EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y0731(03)

Rådets resolution av den 29 juni 2000 om åtgärder i samband med hälsofaktorer

OJ C 218, 31.7.2000, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32000Y0731(03)

Rådets resolution av den 29 juni 2000 om åtgärder i samband med hälsofaktorer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 218 , 31/07/2000 s. 0008 - 0009


Rådets resolution

av den 29 juni 2000

om åtgärder i samband med hälsofaktorer

(2000/C 218/03)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

1) som beaktar att Europeiska gemenskapen måste bidra till att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå,

2) som beaktar att viktiga utmaningar i detta sammanhang innefattar genetiska, biologiska, livsstils- och beteenderelaterade, miljörelaterade, sociala, ekonomiska och politiska faktorer, vilka kan ha ett avgörande inflytande på människors hälsa,

3) som beaktar att gemenskapen alltid bör vara rustad att möta dessa utmaningar såväl i fråga om politik och åtgärder som lämpliga politiska och administrativa strukturer, särskilt med tanke på den kommande utvidgningen av gemenskapen,

4) som beaktar att en del av de ovannämnda faktorerna kan påverkas av den enskilda personen själv, medan andra faktorer påverkas genom organiserade insatser från samhället, inklusive institutioner på nationell eller europeisk nivå, antingen direkt eller indirekt,

5) som beaktar att Europeiska gemenskapens framtida hälsostrategi, inom ramen för den behörighet som fördraget ger, bör inriktas på faktorer som påverkar hälsan, genom förebyggande och hälsofrämjande åtgärder samt genom utveckling av hälsopolitiken på alla andra områden av gemenskapens verksamhet,

6) NOTERAR resultatet av överläggningarna vid Europeiska konferensen om hälsofaktorer i Europeiska unionen som hölls i Évora den 15-16 mars 2000 och som särskilt betonade den psykiska hälsan, ungdomars hälsa, tobak, alkohol och kostlära samt rekommenderade en rad praktiska och målinriktade åtgärder för att möta utmaningarna på dessa områden,

7) BETONAR att gemenskapen måste inrikta sina åtgärder på att förebygga sjukdomar och främja hälsa, för att minska förekomsten av för tidig död orsakad av sjukdomar som går att förebygga och för att maximera det antal år som Europeiska unionens befolkning kan förväntas leva utan funktionshinder,

8) BETONAR att gemenskapen bör överväga på vilka områden det kan vara effektivast att sätta in åtgärder och därefter utforma och genomföra lämpliga strategier i nära samarbete med medlemsstaterna under beaktande av behovet att ta hänsyn till de viktiga kulturella och socioekonomiska skillnaderna mellan medlemsstaterna,

9) ANSER att de ökande skillnaderna i hälsostatus och hälsoresultat mellan och inom medlemsstaterna kräver förnyade och samordnade ansträngningar på nationell nivå och gemenskapsnivå och begär att huvudinriktningen på gemenskapens hälsostrategi skall vara att ta itu med ojämlikheten på hälsoområdet,

10) BETONAR vikten av att gemenskapens nya folkhälsostrategi bygger på verksamhet inriktad på särskilda hälsofaktorer i befintliga program, särskilt beträffande tobak, kostlära och alkohol; betonar att det är viktigt att inte enbart säkerställa kontinuitet med nuvarande åtgärder, utan att även se till att arbetet med dessa frågor bedrivs konsekvent och systematiskt,

11) PÅPEKAR att det inom gemenskapen finns många strategier och medel för att genomföra en betydande och gynnsam förändring avseende hur vissa nyckelhälsofaktorer påverkar människors hälsa, och att det därför är nödvändigt att inrikta energi och resurser mot en sådan förändring, så att betydande framsteg kan uppnås inom alla berörda sektorer,

12) BETONAR behovet av att utveckla expertis för utvärdering av effekterna av annan politik på hälsa och hälsofaktorer,

13) BETONAR den grundläggande betydelsen av att dela och sprida vetenskaplig kunskap,

14) VÄLKOMNAR kommissionens åtagande att utveckla en bred hälsostrategi och att lägga fram förslag till ett nytt folkhälsoprogram som innehåller ett särskilt åtgärdsområde, där syftet är att ta itu med hälsofaktorer genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som understöds av politiken på flera områden; tycker liksom kommissionen att det finns behov av att ta fram lämplig kunskapsgrund för detta och att ett effektivt hälsoövervakningssystem således måste inrättas för att främja detta syfte,

15) ANMODAR kommissionen att beakta dessa överväganden samt resultaten av utvärderingarna efter halva tiden av de befintliga programmen vid utarbetandet av detaljerade planer och genomförandestrategier för det nya folkhälsoprogrammet samt att trygga en mjuk övergång från de nuvarande åtgärdsprogrammen,

16) ANMODAR kommissionen att komplettera den uvärdering av de nuvarande programmen som föreskrivs i besluten om programmen med externa utvärderare innan nya program inleds så att resultaten av utvärderingen kan användas vid igångsättandet av de nya programmen,

17) ANMODAR kommissionen att, när den breda hälsostrategin genomförs, utnyttja hela den potential som finns för gemenskapsåtgärder avseende hälsofaktorer genom att använda alla de möjligheter som finns att agera enligt fördraget så att en hög hälsoskyddsnivå garanteras i fastställandet och genomförandet av all gemenskapspolitik och gemenskapsverksamhet,

18) UPPMANAR medlemsstaterna att ge sitt fulla stöd till en sådan politik och att underlätta dess genomförande på nationell nivå och på gemenskapsnivå.

Top