EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC1209(02)

Planerat avslutande av klagomål 2007/2001

OJ C 314, 9.12.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/12


Planerat avslutande av klagomål 2007/2001

(2008/C 314/06)

Europeiska kommissionen har tagit emot flera klagomål avseende en diskriminerande skatteavgift som tas ut i Rumänien när ett motorfordon för första gången registreras inom landets territorium. Europeiska kommissionens generalsekretariat har registrerat ett stort antal klagomål och skrivelser avseende avgiften. Klagomålen har registrerats under referensnumren 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151 och övrig korrespondens från berörda EU-medborgare har behandlats inom ramen för huvuddokumentet med referensnummer 2007/2001.

Kommissionens ansvariga generaldirektorat har avslutat sin undersökning av ärendet. För att på ett korrekt sätt informera käranden och alla andra berörda personer har kommissionen beslutat att offentliggöra detta tillkännagivande, varigenom den uttrycker sin avsikt att avsluta ärendet.

Även om det är tydligt att det på gemenskapsnivå inte finns någon harmonisering av de skatter som tas ut för personbilar och att medlemsstaterna därmed kan ta ut sådana skatter samt besluta om deras storlek och metoder för tillämpning, begränsas denna frihet av bestämmelserna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna (EG), särskilt artikel 90, som utesluter all diskriminerande beskattning av produkter som härrör från andra medlemsstater.

De rumänska bestämmelserna om registrering av bilar förefaller inte stå i överensstämmelse med artikel 90 i EG-fördraget. Följaktligen inledde kommissionen den 23 mars 2007 ett överträdelseförfarande genom att rikta en formell underrättelse (IP/07/372) till Rumänien. Kommissionen hänvisade till EG-domstolens rättspraxis. Domstolen har konsekvent konstaterat att när det gäller en engångsskatt på nya och begagnade motorfordon får inte skatten på ett begagnat motorfordon från en annan medlemsstat överstiga det återstående beloppet som ingår i marknadsvärdet på en liknande begagnad bil som redan som ny registrerades i den medlemsstaten. Medlemsstaterna ska därför, i samband med importerade motorfordon, ta hänsyn till den värdeminskning som har uppstått.

Rumänien godtog den formella underrättelsen och utarbetade allmänna riktlinjer. På grundval av dessa utfomades nödvändiga ändringar tillsammans med en metod för att beräkna beloppet för bilregistreringsavgiften och de värden som ska användas för detta ändamål, inklusive en fast värdeminskningstabell. De nödvändiga ändringarna har inte antagits inom de tidsfrister som har fastställts.

Den 28 november 2007 sände kommissionen ett motiverat yttrande till Rumänien där den begär att landet ska anpassa sig till gemenskapens lagstiftning så som den tolkas av EG-domstolen (IP/07/1799). Detta följdes av ett antal tekniska möten och diskussioner om olika versioner av ett utkast till lagstiftning, som resulterade i att Rumänien den 21 april 2008 antog regeringsförordning nr 50/2008 (offentliggjord i Rumäniens officiella tidning den 25 april 2008) som ändrade den bestridda lagstiftningen. Den rumänska regeringen har också godkänt de metodologiska normerna för tillämpningen av regeringsförordning nr 50/2008 genom att integrera avsnitt V Fastställande av den reella värdeminskningen av begagnade motorfordon i tillämpningen av den förbättrade värdeminskningstabell som finns i bilaga 4 i regeringsförordningen. Därmed garanteras att hänsyn tas till den faktiska värdeminskningen på begagnade motorfordon när registreringsavgiften beräknas.

I ovannämnda rumänska lagstiftning togs en diskriminerande korrelationskoefficient bort och en korrekt definition infördes av ”ett nytt motorfordon” och den skattskyldige gavs rätt att genomföra en individuell värdering av sitt motorfordon för att därigenom beräkna dess verkliga värdeminskning. Slutligen klargjorde lagstiftningen hur värdeminskningen på begagnade motorfordon beräknas.

Mot bakgrund av denna information anser kommissionens ansvariga generaldirektorat att de rumänska myndigheterna har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa förenligheten med gemenskapens lagstiftning och det förefaller för närvarande som om den rumänska lagstiftningen om bilregistreringsavgifter har anpassats till artikel 90 i EG-fördraget.

Det ansvariga generaldirektoratet föreslår därför att kommissionen avslutar ärendet.


Top