EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(04)

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

OJ C 71, 9.3.2012, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/33


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2012/C 71/10

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”CARNE MARINHOA”

EG-nr: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen:

Produktens beteckning

Image

Produktbeskrivning

Image

Geografiskt område

Image

Bevis på ursprung

Framställningsmetod

Samband

Image

Märkning

Nationella krav

Annat (specificera)

2.   Typ av ändring(ar):

Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning.

Image

Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar):

3.1   Produktbeskrivning:

Syftet är att kunna saluföra ”Carne Marinhoa” i ålders- och viktklasser som överensstämmer med gällande lagstiftning och motsvarar djurens verkliga vikt vid slakten, inom ramen för genetisk förbättring för att främja köttfunktionen i förhållande till arbetsfunktionen.

Produktklassernas olika beteckningar beroende på djurens ålder och vikt vid slakten överensstämmer med gällande lagstiftning.

3.2   Geografiskt område:

Uppfödarna i kommunerna Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho och Soure, som gränsar till det geografiska produktionsområdet för ”Carne Marinhoa”, har hos den producentgrupp som förvaltar ursprungsbeteckningen begärt att detta område ska utvidgas. Man hävdar att alla villkor för erhållande av produkten, framför allt i fråga om utfodring, förvaltning, djurtäthet, driftssystem, ras och tradition, är uppfyllda. Det konstateras att mark- och klimatförhållandena, uppfödningsmetoderna, djurtätheten, den dominerande floran, själva rasen ”Marinhoa”, jordbruksmetoderna och drifts- och utfodringssystemet är mycket likartade eller till och med identiska i dessa kommuner, och att det kött som produceras där alltså har fysiska, kemiska och sensoriska egenskaper som i alla avseenden är identiska med dem hos ”Carne Marinhoa”.

3.3   Bevis på ursprung:

Syftet är att tillämpa bestämmelserna om bevis på ursprung i förordningarna (EG) nr 510/2006 och (EG) nr 1898/2006 genom att klart och tydligt redogöra för de förfaranden som uppfödare och slakt-, stycknings- och förpackningsanläggningar ska följa för att produktens geografiska ursprung ska kunna garanteras.

3.4   Märkning:

De tidigare bestämmelserna förtydligas och omformuleras. Dessutom ansöks om godkännande av bestämmelser som syftar till att undvika att tredje part utnyttjar ursprungsbeteckningens värde och anseende genom att förbjuda att namn på återförsäljare och andra aktörer förknippas med den skyddade ursprungsbeteckningen. Inga invändningar görs dock mot att beteckningar av denna typ finns med på produktens etikett.

Dessutom har vissa redaktionella och språkliga förbättringar gjorts i specifikationerna som helhet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”CARNE MARINHOA”

EG-nr: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning:

”Carne Marinhoa”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Portugal

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.1

Färskt kött (och slaktbiprodukter)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Det rör sig om mycket mört och saftigt kött från nötkreatur av rasen ”Marinhoa”, som kännetecknas av sin kraftiga kroppsbyggnad och sin långa mule. Färgen hos köttet ”Marinhoa” går från blekt rosa hos kalven till mörkrött hos de vuxna djuren. Köttet har fast och lätt fuktig konsistens, vilket är orsaken till saftigheten. Fettets färg varierar från vitt till gult beroende på djurets ålder. Köttet får saluföras i följande former:

Ljust kalvkött: Slaktkroppar eller delar av djur som slaktats vid högst åtta månaders ålder. Slaktkroppen väger mellan 70 och 180 kg.

Kalvkött: Slaktkroppar eller delar av djur som slaktats vid mellan åtta och tolv månaders ålder. Slaktkroppen får väga högst 240 kg.

Ungnöt: Slaktkroppar eller delar av han- eller hondjur som slaktats vid mellan tolv och trettio månaders ålder. Slaktkroppen ska väga över 180 kg.

Ko: slaktkropp eller delar från hondjur på över trettio månader. Slaktkroppen ska väga över 220 kg.

Tjur: slaktkroppar eller delar från handjur på över trettio månader. Slaktkroppen ska väga över 220 kg.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

Ej tillämpligt.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Boskap av rasen ”Marinhoa” som föds upp enligt den metod som tillämpas i det geografiska området i fråga ges alltid traditionellt foder baserat på det naturliga betet, som är rikligt i denna region.

Under den årstid då djuren står i ladugården utfodras de med rajgräs, majs (majsblad), spannmålshalm och hö från jordbruksanläggningen eller anläggningar i regionen.

Det är också vanligt att djuren får mjöl som producerats på jordbruksanläggningen av majs, ris eller annat spannmål samt vegetabiliska biprodukter som finns på anläggningen.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

De djur som ger ”Carne Marinhoa” ska vara födda, uppfödda och slaktade i det avgränsade geografiska området samt registrerade i födelseregistret. Båda föräldrarna ska vara registrerade i stamboken för rasen ”Marinhoa”.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

3.7   Särskilda regler för märkning:

Oavsett i vilken form köttet säljs ska märkningen innehålla beteckningen ”Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida", överensstämmelsemärket, som påförs på så sätt att det är outplånligt och inte kan avlägsnas, samt logotypen för beteckningen ”Carne Marinhoa”.

Image

Inga andra beteckningar eller benämningar får förekomma utöver beteckningen ”Carne Marinhoa DOP”, t.ex. återförsäljares eller andras märkningar. Dessa får dock finnas med på etiketten.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Det geografiska område där de djur som ger ”Carne Marinhoa” föds, föds upp och slaktas utgörs av kommunerna Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure och Vagos samt kommundelarna Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta och Palmaz, som tillhör kommunen Oliveira de Azeméis.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Det geografiska området är en av Portugals bördigaste regioner. Det innefattar avrinningsområdena för floderna Vouga, Águeda och Antuã. Området Marinha kännetecknas av kraftigt bevattnade jordar med grunt grundvatten, som är mycket bördiga och gynnsamma för foderväxter. I de torrare områdena dominerar spannmålsodling, framför allt majs. Jordens egenskaper försvårar mekanisering, och därför behövdes storvuxna nötkreatur som kunde arbeta på de mycket tunga jordarna. De valdes både för sin arbetskapacitet och för sitt kött.

Förhållandena gör att djuren kan beta fritt på små jordlotter eller utfodras med foder- och spannmålsprodukter.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

Rasen ”Marinhoa”, som är mycket väl anpassad till regionen, föddes ursprungligen upp för sin funktion som både arbets- och köttdjur. Trots att den traditionella odlingen och födan bevarats används djuren i dag inte längre för arbete, och förbättringen av rasen har alltså inriktats på förbättring av de köttproducerande egenskaperna.

Nötkreatur av rasen ”Marinhoa” har en morfologi och ett kroppsindex som lämpar sig väl för de tunga jordarna i regionen och det särskilda uppfödningssystem som anpassats efter dessa förhållanden.

Med detta produktionssystem erhålls förhållandevis stora slaktkroppar. Det kött som rasen ”Marinhoa” ger efter styckning av slaktkropparna går från blekt rosa hos kalven till mörkrött hos de vuxna djuren Köttet har fast och lätt fuktig konsistens. Fettets färg varierar från vitt till blekgult beroende på djurets ålder.

Köttet är mycket saftigt och välsmakande.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Mark- och klimatförhållandena i produktionsområdet, tillsammans med rasens egenskaper och den naturliga födan, resulterar i medelstora till stora djur vars slaktkroppar, som ibland är tunga för slaktåldern, har lite inre och yttre fett. Köttet har även särskilda sensoriska egenskaper – det är mycket mört och saftigt, har utpräglad smak, fast textur och angenäm konsistens samt, framför allt, karakteristisk och välavvägd arom och smak, vilket helt beror på miljön och den naturliga födan i form av bete eller foder som djuren får i ladugården.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top