EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/373/10

Inbjudan att lämna projektförslag – EACEA 24/13 – ICI-Program för utbildningssamarbete – Samarbete inom högre utbildning mellan Europeiska unionen och Australien, Europeiska unionen och Japan, och Europeiska unionen och Republiken Korea – Inbjudan att lämna projektförslag 2013 för gemensamma utbytesprojekt (JMP) och gemensamma studieprojekt (JDP)

OJ C 373, 20.12.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/27


INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – EACEA 24/13

ICI-Program för utbildningssamarbete

Samarbete inom högre utbildning mellan Europeiska unionen och Australien, Europeiska unionen och Japan, och Europeiska unionen och Republiken Korea

Inbjudan att lämna projektförslag 2013 för gemensamma utbytesprojekt (JMP) och gemensamma studieprojekt (JDP)

2013/C 373/10

1.   Syfte och beskrivning

Det övergripande syftet är att öka den ömsesidiga förståelsen mellan invånarna i EU och i partnerländerna, bland annat genom att förbättra deras kunskaper om varandras språk, kultur och institutioner, samt att höja kvaliteten på den högre utbildningen och yrkesutbildningen genom att stimulera balanserade partnerskap mellan institutioner för högre utbildning och yrkesutbildning i EU och partnerländerna.

2.   Vem får söka?

Behöriga att söka är konsortier av institutioner för högre utbildning och/eller eftergymnasial yrkesutbildning.

De sökande måste komma från ett av partnerländerna och från en av de 28 EU-medlemsstaterna.

3.   Bidragsberättigade åtgärder

Inbjudan att lämna projektförslag gäller två typer av åtgärder: gemensamma utbytesprojekt och gemensamma studieprojekt.

För gemensamma utbytesprojekt (JMP) ges stöd för att göra det möjligt för konsortier av institutioner för eftergymnasial yrkesutbildning eller högre utbildning i EU och partnerländerna att genomföra gemensamma studie- och yrkesutbildningsprogram samt utbytesprogram för studerande och fakultetsmedlemmar. Stödet omfattar ett schablonbelopp för administration samt stipendier till studerande och medlemmar av den akademiska och administrativa personalen. Ett konsortium som ansöker om ett ICI-ECP gemensamt utbytesprojekt måste omfatta minst två institutioner för eftergymnasial yrkesutbildning eller högre utbildning från två olika EU-medlemsstater och minst två motsvarande institutioner från partnerlandet. Gemensamma utbytesprojekt får pågå i högst 36 månader. Projekt som omfattar praktikarbete uppmärksammas särskilt.

För gemensamma studieprojekt (JDP) ges stöd för att utveckla och genomföra program för dubbel eller gemensam examen. Stödet omfattar ett schablonbelopp för utvecklingsarbete och administration samt stipendier till studerande och medlemmar av den akademiska och administrativa personalen. Ett konsortium som ansöker om ett ICI-ECP gemensamt studieprojekt ska omfatta minst två institutioner för högre utbildning från två olika EU-medlemsstater och minst två institutioner från partnerlandet. Gemensamma studieprojekt får pågå i högst 48 månader. Ansökningar om gemensamma studieprojekt uppmärksammas särskilt.

Planerad start för projekten är oktober 2014.

4.   Tilldelningskriterier

A.

Projektets betydelse för förhållandet mellan EU och partnerländerna och bidraget till kvalitet och spetskunskap (20 %) avgörs av:

a)

Hur väl förslaget stämmer överens med målen för denna förslagsinbjudan och relationerna mellan EU och partnerlandet.

b)

Projektets bidrag till kvalitet, spetskunskap och innovation på utbildningsområdet.

B.

Kvaliteten på projektets genomförande (80 %) avgörs av:

c)

Hanteringen av partnerskapet och samarbetet mellan partnerna.

d)

System för rörlighet för studerande.

e)

System för överföring och erkännande av akademiska betyg.

f)

Utländska studenter och fakultetsmedlemmar, studerandeservice, språkliga och kulturella faktorer.

g)

System för rörlighet för fakultetsmedlemmar.

h)

Utvärderingsplan.

i)

Spridningsplan.

j)

Hållbarhetsplan.

5.   Budget

Den budget som finns tillgänglig uppgår till cirka 2,2 miljoner EUR. Partnerländerna kommer att bidra med finansiering i jämförbar nivå enligt de regler som gäller för vart och ett av dem. (1)

Maximal finansiering på EU-sidan kommer att uppgå till 350 000 EUR för fyraåriga gemensamma studieprojekt med två eller flera EU-institutioner och 190 000 EUR för treåriga gemensamma utbytesprojekt med två EU-institutioner eller 197 500 EUR för treåriga gemensamma utbytesprojekt med tre eller flera EU-institutioner.

6.   Sista ansökningsdag

Ansökningar ska lämnas både till EU och till institutionerna i Australien (Australian Government – Department of Education), Japan (Japan Student Services Organisation – JASSO), och Republiken Korea (National Research Foundation of Korea – NRF).

Ansökningar från den samordnande institutionen inom EU ska sändas till Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur senast den 15 maj 2014. Ansökningar med poststämpel efter detta datum kommer inte att beaktas. Ansökningarna ska sändas till följande adress:

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-ICI ECP Call for proposals 24/13

BOUR 02/17

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EU-ansökningar från den samordnande institutionen inom EU ska göras på korrekt formulär, som ska fyllas i, undertecknas av den person som är behörig att ingå rättsligt bindande åtaganden för den sökande organisationens räkning, samt dateras.

Australiska ansökningar och underlag ska skickas med rekommenderat brev till

The Director, Strategic Policy, Europe & Americas

International and Infrastructure Group

Department Education

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Japanska ansökningar och underlag ska skickas med rekommenderat brev till

Tetsuya Yamamoto

Director

Student Exchange Support Division

Student Exchange Department

Japan Student Services Organisation (JASSO)

2-2-1 Aomi, Koto-ku

Tokyo 135-8630

JAPAN

Koreanska ansökningar: https://ernd.nrf.re.kr/index.do

7.   Ytterligare upplysningar

Riktlinjer och ansökningsformulär finns på följande webbplats:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Ansökningarna måste lämnas in på det avsedda formuläret och innehålla alla de bilagor och den information som efterfrågas.


(1)  Gemensamma projekt finansieras förutsatt att det finns en tillgänglig budget i partnerlandet i fråga.


Top