EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0511(01)

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

OJ C 136, 11.5.2012, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/13


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2012/C 136/10

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”KITKAN VIISAS”

EG-nr: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning:

”Kitkan viisas”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Finland

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.7.

Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Beteckningen ”Kitkan viisas” används för siklöja (Coregonus albula) fångad i sjöarna i höglandsområdet i Koillismaa. ”Kitkan viisas” viktigaste egenskaper är följande:

”Kitkan viisas” är mindre till storleken än de siklöjbestånd som förekommer på andra platser. På grund av att växtförhållandena växlar från år till år är fiskens medelstorlek i genomsnitt 7–9 cm efter en växtperiod. Eftersom siklöjan är liten hårdnar inte dess ben, utan de förblir mjuka. Näringsfattiga vattendrag och korta växtperioder är orsakerna till fiskens ringa storlek.

”Kitkan viisas” blir könsmogen vid cirka 15 månaders ålder, då fisken är cirka 8 cm lång och väger 4–5 gram. Den är mörk till färgen med nästan svart rygg, silverblänkande sidor och ljusa fenor. Underkäken är betydligt längre än överkäken, vilket skiljer siklöjan från till exempel sikens, löjans eller andra liknande fiskars yngel. Siklöjrom är finkornig och en liter rom innehåller cirka 500 000 romkorn. Efter att siklöjan lekt på hösten, vilar romkornen under vintern och utvecklas till yngel under några få veckor på våren.

Under vintern töms ”Kitkan viisas” tarm helt på grund av den ovillkorliga fasta som den långa vintern medför, och därför behöver fisken inte rensas.

”Kitkan viisas” säljs färsk eller djupfryst.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

Ej tillämpligt

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Siklöjans föda består av plankton och insektslarver. Den får all den näring den behöver i det begränsade geografiska områdets söta naturvatten.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Fisken måste fångas på ett bestämt geografiskt område. För att garantera kvaliteten måste den inledande hanteringen ske på samma geografiska område. Till den inledande hanteringen hör rensning och nedfrysning av fisken, vilket innebär följande:

Då fisken rensas avlägsnas åtminstone tarmen och gälarna. Man får även ta bort huvudet och stjärten eller andra delar av fisken, men siklöjans ursprungliga form måste gå att känna igen.

Vid nedfrysning fryses fisken till minst – 18 °C.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

Ej tillämpligt

3.7   Särskilda regler för märkning:

Ej tillämpligt

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Det geografiska området ligger i kommunerna Kuusamos och Posios högland, och utgörs av avrinningsområdena för Koutajoki och Kemi älv som mynnar i Vita havet, med undantag av sjöarna som ligger på gränsen till Ryssland.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Siklöjan ”Kitkan viisas” lever i vattendragen i Koillismaas höglandsområde. Området är beläget nära det norra halvklotets polcirkel, där sjöarna är täckta av is från oktober till maj. Koillismaas höglandsområde ligger i medeltal 240 meter över havsytan. Vattendragen är näringsfattiga och klara, eftersom surhetsgraden är nästan neutral.

Vattnet i vattendragen har mycket små höjd- och avrinningsskiftningar, vilket innebär att det inte uppstår något avflöde under någon årstid. Syreförhållandet i vattnet förblir också gott även under vintermånaderna. På grund av dessa miljöförhållanden håller sig siklöjan i de vattendrag där den har fötts och vandrar inte till lägre vattendrag.

På grund av att ”Kitkan viisas” är liten till storleken, ställs det speciella krav på fångsttekniken. Det traditionella och vanligaste sättet att fånga siklöja är genom att dra not. Under lektiden fångas fisken även med nät och om somrarna med ryssja. ”Kitkan viisas” fångas inte med trål.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

På grund av de arktiska förhållandena och de näringsfattiga vattendragen är ”Kitkan viisas” betydligt mindre än flera av siklöjbestånden i övriga sötvatten. Eftersom ”Kitkan viisas” är liten till storleken hårdnar inte dess ben, utan de förblir mjuka. Den långa fasta som vintern medför gör att siklöjans tarm töms helt, vilket gör att den kan användas som föda utan att rensas.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

”Kitkan viisas” känns igen på sitt karaktäristiska utseende, som är en följd av de arktiska förhållandena och de näringsfattiga vattendragen i Koillismaas höglandsområde. De traditionella fångstmetoderna som används i området och att siklöjan används orensad vintertid härrör direkt från de egenskaper som det geografiska området har. Även det faktum att ”Kitkan viisas” inte vandrar till lägre vattendrag beror på miljöförhållandena i det geografiska områdets vattendrag.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top