EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0620(01)

Meddelande från kommissionen om resultatet av riskbedömningen och strategierna för att begränsa riskerna beträffande ämnena zinkoxid, zinksulfat och trizinkbis(ortofosfat) (Text av betydelse för EES)

EUT C 155, 20.6.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 155/1


Meddelande från kommissionen om resultatet av riskbedömningen och strategierna för att begränsa riskerna beträffande ämnena zinkoxid, zinksulfat och trizinkbis(ortofosfat)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 155/01)

Rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (1) omfattar uppgiftslämnande, fastställande av prioriteter, riskbedömning och, där så är nödvändigt, utveckling av strategier för att begränsa riskerna med existerande ämnen.

Inom ramen för förordning (EEG) nr 793/93 har följande ämnen identifierats som prioriterade för riskbedömning i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2268/95 (2) om den andra listan över prioriterade ämnen enligt förordning (EEG) nr 793/93:

zinkoxid,

zinksulfat,

trizinkbis(ortofosfat).

Den rapporterande medlemsstat som utsetts i enlighet med den förordningen har genomfört de delar av riskbedömningen som avser effekter av ämnena i fråga på människa och miljö i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 av den 28 juni 1994 om principer för bedömningen av risker för människor och miljö av existerande ämnen (3) samt föreslagit en strategi för riskbegränsning i enlighet med förordning (EEG) nr 793/93.

Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö (SCTEE) och vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (SCHER) har rådfrågats och avgett yttranden beträffande den rapporterande medlemsstatens riskbedömningar. Dessa yttranden finns på de vetenskapliga kommittéernas webbplats.

I artikel 11.2 i förordning (EEG) nr 793/93 anges att resultaten av riskbedömningen och den rekommenderade strategin för att begränsa riskerna ska fastställas på gemenskapsnivå och offentliggöras av kommissionen. I detta meddelande och i motsvarande rekommendation 2008/468/EG från kommissionen (4) redovisas resultatet av riskbedömningarna (5) och strategierna för att begränsa riskerna med de ovannämnda ämnena.

De resultat av riskbedömningen och de strategier för att begränsa riskerna som anges i detta meddelande är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 15.1 i förordning (EEG) nr 793/93.


(1)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(2)  EGT L 231, 28.9.1995, s. 18.

(3)  EGT L 161, 29.6.1994, s. 3.

(4)  EUT L 161, 20.6.2008.

(5)  Hela riskbedömningsrapporten och en sammanfattning av denna finns på Europeiska kemikaliebyråns webbplats:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/


BILAGA

DEL 1

CAS-nr: 1314-13-2

 

Einecs-nr: 215-222-5

Strukturformel:

ZnO

Einecs-namn:

Zinkoxid

IUPAC-namn:

Zinkoxid

Rapporterande medlemsstat:

Nederländerna

Klassificering (1):

N; R50-53

Riskbedömningen grundar sig på hanteringen av ämnet under dess livscykel, i det fall ämnet produceras i eller importeras till Europeiska gemenskapen, enligt beskrivningen i den riskbedömning som den rapporterande medlemsstaten överlämnat till kommissionen. Riskbedömningen gjordes i enlighet med de metoder som gällde för metaller vid tidpunkten i fråga, och i enlighet med det dokument med tekniska riktlinjer för riskbedömningar som är kopplat till kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 om riskbedömningar för existerande ämnen.

Utifrån de uppgifter som finns tillgängliga har man i riskbedömningen konstaterat att ämnet i Europeiska gemenskapen huvudsakligen används i gummiblandningar, i glas och keramiska produkter. Andra användningar är som korrosionsinhibitor i färg, som råvara för produktion av zinkföreningar, som tillsats i bränsle och smörjmedel, som zinktillsats i gödselmedel, djurfoder och i vitaminpreparat för människor. Användning som nanomaterial har inte bedömts.

RISKBEDÖMNING

A.   Människors hälsa

Slutsats av riskbedömningen för

ARBETSTAGARE

Det behövs särskilda åtgärder för att begränsa riskerna. Denna slutsats grundas på följande:

Möjlig metallröksfeber till följd av akut inhalationstoxicitet vid svetsning av zinkbelagt stål.

Möjliga systemiska effekter till följd av upprepad hudexponering och upprepad kombinerad exponering (inandning och hud) i samband med användning av färg som innehåller zinkoxid.

Slutsats av riskbedömningen för

KONSUMENTER

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

MÄNNISKOR SOM EXPONERAS VIA MILJÖN

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

MÄNNISKORS HÄLSA (fysikalisk-kemiska egenskaper)

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

B.   Miljö

Dessa slutsatser behandlar bara lokala scenarier. Dessutom gäller de slutsatser om regionala miljörisker som anges i riskbedömningen för metallisk zink (Einecs-nr 231-175-3).

Slutsats av riskbedömningen för

ATMOSFÄREN

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

AKVATISKA EKOSYSTEM (inklusive sediment)

1.1

Det behövs särskilda åtgärder för att begränsa riskerna för de specifika scenarier som anges nedan. Denna slutsats grundas på följande:

Möjliga effekter på den lokala akvatiska miljön (inklusive sediment) till följd av exponering i samband med produktion vid en anläggning (endast sediment) och vid användning i glasbearbetning, ferritindustrin (endast sediment), varistorindustrin, bearbetning av katalysatorer, framställning av smörjmedel, färgbearbetning, beredning av kosmetika och läkemedel samt privat bruk av kosmetika och läkemedel (endast sediment). För ett antal produktionsanläggningar och bearbetningsscenarier (med utsläpp till vatten) har inga omedelbara problem identifierats, men potentiella risker på lokal nivå kan inte uteslutas vid hög regional bakgrundshalt av zink.

1.2

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits för alla lokala scenarier, även i fråga om sekundär förgiftning, utom för de scenarier som anges under punkt 1.1 ovan. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

TERRESTRA EKOSYSTEM

2.1

Det behövs särskilda åtgärder för att begränsa riskerna. Denna slutsats grundas på följande:

Möjliga effekter på den lokala terrestra miljön till följd av exponering i samband med användning i glasbearbetning, framställning av smörjmedel och beredning av kosmetika och läkemedel.

2.2

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits för alla lokala scenarier, även i fråga om sekundär förgiftning, utom för de scenarier som anges under punkt 2.1 ovan. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

MIKROORGANISMER I AVLOPPSRENINGSVERK

3.1

Riskerna behöver begränsas för vissa men inte alla lokala scenarier. Denna slutsats grundas på följande:

Möjliga effekter på mikroorganismer i avloppsreningsverk till följd av exponering i samband med användning i glasbearbetning, varistorindustrin, bearbetning av katalysatorer, framställning av smörjmedel, färgbearbetning samt beredning av kosmetika och läkemedel.

3.2

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits för alla lokala scenarier, utom för de scenarier som anges under punkt 3.1 ovan. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

STRATEGI FÖR ATT BEGRÄNSA RISKERNA

För ARBETSTAGARE

Gemenskapens nu gällande arbetarskyddslagstiftning ska tillämpas. Den anses generellt sett utgöra ett regelverk som i tillräcklig utsträckning begränsar riskerna med zinkoxid. På grundval av resultaten i riskbedömningsrapporten rekommenderas också

att det på gemenskapsnivå fastställs yrkeshygieniska gränsvärden för svetsrök i enlighet med direktiv 98/24/EG (2) eller direktiv 2004/37/EG (3) beroende på vad som är lämpligt.

För MILJÖN

Följande rekommenderas:

Det bör, inom ramen för direktiv 2008/1/EG (4) och direktiv 2000/60/EG (5), övervägas om ytterligare riskhanteringsåtgärder behövs för andra utsläppskällor för zink än de som har att göra med den producerade eller importerade kemikalien (t.ex. naturliga källor, gruvverksamhet, historisk förorening och användning av andra zinkföreningar) och som i riskbegränsningsstrategin har bedömts ge ett betydande bidrag till utsläppen av zink till akvatisk miljö.

För att underlätta tillståndsgivning och kontroll enligt direktiv 2008/1/EG bör zinkoxid ingå i det pågående arbetet för att utarbeta vägledning om bästa tillgängliga teknik (BAT).

DEL 2

CAS-nr: 7733-02-0

 

Einecs-nr: 231-793-3

Strukturformel:

ZnSO4

Einecs-namn:

Zinksulfat

IUPAC-namn:

Zinksulfat

Rapporterande medlemsstat:

Nederländerna

Klassificering (6):

Xn; R22

R41

N; R50-53

Riskbedömningen grundar sig på nuvarande hantering av ämnet under dess livscykel, i det fall ämnet produceras i eller importeras till Europeiska gemenskapen, enligt beskrivningen i den riskbedömning som den rapporterande medlemsstaten överlämnat till kommissionen. Riskbedömningen gjordes i enlighet med de metoder som gällde för metaller vid tidpunkten i fråga, och i enlighet med det dokument med tekniska riktlinjer för riskbedömningar som är kopplat till förordning (EG) nr 1488/94 om riskbedömningar för existerande ämnen.

Utifrån de uppgifter som finns tillgängliga har man i riskbedömningen konstaterat att ämnet i Europeiska gemenskapen huvudsakligen används för produktion av gödselmedel och bekämpningsmedel, för veterinärmedicinska ändamål inom jordbruket, t.ex. i fodertillsatser, samt i den kemiska industrin. Andra användningar är inom viskosproduktion, som flotationsmedel inom gruvindustrin, som korrosionsinhibitor inom galvaniseringsindustrin och i vattenreningsprocesser. Användning som nanomaterial har inte bedömts.

RISKBEDÖMNING

A.   Människors hälsa

Slutsats av riskbedömningen för

ARBETSTAGARE

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

KONSUMENTER

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

MÄNNISKOR SOM EXPONERAS VIA MILJÖN

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

MÄNNISKORS HÄLSA (fysikalisk-kemiska egenskaper)

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

B.   Miljö

Dessa slutsatser behandlar bara lokala scenarier. Dessutom gäller de slutsatser om regionala miljörisker som anges i riskbedömningen för metallisk zink (Einecs-nr 231-175-3).

Slutsats av riskbedömningen för

ATMOSFÄREN

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

AKVATISKA EKOSYSTEM (inklusive sediment)

1.1

Det behövs särskilda åtgärder för att begränsa riskerna. Denna slutsats grundas på följande:

Möjliga effekter på den lokala akvatiska miljön till följd av exponering i samband med användning inom gödselindustrin (beredning). För användningen inom foderindustrin (beredning) har inga omedelbara problem identifierats, men potentiella risker på lokal nivå kan inte uteslutas vid hög regional bakgrundshalt av zink.

Möjliga effekter på sedimentlevande organismer till följd av lokal exponering i samband med användning inom gödselindustri (beredning), foderindustri (beredning) och kemisk industri (bearbetning). För ett antal bearbetningsscenarier har inga omedelbara problem identifierats, men potentiella risker på lokal nivå kan inte uteslutas vid hög regional bakgrundshalt av zink.

1.2

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits för alla lokala scenarier, även i fråga om sekundär förgiftning, utom för de scenarier som anges under punkt 1.1 ovan. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

TERRESTRA EKOSYSTEM

2.1

Det behövs särskilda åtgärder för att begränsa riskerna. Denna slutsats grundas på följande:

Möjliga effekter på den lokala terrestra miljön till följd av exponering i samband med användning i kemisk industri (bearbetning), bekämpningsmedelsindustri (bearbetning) och gödselindustri (beredning).

2.2

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits för alla lokala scenarier, även i fråga om sekundär förgiftning, utom för de scenarier som anges under punkt 2.1 ovan. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

MIKROORGANISMER I AVLOPPSRENINGSVERK

3.1

Riskerna behöver begränsas. Denna slutsats grundas på följande:

Möjliga effekter på mikroorganismer i avloppsreningsverk till följd av exponering i samband med användning i kemisk industri (bearbetning), bekämpningsmedelsindustri (bearbetning) och gödselindustri (beredning).

3.2

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits för alla lokala scenarier, utom för de scenarier som anges under punkt 3.1 ovan. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

STRATEGI FÖR ATT BEGRÄNSA RISKERNA

För MILJÖN

Följande rekommenderas:

Det bör, inom ramen för direktiv 2008/1/EG (4) och direktiv 2000/60/EG (5), övervägas om ytterligare riskhanteringsåtgärder behövs för andra utsläppskällor för zink än de som har att göra med den producerade eller importerade kemikalien (t.ex. naturliga källor, gruvverksamhet, historisk förorening och användning av andra zinkföreningar) och som i riskbegränsningsstrategin har bedömts ge ett betydande bidrag till utsläppen av zink till akvatisk miljö.

För att underlätta tillståndsgivning och kontroll enligt direktiv 2008/1/EG bör zinksulfat ingå i det pågående arbetet för att utarbeta vägledning om bästa tillgängliga teknik (BAT).

DEL 3

CAS-nr: 7779-90-0

 

Einecs-nr: 231-944-3

Strukturformel:

Zn3(PO4)2

Einecs-namn:

Trizinkbis(ortofosfat)

IUPAC-namn:

Trizinkbis(ortofosfat)

Rapporterande medlemsstat:

Nederländerna

Klassificering (7):

N; R50-53

Riskbedömningen grundar sig på nuvarande hantering av ämnet under dess livscykel, i det fall ämnet produceras i eller importeras till Europeiska gemenskapen, enligt beskrivningen i den riskbedömning som den rapporterande medlemsstaten överlämnat till kommissionen. Riskbedömningen gjordes i enlighet med de metoder som gällde för metaller vid tidpunkten i fråga, och i enlighet med det dokument med tekniska riktlinjer för riskbedömningar som är kopplat till förordning (EG) nr 1488/94 om riskbedömningar för existerande ämnen.

Med tillgängliga uppgifter som underlag har man i riskbedömningen kommit fram till att ämnet i Europeiska gemenskapen i huvudsak används inom färgindustrin som ett aktivt oorganiskt antikorrosivt pigment i primer och färger för korrosionsskydd av metallsubstrat i färger, lacker och fernissa. Användning som nanomaterial har inte bedömts.

RISKBEDÖMNING

A.   Människors hälsa

Slutsats av riskbedömningen för

ARBETSTAGARE

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

KONSUMENTER

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

MÄNNISKOR SOM EXPONERAS VIA MILJÖN

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

MÄNNISKORS HÄLSA (fysikalisk-kemiska egenskaper)

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

B.   Miljö

Dessa slutsatser behandlar bara lokala scenarier. Dessutom gäller de slutsatser om regionala miljörisker som anges i riskbedömningen för metallisk zink (Einecs-nr 231-175-3).

Slutsats av riskbedömningen för

ATMOSFÄREN

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

AKVATISKA EKOSYSTEM (inklusive sediment)

1.1

Det behövs särskilda åtgärder för att begränsa riskerna. Denna slutsats grundas på följande:

Möjliga effekter på den lokala akvatiska miljön (inklusive sediment) till följd av exponering i samband med användning inom färgindustrin (beredning och bearbetning).

1.2

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits för alla lokala scenarier, även i fråga om sekundär förgiftning, utom för de scenarier som anges under punkt 1.1 ovan. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

TERRESTRA EKOSYSTEM

2.1

Det behövs särskilda åtgärder för att begränsa riskerna. Denna slutsats grundas på följande:

Möjliga effekter på den lokala terrestra miljön till följd av exponering i samband med användning inom färgindustrin (beredning).

2.2

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits för alla lokala scenarier, även i fråga om sekundär förgiftning, utom för de scenarier som anges under punkt 2.1 ovan. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

Slutsats av riskbedömningen för

MIKROORGANISMER I AVLOPPSRENINGSVERK

3.1

Riskerna behöver begränsas. Denna slutsats grundas på följande:

Möjliga effekter på mikroorganismer i avloppsreningsverk till följd av exponering i samband med användning inom färgindustrin (beredning och bearbetning).

3.2

Det finns för närvarande inte behov av ytterligare information eller tester, eller av riskbegränsande åtgärder utöver dem som redan vidtagits för alla lokala scenarier, utom för de scenarier som anges under punkt 3.1 ovan. Denna slutsats grundas på följande:

Riskbedömningen visar att ämnet inte förväntas medföra några risker. De riskbegränsande åtgärder som redan vidtagits anses tillräckliga.

STRATEGI FÖR ATT BEGRÄNSA RISKERNA

För MILJÖN

Följande rekommenderas:

Det bör, inom ramen för direktiv 2008/1/EG (4) och direktiv 2000/60/EG (5), övervägas om ytterligare riskhanteringsåtgärder behövs för andra utsläppskällor för zink än de som har att göra med den producerade eller importerade kemikalien (t.ex. naturliga källor, gruvverksamhet, historisk förorening och användning av andra zinkföreningar) och som i riskbegränsningsstrategin har bedömts ge ett betydande bidrag till utsläppen av zink till akvatisk miljö.

För att underlätta tillståndsgivning och kontroll enligt direktiv 2008/1/EG bör trizinkbis(ortofosfat) ingå i det pågående arbetet för att utarbeta vägledning om bästa tillgängliga teknik (BAT).


(1)  Ämnets klassificering fastställs i kommissionens direktiv 2004/73/EG av den 29 april 2004 om anpassning till tekniska framsteg för tjugonionde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1 ändrat genom EUT L 216, 16.6.2004, s. 3).

(2)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

(3)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 50.

(4)  EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.

(5)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(6)  Ämnets klassificering fastställs i kommissionens direktiv 2004/73/EG av den 29 april 2004 om anpassning till tekniska framsteg för tjugonionde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1 ändrat genom EUT L 216, 16.6.2004, s. 3).

(7)  Ämnets klassificering fastställs i kommissionens direktiv 2004/73/EG av den 29 april 2004 om anpassning till tekniska framsteg för tjugonionde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1 ändrat genom EUT L 216, 16.6.2004, s. 3).


Top