EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(04)

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

OJ C 321, 29.12.2006, p. 19–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/19


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2006/C 321/07)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning 510/2006. Invändningar mot ansökan måste komma in till kommissionen inom sex månader räknat från dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om registrering i enlighet med artikel 5 och artikel 17.2

”ASPARAGO BIANCO DI BASSANO”

EG nr: IT/PDO/005/0338/17.03.2004

SUB ( X ) SGB ( )

Denna sammanfattning har tagits fram i rent informationssyfte. För ytterligare information hänvisas berörda parter till den fullständiga versionen av produktspecifikationen, som kan erhållas antingen från de nationella myndigheter som anges i punkt 1 eller från Europeiska kommissionen (1).

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adress:

Via XX Settembre n. 20

I-00187 Roma

Tfn:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

E-post:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Ansökande grupp:

Namn:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Adress:

Via G. Matteotti, 39

I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Tfn:

(39-0424) 52 13 45

Fax:

E-post:

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) Annan ( )

3.   Produkttyp:

Klass 1.6 – Obearbetade eller bearbetade frukter, grönsaker och spannmål i bilaga I – Sparris

4.   Produktspecifikation (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn: ”Asparago Bianco di Bassano”

4.2   Beskrivning: Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Asparago Bianco di Bassano” är förbehållen skott av sparris (Asparagus officinalis L.) som odlats i det produktionsområde som anges i punkt 4.3 och är av den lokala ekotypen ”Comune di Bassano” (eller ”Chiaro di Bassano”).

För att få omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Asparago Bianco di Bassano” måste skotten ha följande egenskaper:

De skall vara vita. En lätt rosafärgad skiftning och eventuellt obetydliga spår av rost kan tillåtas på blasten och i nederdelen av skotten, förutsatt att detta inte når fram till spetsen på skotten (de första tre centimeterna) och att konsumenten kan avlägsna färgskiftningarna genom att skala sparrisen på normalt sätt. Under inga omständigheter får mer än 10 % av produkten i en knippa ha sådana färgskiftningar.

De skall vara välformade, raka, hela och med täta knoppar. Skotten får inte heller vara ihåliga, spruckna, avskalade eller brutna. Den ringa trådigheten leder vid färdigställandet i betydande grad till sprickor på sidorna av skotten. Därför tolereras lätta sprickor som har uppstått efter skörden hos maximalt 15 % av produkten i en knippa. Lätt böjda skott kan godkännas.

De skall vara mjälla. Skott med begynnande träighet godkänns inte.

De skall vara fräscha till utseende och doft och fria från främmande lukt och smak.

De skall vara sunda, utan spår av angrepp från gnagare och insekter.

De skall vara rengjorda, utan jord eller annan förorening.

De får inte droppa utan skall vara tillräckligt torra efter tvätt och kylning med kallt vatten. Inga kemiska tillsatser får förekomma.

Nedtill skall skotten ha skurits av med ett så rent snitt som möjligt, vinkelrätt mot längdaxeln.

Storlekssorteringen sker efter längd och diameter. Skottens mittdiameter är diametern för partiet i mitten av längdriktningen. Minsta mittdiameter, inbegripet tolerans, har fastställts till 11 mm. Skotten skall förpackas så att skillnaderna i mittdiameter mellan skotten i en knippa inte överstiger 10 mm. Sparrisknipporna sorteras utifrån mittdiametrarna på skotten i dem. Längden på skotten skall stå i nära proportion till mittdiametern och överensstämma med uppgifterna i följande tabell.

4.3   Geografiskt område: Geografiskt område: Det område där ”Asparago Bianco di Bassano” får produceras och förpackas omfattar de kommuner i provinsen Vicenza nära staden Bassano del Grappa som anges i produktspecifikationen.

4.4   Bevis på ursprung: Varje fas i produktionsprocessen kontrolleras genom att inkommande och utgående produkter registreras. På så sätt och genom att kontrollorganet för särskilda register över odlingsmark, producenter och förpackare samt att de producerade kvantiteterna deklareras, garanteras spårbarhet för produkten inom hela produktionskedjan. Alla fysiska eller juridiska personer som är inskrivna i dessa register kontrolleras av kontrollorganet i enlighet med de bestämmelser som finns i produktspecifikationen och den gällande kontrollplanen. Det kontrolleras särskilt för varje produktionsår att mark som används för odling av ”Asparago Bianco di Bassano” har förts upp i det register som förvaras på kontrollorganets kontor, att gränserna enligt fastighetsregister anges för marken i fråga och även, för varje enhet i fastighetsregistret, det företag som är ägare respektive producent, etableringsort och areal som används för odling av ”Asparago Bianco di Bassano” samt registrering av de löpande kodnumren för de märkta knippena.

4.5   Framställningsmetod: I specifikationen anges bland annat att jorden skall ha ett pH-värde på mellan 5,5 och 7,5. Det är obligatoriskt att göra en markanalys för varje ny anläggning och i samtliga fall vart femte år avseende de viktigaste parametrarna (pH, kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium och organiskt material). För nya anläggningar gäller analyser som utförts under den föregående treårsperioden. Marken förbereds under hösten innan odlingen etableras genom lätt plogning till ett djup på 30 cm eller mindre, som eventuellt följs av en alvplöjning på 40–50 centimeters djup. När nya anläggningar inrättas skall avståndet mellan raderna inte vara mindre än 1,8 meter för dubbla rader och 2 meter för enkla rader och den maximala tätheten får i vilket fall som helst inte överstiga 1,8 plantor per kvadratmeter.

Fårorna bör vara 15 till 20 cm djupa. Planteringen av sparrisrhizomer skall ske under mars eller april och för sparrisplantor skall den ske senast under juni månad. Återplantering av en sparrisodling på samma mark får inte ske förrän efter fyra års tid.

Om växtsjukdomar som drabbar rötterna (rhizoctonia och fusarium) har konstaterats får återplantering inte ske förrän efter åtta år. Det är vidare förbjudet att före etableringen av sparrisodlingen odla potatis, lusern, morötter, klöver eller betor på samma mark eftersom detta kan leda till rhizoctoniaattacker. Det kan för övrigt rekommenderas att före anläggningen av sparrisodlingen odla spannmål som korn, vete och majs på marken.

Odlarna kan själva genomföra reproduktion av vegetativt material i självförsörjningssyfte. Endast den lokala ekotypen får användas, och den skall ha de egenskaper som anges i artikel 2 i produktspecifikationen.

Det är obligatoriskt att innan en ny anläggning etableras utföra en fullständig markanalys, som för de viktigaste parametrarna (pH, N, K, Ca, Mg och organiskt material) skall upprepas vart femte år. Även analyser som genomförts under den föregående treårsperioden är giltiga.

Före planteringen krävs det att nötgödsel sprids med en dosering av 60 ton per hektar som skall nedmyllas moget. Användning av andra organiska gödselmedel skall ske i proportion till det angivna referensvärdet för nötgödsel.

Kvävet bör till minst 50 % vara av organiskt ursprung. Spridningen av fosfor och en del av spridningen av kalium genomförs i samband med arbetena under hösten eller slutet av vintern, medan spridningen av kväve och återstående kalium bör ske efter skördetiden (inte efter utgången av juli månad) och delas upp på flera tillfällen. Den årliga tillförseln av de viktigaste näringsämnena bör i vilket fall som helst inte överstiga följande maximigränser per hektar: kväve 150, fosfor 80 och kalium 180. Eventuell tillförsel av mikronäringsämnen skall ske under höst- och vinterperioden.

Marktäckning får ske under skördetiden med mörk plastfilm som är lämplig för att hålla undan ogräs och skydda mot ljus eller med annat material som är lämpligt för att säkra de önskade egenskaperna hos slutprodukten.

Då den del av plantan som är ovan jord helt torkat ut måste den slås, avlägsnas och brännas, och den kupade marken måste planas ut efter skörden för att undvika att plantans rotsystem förflyttar sig för långt uppåt.

Skörden bör ske mellan den 1 mars och den 15 juni.

Vid drivning eller skyddad produktion (i plasttunnlar) kan skörden efter godkännande av kontrollorganet ske tidigare än detta datum (dock inte före den 1 februari).

Högsta tillåtna produktion för en fullt utnyttjad sparrisodling är 8 ton per hektar.

Den slutliga behandlingen och förpackningen av produkten skall ske inom det produktionsområde som anges i artikel 3 i produktspecifikationen för att man skall kunna garantera produktens typiska egenskaper och säkerställa spårbarhet och kontroll.

4.6   Samband med området: Marken i produktionsområdet för ”Asparago Bianco di Bassano” består av lerjord eller sandblandad lerjord och det underliggande alvlagret är rikt på grus med god genomsläpplighet och innehåller betydande mängder organiskt material. pH-värdet ligger företrädesvis mellan 5,5 och 7,5 (neutral till svagt sur jord).

Jordarna i det berörda området är bildade av alluvialt material, eftersom de gränsar till floden Brenta i Valsuganadalen. Deras egenskaper beror på den fysikalisk-kemiska sammansättningen hos det material – vittringsprodukter, grus, sand och lera – som förts med det rinnande vattnet och lagrats på flodbädden.

Produktionsområdena för ”Asparago Bianco di Bassano” präglas av ett klimat som i stor utsträckning påverkas av floden Brenta som genomkorsar Valsuganadalen och av skyddet uppströms från de venetiska föralperna och Grappamassivet.

Den genomsnittliga årliga nederbörden ligger under 1 000 mm och de högsta värdena registreras under månaderna april-maj och september-oktober.

I fråga om temperatur ligger de genomsnittliga värdena mellan 2,5 °C och 23 °C med extremvärden i januari och juli. Bland de meteorologiska förhållanden som bör beaktas är det värt att framhålla vindarna och deras riktning från norra Valsugana mot sydost, vilket skapar ett lokalt mikroklimat som ger odlingsområdet låg kvardröjande fuktighet, mindre förekomst av dimma och mindre temperatursvängningar vad gäller marktemperaturen.

Dessa faktorer gör att sparrisplantornas kan utveckla stora och djupgående rotsystem med stora rhizomer och kraftiga rötter. Detta främjar plantornas näringsupptag och kolhydratomsättningen. Tack vare detta växer de nya skotten snabbt upp till tillräcklig storlek (kaliber). Hela skotten kan också ätas tack vare den ringa trådigheten.

I republiken Venedig, känd som ”La Serenissima”, ansågs sparrisen vara furstlig föda, och därför förekommer den i redovisningarna av banketter för högt ansedda gäster redan under början av 1500-talet. Från och med 1600-talet odlades sparris på flera trädgårdar på republiken Venedigs fastland. På sin resa till konciliet i Trento hade kyrkofäderna, som passerade genom Bassano, möjlighet att smaka den lokala produkten, och några av dem prisade skriftligen dess välgörande egenskaper. Också i andra sammanhang har otaliga vittnesbörd lämnats om ”Asparago Bianco di Bassano” och dess kvaliteter och välgörande effekter.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

CSQA S.r.l.

Adress:

Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Tfn:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

E-post:

csqa@csqa.it

Kontrollorganet uppfyller de villkor som fastställts i standarden EN 45011.

4.8   Märkning: Varje förpackning skall innehålla knippor av samma storlek, och varje knippa skall vara homogen. Skotten skall säljas förpackade i stadigt sammanbundna knippor med en vikt på mellan 0,5 och 4 kilo.

De skott som befinner sig ytterst i knippan skall till utseende och dimensioner ha samma egenskaper som genomsnittet av skott i knippan. Skotten skall vara av enhetlig längd.

Enligt traditionen skall varje knippa efter det att bottnen jämnats ut bindas stadigt med en ”Stroppa” (en ung sälgkvist). På varje knippa skall en etikett fästas vid denna ”Stroppa” med märket för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Asparago Bianco di Bassano” tillsammans med det löpande identifikationsnumret för knippan, som gör det möjligt att spåra dess ursprung.

Knipporna skall placeras regelbundet i förpackningen som kan vara av trä, plast eller annat lämpligt material.

Utanpå förpackningen skall följande information lämnas på själva förpackningen eller på en etikett: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO – D.O.P., samt producentens namn och förpackaren firma och adress, förpackningsdag och följande uppgifter om produktegenskaper: Kvalitetskategori (EU-standard), storlek, antal knippor och deras genomsnittliga vikt.

Märkningen av produkten består av logotypen för den skyddade ursprungsbeteckningen och av det löpande registreringsnumret som identifierar produkten och producenten och garanterar produktens spårbarhet.

Denna märkning fästs på förslutningen med en anordning som inte kan återanvändas på den övre delen av knippan som garanti för produktens skyddade ursprungsbeteckning.

4.9   Nationella krav: –


(1)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling, Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bryssel.


Top