EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0114(01)

Beslut nr E3 av den 19 oktober 2011 om övergångsperioden enligt artikel 95 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz

OJ C 12, 14.1.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2014; ersatt av 32014D0520(03)

14.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/6


BESLUT nr E3

av den 19 oktober 2011

om övergångsperioden enligt artikel 95 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009

(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

2012/C 12/03

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 d i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken administrativa kommissionen i största möjliga mån ska främja användningen av ny teknik, särskilt genom att modernisera förfarandena för informationsutbyte och genom att anpassa informationsflödet mellan institutionerna till elektroniskt utbyte, med beaktande av informationsbehandlingens utveckling i varje medlemsstat,

med beaktande av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2), enligt vilken administrativa kommissionen har befogenhet att fastställa struktur, innehåll, format och detaljerade arrangemang för utbyte av handlingar och strukturerade elektroniska handlingar samt att fastställa de praktiska bestämmelser som reglerar hur uppgifter, handlingar eller beslut på elektronisk väg ska sändas till den berörda personen,

med beaktande av artikel 95.1 första stycket i förordning (EG) nr 987/2009 vad gäller övergångsperioden, enligt vilken varje medlemsstat får tillämpa en övergångsperiod på högst 24 månader för det elektroniska informationsutbytet, räknat från den dag då tillämpningsförordningen träder i kraft,

med beaktande av artikel 95.1 andra stycket i förordning (EG) nr 987/2009, enligt vilken administrativa kommissionen får besluta om lämplig förlängning av dessa perioder om tillhandahållandet av nödvändig gemenskapsinfrastruktur (elektroniskt utbyte av sociala trygghetsuppgifter – EESSI) fördröjs väsentligen i förhållande till tillämpningsförordningens ikraftträdande,

i enlighet med villkoren i artikel 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 883/2004, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 95 i förordning (EG) nr 987/2009 föreskrivs en övergångsperiod på 24 månader från förordningens ikraftträdande för att medlemsstaterna ska kunna införa och integrera den nationella infrastruktur som behövs för det elektroniska utbytet av uppgifter.

(2)

Enligt artikel 95 i förordning (EG) nr 987/2009 får administrativa kommissionen besluta att förlänga övergångsperioden för medlemsstaterna om tillhandahållandet av gemenskapsinfrastruktur fördröjs väsentligen.

(3)

Administrativa kommissionen har gjort en allmän bedömning av situationen i projektet, både på EU-nivå och på nationell nivå, på grundval av en analys av Europeiska kommissionen och styrkommittén för EESSI-projektet.

(4)

Enligt denna bedömning anses en förlängning av övergångsperioden vara nödvändig för att säkerställa ett effektivt införande av EESSI-systemet, med beaktande av hur förberedelserna framskrider både på EU-nivå och på nationell nivå, men samtidigt med hänsyn till att det ligger i alla parters intresse att förlängningen är tidsbegränsad.

(5)

Med hänsyn till projektets tekniska komplexitet och olika möjliga lösningar för införandet med olika tidsfrister, anser administrativa kommissionen att övergångsperioden bör förlängas med 24 månader utöver den period som anges i artikel 95.1 i förordning (EG) nr 987/2009.

(6)

Administrativa kommissionen uppmanar dock medlemsstaterna att utan dröjsmål så snart som möjligt inleda det elektroniska utbytet av uppgifter för att så långt som möjligt begränsa den period då uppgifter utbyts både på papper och i elektronisk form, i enlighet med mellanliggande etappmål som ska fastställas av administrativa kommissionen på förslag av styrkommittén för EESSI-projektet.

(7)

Administrativa kommissionen uppmanar styrkommittén för EESSI-projektet att besluta om lämpliga redskap för övervakning, att föreslå mellanliggande etappmål och att nära övervaka framstegen med införandet av EESSI i varje medlemsstat under den förlängda perioden.

(8)

I enlighet med artikel 95.1 i förordning (EG) nr 987/2009 får administrativa kommissionen se över detta beslut på grundval av den övergripande planeringen och analysen i styrkommittén för EESSI-projektet.

(9)

Beslut nr E1 av den 12 juni 2009 om praktiska bestämmelser för övergångsperioden när det gäller det informationsutbyte med elektroniska hjälpmedel som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (3) kommer även fortsättningsvis att gälla i tillämpliga delar under den förlängda perioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1.

De övergångsperioder som avses i artikel 95.1 i förordning (EG) nr 987/2009 för medlemsstaternas fullständiga utbyte av uppgifter på elektronisk väg förlängs med 24 månader till den 30 april 2014.

2.

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut ska tillämpas från och med den första dagen i den månad som följer efter den månad då beslutet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Administrativa kommissionens ordförande

Elżbieta ROŻEK


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  EUT C 106, 24.4.2010, s. 9.


Top