EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42002X0223(01)

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 14 februari 2002 om mervärdet av ungdomars volontärarbete inom ramen för utvecklingen av gemenskapens insatser i ungdomsfrågor

OJ C 50, 23.2.2002, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

42002X0223(01)

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 14 februari 2002 om mervärdet av ungdomars volontärarbete inom ramen för utvecklingen av gemenskapens insatser i ungdomsfrågor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 050 , 23/02/2002 s. 0003 - 0005


Resolution

från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet,

av den 14 februari 2002

om mervärdet av ungdomars volontärarbete inom ramen för utvecklingen av gemenskapens insatser i ungdomsfrågor

(2002/C 50/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ANTAGIT DENNA RESOLUTION

med beaktande av följande:

(1) I fördraget föreskrivs att gemenskapens insatser skall syfta till att främja utvecklingen av utbytesprogram för ungdomar och ungdomsledare.

(2) Europaparlamentet och rådet antog genom beslut nr 1031/2000/EG(1) gemenskapens åtgärdsprogram Ungdom. Detta program har blivit alltmer framgångsrikt i alla medlemsstater och innehåller ett betydelsefullt avsnitt om "Europeisk volontärtjänst" med en tydlig definition av gränsöverskridande volontärarbete.

(3) I rekommendationerna från det möte om ungdomars situation i Europa som det svenska ordförandeskapet och kommissionen arrangerade i Umeå den 16-18 mars 2001 understryks betydelsen av att tillerkänna ungdomars volontärarbete en väldefinierad plats på europeisk nivå.

(4) Förenta nationerna har utsett 2001 till Internationella året för volontärarbete.

(5) I slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon den 23-24 mars 2000 anges att Europeiska unionen behöver en övergripande strategi som syftar till att förbereda övergången till en kunskapsbaserad ekonomi och ett kunskapsbaserat samhälle och att befintliga mönster i fråga om lärande och arbete därför måste anpassas.

(6) Kommissionens memorandum om livslångt lärande av den 30 oktober 2000 och dess förberedande arbete med inriktning på dess meddelande om livslångt lärande är särskilt betydelsefullt. I de diskussioner om gjorda framsteg som hållits under de senaste halvårsperioderna, har man tydligt uppmärksammat mervärdet av det informella och icke-formella lärande som följer av volontärarbete.

(7) I resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 14 december 2000 om den sociala integrationen av ungdomar(2) uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att inom sina befogenheter studera mål för det gemensamma arbetet för att för alla ungdomar som är lagligt bosatta i en medlemsstat utveckla villkoren för delaktighet på alla plan i det ekonomiska och det sociala livet.

(8) Den handlingsplan för rörlighet som godkändes av Europeiska rådet i Nice och Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare(3) innehåller en rad åtgärder som främjar rörligheten. Europaparlamentet och rådet anger i rekommendationen om rörlighet särskilt en rad åtgärder som medlemsstaterna finner lämpliga för att undanröja hinder för volontärers rörlighet.

(9) Resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 28 juni 2001 om främjande av ungdomars initiativförmåga, företagsamhet och kreativitet: från utanförskap till makt(4) pekar på betydelsen av den värdefulla stödresurs som en kreativ miljö utgör.

(10) I förklaring nr 38 om frivilligt arbete, som fogas till slutakten till Amsterdamfördraget, erkänns det frivilliga arbetets viktiga bidrag till att utveckla samhällssolidariteten och konstateras att gemenskapen kommer att uppmuntra frivilligorganisationer på europeisk nivå, med särskild tonvikt på utbyte av information och erfarenheter och på ungdomars och äldres deltagande i frivilligt arbete.

DE KONSTATERAR OCH ERKÄNNER FÖLJANDE.

1. I samtliga medlemsstater är många ungdomar aktiva i olika typer av volontärarbete. Trots skillnader mellan medlemsstaterna utgör ungdomarna överallt en betydande del av det totala antalet volontärer som i gemenskapen engagerar sig i initiativ, projekt och icke-statliga organisationer av främst social och humanitär art och till förmån för ett demokratiskt samhälle och en hållbar utveckling.

2. Olika typer av volontärarbete för ungdom, även de inom ramen för Europeiska unionens åtgärd Europeisk volontärtjänst inom gemenskapens åtgärdsprogram Ungdom, innehåller ett socialt mervärde eftersom det

a) vidarebefordrar allmängiltiga värden i fråga om mänskliga rättigheter, demokrati, antirasism, solidaritet och hållbar utveckling,

b) främjar social delaktighet, frivilligt samhällsengagemang och aktivt medborgarskap och förstärker det civila samhället på alla nivåer,

c) främjar ungdomens sociala integration och bidrar till att utveckla ungdomarnas kreativitet och företagsamhet samt till social innovation.

3. Ungdomarnas volontärarbete ger dem tillfälle att utveckla en rad personliga färdigheter och yrkesfärdigheter och bidrar på så sätt till att de ges större möjligheter att få anställning och till deras deltagande i samhället i allmänhet.

4. Ungdomsorganisationer och ungdomsprojekt har betydande potential som informell och icke-formell inlärningsmiljö för ungdomar och kan bland annat genom sin mångfald bidra till att ett i alla avseenden livslångt och livsvitt lärande förverkligas.

5. Icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer och alla andra organisationer som är verksamma på området för volontärarbete för ungdom har en särskild roll genom att de utgör den miljö där ungdomarnas volontärarbete utformas på lokal, nationell och europeisk nivå.

6. De unga volontärerna själva har en betydelsefull roll vid utarbetandet och genomförandet av projekt inom ramen för olika åtgärder inom gemenskapens åtgärdsprogram Ungdom.

DE UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA ATT

vidta de åtgärder som de finner lämpliga för att undanröja rättsliga och administrativa hinder så att alla möjligheter öppnas för volontärarbete för ungdom såväl nationellt som internationellt,

hindra att ungdomars volontärarbete innebär att potentiellt eller befintligt avlönat arbete begränsas eller ersätts.

DE UPPMANAR KOMMISSIONEN OCH MEDLEMSSTATERNA ATT INOM SINA RESPEKTIVE BEFOGENHETER GÖRA FÖLJANDE.

1. Vidta åtgärder för att ge ungdomars volontärarbete en stärkt och mer utbyggd roll och därvid, där så är lämpligt, låta sig inspireras av de strategiska målsättningar som har formulerats av Förenta nationerna inom ramen för Internationella året för volontärarbete.

2. Utforma en politik för ungdomars volontärarbete och förstärka det europeiska samarbetet på området där följande inslag, som är en följd av de strategiska målsättningarna i den FN-resolution där 2001 utses till Internationella året för volontärarbete, ingår, nämligen

a) tillgänglighet och främjande av information om volontärarbete så att en positiv framtoning av detta förstärks,

b) erkännande av och stöd för volontärarbete, bland annat från myndigheter på alla nivåer, den allmänna opinionen, medier, handel, arbetsgivare och det civila samhället,

c) stöd till volontärarbete genom incitament och utbildning av volontärer samt deras handledare och föreningar,

d) bildande av nätverk mellan alla berörda aktörer med särskild uppmärksamhet på ungdomarnas eget synsätt,

e) omsorg om kvaliteten på ungdomars volontärarbete, omfattande bland annat hälso- och säkerhetsaspekter.

3. Erkänna betydelsen av de erfarenheter som görs vid volontärarbete för ungdom samt sammanställa och utbyta god praxis när det gäller volontärarbete för ungdom.

4. Stödja alla aktörer som är engagerade i att genomföra volontärarbete för ungdom.

5. Göra volontärarbete lättare tillgängligt för ungdomar och undvika alla former av social utslagning eller diskriminering.

6. Främja och stödja forskning om ungdomars volontärarbete genom en regelbunden uppföljning av utvecklingen på området och lämpliga politiska beslut.

7. Engagera icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer och alla andra organisationer som är aktiva på området för ungdomars volontärarbete samt unga volontärer själva vid utformning och genomförande av en politik för stöd till ungdomars volontärarbete - allt i en atmosfär av delaktighet och med utnyttjande av erfarenheter från volontärerna och deras föreningar.

8. Integrera dessa politiska målsättningar eller åtgärder i den uppföljning som kan bli resultatet av Europeiska gemenskapernas kommissions vitbok om europeiska ungdomsfrågor.

DE UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

1. utveckla synergieffekter mellan initiativen från Europeiska gemenskapen, Europarådet och andra internationella organ, såväl på det strategiska som på det operationella planet,

2. beakta de viktiga bidrag som unga volontärer lämnar till verksamheten inom åtgärdsprogrammet Ungdom och vid utvärderingen och den vidare utvecklingen av programmet pröva hur ungdomars volontärarbete ytterligare kan uppmuntras.

DE UTTALAR FÖRHOPPNINGEN ATT

denna resolution kommer att bidra till att samarbetet inom ungdomspolitiken utvecklas i enlighet med subsidiaritetsprincipen, särskilt genom att mervärdet av volontärarbete med och av ungdomar erkänns.

(1) EGT L 117, 18.5.2000, s. 1.

(2) EGT C 374, 28.12.2000, s. 5.

(3) EGT L 215, 9.8.2001, s. 30.

(4) EGT C 196, 12.7.2001, s. 2.

Top