenet redan innan transaktionen ägt rum erbjuder alla de fyra komponenter som ingår i så kallade fasta-mobila multiple play-paket (tv, fast internet, fast telefoni och mobila teletjänster). Telenet har därför redan möjlighet att sälja fasta-mobila paketlösningar till kunder. Kommissionen noterade också att transaktionen inte förändrar Telenets ställning på någon av dessa fasta marknader, eftersom BASE inte är aktivt på någon av dessa marknader. Transaktionen medför dock att den sammanslagna enhetens mobilkundbas blir större, eftersom den förenar BASE:s och Telenets kunder. Det skulle möjligtvis kunna bana väg för fasta-mobila paketlösningar på två sätt. För det första skulle det kunna göra det lättare för Telenet att sälja fasta-mobila paketlösningar till BASE-abonnenter som inte redan köper fasta tjänster av Telenet. För det andra skulle det kunna göra det lättare för Telenet att sälja fasta-mobila paketlösningar till BASE-abonnenter som redan köper fasta tjänster av Telenet.

(23)

När det gäller den första av dessa två potentiella typer av beteende som skulle kunna underlättas av transaktionen (avskärmning genom försäljning av fasta-mobila paketlösningar till BASE:s mobilabonnenter som inte redan köper fasta tjänster av Telenet), konstaterade kommissionen följande. För det första är det osannolikt att transaktionen skulle ge den sammanslagna enheten möjlighet att avskärma marknaden genom att erbjuda paketlösningar. En betydande del av BASE:s kunder bor utanför det område som täcks av Telenets nät och det är osannolikt att den sammanslagna enheten skulle erbjuda fasta-mobila tjänster utanför detta område. Antalet BASE-kunder som inte redan köper fasta tjänster av Telenet är också begränsat och många BASE-kunder är kunder med kontantkort, vilka först skulle vara tvungna att gå över till abonnemang innan de skulle kunna erbjudas fasta-mobila paketlösningar. Detta är ytterligare ett hinder för korsförsäljningen av fasta-mobila paketlösningar. Dessutom kommer den sammanslagna enheten inte att ha en dominerande ställning på den mobila slutkundsmarknaden och det är därför tveksamt om den sammanslagna enhetens marknadsinflytande skulle vara tillräckligt för att kunna avskärma konkurrenter genom att erbjuda paketlösningar. Slutligen skulle den sammanslagna enhetens konkurrenter kunna sätta in motstrategier, och till exempel själva erbjuda fasta-mobila paketlösningar eller erbjuda mobiltjänster till attraktiva priser för att förhindra kunder att köpa fasta-mobila paketlösningar från den sammanslagna enheten.

(24)

För det andra ansåg kommissionen att det var osäkert om Telenet skulle ha incitament att ägna sig åt korsförsäljning av sina fasta tjänster till BASE:s mobilkunder, eftersom dessa tjänster då sannolikt måste erbjudas till rabatterade priser, vilket skulle medföra en kostnad för Telenet.

(25)

Slutligen fann kommissionen det osannolikt att ett sådant agerande skulle inverka negativt på priser och valmöjligheter, eftersom konkurrenterna sannolikt inte skulle lämna marknaden eller förlora möjligheten att konkurrera effektivt. Den försäljningsvolym som skulle kunna avskärmas på grund av paketlösningar till följd av transaktionen är begränsad. Den största delen av alla mobiltjänster i Belgien köps dessutom fortfarande som separata tjänster, och inte i paket. Övriga mobilnätsoperatörer på den belgiska marknaden är Proximus och Mobistar och de skulle också kunna erbjuda paketlösningar. Proximus är den överlägset största telekomoperatören på den belgiska slutkundsmarknaden och erbjuder själv fasta-mobila paketlösningar. Mobistar är, även efter transaktionen, den näst största mobiloperatören vad gäller intäkter, efter Proximus. Mobistar skulle kunna erbjuda fasta tjänster baserade på grossisttillgång i Telenets kabelnät och har redan meddelat sin avsikt att göra detta. Telenet har en lagstadgad skyldighet att ge tillträde till sitt nät för att alternativa operatörer ska ges möjlighet att erbjuda tv-tjänster och, i kombination med tv-tjänster, fasta internettjänster.

(26)

När det gäller den andra typen av beteende (avskärmning genom försäljning av fasta-mobila paketlösningar till BASE:s mobilabonnenter som även köper fasta tjänster av Telenet), konstaterade kommissionen följande. För det första skulle transaktionen inte markant öka Telenets förmåga att avskärma konkurrenter genom att erbjuda samlingsfakturor eller paketlösningar till de BASE-abonnenter som redan köper tjänster av Telenet. Såsom anges i punkt 22, begränsas denna fördel av ett antal faktorer, särskilt det faktum att en betydande del av BASE:s abonnenter bor utanför det område som täcks av Telenets nät samt är kunder med kontantkort. Telenet skulle inte heller efter transaktionen ha en dominerande ställning på den mobila slutkundsmarknaden och den sammanslagna enhetens rivaler skulle kunna sätta in motstrategier som svar på paketlösningarna. För det andra var det osäkert om Telenet skulle ha incitament att agera på ett sådant sätt, med tanke på hur osäkra de långsiktiga vinsterna av en avskärmningsstrategi är. Slutligen, vilket förklaras i punkt 24, skulle ett sådant agerande sannolikt inte påverka priserna negativt eller leda till att konkurrenter avskärmas, framför allt eftersom de själva skulle kunna erbjuda paketlösningar eller billigare mobiltjänster för att förhindra kunder från att köpa paketlösningar av den sammanslagna enheten.

4.   Slutsats om den konkurrensrättsliga bedömningen

(27)

Kommissionen drog slutsatsen att transaktionen påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen avseende icke-samordnade konkurrenshämmande effekter på slutkundsmarknaden för mobila teletjänster i Belgien. Kommissionen fann att transaktionen inte påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen när det gäller vertikala effekter och konglomerateffekter på slutkunds- eller grossistmarknaderna för fasta och mobila teletjänster.

V.   ÅTAGANDEN

(28)

För att lösa de konkurrensproblem som kommissionen identifierat på slutkundsmarknaden för mobila teletjänster lade Liberty Global fram åtaganden.

1.   Beskrivning av åtagandena

(29)

De slutliga åtaganden som Liberty Global lämnat in bestod av två delar. För det första skulle Telenet avyttra två av BASE:s kundbaser, motsvarande omkring […] aktiva abonnenter, till en och samma köpare. För det andra skulle Telenet ingå ett virtuellt mobiloperatörsavtal med kundbasens köpare, genom vilket den part som tar på sig åtagandet (”remedy taker”) skulle få rätt att verka på slutkundsmarknaden för mobila teletjänster som virtuell mobiloperatör på BASE:s nät. De slutliga åtagandena innehöll en så kallad upfront buyer-klausul (Telenet kunde inte avsluta transaktionen innan ett avtal ingåtts om avyttring av kundbasen) och en begäran om att kommissionen skulle godkänna det virtuella mobiloperatörsavtalet som förenligt med de krav som fastställts i de slutliga åtagandena.

(30)

Liberty Global föreslog kommissionen att Medialaan skulle vara första part att ta på sig åtagandet. Liberty Global försåg också kommissionen med kopior av i) avtalet med Medialaan för försäljningen av BASE:s kundbaser, och ii) det virtuella mobiloperatörsavtalet med Medialaan.

(31)

I enlighet med de slutliga åtagandena skulle Telenet överföra rätten till kunderna till varumärket ”JIM Mobile” samt sin andel på 50 % i den ”lätta” virtuella mobiloperatören Mobile Vikings till Medialaan. Varumärket ”JIM Mobile” ägs redan av Medialaan, men JIM Mobiles kunder tillhör BASE. Mobile Vikings är en ”lätt” virtuell mobiloperatör verksam i BASE:s nät, i vilken BASE har en andel på 50 %. Parallellt med förvärvet av BASE:s andel i Mobile Vikings förvärvade Medialaan separat den resterande andelen på 50 % i Mobile Vikings. Den kombinerade effekten av de slutliga åtagandena och Medialaans separata förvärv är således att Medialaan direkt eller indirekt äger 100 % av Mobile Vikings.

(32)

Enligt de slutliga åtagandena förutsätts att det virtuella mobiloperatörsavtalet skulle innebära följande: i) Medialaan skulle, med Telenets stöd, bli en så kallad fullvärdig virtuell mobiloperatör inom en fastställd tidsram, ii) det virtuella mobiloperatörsavtalet skulle gälla i fem år från och med starten som fullvärdig virtuell mobiloperatör, iii) enligt det virtuella mobiloperatörsavtalet skulle den virtuella mobiloperatören drivas enligt fördelningsmodellen, men skulle ha möjlighet att köpa datakapacitet från BASE (fördelningsmodellen skulle gälla samtal och sms), iv) enligt kapacitetsalternativet skulle Medialaan till ett fast årligt pris kunna förvärva 20 % av kapaciteten i BASE:s nät, med möjlighet att förvärva mer kapacitet (5 % plus ytterligare 5 %), v) om kapacitetsalternativet utnyttjas skulle det virtuella mobiloperatörsavtalet förlängas med fem år från och med det år då kapacitetsalternativet först utnyttjades, vi) det virtuella mobiloperatörsavtalet skulle ha en period med ensamrätt fastställd med start från det datum då kundbasen avyttrades, under vilken Medialaan inte skulle kunna använda sig av någon annan mobilnätsoperatör som värd, och vii) om Medialaan skulle överskrida den kapacitet som köpts av BASE skulle Medialaan enligt kapacitetsalternativet ha rätt att använda sig av en annan mobilnätsoperatör efter perioden av ensamrätt (som ett alternativ till att köpa ytterligare kapacitet av BASE).

2.   Bedömning av de slutliga åtagandena och av den part som tar på sig åtagandet

(33)

Kommissionen ansåg att de slutliga åtagandena undanröjde kommissionens farhågor på det horisontella planet avseende slutkundsmarknaden för mobila teletjänster.

(34)

Kommissionen ansåg att avyttringen av de två kundbaserna (”JIM Mobile”-kunder och Mobile Vikings) till Medialaan skulle skapa en mobiloperatör av den kaliber som krävs för att kunna konkurrera aggressivt på slutkundsmarknaden för mobil telekommunikation och i så hög grad som möjligt återskapa det konkurrenstryck som Telenet utövade före transaktionen.

(35)

När det gäller det virtuella mobiloperatörsavtalet ansåg kommissionen att fördelningsmodellen […], och därför skulle ge Medialaan möjlighet att bedriva sin verksamhet under gynnsamma ekonomiska förhållanden. När det gäller kapacitetsalternativet ansåg kommissionen att detta skulle göra det möjligt för Medialaan att fortsätta växa och konkurrera effektivt.

(36)

Som ett led i sin utvärdering analyserade även kommissionen Medialan som den föreslagna part som skulle ta på sig åtagandet. Kommissionen drog slutsatsen att Medialaan skulle vara en lämplig köpare, att företaget skulle vara oberoende av Telenet och skulle ha de ekonomiska resurser, den expertis och de incitament som krävs för att konkurrera effektivt på slutkundsmarknaden för mobil telekommunikation. Framför allt ansåg kommissionen att överföringen av JIM Mobiles och Mobile Vikings kunder till Medialaan samt Medialaans övergång till fullvärdig virtuell mobiloperatör skulle kunna ske inom den tidsram som fastställts i de slutliga åtagandena och skulle göra det möjligt för Medialaan att bli en effektiv konkurrent. Kommissionen drog också slutsatsen att Medialaans förvärv av JIM Mobiles kunder och Mobile Vikings vid första anblicken inte väckte några konkurrensfarhågor.

(37)

Kommissionen granskade dessutom det virtuella mobiloperatörsavtalet mellan Telenet och Medialaan och drog slutsatsen att dess innehåll var förenligt med de krav som fastställts i de slutliga åtagandena.

(38)

Kommissionen drog därför slutsatsen att de slutliga åtagandena skulle avlägsna de horisontella problem den identifierat avseende slutkundsmarknaden för mobil telekommunikation. Den godkände Medialaan som en lämplig part att ta på sig åtagandet och förklarade det virtuella mobiloperatörsavtalet förenligt med de slutliga åtagandena.

VI.   SLUTSATS

(39)

På grund av ovan anförda skäl blir slutsatsen i beslutet att den föreslagna koncentrationen, under förutsättning att den anmälande partens åtaganden efterlevs, inte påtagligt kommer att hämma en effektiv konkurrens på den inre marknaden eller en väsentlig del av denna.

(40)

Koncentrationen bör följaktligen anses förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion i enlighet med artiklarna 2.2 och 8.2 i koncentrationsförordningen och artikel 57 i EES-avtalet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top