EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y0731(04)

Rådets slutsatser av den 29 juni 2000 om läkemedel och folkhälsa

OJ C 218, 31.7.2000, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32000Y0731(04)

Rådets slutsatser av den 29 juni 2000 om läkemedel och folkhälsa

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 218 , 31/07/2000 s. 0010 - 0011


Rådets slutsatser

av den 29 juni 2000

om läkemedel och folkhälsa

(2000/C 218/04)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

1) NOTERAR slutsatserna från diskussionerna vid Europeiska konferensen om läkemedel och folkhälsa i Lissabon den 11-12 april 2000, där man behandlade framtiden för det europeiska systemet för utvärdering och kontroll av läkemedel, det terapeutiska mervärdets relevans när det gäller läkemedel, avgörande faktorer för innovation och forskning, rationell användning av läkemedel, informationssystemens betydelse och utvecklingstendenser med avseende på läkemedel, den ökande användningen av generiska läkemedel och de viktigaste frågorna beträffande veterinärmedicinska läkemedel,

2) UNDERSTRYKER det fortsatta behovet av att på lämplig nationell nivå eller på gemenskapsnivå reglera läkemedelssektorn för att förena privat försörjning och sociala målsättningar. Politiken måste garantera bredast möjliga tillgång till passande läkemedel och svara på utmaningen från dynamiska läkemedelsmarknader, med beaktande av den europeiska läkemedelsindustrins betydelse såsom effektiv, ledande tekniksektor som skapar ett högt mervärde och kvalificerade arbeten. I detta sammanhang har gemenskapen möjlighet att inom ramen för de befogenheter som anges i fördraget bistå medlemsstaterna i deras strävan att uppnå målen för folkhälso- och industripolitiken. Detta är särskilt viktigt som ett led i utvidgningen,

3) BETONAR att den kommande översynen av gemenskapslagstiftningen på läkemedelsområdet till fullo bör beakta att förfarandena för centraliserad och decentraliserad tillståndsgivning är och måste vara grundade på principen att medlemsstaterna samarbetar och deltar på nära håll i processen för tillståndsgivning,

4) UNDERSTRYKER att det är av stor vikt att identifiera läkemedel med betydande terapeutiskt mervärde för att främja innovation, vilket är av avgörande betydelse inte bara i det hälsovårdande perspektivet utan också ur industripolitisk synvinkel samt att detta kräver relevant grundforskning och tillämpad forskning, både på nationell nivå och gemenskapsnivå,

5) ERINRAR OM vikten av de åtgärder inom ramen för strategin mot antibiotikaresistens som föreslås i de resolutioner som rådet (hälso- och sjukvård) antog den 8 juni 1999 och rådet (jordbruk) antog den 12 december 1999,

6) PÅPEKAR att utgifter för läkemedel liksom andra områden inom hälso- och sjukvård på grund av de stigande kraven på hälso- och sjukvården absolut måste bedömas för att se till att läkemedlen används rationellt samt anser att medlemsstaternas samarbete med att utbyta erfarenheter och utveckla utvärderingsmetoder i detta sammanhang kan vara mycket värdefullt,

7) ANSER att det är viktigt att upprätta från industrin fristående databaser för att ge läkemedelsinformation till personer som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och även, när så är lämpligt, till allmänheten, exempelvis om generiska läkemedel. Detta bör göras parallellt med utvidgningen av befintliga informationssystem,

8) BETONAR ATT främjandet av generiska läkemedel kan få betydande konsekvenser i form av minskade läkemedelsutgifter genom att främja kostnadseffektiv användning. Användning av generiska läkemedel ger också utrymme inom läkemedelsutgifterna att betala för innovativa produkter,

9) PÅPEKAR att frågor om kvalitet, säkerhet och effektivitet uppstår när det gäller läkemedel som skall användas inom det veterinära området på samma sätt som för humanläkemedel. Dessutom måste man betänka konsumentsäkerheten när det gäller produkter med animaliskt ursprung, säker användning av veterinärmedicinska produkter, åtgärder för att utrota vissa infektionssjukdomar, eventuell spridning till miljön och skydd mot vissa typer av missbruk,

10) UPPMANAR kommissionen att beakta ovannämnda överväganden när de är relevanta för att utarbeta detaljerade planer och genomförandestrategier för det nya programmet på området folkhälsa samt den kommande översynen av gemenskapslagstiftningen om läkemedel,

11) UPPMANAR ENTRÄGET kommissionen att, när den breda hälsostrategin genomförs, utnyttja hela den potential som finns för gemenskapsåtgärder avseende läkemedel och folkhälsa, särskilt åtgärder för att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemsstaterna, genom att använda alla de möjligheter som finns att agera enligt fördraget,

12) UPPMANAR medlemsstaterna att ge sitt fulla stöd till en sådan politik och att underlätta dess genomförande på nationell nivå och på gemenskapsnivå.

Top