EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XX0422(02)

Förhörsombudets slutrapport – Liberty Global/BASE Belgium (M.7637)

OJ C 141, 22.4.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 141/5


Förhörsombudets slutrapport (1)

Liberty Global/BASE Belgium

(M.7637)

(2016/C 141/05)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 17 augusti 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration genom vilken Telenet NV (nedan kallat Telenet), kontrollerat av Liberty Global Broadband I Limited (nedan kallad den anmälande parten), skulle förvärva fullständig kontroll över företaget BASE Company NV (nedan kallat BASE) genom förvärv av aktier (nedan kallad den föreslagna transaktionen).

2.

Den 5 oktober 2015 antog kommissionen ett beslut om att inleda förfaranden i enlighet med artikel 6.1 c i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2) (nedan kallad koncentrationsförordningen). I detta beslut förklarade kommissionen att den föreslagna transaktionen omfattas av koncentrationsförordningen och uttryckte allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med den inre marknaden och EES-avtalet när det gäller potentiella marknader för mobil telekommunikation på slutkunds- och grossistnivå i Belgien. Samma dag lät kommissionen den anmälande parten ta del av centrala dokument.

3.

Den 6 oktober 2015, på den anmälande partens begäran och i enlighet med artikel 10.3 andra stycket första meningen i koncentrationsförordningen, förlängdes den andra etappen av undersökningen av den föreslagna transaktionen med tio arbetsdagar. Tidsfristen förlängdes med ytterligare tio arbetsdagar den 30 oktober 2015, efter godkännande av den anmälande parten i enlighet med artikel 10.3 andra stycket tredje meningen i koncentrationsförordningen.

4.

Den 27 oktober 2015 lät jag, på motiverad begäran, Proximus NV van publiek recht höras i egenskap av berörd tredje part i enlighet med artikel 5 i beslut 2011/695/EU.

5.

Den 14 september 2015, under den första utredningsfasen, överlämnade den anmälande parten förslag till åtaganden för att lösa de konkurrensproblem som kommissionen identifierat. Den 18 september 2015 överlämnade den anmälande parten en ändrad version av åtagandena.

6.

Baserat på resultaten från marknadstestet ansåg kommissionen att den ändrade versionen av åtagandena inte fullständigt klart och tydligt bemötte de allvarliga tvivel som kommissionen identifierat under den första utredningsfasen och därför inte uppfyllde standarden för godtagbara åtgärder i den första utredningsfasen.

7.

Sedan den andra utredningsfasen inletts överlämnade den anmälande parten en ny uppsättning åtaganden den 27 oktober 2015. Samma dag informerade den anmälande parten kommissionen om nya avtal där Medialaan NV föreslogs som den part som skulle ta på sig åtagandet.

8.

Följande dag inledde kommissionen ett marknadstest av dessa förslag.

9.

Efter detta andra marknadstest överlämnade den anmälande parten reviderade åtaganden den 26 november 2015 och den 2 december 2015. En sista uppsättning åtaganden överlämnades den 18 december 2015 (nedan kallade de slutliga åtagandena).

10.

Kommissionen utfärdade inget meddelande om invändningar i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 802/2004 (3). Inget formellt muntligt hörande ägde rum i enlighet med artikel 14 i den förordningen.

11.

I sitt utkast till beslut konstaterar kommissionen att de slutliga åtagandena till fullo undanröjer de påtagliga hinder för effektiv konkurrens som kommissionen identifierat som ett resultat av den föreslagna transaktionen. I utkastet till beslut förklaras därmed den föreslagna transaktionen vara förenlig med den inre marknaden och EES-avtalet i enlighet med artiklarna 2.2 och 8.2 i koncentrationsförordningen och artikel 57 i EES-avtalet, under förutsättning att de slutliga åtagandena uppfylls till fullo.

12.

I enlighet med artiklarna 16 och 17 i beslut 2011/695/EU har jag utrett om utkastet till beslut endast tar upp invändningar som parterna har givits tillfälle att yttra sig om, och har kommit fram till att så är fallet.

13.

Överlag anser jag att utövandet av de processuella rättigheterna har respekterats under det nu aktuella förfarandet.

Bryssel den 26 januari 2016.

Joos STRAGIER


(1)  I enlighet med artiklarna 16 och 17 i beslut 2011/695/EU av Europeiska kommissionens ordförande av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (EUT L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 av den 21 april 2004 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 133, 30.4.2004, s. 1).


Top