EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0111(04)

Meddelande från kommissionen – Godkännande av innehållet i ett utkast till kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse Text av betydelse för EES

OJ C 8, 11.1.2012, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/23


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Godkännande av innehållet i ett utkast till kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

(Text av betydelse för EES)

2012/C 8/04

Kommissionen har den 20 december 2011 godkänt innehållet i ett utkast till kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Utkastet till kommissionens förordning bifogas detta meddelande. Det offentliga samrådet om utkastet till kommissionens förordning löper en månad från och med offentliggörandet av detta meddelande.


BILAGA

UTKAST TILL KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr …/…

av den 20 december 2011

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (1), särskilt artikel 2.1,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning (2),

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 994/98 bemyndigas kommissionen att genom en förordning fastställa ett stödtak under vilket stödåtgärder inte anses uppfylla samtliga kriterier i artikel 107.1 i fördraget och därför inte omfattas av anmälningsförfarandet enligt artikel 108.3 i fördraget.

(2)

På grundval av den förordningen har kommissionen särskilt antagit förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse (3), som fastställer ett allmänt tak för stöd av mindre betydelse på 200 000 EUR per stödmottagare under en period av tre beskattningsår.

(3)

Kommissionens erfarenheter av tillämpningen av reglerna för statligt stöd på företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i den mening som avses i artikel 106.2 i fördraget har visat att det tak under vilket det kan anses att förmåner som beviljas sådana företag inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna och/eller inte snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen i vissa fall kan skilja sig från det allmänna tak för stöd av mindre betydelse som fastställts i förordning (EG) nr 1998/2006. Faktum är att åtminstone en del av dessa fördelar sannolikt utgör kompensation för extra kostnader för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Dessutom har många tjänster som identifierats som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse en begränsad territoriell räckvidd. Det förefaller därmed lämpligt att, parallellt med förordning (EG) nr 1998/2006, införa en förordning med särskilda regler om stöd av mindre betydelse för företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

(4)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenheter bör det anses att ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna och/eller inte snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, under förutsättning att det totala stödbeloppet till företaget som tillhandahåller tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse inte är högre än 500 000 EUR över tre beskattningsår.

(5)

Mot bakgrund av de särskilda regler som gäller för jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorn och risken för att lägre stödbelopp än de som fastställs i denna förordning uppfyller kriterierna i artikel 107.1 i fördraget, bör förordningen inte gälla dessa sektorer. Detta påverkar inte stödåtgärder som beviljats företag som inom fiskerisektorn tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som inte gäller fiskeriprodukter, till exempel undanröjande av skräp i havet. Med beaktande av att de företag som är verksamma inom vägtransporter och passagerartransporter i genomsnitt är ganska små och med tanke på den överkapacitet som finns inom sektorn och de transportpolitiska målen när det gäller trafikstockningar och godstransporter, bör stöd till inköp av vägtransportfordon som görs av företag som utför godstransporter på väg för andras räkning inte omfattas av denna förordning. Detta påverkar inte kommissionens positiva inställning till statligt stöd till renare och mer miljövänliga fordon i andra unionsrättsakter än denna förordning. Mot bakgrund av rådets beslut 2010/787/EU av den 10 december 2010 om statligt stöd för att underlätta nedläggning av icke-konkurrenskraftiga kolgruvor (4) bör denna förordning inte gälla kolsektorn.

(6)

Med tanke på likheterna mellan bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och av andra produkter bör denna förordning även gälla bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Varken uppgifter som måste utföras på gården för att förbereda en produkt för försäljning i första ledet, till exempel skörd, slåtter eller tröskning av spannmål, packning av ägg osv., eller försäljning i första ledet till återförsäljare och förädlare ska i detta sammanhang anses som bearbetning eller saluföring.

(7)

Domstolen har slagit fast att så snart unionen har lagstiftat om en gemensam organisation av marknaden för en viss jordbrukssektor, är medlemsstaterna skyldiga att avstå från åtgärder som kan undergräva den eller skapa undantag till den. Därför bör denna förordning inte gälla stöd vars storlek fastställs på grundval av priset på eller mängden av produkter som köps eller släpps ut på marknaden. Den bör inte heller gälla stöd av mindre betydelse som ska delas med primärproducenter.

(8)

Denna förordning bör inte gälla exportstöd av mindre betydelse och inte heller stöd av mindre betydelse som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter.

(9)

Stöd får inte beviljas företag i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (5).

(10)

Det bör inte vara möjligt att dela upp statliga stödåtgärder som överskrider taket för stöd av mindre betydelse i mindre delar för att varje del ska omfattas av denna förordning.

(11)

I enlighet med de principer som reglerar stöd som omfattas av artikel 107.1 i fördraget, bör stöd av mindre betydelse anses ha beviljats vid den tidpunkt då företaget får laglig rätt till stödet enligt tillämplig nationell lagstiftning.

(12)

För att hindra att de högsta tillåtna stödnivåer som fastställs i olika unionsrättsakter kringgås, bör stöd av mindre betydelse inte kumuleras med statligt stöd för samma stödberättigande kostnader, om sådan kumulering leder till en högre stödnivå än den som gäller i varje enskilt fall genom en gruppundantagsförordning eller ett beslut som antagits av kommissionen.

(13)

Denna förordning bör inte begränsa tillämpningen av förordning (EG) nr 1998/2006 till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Det bör stå medlemsstaterna fritt att tillämpa antingen denna förordning eller förordning (EG) nr 1998/2006 när det gäller ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

(14)

Domstolen har i sin dom i Altmarkmålet (6) fastställt kriterier för när ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte utgör statligt stöd. Enligt domen i Altmarkmålet ska stöd av mindre betydelse som omfattas av denna förordning inte kumuleras med ersättning till samma tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, oavsett om det utgör statligt stöd eller ej. Därför omfattas endast stödåtgärder av denna förordning om det totala ersättningsbeloppet, oavsett om det utgör statligt stöd eller ej, inte överskrider tröskeln som fastställts i denna förordning.

(15)

För att säkerställa insyn och en korrekt tillämpning, bör denna förordning fastställa ett tydligt tak, även i fall där stöd beviljas i annan form än bidrag, till exempel som lån eller kapitaltillskott. För att reglerna om statligt stöd ska vara enhetliga bör detta tak kunna tillämpas oberoende av åtgärdens specifika karaktär och bör inte kräva någon beräkning. Därför bör stöd i annan form än som bidrag endast omfattas av denna förordning om summan till företaget inte är högre än 500 000 EUR. I fall där stödet utgörs av en garanti, bör denna förordning endast tillämpas om garantidelen av det underliggande lånet inte är högre än 500 000 EUR.

(16)

Det är kommissionens skyldighet att säkerställa att reglerna om statligt stöd efterlevs, och särskilt att stöd som beviljas inom ramen för reglerna om stöd av mindre betydelse uppfyller villkoren för dessa. I enlighet med den samarbetsprincip som fastställts i artikel 4.3 i fördraget bör medlemsstaterna underlätta utförandet av denna uppgift genom att införa de verktyg som krävs för att säkerställa att det sammanlagda stöd av mindre betydelse som beviljas ett och samma företag för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte överskrider det fastställda taket på 150 000 EUR. I detta syfte och för att se till att bestämmelserna om kumulering med stöd enligt förordning (EG) nr 1998/2006 efterlevs, ska medlemsstaterna i samband med beviljande av stöd av mindre betydelse som omfattas av denna förordning informera företaget om stödbeloppet och stödets karaktär genom att uttryckligen hänvisa till denna förordning. Dessutom bör en medlemsstat innan den beviljar sådant stöd från stödmottagaren få en redogörelse för annat stöd av mindre betydelse som omfattas av denna förordning eller förordning (EG) nr 1998/2006 som företaget fått under det berörda skatteåret och de två föregående skatteåren. Alternativt bör det vara möjligt för medlemsstaterna att se till att taket respekteras med hjälp av ett centralt register.

(17)

Denna förordning gäller utan att det påverkar tillämpningen av kraven i unionslagstiftning på området offentlig upphandling eller av kraven i fördraget eller bestämmelser i sektorspecifik unionslagstiftning

(18)

Denna förordning bör tillämpas på stöd som har beviljats innan den träder i kraft och ges till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning gäller endast stöd som beviljas företag som tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse i den mening som avses i artikel 106.2 i fördraget.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

a)

stöd till företag verksamma inom fiske- och vattenbrukssektorn, som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (7),

b)

stöd som beviljas företag med verksamhet inom primär produktion av de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget,

c)

stöd som beviljas företag som är verksamma inom bearbetning och saluföring av de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget, i följande fall:

i)

Om stödbeloppet fastställs på grundval av priset på eller mängden sådana produkter som köps från primärproducenter eller släpps ut på marknaden av de berörda företagen, och

ii)

(ii) om en förutsättning för stödet är att det helt eller delvis överförs till primärproducenter.

d)

stöd till exportverksamhet riktad mot tredjeland eller medlemsstater, det vill säga stöd som är direkt knutet till exporterade volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med exportverksamhet,

e)

stöd som gynnar användningen av inhemska varor på bekostnad av importerade varor,

f)

stöd till företag som är verksamma inom kolsektorn enligt definitionen i beslut 2010/787/EU.

g)

stöd till inköp av vägtransportfordon som beviljas företag som utför godstransporter på väg för andras räkning, och

h)

stöd som beviljas företag i svårigheter.

3.   I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   jordbruksprodukter: de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag för fiskeriprodukter.

b)   bearbetning av jordbruksprodukter: varje process som en jordbruksprodukt undergår där den produkt som blir resultatet av processen också är en jordbruksprodukt, med undantag för verksamheter på jordbruksföretaget som är nödvändiga för att förbereda en animalie- eller växtprodukt för försäljning i första ledet.

c)   saluföring av jordbruksprodukter: att ställa fram eller visa upp en jordbruksprodukt i avsikt att sälja, erbjuda för försäljning, leverera eller på annat sätt föra ut på marknaden, med undantag för primärproducentens försäljning i första ledet till återförsäljare eller förädlare samt eventuellt förberedande av produkten för sådan försäljning. En primärproducents försäljning till slutkonsumenter ska betraktas som saluföring om den sker i separata lokaler avsedda för detta syfte.

Artikel 2

Stöd av mindre betydelse

1.   Stöd till företag som tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse ska inte anses uppfylla samtliga kriterier i artikel 107.1 i fördraget och ska därför undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3 i fördraget, förutsatt att det uppfyller de villkor som fastställs i denna förordning.

2.   Stödåtgärder omfattas endast av denna förordning om det totala stödbeloppet till ett företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte är högre än 500 000 EUR under någon period under de tre första beskattningsåren.

3.   Om det rör sig om annat stöd än bidrag, till exempel lån eller kapitaltillskott, kan det endast omfattas av denna förordning om stödbeloppet inte överskrider det tak som fastställts i punkt 2. I fall där stödet utgörs av en garanti, bör denna förordning endast tillämpas om garantidelen av det underliggande lånet inte överskrider detta tak.

4.   När det sammanlagda stöd som beviljas ett företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse överskrider det tak som fastställts i punkt 2, kan stödet inte omfattas av denna förordning, inte ens den del av stödet som inte överskrider taket. I ett sådant fall kan man inte göra gällande att denna förordning ska tillämpas på stödåtgärden i fråga.

5.   Stöd av mindre betydelse ska inte kumuleras med statligt stöd för samma stödberättigande kostnader, om sådan kumulering leder till en högre stödnivå än den som gäller i varje enskilt fall genom en gruppundantagsförordning eller ett beslut som antagits av kommissionen.

6.   Stöd av mindre betydelse enligt denna förordning kan kumuleras med stöd av mindre betydelse enligt förordning (EG) nr 1998/2006 upp till det tak som fastställts i artikel 2.2 i denna förordning. Stöd av mindre betydelse som omfattas av denna förordning ska dock inte kumuleras med ersättning till samma tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, oavsett om det utgör statlig stöd eller ej.

Artikel 3

Övervakning

1.   Om en medlemsstat har för avsikt att bevilja ett företag stöd av mindre betydelse enligt denna förordning, ska medlemsstaten skriftligen informera företaget om det planerade stödbeloppet (uttryckt som bruttobidragsekvivalent), om den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för vilken det beviljas och om stödets karaktär av stöd av mindre betydelse genom att uttryckligen hänvisa till denna förordning med angivande av förordningens titel och en hänvisning till offentliggörandet av den i Europeiska unionens officiella tidning. Om stöd av mindre betydelse enligt denna förordning ges till olika företag på grundval av en viss stödordning och företagen därvid beviljas olika stödbelopp, kan den berörda medlemsstaten uppfylla denna skyldighet genom att informera företagen om ett fast belopp som motsvarar det högsta stödbelopp som kan beviljas enligt stödordningen. I sådana fall ska det fasta beloppet användas för att fastställa om det tak som anges i artikel 2.2 har nåtts. Innan medlemsstaten beviljar stödet ska den från det berörda företaget få en skriftlig redogörelse eller en redogörelse i elektronisk form för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse fått enligt denna förordning eller förordning (EG) nr 1998/2006 under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Medlemsstaten ska bevilja nytt stöd av mindre betydelse som omfattas av denna förordning först efter att ha kontrollerat att detta inte medför att det totala beloppet av stöd av mindre betydelse som beviljas ett företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt denna förordning når upp till en nivå som överskrider det tak som anges i artikel 2.2 och att kumuleringsreglerna i artikel 2.6 följs.

2.   Om en medlemsstat har upprättat ett centralt register över stöd av mindre betydelse som innehåller fullständiga uppgifter om stöd av mindre betydelse som en myndighet i den medlemsstaten beviljar företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, ska punkt 1 inte längre vara tillämplig på den medlemsstaten.

3.   Medlemsstaterna ska registrera och sammanställa alla uppgifter som rör tillämpningen av denna förordning. Registren ska innehålla alla uppgifter som krävs för att det ska vara möjligt att fastställa att villkoren i denna förordning har iakttagits. Uppgifter om individuellt stöd av mindre betydelse ska bevaras under tio beskattningsår från den dag då stödet beviljades. Uppgifter om en stödordning för stöd av mindre betydelse ska bevaras i tio år från den dag då det sista individuella stödet beviljades enligt stödordningen. Den berörda medlemsstaten ska på skriftlig begäran från kommissionen inom tjugo arbetsdagar, eller inom den längre tidsfrist som anges i begäran, förse kommissionen med alla upplysningar den anser sig behöva för att bedöma om villkoren i denna förordning har följts, särskilt i fråga om det totala beloppet av stöd av mindre betydelse enligt denna förordning och enligt förordning (EG) nr 1998/2006 som ett företag har mottagit.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser

Denna förordning ska gälla för stöd som beviljats för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse före dess ikraftträdande, om det uppfyller samtliga villkor i artiklarna 1 och 2. Stöd för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som inte uppfyller dessa villkor ska bedömas av kommissionen enligt tillämpliga beslut, rambestämmelser, riktlinjer, meddelanden och tillkännagivanden.

När denna förordning upphör att gälla kan stöd av mindre betydelse som uppfyller villkoren i förordningen genomföras på ett giltigt sätt under ytterligare en sexmånadersperiod.

Artikel 5

Ikraftträdande och giltighetstid

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas till och med den 31 december 2018.

Kommissionen har för avsikt att genomföra en översyn av denna förordning fem år efter det att den har trätt i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EUT C 8, 11.1.2012, s. 23.

(3)  EUT L 379, 28.12.2006, s. 5.

(4)  EUT L 336, 21.12.2010, s. 24.

(5)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

(6)  Mål C-280/00 Altmark Trans GmbH och Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, REG 3003, s. I-7747.

(7)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.


Top