EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0511(03)

Informationsmeddelande – Offentligt samråd – Geografiska beteckningar från Schweiz och Liechtenstein

OJ C 136, 11.5.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/21


INFORMATIONSMEDDELANDE – OFFENTLIGT SAMRÅD

Geografiska beteckningar från Schweiz och Liechtenstein

2012/C 136/12

Avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (1) trädde i kraft den 1 december 2011 (2). Avtalet mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om ändring av tilläggsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein (3) trädde i kraft den 1 december 2011 (4).

Översynen enligt artikel 16 i bilaga 12 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter pågår för närvarande. I detta sammanhang övervägs om de schweiziska och liechtensteinska namn som anges nedan kan skyddas som geografiska beteckningar i Europeiska unionen.

Kommissionen uppmanar medlemsstater, tredjeländer eller fysiska eller juridiska personer som har ett legitimt intresse och som är bosatta eller etablerade i en medlemsstat eller ett tredjeland att framställa invändningar mot ett sådant skydd genom att inge en motiverad förklaring.

Invändningar måste komma in till kommissionen inom två månader räknat från och med dagen för detta offentliggörande. Invändningarna ska sändas till AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Invändningarna kommer endast att tas upp till prövning om de inkommer inom den utsatta tidsgränsen och om de visar att skydd av det föreslagna namnet skulle

a)

innebära en konflikt med namnet på en växtsort eller en djurras och därmed riskera att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung,

b)

vara helt eller delvis homonymt med ett namn som redan skyddas i Europeiska unionen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (5),

c)

kunna vilseleda konsumenten om produktens rätta identitet, med hänsyn till ett varumärkes anseende och renommé och den tid som det har använts,

d)

äventyra ett identiskt eller snarlikt namn eller varumärke eller produkter som lagligen har marknadsförts under minst fem år före offentliggörandet av detta meddelande, eller

e)

om invändningarna kan leda till slutsatsen att det namn som ansökan om registrering avser kan betraktas som generiskt.

Ovannämnda kriterier ska bedömas med avseende på Europeiska unionen, vilket när det gäller immateriella rättigheter endast avser det eller de territorier där nämnda rättigheter är skyddade. Ett eventuellt skydd av dessa namn i Europeiska unionen är beroende av att översynen enligt ovannämnda artikel 16 slutförs på ett framgångsrikt sätt samt av den påföljande rättsakten.

Förteckning över geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (6)

Produktklass

Namn

Skydd

Ost

Werdenberger Sauerkäse, Liechtenstein Sauerkäse et Bloderkäse

SUB

Charkuterivaror

Glarner Kalberwurst

SGB


(1)  EUT L 297, 16.11.2011, s. 3.

(2)  EUT L 302, 19.11.2011, s. 1.

(3)  EUT L 297, 16.11.2011, s. 49.

(4)  EUT L 302, 19.11.2011, s. 2.

(5)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(6)  Förteckning som tillhandahållits av de schweiziska myndigheterna inom ramen för den pågående översynen och som registrerats i Schweiz, enligt den schweiziska föreskriften av den 28 maj 1997 om skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).


Top