EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(05)

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

OJ C 321, 29.12.2006, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/23


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2006/C 321/08)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006. Invändningar måste komma in till kommissionen inom sex månader räknat från dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om ändring i enlighet med artikel 9 och artikel 17.2

”ASIAGO”

EG-nr: IT/PDO/117/0001

SUB ( X ) SGB ( )

Begärd(a) ändring(ar):

Rubrik(er) i produktspecifikationen:

Image

Produktens namn

Image

Beskrivning av produkten

Image

Geografiskt område

Image

Bevis på ursprung

Image

Framställningsmetod

Image

Samband med området

Image

Märkning

Image

Nationella krav

Ändring(ar):

Beskrivning

Här anges vilka kemiska egenskaper (vattenhalt, proteinhalt, fetthalt, fetthalt i torrsubstansen) och mikrobiologiska egenskaper (patogener, S. aureus, E. colibakterier och koliforma bakterier 30 °C) som de båda typerna av Asiago-ost (Asiago pressato (färsk) och Asiago d'allevo (lagrad)) skall ha.

Det anges att efter det att den kortast tillåtna mognadslagringen avslutats, får ytan behandlas med ämnen som är godkända enligt gällande nationella bestämmelser. Detta gäller inte de ostar som märks med uppgiften ”Prodotto della montagna”.

Geografiskt område

Här ges en definition av begreppet bergsområde, dvs. områden belägna mer än 600 m.ö.h.

Framställningsmetod

Här anges vilken typ av foder som inte får användas. Det specificeras att djuren inte får utfordras med ensilage om mjölken är avsedd för produktion av Asiago-ost med uppgiften ”Prodotto della montagna”.

För de båda typerna av Asiago-ost, Asiago pressato och Asiago d'allevo ges uppgifter om temperaturer, maximal lagringstid samt uppgifter om den mjölk som får användas för beredningen.

Det anges vidare uppgifter om fysiska och tidsmässiga parametrar för framställningen av de båda typerna av Asiago-ost. Vid produktion av Asiago d'allevo får lysozym (E 1105) tillsättas mjölken, utom när det gäller ost med tilläggsuppgiften ”Prodotto della montagna”.

Även beträffande mognadslagring och lagring anges exakta tekniska uppgifter (temperatur och fuktighet) för processen. Det anges en kortast tillåten mognadslagringstid för Asiago d'allevo (60 dagar eller 90 dagar för ost med tilläggsuppgiften ”Prodotto della montagna”).

För att göra det enklare att identifiera de olika ostarna införs ett system med numrering av osten genom en kaseinmärkning och en bokstavsmärkning som anger produktionsmånad.

Det är tillåtet att dela upp de hela ostarna i mindre bitar, som förpackas separat, på villkor att ostens kant är synlig. Om uppdelningen av osten medför att skorpan skrapas eller skärs bort skall förpackningen ske inom produktionsområdet för att säkra produktens autenticitet.

Märkning

Det anges vilka ytterligare uppgifter som får användas på de två typerna av Asiago-ost, som uppgifterna ”fresco” och ”stagionato”, samt olika uppgifter om mognadslagringen av Asiago d'allevo dvs. uppgifterna ”mezzano”, ”vecchio” och ”stravecchio”. Dessutom anges att det är tillåtet att ange i märkningen att lysozym (E 1105) inte använts. Avslutningsvis anges på vilka villkor tilläggsuppgiften ”Prodotto della montagna”, som endast avser ost som framställts av mjölk från bergsområden och som beretts vid anläggningar i bergsområden, får användas.

AKTUALISERAD SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”ASIAGO”

EG-nr: IT/PDO/117/0001

SUB ( X ) SGB ( )

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För fullständig information bör de berörda parterna använda den fullständiga versionen av produktspecifikationen som kan erhållas antingen från de nationella myndigheter som anges i avsnitt 1 eller från Europeiska kommissionen (1).

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Ministero politiche agricole e forestali

Adress:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tfn:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

E-post:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Ansökande grupp:

Namn:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Adress:

Corso Fogazzaro, 18

I-36100 Vicenza

Tfn:

(39-0444) 32 17 58

Fax:

(39-0444) 32 62 12

E-post:

asiago@asiagocheese.it

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) Annan ( )

3.   Produkttyp:

Kategori 1.3 – Ost

4.   Produktspecifikation (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn: ”Asiago”

4.2   Beskrivning: Den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago avser endast ost med halvkokt ostmassa, som framställs av komjölk och i enlighet med produktspecifikationen för beteckningen. Det finns två typer av Asiago-ost, dvs. Asiago pressato (färsk) och Asiago d'allevo (lagrad).

 

 

Toleransnivå

Vattenhalt:

39,5 %

+/- 4,5

Proteinhalt:

24,0 %

+/- 3,5

Fetthalt:

30,0 %

+/- 4,0

Natriumklorid:

1,7 %

+/- 1,0

Fetthalt i torrsubstansen:

Ej under 44 %

Ingen

Kant

Rak och svagt konvex

Yta

Platt eller nästan platt

Vikt

11–15 kg

Höjd

11–15 cm

Diameter

30–40 cm

Patogener

Inga

Staphylococcus aureus

 (2)M < 1 000 per gram

E. colibakterier

 (2)M < 1 000 per gram

Koliforma bakterier 30°C

 (2)M < 100 000 per gram

 

 

Toleransnivå

Vattenhalt:

34,50 %

+/- 4,00

Proteinhalt:

28,00 %

+/- 4,00

Fetthalt:

31,00 %

+/- 4,50

Natriumklorid:

2,40 %

+/- 1,00

Fetthalt i torrsubstansen:

Ej under 34 %

Ingen

Kant

Rak eller nästan rak

Yta

Platt eller nästan platt

Vikt

8–12 kg

Höjd

9–12 cm

Diameter

30–36 cm

Patogener

Inga

Staphylococcus aureus

M < 10 000 per gram

E. colibakterier

M < 100 000 per gram

Efter mognadslagring av osten (som tidigast efter den kortaste tillåtna mognadslagringsperioden) får ytan behandlas med ämnen som är godkända enligt gällande bestämmelser. Skorpan kan inte ätas.

Ytbehandlingen skall göras på ett sådant sätt att det är möjligt att se den kaseinmärkning som identifierar osten och den skyddade ursprungsbeteckningens logotyp. De ostar som märks med uppgiften ”Prodotto della montagna” får inte ytbehandlas med färgämnen eller mögelhämmande ämnen.

Det är tillåtet att dela upp de hela ostarna i mindre bitar, som förpackas separat, på villkor att ostens kant är synlig.

4.3   Geografiskt område: Ost med den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago framställs av mjölk från mjölkkobesättningar inom det avgränsade geografiska området och bereds vid mejerier inom samma område. Det geografiska området omfattar kommuner i provinserna Vicenza, Trento, Padua och Treviso, i enlighet med produktspecifikationen. De av ovannämnda produktionsområden som är belägna på lägst 600 meters höjd över havet betraktas som bergsområden.

4.4   Bevis på ursprung: Varje led i produktionsprocessen övervakas. Kontrollorganet för ett register över de mjölkproducenter, företag som hämtar mjölken, bearbetningsföretag, mognadslagringsföretag och förpackningsföretag (som förpackar ost utan skorpa) som, enligt produktspecifikationen och kontrollplanen, skall genomgå kontroller för att säkra produktens spårbarhet. Om produktionsprocessen eller produkten inte uppfyller villkoren i produktspecifikationen får produkten inte saluföras med den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago.

4.5   Framställningsmetod: I produktspecifikationen anges bland annat att endast den typ av foder som anges i produktspecifikationen får ges till de kor vars mjölk används för framställningen av ost med den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago. Om mjölken är avsedd för produktion av ost med uppgiften ”Prodotto della montagna” får djuren inte heller utfordras med ensilage.

För framställningen av Asiago pressato används mjölk som uppfyller gällande hälsovillkor. Mjölken kommer från en eller två mjölkningar och kan antingen vara opastöriserad eller pastöriserad vid 72 °C under 15 sekunder i enlighet med gällande lagstiftning. För framställningen av Asiago d'allevo används mjölk som uppfyller gällande hälsovillkor. Mjölken kommer från en eller två mjölkningar. Antingen separeras all mjölk eller bara mjölken från den ena mjölkningen. Om mjölken kommer från en enda mjölkning separeras all mjölk. Mjölken kan antingen vara opastöriserad eller pastöriserad vid 57–68 °C under 15 sekunder. För framställningen av ost med uppgiften ”Prodotto della montagna” används mjölk från två eller fyra mjölkningar. Mjölk från två mjölkningar skall beredas inom 18 timmar efter det att den ankommer till beredningsanläggningen och mjölk från fyra mjölkningar skall beredas inom 24 timmar.

Vid produktion av Asiago d'allevo får lysozym (E 1105) tillsättas inom de gränser som anges i lagstiftningen. Lysozym får inte tillsättas vid produktion av ost med uppgiften ”Prodotto della montagna”.

Asiago pressato mognadslagras under minst 20 dagar efter framställningen, Asiago d'allevo mognadslagras under 60 dagar från den sista dagen i produktionsmånaden. Ost med uppgiften ”Prodotto della montagna” mognadslagras under 90 dagar från den sista dagen i produktionsmånaden när det gäller Asiago d'allevo och 30 dagar när det gäller Asiago pressato.

Mognadslagringen skall ske inom det angivna produktionsområdet.

Ost med uppgiften ”Prodotto della montagna” skall mognadslagras vid anläggningar i bergsområden, och temperatur- och fuktighetsförhållandena vid anläggningarna skall motsvara förhållandena utomhus. Om uppdelningen av osten i mindre bitar (kuber, skivor, etc.) innebär att man skrapar skorpan eller skär bort den så att märkningen inte längre syns skall även förpackningen ske inom produktionsområdet för att säkra spårbarheten. Ost som framställts av mjölk från besättningar i bergsområden, som beretts i anläggningar i bergsområden och som mognadslagrats i bergsområden får märkas med tilläggsuppgiften ”Prodotto della montagna”.

4.6   Samband med området: Klimat- och jordmånsförhållandena i det avgränsade produktionsområdet är huvudsakligen homogena i hela området och gynnsamma för det foder som används för att utfodra mjölkkorna. Traditionellt tillverkades Asiago-osten i bergsområdena på Asiagoplatån, men på grund av att bergsbefolkningarna migrerade mot låglandet på grund av händelserna i första världskriget, spreds traditionen även till angränsande låglandsområden.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Adress:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tfn:

(39-0445) 36 60 94

Fax

(39-0445) 38 26 72

E-post:

csqa@csqa.it

4.8   Märkning: Alla ostar med den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago numreras med hjälp av en kaseinplatta och förses med en märkning i själva ostformen. Det är i själva formarna som den logotyp som anges i produktspecifikationen sitter och det är producentorganisationen som delar ut formarna och säkrar att endast godkända producenter använder dem. I formarna anges även producentens identifikationskod och beteckningen Asiago. Beteckningen Asiago återges flera gånger och bokstävernas höjd är 25 mm på Asiago pressato och 20 mm på Asiago d'allevo.

Vidare pressas en bokstavsbeteckning in i ostens skorpa när det gäller Asiago d'allevo. Bokstaven anger produktionsmånad såsom anges i produktspecifikationen. Asiago-ost från bergsområdena märks genom att orden ”Prodotto della montagna” trycks in i ostskorpan, men bara en gång på varje ost. I slutet av den kortaste tillåtna mognadslagringstiden märks skorpan på ostar med tilläggsuppgiften ”Prodotto della montagna” ännu en gång och denna gång genom brännmärkning. Märkningen föreställer den logotyp som anges i produktionsspecifikationen och görs med redskap som producentorganisationen tillhandahåller till godkända producenter.

I märkningen på Asiago pressato får även uppgiften ”fresco” (färsk) anges.

I märkningen på Asiago d'allevo får även uppgiften ”stagionato” (lagrad) anges.

I märkningen på Asiago d'allevo som lagrats mellan fyra och sex månader får även uppgiften ”mezzano” (mellanlagrad) anges.

I märkningen på Asiago d'allevo som lagrats mer än tio månader får även uppgiften ”vecchio” (vällagrad) anges.

I märkningen på Asiago d'allevo som lagrats mer än femton månader får även uppgiften ”stravecchio” (extra vällagrad) anges.

Det är tillåtet att ange i märkningen att lysozym (E 1105) inte använts.

Eventuella andra etiketter, stämplar, logotyper, etc. måste placeras på ett sådant sätt att det alltid är möjligt att se den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago (som trycks in i osten genom en relief i ostformen) och kaseinmärkningen som identifierar osten.

4.9   Nationella krav: —


(1)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling, kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bryssel.

(2)  Uppgifterna avser ost som framställts av pastöriserad mjölk.


Top