EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003XP0702(01)

Antagna vid den XXVIII konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid medlemsstaternas parlament (COSAC) - Bryssel, 27 januari 2003 - "De parlamentariska riktlinjerna från Köpenhamn" - Riktlinjer för förhållandet mellan regeringar och parlament i frågor som berör gemenskapen (miniminormer i upplysande syfte)

OJ C 154, 2.7.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XP0702(01)

Antagna vid den XXVIII konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid medlemsstaternas parlament (COSAC) - Bryssel, 27 januari 2003 - "De parlamentariska riktlinjerna från Köpenhamn" - Riktlinjer för förhållandet mellan regeringar och parlament i frågor som berör gemenskapen (miniminormer i upplysande syfte)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 154 , 02/07/2003 s. 0001 - 0002


Antagna vid den XXVIII konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid medlemsstaternas parlament (COSAC)

Bryssel, 27 januari 2003

"De parlamentariska riktlinjerna från Köpenhamn"

Riktlinjer för förhållandet mellan regeringar och parlament i frågor som berör gemenskapen (miniminormer i upplysande syfte)

(2003/C 154/01)

I. Konventet för Europas framtid och COSAC

I det protokoll om de nationella parlamentens roll, vilket bifogats Amsterdamfördraget, sägs det klart ut att frågan om de nationella parlamentens tillsyn över sina egna regeringars handlande i frågor som berör gemenskapens verksamhet skall avgöras enligt var och en medlemsstats statsförfattning och praxis.

I rapporten (daterad den 22 oktober 2002) från den arbetsgrupp som behandlat de nationella parlamentens roll och arbetat inom konventet för Europas framtid ingår det en rekommendation om att COSAC bör utarbeta en uppförandekod eller riktlinjer för förhållandet mellan regeringar och parlament i frågor som berör gemenskapen. Avsikten är att alla nationella parlament skall få möjlighet att övervaka och påverka sina respektive regeringars politik gentemot gemenskapen. Såsom det sagts i protokollet om de nationella parlamenten kommer det an på vart och ett parlament att självt bestämma om i vilken utsträckning dessa riktlinjer skall omsättas i praktiken.

Vid COSACs sammanträde i Köpenhamn den 16-18 oktober 2002 omtalades dessa riktlinjer som "Köpenhamnsriktlinjerna" och de öppnar möjligheter för tillsyn över och insyn i regeringers politik gentemot gemenskapen och i gemenskapens politik överlag.

I detta sammanhang har COSAC fattat beslut om att ange vissa principer i upplysande syfte (eller ett slags miniminormer) som kommer att bidra till att det skapas garantier för att alla nationella parlament har möjlighet att aktivt delta i och utöva inflytande på gemenskapens politik.

Man kan peka på tre inslag som berör förhållandet mellan regeringar och parlament och som kommer att garantera att parlamenten får inflytande på gemenskapens politik.

De tre inslagen är: kvaliteten och kvantiteten på informationen till de nationella parlamenten, den tidsmässiga förläggningen av informationsutbytet och, slutligen, de nationella parlamentens möjligheter att använda den information de får till att vinna inflytande på gemenskapens politik.

Utgående från det ovansagda kan nedanstående tre grundläggande principer rekommenderas:

- Varje nationellt parlament skall få aktuella upplysningar om gemenskapens initiativ, både från regeringen och gemenskapens institutioner och upplysningarna skall tillställas i god tid så att det nationella parlamentet har en möjlighet att ta hänsyn till dem före beslutsfattandet.

- Varje nationellt parlament skall ha en faktisk möjlighet att använda de upplysningar det fått till att vinna inflytande på det egna landets europapolitik och på det sättet kunna påverka de gemensamma beslut som fattas inom gemenskapen.

- Varje nationellt parlament skall ha en möjlighet att följa vad som senare sker med det egna landets beslut inom gemenskapens system.

II. Rekommendationer om allmänna riktlinjer ("de parlamentariska riktlinjerna från Köpenhamn")

Utgående från de ovannämnda grundläggande principerna kan följande allmänna riktlinjer rekommenderas:

1. Varje medlemslands regering skall i samråd med gemenskapens institutioner garantera att det nationella parlamentet får alla handlingar som berör gemenskapens lagstiftning och andra initiativ, så fort dessa blivit tillgängliga.

2. Regeringen skall utarbeta lättillgängligt och i klara ordalag redigerat material om gemenskapens lagstiftning etc. för de nationella parlamenten.

Exempel:

- Regeringen kan med jämna mellanrum översända förteckningar över aktuella förslag till gemenskapslagstiftning, handlingar i samband med utfrågningar, meddelanden osv. till det nationella parlamentet.

- Regeringen kan utarbeta förklaringar för parlamentet om alla viktiga frågor inom gemenskapen och inom en utsatt frist tillställa parlamentet dem.

3. Det bör skapas möjligheter för sammankomster med ministrarna i de nationella parlamenten, i god tid innan gemenskapens sammanträden och möten skall hållas. Vid dessa sammankomster bör regeringen redogöra för sin hållning till gemenskapens förslag.

Exempel:

- Parlamentet bör kunna ställa frågor till ministrarna i god tid före rådets möten, så att parlamentet skall kunna få klart för sig har regeringen förhåller sig till aktuella frågor.

- Parlamentets utskott för europafrågor samt dess sakkunnigutskott bör kunna hålla ett lämpligt antal sammanträden där en minister skall närvara. Dessa sammanträden bör vara anpassade efter rådets möten så att parlamentet konkret kan behandla de frågor som varit uppe vid rådets möten.

4. Det nationella parlamentet bör av regeringen i god tid på förhand få upplysningar om beslut avsedda att fattas inom EU samt om regeringens förslag till beslut. Det här gäller med tanke på rådets möten, toppmötena och regeringskonferenserna. De nationella parlamenten bör också i efterhand informeras om de beslut som fattats.

Exempel:

- Regeringen kan övensända föredragningslistorna inför rådets kommande möten, tillsammans med dithörande hänvisningar till gemenskapens lagstiftningsbehandlingar.

- Regeringarna skall översända protokollen från rådets möten kort efter att de hållits.

5. I fråga om stöd från administrationens sida i de nationella parlamenten ligger det på vart och ett nationellt parlaments ansvar att se till att riktlinjerna blir till största möjliga nytta, bland annat genom att utöka stödet från administrationens och de sakkunningas sida till parlamentet i frågor som har med EU att göra och genom att anpassa detta stöd till parlamentets faktiska behov.

III. Offentliggörande

Det föreslås att dessa riktlinjer, som inte är juridiskt bindande, skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien(1). C-serien består av meddelanden och upplysningar av icke-bindande natur.

(1) För offentliggörandet av bidrag från COSAC i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, hänvisas även till meddelandet om nya regler för omröstning i COSAC.

Top