EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0070

Europeiska centralbankens yttrande av den 18 november 2008 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (CON/2008/70)

OJ C 314, 9.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 18 november 2008

på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Inledning och rättslig grund

Den 24 oktober 2008 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (1) (nedan kallat det föreslagna direktivet).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande om det föreslagna direktivet grundas på artikel 105.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

1.1

ECB konstaterar att den nuvarande krisen på finansmarknaden har visat att insättningsgarantisystem spelar en avgörande roll för att upprätthålla förtroendet bland insättarna och därmed säkra den finansiella stabiliteten. ECB stöder det bakomliggande motivet att stärka insättarnas förtroende och förstår att det föreslagna direktivet på grund av frågans brådskande natur är inriktat på att höja garantinivån i de nationella insättningsgarantisystemen (nedan kallade de nationella systemen) i enlighet med Ekofinrådets slutsatser av den 7 oktober 2008 (2), att förkorta tidsfristen för utbetalning samt att avskaffa den nuvarande möjligheten att införa en självrisk.

1.2

ECB stöder samtidigt kommissionens målsättning om ökad konvergens mellan de nationella systemen, särskilt med avseende på en harmonisering av finansieringsmekanismerna, och att överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2009 (3). Med tanke på hur viktiga finansieringsarrangemangen i de nationella systemen är för ett effektivt finansiellt skyddsnät och för att säkra finansiell stabilitet ser ECB fram emot att bidra till kommissionens framtida arbete på detta område och uppmuntrar kommissionen att sammanställa denna rapport i tid. ECB betonar i detta sammanhang att finansieringsarrangemangen i de nationella systemen bl.a. måste vara förenliga med det förbud mot monetär finansiering som fastställs i fördraget, särskilt förbudet mot att nationella centralbanker ger rätt till övertrassering av konton eller andra former av krediter i den mening som avses i artikel 101 i fördraget (4), vilket är en fråga som har behandlats närmare i ECB:s tidigare yttranden om nationella lagförslag (5) samt i konvergensrapporterna (6).

2.   Särskilda kommentarer

2.1   Garantinivå

ECB välkomnar att det minimibelopp som omfattas av insättningsgarantin ska höjas till 50 000 EUR före utgången av 2008, och senare höjas ytterligare till 100 000 EUR (7) som nämns i rådets slutsatser av den 7 oktober 2008 (8). ECB betonar samtidigt att varje ytterligare höjning av garantinivån utöver det sistnämnda av dessa två belopp bör föregås av nära samordning på EU-nivå, eftersom alltför stora skillnader mellan ländernas åtgärder kan vara kontraproduktiva och skapa snedvridningar på den inre marknaden.

2.2   Förkortning av tidsfristen för utbetalning

ECB välkomnar målet att tidsfristen för utbetalning av garantibeloppet ska förkortas betydligt i syfte att stärka insättarnas förtroende (9). ECB vill i detta sammanhang betona att nyligen utförda internationella analyser har visat att en snabb utbetalning av insättarnas fordringar är av stor betydelse för ett effektivt insättningsskydd. Den nödvändiga förkortningen av tidsfristen för utbetalning bör samtidigt genomföras på ett pragmatiskt sätt för att inte skada insättningsgarantisystemens trovärdighet. Detta förutsätter att det fastställs effektiva operativa processer för att kontrollera fordringar och betala ut ersättning till insättare, samt för att se till att det finns tillräcklig finansiering. Det måste framför allt införas förfaranden för att se till att insättare får ersättning lika effektivt om en bank med gränsöverskridande verksamhet fallerar som om banken i fråga var verksam i en enda medlemsstat. ECB föreslår dessutom att kommissionens planerade bedömning av huruvida finansieringsarrangemangen i de nationella systemen kan harmoniseras ytterligare bör åtföljas av en granskning av effektiviteten i förfarandena för utbetalning. Förutom att förkorta tidsfristen för utbetalning föreslår ECB slutligen att allmänhetens förtroende för insättningsgarantisystemen kan stärkas genom åtgärder för att göra insättarna mer medvetna om villkoren för insättarskyddet, bl.a. genom att kreditinstituten lämnar lämplig information om dessa villkor.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 november 2008.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM (2008) 661 slutlig.

(2)  Se pressmeddelandet om det 2894:e mötet i rådet (13784/08) på rådets webbplats: www.consilium.europa.eu. Mötet nämns även i punkt 1 sjätte stycket i motiveringen till det föreslagna direktivet.

(3)  Artikel 12 i direktiv 94/19/EG, ändrad genom artikel 1.6 i det föreslagna direktivet. Jfr skäl 1 och skäl 7 i det föreslagna direktivet.

(4)  Tolkat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3603/93 av den 13 december 1993 om fastställande av definitioner för tillämpningen av de förbud som avses i artiklarna 104 och 104b.1 i fördraget (EGT L 332, 31.12.1993, s. 1).

(5)  Se punkterna 11–14 i ECB:s yttrande CON/2001/32 av den 11 oktober 2001 på begäran av Portugals finansministerium om ett förslag till ett lagdekret om ändring av regelverket för kreditinstitut och finansiella företag, punkterna 11–13 i ECB:s yttrande CON/2005/50 av den 1 december 2005 på begäran av Národná banka Slovenska om ett lagförslag om ändring av lag nr 118/1996 i lagsamlingen om skydd av bankinsättningar och om ändringar av vissa lagar, i dess senaste lydelse, punkterna 2.1–2.3 i ECB:s yttrande CON/2007/26 av den 27 augusti 2007 på begäran av Polens finansminister om ett lagförslag om ändring av lagen om bankgarantifonden, och punkterna 2.2–2.8 i ECB:s yttrande CON/2008/5 av den 17 januari 2008 på begäran av Polens finansminister om ett lagförslag om ändring av lagen om bankgarantifonden.

(6)  Se t.ex. ECB:s konvergensrapport, december 2006, s. 30.

(7)  Artikel 7.1 i direktiv 94/19/EG, ändrad genom artikel 1.3 a i det föreslagna direktivet och kompletterat med artikel 2.1 första och andra stycket i det föreslagna direktivet, i vilka fastställs att den höjda garantinivån ska gälla retroaktivt från och med den 15 oktober 2008. Jfr skäl 3 i det föreslagna direktivet och punkt 5.3 i motiveringen till det föreslagna direktivet.

(8)  ”Väl medvetna om att många medlemsstater beslutar att höja sitt lägsta insättningsgarantiskydd till 100 000 EUR kom (rådet) överens om att alla medlemsstater under en inledande period på minst ett år ska lämna sådant skydd för enskilda motsvarande minst 50 000 EUR”.

(9)  Artikel 1.3 i direktiv 94/19/EG, ändrad genom artikel 1.1 i det föreslagna direktivet och artikel 10.1 och 10.2 i direktiv 94/19/EG, ändrad genom artikel 1.5 i det föreslagna direktivet. Jfr. skäl 5 i det föreslagna direktivet och punkt 5.1 i motiveringen till det föreslagna direktivet.


Top