EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XG1203(04)

Rådets slutsatser av den 18 november 2010 om idrottens roll som upphov till och pådrivande faktor för aktiv social integration

OJ C 326, 3.12.2010, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 326/5


Rådets slutsatser av den 18 november 2010 om idrottens roll som upphov till och pådrivande faktor för aktiv social integration

2010/C 326/04

EUROPEISKA UNIONENS RÅD,

1.   SOM ERINRAR OM

Frågans politiska bakgrund i enlighet med bilagan, särskilt

uttalandet som bifogas slutsatserna från Europeiska rådet den 7–9 december 2000, i vilket det förklaras att idrotten är en mänsklig verksamhet som grundas på sociala, fostrande och kulturella värden och att den leder till assimilering, deltagande i det sociala livet, tolerans, accepterande av olikheter och respekt för regler (1),

Europaparlamentets och rådets beslut nr 291/2003/EG av den 6 februari 2003 om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004 (2),

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1098/2008/EG av den 22 oktober 2008 om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010) (3), och

2.   VÄLKOMNAR ATT

idrotten till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande (4) den 1 december 2009 har blivit ett behörighetsområde för Europeiska unionen och att den europeiska dimensionen inom idrotten därför ska vidareutvecklas med särskilt beaktande av idrottens sociala och fostrande funktion,

Europeiska kommissionen avser att anta meddelandet om Lissabonfördraget och idrott före utgången av 2010,

3.   KONSTATERAR FÖLJANDE:

1.

Gemensamma prioriteringar som ökad sysselsättning, social integration, jämställdhet, lika tillgång till inrättningar och tjänster, solidaritet mellan generationerna samt interkulturell dialog behöver i utökad omfattning stödjas inom Europeiska unionen, inbegripet på området idrott.

2.

Idrotten intar en viktig plats i många EU-medborgares liv och den har en stark roll i samhället, med en kraftig potential i fråga om social integration i och genom idrott, i så måtto att engagemang i idrott eller fysiska aktiviteter på många olika sätt bidrar till integrering i samhällslivet, varvid integrering inom idrotten innefattar en kombination av ”idrott för alla”, lika tillträde till idrott och lika möjligheter inom idrotten samt varierade efterfrågebaserade möjligheter till idrott och idrottsanläggningar och social integration genom idrott innefattar deltagande i samhällslivet för alla, utveckling av lokala samhällen och en förstärkt social sammanhållning.

3.

Idrottsrörelsen kan ge ett viktigt bidrag till sådana frågor av allmänt intresse som social integration. Professionella idrottsutövare och amatöridrottare samt idrottsföreningar är i detta sammanhang förebilder för samhället, i synnerhet för unga människor, varvid andra organisationer för idrottsverksamhet och organisationer i det civila samhället som arbetar med idrott också de bidrar till social integration inom och genom idrott.

4.

Tillgång till och deltagande i olika former av idrott är viktigt för den personliga utvecklingen, för känslan av identitet och tillhörighet, för fysiskt och psykiskt välbefinnande, för egenmakt, social kompetens och sociala nätverk samt för interkulturell kommunikation och möjligheten att finna arbete.

5.

Den europeiska konferensen i Leuven, i Belgien, den 13–14 oktober, under temat Deltagande i lokal idrottslig verksamhet: social integration och bekämpande av fattigdom (Local Sports Participation: social inclusion and combating poverty), visade att idrott spelar en viktig roll för social integration av socialt missgynnade grupper, särskilt på lokal nivå.

4.   FASTSTÄLLER MED VEDERBÖRLIGT BEAKTANDE AV SUBSIDIARITETSPRINCIPEN FÖLJANDE ALLMÄNNA PRINCIPER I SYFTE ATT FRÄMJA SOCIAL INTEGRATION INOM OCH UTANFÖR IDROTTEN:

4.1

Att stödja principen ”idrott för alla” som grundar sig på lika möjligheter för alla, genom att

1.

allmänt öka idrottsutövandet och uppmuntra så många medborgare som möjligt till fysisk aktivitet, inbegripet unga människor,

2.

ägna särskild uppmärksamhet åt social integration inom idrott för människor som för närvarande inte är fysiskt aktiva, främst socialt missgynnade grupper,

3.

betänka att tillträdet till idrott för alla är viktigt, bland annat genom att göra idrottsanläggningar, infrastrukturer för idrott och idrottstävlingar åtkomliga och tillgängliga för så många som möjligt, särskilt för personer med funktionshinder, liksom vikten av att göra det möjligt för dessa att på samma villkor som andra delta i rekreations-, fritids- och idrottsverksamhet,

4.

uppmuntra till jämställdhet mellan kvinnor och män inom idrotten, i synnerhet i fråga om tillträde till idrott och att företrädas i beslutsfattande organ och införliva åtgärder mot könsstereotyper.

4.2

Att bättre utnyttja idrottens potential som ett bidrag till samhällsuppbyggnad, social sammanhållning och tillväxt för alla, genom att

1.

inrikta sig på att använda idrott för att främja socialt missgynnade gruppers integration i samhället och därigenom utveckla samhällen med god sammanhållning,

2.

som ett medel att förstärka möjligheterna att finna arbete, erkänna och öka förvärvandet av färdigheter och kompetens som disciplin, lagarbete och uthållighet genom informellt lärande inom idrotten, bland annat genom frivilligt arbete,

3.

bekräfta idrottens ekonomiska potential, sysselsättnings- och utbildningspotential när det gäller att bidra till den smarta och hållbara tillväxt för alla som krävs för en hållbar framtid.

4.3

Att stödja utbytet länderna emellan av strategier och metoder i syfte att bättre utnyttja idrottens potential i fråga om social integration på nationell och europeisk nivå genom att

1.

stimulera till nätverkssamarbete mellan medlemsstaterna och mellan lokala och regionala myndigheter samt genom att sörja för att dessa inbegrips, särskilt när det gäller ömsesidigt utbyte av kunnande och bästa praxis,

2.

stödja forskning kring och analys av kopplingen mellan idrott och social integration genom att inrätta ramar för denna analys grundade på praktiska belägg och med särskild uppmärksamhet på social integration av missgynnade grupper genom idrott,

3.

bevaka och utvärdera befintlig politik i syfte att med beaktande av synpunkterna från relevanta aktörer understödja beslutsprocesserna och förbättra den framtida verksamheten.

5.   MED ANKNYTNING TILL OVANSTÅENDE UPPMANAR DÄRFÖR EUROPEISKA UNIONENS RÅD MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT INOM RAMEN FÖR SINA RESPEKTIVE BEFOGENHETER OCH I FULL ÖVERENSSTÄMMELSE MED SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH BEAKTANDE AV IDROTTENS SÄRART

1.

främja samarbete på idrottsområdet utifrån principen ”idrott för alla” på grundval av lika tillträde och lika möjligheter, bland annat för fysiskt inaktiva människor, med respekt för principen om social integration i och genom idrott,

2.

uppmuntra åtgärder med stark koppling mellan idrotten och de sektorer som hanterar frågor om social integration och öka intresset för idrott bland fysiskt inaktiva människor,

3.

uppmuntra till och främja idrottsutövande bland människor som kommer från eftersatta miljöer och samtidigt sörja för att dessa med idrottens hjälp integreras i samhället genom att man introducerar dem i nya sociala nätverk och ger dem nya färdigheter,

4.

främja en interkulturell dialog genom att med idrottens hjälp inlemma människor med olika kulturell bakgrund i samhället,

5.

inom och genom idrott främja åtgärder med anknytning till social integration för personer med funktionshinder, inbegripet förbättrad infrastruktur och förbättrat tillträde till idrottsanläggningar och idrottstävlingar, stödja forskning rörande specialutformad sportutrustning och prioritera idrotten,

6.

främja åtgärder med anknytning till integreringen av ett jämställdhetsperspektiv inom idrottsverksamhet, i synnerhet när det gäller kvinnors och mäns lika tillträde till positioner inom beslutsfattandet, och ta upp idrotten i samband med könsroller i enlighet med Strategi för jämställdhet 2010-2015  (5).

7.

utforma kanaler för förbindelser och samarbete med andra relevanta politikområden och avdelningar, både inom och mellan de olika EU-institutionerna samt inom medlemsstaterna, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas åt idrottens positiva bidrag till social integration, samt att innefatta idrott i relevanta handlingsplaner som handlingsplaner för social integration och handlingsplaner för att bekämpa fattigdom,

8.

med anknytning till en hållbar tillväxt för alla uppmuntra faktisk social integration av grupper som står utanför samhället genom att uppmuntra till erkännande av informellt lärande via idrott som ett komplement till formell utbildning genom förvärvandet av de konstruktiva färdigheter och den konstruktiva kompetens som behövs för att finna arbete,

9.

öka medvetenheten om och understryka den betydelse som frivilligt arbete inom idrotten har, både som ett verktyg för social integration och som ett medel för att förvärva färdigheter och därigenom bidra till anställbarhet samt till sammanhållning, i synnerhet i samband med Europeiska året för frivilligarbete för främjande av aktivt medborgarskap (2011),

10.

främja och stödja instrument för ömsesidigt lärande samt tvärvetenskaplig forskning i syfte att inrätta en faktabaserad analysram och att få till stånd ett utbyte av kunnande och bästa praxis, exempelvis genom seminarier på hög nivå eller genom möten i expertgrupper om idrottsfrågor och social integration, samt att se till att resultaten av denna verksamhet får faktisk spridning och kopplas till praktisk verksamhet,

11.

effektivisera idrottens bidrag till att uppnå målen för Europa 2020-strategin för en smart, hållbar tillväxt för alla, särskilt genom dess flaggskeppsinitiativ som omfattar den europeiska plattformen mot fattigdom,

12.

att i samarbete med alla berörda aktörer uppmuntra till att statuera exempel på social integration genom att koppla idrotten till projekt för social integration, med särskild fokus på lokala organisationer som står i nära kontakt med medborgarna, och

13.

att i samarbete med alla berörda aktörer uppmuntra till att effektivt använda de medel som finns tillgängliga inom EU, inbegripet i anslutning till eventuella framtida idrottsprogram, i syfte att stödja social integration i och genom idrott.

6.   UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

1.

inlemma social integration i och genom idrott som en prioritering för samarbete på idrottsområdet, framför allt i Europeiska kommissionens kommande meddelande om Lissabonfördraget och idrotten,

2.

se till att social integration i och genom idrott beaktas i eventuella framtida förslag till idrottsprogram som en av prioriteringarna och undersöka möjligheterna att utnyttja befintliga fonder, t.ex. Europeiska socialfonden, Europeiska utvecklingsfonden och sådana program som Aktiv ungdom och Livslångt lärande för att stödja verksamhet på idrottsområdet, och

3.

utvärdera hur effektiv verksamhet på EU-nivå är med stöd av förberedande åtgärder på området för social integration.


(1)  SN 400/00.

(2)  EUT L 43, 18.2.2003, s. 1.

(3)  EUT L 298, 7.11.2008, s. 20.

(4)  Artiklarna 6 och 165 i EUF-fördraget.

(5)  KOM(2010) 491 slutlig.


BILAGA

Politisk bakgrund

1.

Slutsatserna från Europeiska rådets möte i Nice den 7–9 december 2000, bilaga IV, Uttalande om de särskilda kännetecken för idrott och idrottens sociala funktion i Europa (1).

2.

Slutsatserna från Europeiska rådets vårmöte den 13–14 mars 2008 (2).

3.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1098/2008/EG av den 22 oktober 2008 om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010) (3).

4.

Uttalandet från Europeiska rådet om idrott, av den 11–12 december 2008, vilket ingår som bilaga 5 i slutsatserna från Europeiska rådet (4).

5.

Rådets beslut 2010/37/EG av den 27 november 2009 om Europeiska året för frivilligarbete för främjande av aktivt medborgarskap (2011) (5).

6.

Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17 juni 2010 (6).

7.

Kommissionens vitbok om idrott av den 11 juli 2007 (7).

8.

Meddelandet från Europeiska kommissionen om Lissabonfördraget och idrott [kommer att offentliggöras i november 2010].


(1)  SN 400/00 ADD 1, REV 1 + ADD 1 REV 2 (de, it, en, el, pt).

(2)  7652/09, s. 9 (ordförandeskapets slutsatser).

(3)  EUT L 298, 7.11.2008, s. 20

(4)  17271/08 Bilaga 5, s. 21.

(5)  EUT L 17, 22.1.2010, s. 43.

(6)  EUCO 13/10.

(7)  KOM(2007) 391 slutlig, s. 4.


Top