EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0811(01)

Kommissionens beslut av den 10 augusti 2010 om inrättandet av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster Text av betydelse för EES

OJ C 217, 11.8.2010, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 285 - 287

In force

11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/7


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 augusti 2010

om inrättandet av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster

(Text av betydelse för EES)

2010/C 217/07

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna inrättas en rättslig ram avseende de villkor som styr tillhandahållandet av posttjänster i Europeiska unionen och inrättandet av den inre marknaden för posttjänster.

(2)

I direktiv 97/67/EG krävs det att medlemsstaterna utser en eller flera nationella tillsynsmyndigheter för postsektorn, för att fullgöra de tillsynsuppgifter som anges i det direktivet. De nationella tillsynsmyndigheterna bör vara juridiskt åtskilda från och verksamhetsmässigt oberoende av medlemsstaternas postoperatörer. Medlemsstater som behåller äganderätten till eller kontrollen över tillhandahållare av posttjänster ska säkerställa att en faktisk organisatorisk åtskillnad görs mellan tillsynsverksamheten och sådan verksamhet som har samband med ägande eller kontroll.

(3)

De nationella tillsynsmyndigheternas ansvar och uppgifter skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna.

(4)

I direktiv 97/67/EG lämnas på vissa områden utrymme för att de gemensamma reglerna ska kunna tillämpas med hänsyn till de nationella förhållandena. För att framgångsrikt utveckla den inre marknaden för posttjänster är det nödvändigt att de relevanta bestämmelserna tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstaterna.

(5)

Av dessa skäl är det nödvändigt att inrätta en grupp som består av de nationella tillsynsmyndigheterna inom posttjänstområdet, samt fastställa dess uppdrag och sammansättning.

(6)

Gruppen bör fungera som ett organ som bistår kommissionen med utredningar, diskussioner och rådgivning när det gäller posttjänster. Den bör underlätta samråd, samordning och samarbete mellan medlemsstaternas oberoende nationella tillsynsmyndigheter och mellan dessa myndigheter och kommissionen i syfte att konsolidera den inre marknaden för posttjänster och säkerställa att direktiv 97/67/EG tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(7)

Det bör finnas bestämmelser som reglerar hur gruppens medlemmar lämnar ut information, utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens säkerhetsbestämmelser enligt bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (1).

(8)

Personuppgifter som rör gruppledamöter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster, nedan kallad gruppen, inrättas härmed.

Artikel 2

Uppgifter

Gruppen ska

a)

ge råd till och bistå kommissionen i frågor som rör konsolideringen av den inre marknaden för posttjänster,

b)

ge råd till och bistå kommissionen i alla frågor avseende posttjänster som faller inom dess behörighet,

c)

ge råd till och bistå kommissionen när det gäller utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster och den enhetliga tillämpningen i alla medlemsstater av den rättsliga ramen för posttjänster,

d)

i samförstånd med kommissionen och på ett tidigt stadium av sitt expertarbete, öppet och med möjlighet till insyn företa ett omfattande samråd med marknadsdeltagare, konsumenter och slutanvändare.

Artikel 3

Medlemskap

1.   Gruppen ska bestå av de nationella tillsynsmyndigheterna inom posttjänstområdet. De ska företrädas av cheferna, eller i undantagsfall andra representanter, för dessa myndigheter, såsom anges i bilagan. Varje medlemsstat ska ha en ledamot i gruppen.

2.   De nationella myndigheternas namn ska offentliggöras i kommissionens register över expertgrupper.

Artikel 4

Verksamhet

1.   Gruppen ska inom sig utse en ordförande. Ordföranden ska kalla gruppen till sammanträde efter överenskommelse med kommissionen.

2.   Med kommissionens samtycke får arbetsgrupper inrättas för att studera särskilda frågor inom ramen för ett uppdrag som fastställs av gruppen.

3.   De oberoende nationella tillsynsmyndigheterna för postsektorn från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stater), men som inte är medlemsstater, och från kandidatländerna ska ha observatörsstatus och företrädas på lämplig nivå. I samförstånd med kommissionens företrädare får gruppen från fall till fall också bjuda in andra experter och observatörer för att delta i möten.

4.   Medlemmar i expertgrupper och deras företrädare, liksom inbjudna experter och observatörer, ska vara underkastade tystnadsplikt enligt fördragen och deras genomförandebestämmelser, liksom även kommissionens säkerhetsbestämmelser när det gäller skydd av sekretessbelagda EU-uppgifter enligt bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom. Om de åsidosätter dessa skyldigheter kan kommissionen vidta lämpliga åtgärder.

5.   Gruppen och dess arbetsgrupper ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med förfaranden och tidsplaner som de själva upprättar. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster. Andra kommissionstjänstemän med intresse av att delta i överläggningarna får delta i gruppens eller arbetsgruppernas möten.

6.   Gruppen ska anta sin arbetsordning utifrån kommissionens standardiserade arbetsordning (3).

Artikel 5

Möteskostnader

1.   Kommissionen ska ersätta utgifter för resor och eventuellt uppehälle för medlemmar, experter och observatörer i samband med gruppens verksamhet, i enlighet med kommissionens regler om ersättning till externa experter.

2.   Medlemmarna, experterna och observatörerna ska inte ersättas för sina tjänster.

3.   Mötesutgifter ska ersättas inom ramen för den årliga budget som gruppen tilldelas av den ansvariga kommissionsavdelningen.

Artikel 6

Årsrapport

Gruppen ska lämna en årsrapport om sin verksamhet till kommissionen.

Artikel 7

Tillämpning

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Gruppen ska inleda sin verksamhet samma dag som detta beslut träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Se standardiserad arbetsordning – bilaga III till dokument SEK(2005) 1004.


BILAGA

Förteckning över medlemmar i Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster

Land

Nationell tillsynsmyndighet

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

Independent National Regulatory Authority to be established according to Article 37(2)(h) of the Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138).

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


Top