EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0422(01)

Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 , EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 , EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 , EUT C 308,18.12.2009, s. 20 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 )

OJ C 103, 22.4.2010, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/8


Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 192, 18.8.2007, s. 11, EUT C 271, 14.11.2007, s. 14, EUT C 57, 1.3.2008, s. 31, EUT C 134, 31.5.2008, s. 14, EUT C 207, 14.8.2008, s. 12, EUT C 331, 21.12.2008, s. 13, EUT C 3, 8.1.2009, s. 5, EUT C 64, 19.3.2009, s. 15, EUT C 239, 6.10.2009, s. 2, EUT C 298, 8.12.2009, s. 15, EUT C 308,18.12.2009, s. 20, EUT C 35, 12.2.2010, s. 5, EUT C 74, 24.3.2010, s. 13, EUT C 82, 30.3.2010, s. 26)

2010/C 103/04

Den offentliggjorda förteckning över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i EUT görs en månatlig uppdatering som generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin webbplats.

FRANKRIKE

Uppgifterna ersätter de förteckningar som offentliggjordes i EUT C 57, 1.3.2008 och EUT C 198, 22.8.2009:

1.   Uppehållstillstånd

a)   Handlingar som utfärdas till vuxna utlänningar

Franska uppehållstillstånd

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (Tillfälligt uppehållstillstånd innehållande en särskild uppgift som varierar alltefter skälet för den beviljade vistelsen)

Carte de séjour portant la mention «compétences et talents» (Uppehållstillstånd innehållande uppgiften ”compétences et talents” [särskilda kunskaper och färdigheter])

Carte de séjour portant la mention «retraité» (Uppehållstillstånd innehållande uppgiften ”retraité” [pensionär])

Carte de résident (Kort för fast bosatt utländsk medborgare)

Carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» (Kort för fast bosatt utländsk medborgare innehållande uppgiften ”résident de longue durée-CE” [varaktigt bosatt i EG])

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans (Kort för fast bosatt utländsk medborgare utfärdat till andorransk medborgare)

Certificat de résidence d'Algérien (Uppehållsintyg för algerisk medborgare)

Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen et des ressortissants suisses (Uppehållstillstånd utfärdat till familjemedlemmar [familjemedlemmarna kan vara tredjelandsmedborgare] till unionsmedborgare, EES-medborgare och schweiziska medborgare)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «volontariat associatif» (Tillfälligt vistelsetillstånd innehållande uppgiften ”volontariat associatif” [vilket är en särskild form av frivilligarbete])

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «étudiant en recherche d’emploi» (Tillfälligt vistelsetillstånd innehållande uppgiften ”étudiant en recherche d'emploi” [arbetssökande studerande])

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d’un mineur étranger malade» (Tillfälligt vistelsetillstånd innehållande uppgiften ”parent accompagnant d’un mineur étranger malade” [medföljande anhörig till sjuk underårig utlänning])

Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique (Tillfälligt vistelsetillstånd ej innehållande någon särskild uppgift)

Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé (Mottagningsbevis för förnyad ansökan om uppehållstillstånd tillsammans med det uppehållstillstånd som löpt ut)

Anm.: Sedan den 13 maj 2002 utfärdas uppehållstillstånd, kort för fast bosatt utländsk medborgare och uppehållsintyg i form av ett inplastat kort enligt den enhetliga europeiska modellen.

Tidigare versioner med giltighetstid fram till den 12 maj 2012 är fortfarande i omlopp.

Monegaskiska uppehållstillstånd (införda i enlighet med Verkställande kommitténs beslut av den 23 juni 1998 om monegaskiska uppehållstillstånd [SCH/Com-ex (98) 19]).

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (Tillfälligt uppehållstillstånd [Monaco])

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (Vanligt uppehållstillstånd [Monaco])

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (Uppehållstillstånd för person med särskilda privilegier [Monaco])

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (Uppehållstillstånd för maka/make till monegaskisk medborgare)

b)   Handlingar som utfärdas till underåriga utlänningar

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) (Resehandling för utländska underåriga utlänningar)

Titre d'identité républicain (TIR) (Identitetshandling från Frankrike)

c)   Förteckning över deltagare i skolresa inom Europeiska unionen

2.   Särskilda Uppehållstillstånd

Uppgifterna i de särskilda uppehållstillstånden varierar beroende på innehavarens ställning.

—   «CMD/A»: délivrée aux chefs de mission diplomatique (”CMD/A”: utfärdas till chefer för diplomatiska beskickningar)

—   «CMD/M»: délivrée aux chefs de mission d'organisation internationale (”CMD/M”: utfärdas till chefer för internationella organisationers beskickningar)

—   «CMD/D»: délivrée aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (”CMD/D”: utfärdas till chefer för ständiga delegationer vid internationella organisationer)

—   «CD/A»: délivrée aux agents du corps diplomatique (”CD/A”: utfärdas till tjänstemän som tillhör den diplomatiska kåren)

—   «CD/M»: délivrée aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale (”CD/M”: utfärdas till högre tjänstemän vid internationella organisationer)

—   «CD/D»: délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (”CD/D”: utfärdas till med diplomater likställda personer som tillhör ständiga delegationer vid internationella organisationer)

—   «CC/C»: délivrée aux fonctionnaires consulaires (”CC/C” utfärdas till konsulära tjänstemän)

—   «AT/A»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une ambassade (”AT/A”: utfärdas till personer som tillhör den administrativa eller tekniska personalen vid en ambassad)

—   «AT/C»: délivrée au personnel administratif ou technique d'un consulat (”AT/C”: utfärdas till personer som tillhör den administrativa eller tekniska personalen vid en ambassad)

—   «AT/M»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale (”AT/M”: utfärdas till personer som tillhör den administrativa eller tekniska personalen vid en internationell organisation)

—   «AT/D»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale (”AT/D”: utfärdas till personer som tillhör den administrativa eller tekniska personalen i en delegation vid en internationell organisation)

—   «SE/A»: délivrée au personnel de service d'une ambassade (”SE/A”: utfärdas till personer som tillhör tjänstepersonalen vid en ambassad)

—   «SE/C»: délivrée au personnel de service d'un consulat (”SE/C”: utfärdas till personer som tillhör tjänstepersonalen vid ett konsulat)

—   «SE/M»: délivrée au personnel de service d'une organisation internationale (”SE/M”: utfärdas till personer som tillhör tjänstepersonalen vid en internationell organisation)

—   «SE/D»: délivrée au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale (”SE/D”: utfärdas till personer som tillhör tjänstepersonalen i en delegation vid en internationell organisation)

—   «PP/A»: délivrée au personnel privé d'un diplomate (”PP/A”: utfärdas till personer som tillhör den privata personalen hos en diplomat)

—   «PP/C»: délivrée au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire (”PP/C”: utfärdas till personer som tillhör den privata personalen hos en konsulär tjänsteman)

—   «PP/M»: délivrée au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale (”PP/M”: utfärdas till personer som tillhör den privata personalen hos en person som tillhör en internationell organisation)

—   «PP/D»: délivrée au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (”PP/D”: utfärdas till personer som tillhör den privata personalen hos en person som tillhör en ständig delegation vid en internationell organisation)

—   «EM/A»: délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade (”EM/A”: utfärdas till lärare eller militärer med särskild status som är knutna till en ambassad)

—   «EM/C»: délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat (”EM/C”: utfärdas till lärare eller militärer med särskild status som är knutna till ett konsulat)

—   «EF/M»: délivrée aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger (”EF/M”: utfärdas till internationella tjänstemän som är bosatta utomlands)

—   «FI/M»: délivrée aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales (”FI/M”: utfärdas till internationella tjänstemän vid internationella organisationer)

Anm.: De tjänsteintyg (”attestations de fonction”) som utfärdas av utrikesministeriet betraktas inte som särskilda uppehållstillstånd.


Top