EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0494

Mål C-494/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italien)) — Bolton Alimentari SpA mot Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Begäran om förhandsavgörande — Upptagande till sakprövning — Tullrätt — Tullkvot — Tullkodexen — Artikel 239 — Förordning (EEG) nr 2454/93 — Artiklarna 308a, 308b och 905 — Förordning (EG) nr 975/2003 — Tonfisk — Uttömmande av en kvot — Öppnandedag — Söndag)

OJ C 103, 2.4.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/6


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italien)) — Bolton Alimentari SpA mot Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Mål C-494/09) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Upptagande till sakprövning - Tullrätt - Tullkvot - Tullkodexen - Artikel 239 - Förordning (EEG) nr 2454/93 - Artiklarna 308a, 308b och 905 - Förordning (EG) nr 975/2003 - Tonfisk - Uttömmande av en kvot - Öppnandedag - Söndag)

2011/C 103/09

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bolton Alimentari SpA

Motpart: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Tolkning av artikel 239 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1) — Tolkning av artiklarna 308a — 308c, 899 andra stycket och 905.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2913/92 (EGT L 253, s. 1) — Återbetalning eller eftergift av importtull — En medlemsstats möjlighet att själv pröva en ansökan om återbetalning — Begreppet särskild situation i artikel 239.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 — Gemenskapsimportör som inte fått tillgång till en tullkvot som öppnats på en söndag, på grund av att de nationella tullkontoren är stängda den dagen

Domslut

1.

Artiklarna 308a–308c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 214/2007 av den 28 februari 2007, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att kommissionen fattar ett beslut som innebär att ett företag utestängs från en tullkvot på grund av att denna kvot uttömts samma dag som den öppnats, vilket var en söndag, och tullmyndigheterna i den medlemsstat i vilken företaget i fråga är etablerat hade stängt denna dag

2.

Artiklarna 308a–308c i förordning nr 2454/93, i dess lydelse enligt förordning nr 214/2007, ska tolkas så, att de inte ålägger en medlemsstat att begära att kommissionen förordnar om uppskov beträffande en tullkvot för att säkerställa en rättvis och icke-diskriminerande behandling av importörerna när tullkvoten öppnas en söndag och tullmyndigheterna i medlemsstaten i fråga har stängt denna dag samt tullkvoten i fråga riskerar att uttömmas samma dag som den öppnas, med hänsyn till att tullmyndigheterna i andra medlemsstater har öppet på söndagarna.

3.

I andra fall än dem som avses i artikel 899.1 i förordning nr 2454/93, i dess lydelse enligt förordning nr 214/2007, är en tullmyndighet i en medlemsstat själv behörig att avgöra en sådan ansökan om återbetalning som avses i artikel 239.2 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006, när myndigheten anser att kommissionen inte begått något fel och att ansökan i fråga inte omfattas av något annat av de fall som avses i artikel 905.1 i nämnda förordning nr 2454/93.

4.

Artikel 239 i förordning nr 2913/92, i dess lydelse enligt förordning nr 1791/2006, ska tolkas så, att den omfattar det fallet att en i Europeiska unionen etablerad importör utestängs från tilldelning av en tullkvot, som öppnas på en söndag, på grund av att tullmyndigheterna i den medlemsstat i vilken importören är etablerad har stängt på söndagarna.


(1)  EUT C 24, 30.1.2010.


Top