EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0422(03)

Informationsmeddelande – Offentligt samråd – Geografiska beteckningar från Colombia och Peru

OJ C 103, 22.4.2010, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/20


INFORMATIONSMEDDELANDE – OFFENTLIGT SAMRÅD

Geografiska beteckningar från Colombia och Peru

2010/C 103/08

Förhandlingar om ett handelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Colombia och Peru pågår. I förhandlingarna övervägs om de namn som anges nedan kan skyddas som geografiska beteckningar i Europeiska unionen.

Kommissionen uppmanar medlemsstater, tredjeländer eller de fysiska eller juridiska personer som har ett legitimt intresse och som är bosatta eller etablerade i en medlemsstat eller tredjeland att framställa invändningar mot ett sådant skydd genom att inge en vederbörligen underbyggd skrivelse.

Invändningar måste komma in till kommissionen inom två månader räknat från dagen för detta offentliggörande. Invändningarna ska sändas till följande e-postadress: AGRI-B1@ec.europa.eu

Invändningarna kommer endast att granskas om de mottas inom den utsatta tidsgränsen och om de visar att skydd av det föreslagna namnet skulle

1.

komma i konflikt med namnet på en växtsort eller en djurras och därmed riskera att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung,

2.

vara helt eller delvis homonyma med en beteckning som redan skyddas i Europeiska unionen enligt rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1) om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 (2) om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, eller ingå i de avtal som Europeiska unionen har slutit med något av följande länder:

—   Republiken Albanien: Rådets beslut 2006/580/EG (3) av den 12 juni 2006 om undertecknande och ingående av ett interimsavtal mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor (Protokoll nr 3 om ömsesidiga förmånsmedgivanden för vissa viner och om ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av namn på viner, spritdrycker och aromatiserade viner).

—   Bosnien och Hercegovina: Rådets beslut 2008/474/EG (4) av den 16 juni 2008 om undertecknande och ingående av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor (Protokoll nr 7).

—   Kanada: Rådets beslut 2004/91/EG (5) av den 30 juli 2003 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om handel med vin och spritdrycker.

—   Republiken Chile: Rådets beslut 2002/979/EG (6) av den 18 november 2002 om undertecknande och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, särskilt artikel 90 om avtalet om handel med spritdrycker och aromatiserade drycker.

—   Kroatien: Rådets beslut 2001/918/EG (7) av den 3 december 2001 om ingående av ett tilläggsprotokoll om anpassning av handelsaspekterna av Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om ömsesidiga förmånsmedgivanden för vissa viner, ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av namn på viner samt ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av beteckningar för spritdrycker och aromatiserade drycker.

—   f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Rådets beslut 2001/916/EG (8) av den 3 december 2001 om ingående av ett tilläggsprotokoll om anpassning av handelsaspekterna av Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om ömsesidiga förmånsmedgivanden för vissa viner, ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av namn på viner samt ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av beteckningar för spritdrycker och aromatiserade drycker.

—   Mexiko: Rådets beslut 97/361/EG (9) av den 27 maj 1997 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar inom sektorn för spritdrycker.

—   Montenegro: Rådets beslut 2007/855/EG (10) av den 15 oktober 2007 om undertecknande och ingående av ett interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan.

—   Sydafrika: Rådets beslut 2002/52/EG (11) av den 21 januari 2002 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Sydafrika om handel med spritdrycker.

—   Schweiz: 2002/309/EG (12), Euratom: Rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet, särskilt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter – Bilaga 7.

3.

kunna vilseleda konsumenten om produktens rätta identitet, med hänsyn till ett varumärkes anseende och renommé och den tid som det har använts,

4.

äventyra överlevnaden för ett identiskt eller snarlikt namn eller varumärke eller för produkter som lagligen har marknadsförts under minst fem år före offentliggörandet av detta meddelande, eller

5.

betraktas som generiskt, om den slutsatsen kan dras på grundval av framlagda uppgifter.

De kriterier som avses ovan ska bedömas med avseende på förhållandena inom Europeiska unionen, vilket när det gäller immateriella rättigheter endast avser det eller de territorier där nämnda rättigheter är skyddade. Ett eventuellt skydd av dessa namn i Europeiska unionen är beroende av att dessa förhandlingar slutförs på ett framgångsrikt sätt samt av den påföljande rättsakten.

Detta meddelande påverkar inte möjligheten att ansöka om registrering av beteckningarna från Colombia eller Peru i enlighet med artikel 5.9 i förordning (EG) nr 510/2006 eller artikel 17 i förordning (EG) nr 110/2008.

Förteckning över geografiska beteckningar för vin, spritdrycker samt jordbruksprodukter och livsmedel (13)

Produktklass

Registrerat namn i Colombia

Frukt

Cholupa del Huila


Produktklass

Registrerat namn i Peru

Spritdryck

Pisco

Grönsak

Maíz Blanco Gigante Cusco

Grönsak

Pallar de Ica


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.

(3)  EUT L 239, 1.9.2006, s. 1.

(4)  EUT L 169, 30.6.2008 s. 10.

(5)  EUT L 35, 6.2.2004, s. 1.

(6)  EGT L 352, 30.12.2002, s. 1.

(7)  EGT L 342, 27.12.2001, s. 42.

(8)  EGT L 342, 27.12.2001, s. 6.

(9)  EGT L 152, 11.6.1997, s. 15.

(10)  EUT L 345, 28.12.2007, s. 1.

(11)  EGT L 28, 30.1.2002, s. 112.

(12)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.

(13)  Förteckning som de colombianska och peruanska myndigheterna lämnat inom ramen för pågående förhandlingar.


Top