EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0706(07)

Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, s.

OJ C 153, 6.7.2007, p. 5–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ C 153, 6.7.2007, p. 5–5 (BG, RO)

6.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/5


Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, sidan 1

(2007/C 153/02)

Den offentliggjorda förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en månatlig uppdatering som Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin hemsida.

FRANKRIKE

Ersättning av den förteckning som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

1.

Vuxna utlänningar skall inneha någon av följande handlingar:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(Tillfälligt uppehållstillstånd med olika uppgifter baserade på motiven till den godkända vistelsen) (1 år)

Carte de résident (10 ans)

(ID-kort för fast bosatta) (10 år)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(Bosättningsintyg för algerisk medborgare med en hänvisning till motivet för den godkända vistelsen) (1 år, 2 år eller 10 år)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(EG-uppehållstillstånd) (1 år, 5 år, 10 år eller permanent)

(uppehållstillstånd avsett endast för EU-medborgare och deras familjemedlemmar, även om de är medborgare i tredjeland)

Carte de séjour de l'Espace économique européen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(EES-uppehållstillstånd) (1 år, 5 år eller 10 år)

(uppehållstillstånd avsett endast för EES-medborgare och deras familjemedlemmar, även om de är medborgare i tredjeland)

T.o.m. den 31 december 2006 kan uppehållstillstånd som är giltiga 1 år eller mindre ges i form av ett klistermärke i passet.

I övriga fall, och oavsett giltighetstid, ges sedan den 13 maj 2002 uppehållstillstånd i form av ett inplastat kort enligt den enhetliga europeiska modellen.

Tillverkningen av inplastade kort enligt den franska modellen upphörde den 12 maj 2002, men dessa kort finns fortfarande i omlopp. Dock får de längst förekomma t.o.m. den 12 maj 2012.

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

(Officiella tillstånd med samma status som uppehållstillstånd, utfärdas av utrikesministeriet)

a.

Titres de séjour spéciaux (särskilda uppehållstillstånd)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CMD/A”, som utfärdas till beskickningschefer)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CMD/M”, som utfärdas till delegationschefer vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CMD/D”, som utfärdas till chefer för ständiga representationer vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(Särskilda uppehållstillstånd märkta ”CD/A”, som utfärdas till diplomater)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CD/M”, som utfärdas till högre tjänstemän vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CD/D”, som utfärdas till tjänstemän likställda med diplomater vid en ständig representation vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CC/C”, som utfärdas till konsulattjänstemän)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/A”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid en ambassad)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/C”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid ett konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/M”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/D”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid en ständig representation i en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/A”, som utfärdas till tjänstepersonal vid en ambassad)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/C”, som utfärdas till tjänstepersonal vid ett konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/M”, som utfärdas till tjänstepersonal vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/D”, som utfärdas till tjänstepersonal vid en ständig representation i en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/A”, som utfärdas till privat personal hos en diplomat)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/C”, som utfärdas till privat personal hos en konsulattjänsteman)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/M”, som utfärdas till privat personal hos en medlem av en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/D”, som utfärdas till privat personal hos en medlem av en ständig representation vid en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”EM/A”, som utfärdas till lärare eller militär personal med särskild ställning vid en ambassad)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”EM/C”, som utfärdas till lärare eller militär personal med särskild ställning vid ett konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Särskilda uppehållstillstånd märkta ”EF/M”, som utfärdas till internationella tjänstemän bosatta utomlands)

b.

Monegaskiska tillstånd

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Tillfälligt uppehållstillstånd)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Vanligt uppehållstillstånd)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Uppehållstillstånd för personer med särskilda privilegier)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Uppehållstillstånd för maka/make till monegaskisk medborgare)

2.

Utländska minderåriga måste inneha någon av följande handlingar:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Resehandling för utländska minderåriga)

Titre d'identité républicain

(Identitetshandling från Frankrike)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Återinresevisering) (för utländska minderåriga gäller inte villkoret om medborgarskap eller villkoret att uppehållstillstånd skall uppvisas)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomatpass/tjänstepass/vanligt pass som utfärdas till minderåriga barn till innehavare av ett särskilt pass från utrikesdepartementet som innehåller resevisering)

3.

Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen

Anmärkning 1:

Det bör noteras att mottagningsbevis för en första ansökan om uppehållstillstånd inte ger rätt till inresa utan visering. Däremot är mottagningsbevis för ansökan om förlängning av uppehållstillståndet eller om ändring av detta giltigt om det uppvisas tillsammans med den gamla handlingen.

Anmärkning 2:

De tjänsteintyg (attestation de fonctions) som utfärdas av utrikesministeriets protokollavdelning ersätter inte ett uppehållstillstånd. Innehavaren av en sådan handling måste ha något av de vanliga uppehållstillstånden.

MALTA

Uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare utformas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland. I det tomma fältet för ”Typ av uppehållstillstånd” i varje dokument anges någon av följande kategorier:

Xogħol (anställning).

Jaħdem għal rasu (verksamhet som egenföretagare).

Temporanju (tillfälligt uppehållstillstånd).

Residenti fit-tul- KE (varaktigt bosatt – EG).

Benestant (ekonomiskt självförsörjande).

Adozzjoni (adoption).

Raġunijiet ta’ Saħħa (hälsoskäl).

Reliġjuż (religiösa skäl).

Skema- Residenza Permanenti (permanent uppehållstillstånd).

Den sökande erhåller ett mottagningsbevis på sin ansökan om uppehållstillstånd. Denna handling fungerar som tillfälligt uppehållstillstånd under tiden som ansökan behandlas och gäller endast inom Malta.

Invandringspolisen utfärdar på humanitära grunder ett ”invandringsintyg” till tredjelandsmedborgare som saknar andra identifieringsmöjligheter. Detta intyg används för identifiering inom landet och är inte giltigt som resedokument.

Tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EES-medborgare som utövar en fördragsenlig rättighet i Malta erhåller ett uppehållstillstånd i form av en stämpel i passet.

Makar, efterlevande makar och barn under 21 år till maltesiska medborgare omfattas av undantag och har därmed rätt att bosätta sig och arbeta i Malta. Dessa personers immigrationsstatus framgår av deras pass, som förses med någon av följande stämplar:

Innehavaren har rätt till fri rörlighet enligt artikel 44.4 a i Maltas grundlag.

Innehavaren omfattas av undantag enligt artikel 4.1 g–h i kapitel 217 i den maltesiska lagen.

NORGE

Ersättning av den förteckning som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

Oppholdstillatelse (Uppehållstillstånd)

Arbeidstillatelse (Arbetstillstånd)

Bosettingstillatelse (Bosättningstillstånd/permanent arbets- och uppehållstillstånd)

Uppehållstillstånd som utfärdades före den 25 mars 2000 består av en stämpel (och inte ett klistermärke) i innehavarens resehandlingar. För de utländska medborgare som omfattas av viseringskrav kompletteras stämplarna med en norsk visering i form av ett klistermärke med uppehållstillståndets giltighetstid. Uppehållstillstånd som utfärdats efter genomförandet av Schengen den 25 mars 2001 är försedda med ett klistermärke. Om en utländsk medborgares resehandling har en äldre stämpel, kommer den att gälla tills de norska myndigheterna ersätter stämplarna med det nya klistermärket i uppehållstillståndet.

Dessa tillstånd betraktas inte som resehandlingar. Om en utländsk medborgare behöver en resehandling kan någon av nedanstående handlingar användas som komplettering till arbets-, uppehålls- eller bosättningstillstånd:

Resehandling för flyktingar (”Reisebevis”) (blått).

Utlänningspass (”Utlendingspass”) (grönt).

Innehavaren av någon av dessa resehandlingar garanteras rätt till återinresa på norskt territorium under handlingens giltighetstid.

EES-kort (Utfärdas till medborgare i EES-medlemsstater liksom till familjemedlemmar som är medborgare i tredje länder. Korten är alltid inplastade)

Identitetskort for diplomater (Identitetskort för diplomater – rött)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Identitetskort för diplomatisk tjänstepersonal – brunt)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Identitetskort för administrativ och teknisk personal vid diplomatisk beskickning – blått)

Identitetskort for utsendte konsuler(Identitetskort för utsända konsuler – grönt)

Uppehållstillstånd/visering i form av ett märke (Utfärdas till innehavare av diplomat- och tjänstepass som omfattas av viseringskrav, liksom till personal vid utländska beskickningar som innehar nationella pass)


Top