EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y0731(02)

Resolution av rådet och ministrarna för sysselsättning och socialpolitik, församlade i rådet av den 29 juni 2000 om balans mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets- och familjelivet

OJ C 218, 31.7.2000, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32000Y0731(02)

Resolution av rådet och ministrarna för sysselsättning och socialpolitik, församlade i rådet av den 29 juni 2000 om balans mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets- och familjelivet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 218 , 31/07/2000 s. 0005 - 0007


Resolution av rådet och ministrarna för sysselsättning och socialpolitik, församlade i rådet

av den 29 juni 2000

om balans mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets- och familjelivet

(2000/C 218/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH MINISTRARNA FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK, FÖRSAMLADE I RÅDET, UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

av följande skäl:

(1) I Amsterdamfördraget fastställs att gemenskapen skall ha till uppgift att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och för att detta mål skall uppnås har gemenskapen fått nya handlingsmöjligheter, särskilt genom artiklarna 2, 3, 137 och 141 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(2) Principen om jämställdhet mellan kvinnor och män gör det väsentligt att kompensera det faktum av kvinnorna missgynnas när det gäller villkoren för tillträde till och deltagande på arbetsmarknaden och att männen missgynnas när det gäller deltagande i familjelivet, något som har sitt ursprung i social praxis, som ännu förutsätter att oavlönat arbete med att ta hand om familjen är kvinnornas huvudansvar och att avlönat arbete inom en ekonomisk verksamhet är männens huvudansvar.

(3) Principen om jämställdhet mellan kvinnor och män i fråga om anställning och arbete innebär en rättvis uppdelning mellan yrkesarbetande föräldrar, i synnerhet av behovet av att vara borta från arbetsplatsen för att vårda barn eller andra anhöriga.

(4) En balans mellan kvinnor och män i deltagandet både på arbetsmarknaden och i familjelivet är en fördel för både män och kvinnor och väsentligt för samhällets utveckling, och moderskap, faderskap och barnens rättigheter är väsentliga sociala värden som samhället, medlemsstaterna och Europeiska gemenskapen bör skydda.

(5) Både kvinnor och män har rätt att kunna förena arbets- och familjeliv utan diskriminering på grundval av kön.

(6) Det finns ett viktigt gemenskapsregelverk och andra relevanta initiativ inom Europeiska unionen att beakta när det gäller att förena arbets- och familjeliv.

(7) I rådets beslut 2000/228/EG av den 13 mars 2000 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik för år 2000(1) föreskrivs att politiken för jämställdhet och lika möjligheter för kvinnor och män skall förstärkas och särskild uppmärksamhet riktas på behovet av att införa åtgärder för att förena arbets- och familjeliv. Genom beslutet understryks vikten för både kvinnor och män med en politik för avbrott i yrkeslivet, föräldraledighet och deltidsarbete samt flexibla arbetsformer, som med en nödvändig jämvikt mellan flexibilitet och trygghet gynnar både arbetsgivare och arbetstagare.

(8) Europeiska rådet i Lissabon den 23-24 mars 2000 erkände vikten av att alla aspekter av lika möjligheter främjas, även när det gäller att minska snedrekryteringen i arbetslivet, och att det blir lättare att förena yrkes- och familjeliv och anser att ett av de övergripande målen för en aktiv sysselsättningspolitik bör vara att öka antalet kvinnor på arbetsmarknaden till mer än 60 % år 2010.

(9) Det finns en rad internationella instrument och överenskommelser avseende förening av arbets- och familjeliv, i synnerhet inom ramen för Förenta nationerna, Europarådet och Internationella arbetsorganisationen.

(10) Mot bakgrund av artikel 141.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är det av vikt att skydda både manliga och kvinnliga arbetstagare när de utövar sina rättigheter i samband med faderskap, moderskap eller förening av arbets- och familjeliv.

(11) Början av 2000-talet är en symbolisk tidpunkt för att utforma det nya sociala kontraktet om jämställdhet, i vilket faktisk jämställdhet mellan kvinnor och män på det offentliga och privata området kommer att socialt accepteras av samhället som ett villkor för demokrati, en förutsättning för deltagande i samhällslivet och en garanti för individuell självständighet och frihet, och det kommer att ha återverkningar på alla politiska områden inom Europeiska unionen.

RÅDET OCH MINISTRARNA FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK, FÖRSAMLADE I RÅDET

1. FÖRKLARAR att

a) målet med balans mellan kvinnor och män i deltagandet i yrkes- och familjelivet parallellt med balans mellan kvinnor och män i deltagandet i beslutprocessen utgör två särskilt relevanta förutsättningar för jämställdhet mellan kvinnor och män,

b) det är nödvändigt med en global och integrerad strategi för att yrkes- och familjeliv skall kunna kombineras såsom en rättighet för kvinnor och män och som ett sätt för självförverkligande i det offentliga livet, i samhällslivet, i familjelivet och i privatlivet samt som ett väsentligt socialt värde och ett ansvar för samhället, medlemsstaterna och Europeiska gemenskapen,

c) det är nödvändigt att sätta till alla krafter och främja särskilda åtgärder samt uppföljning respektive utvärdering, särskilt genom lämpliga indikatorer, för att åstadkomma de struktur- och attitydförändringar som är nödvändiga för balansen mellan kvinnor och män i deltagandet i familjen och på arbetet,

d) det är nödvändigt att främja åtgärder för att förbättra alla människors livskvalitet med respekt och aktiv solidaritet mellan män och kvinnor i förhållande till såväl kommande generationer som de äldre generationerna,

2. VILL UPPMUNTRA medlemsstaterna att

a) i sina regeringsprogram förstärka främjandet av balansen mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets- och familjelivet som en av huvudförutsättningarna för faktisk jämställdhet och ange de konkreta åtgärder som skall vidtas, både särskilda åtgärder och åtgärder av övergripande natur,

b) utveckla integrerade globala strategier för att åstadkomma balans mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets- och familjelivet mot bagrund av de nedan angivna åtgärderna, utan att de bästa metoder som tillämpas i olika medlemsstater åsidosätts, genom att

i) se över möjligheten att inom respektive rättssystem bevilja manliga arbetstagare en individuell och icke överförbar rätt till pappaledighet efter ett barns födsel eller efter adoption av ett barn med bibehållande av de rättigheter som är förenade med anställningen och som tas ut samtidigt som modern tar mammaledighet, oberoende av hur långa perioderna är för mamma- eller pappaledighet,

ii) se över respektive rättssystems räckvidd för att tillerkänna männen rättigheter som ger dem möjlighet att ge ett större stöd i familjelivet i syfte att befästa jämställdheten,

iii) stärka sådana åtgärder som uppmuntrar till en balanserad fördelning mellan kvinnliga och manliga arbetstagare när det gäller omsorg om barn, äldre personer, personer med funktionshinder och andra personer som är beroende av andra,

iv) stärka åtgärder för att uppmuntra utvecklingen av tjänster till stöd för familjerna och fastställa kriterier för utvärdering av resultaten av förbättringen av strukturerna för barnomsorgen,

v) vid behov ge särskilt stöd till ensamstående föräldrar,

vi) undersöka möjligheten till harmonisering av skolscheman och arbetstider,

vii) undersöka möjligheten att utveckla läroplaner för skolorna, i vilka föreningen mellan arbets- och familjeliv återspeglas som en förutsättning för jämlikhet mellan kvinnor och män,

viii) regelbundet sammanställa och publicera rapporter med statistik om kvinnors och mäns deltagande på arbetsmarknaden och i familjelivet samt även om hur kvinnor och män utnyttjar sin mammaledighet, pappaledighet och föräldraledighet och om de respektive följderna för kvinnors och mäns situation på arbetsmarknaden i syfte att få en detaljerad kunskap om den faktiska situationen och främja den allmänna medvetenheten om dessa frågor,

ix) stödja vetenskaplig forskning på detta område för att möjliggöra utveckling av nya idéer och koncept,

x) utveckla incitament och stödåtgärder för icke-statliga organisationer som aktivt arbetar för målet för denna resolution,

xi) utarbeta, lansera och främja regelbundna kampanjer för information och medvetandegörande för att utveckla en mer framstegsvänlig inställning både hos allmänheten och hos särskilda målgrupper,

xii) uppmuntra företagen, särskilt de små och medelstora företagen, att införa och utvidga förvaltningsrutiner som tar hänsyn till de kvinnliga och manliga arbetstagarnas familjeliv,

3. UPPMANAR Europeiska gemenskapens institutioner och organ att

a) i egenskap av arbetsgivare och efter en översyn vidta åtgärder för att främja balansen mellan kvinnor och män när det gäller rekrytering och yrkesutveckling för att förebygga den horisontella och vertikala segregationen på arbetsmarknaden,

b) regelbundet utvärdera resultaten av dessa åtgärder och låta publicera dem,

4. UPPMANAR kommissionen att

a) särskilt inom ramen för programmen för gemenskapsinitiativen intensifiera sitt arbete med information, medvetandegörande och främjande av forskning samt införa pilotprojekt för att förverkliga balansen mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets- och familjelivet,

b) ta hänsyn till denna resolution i sitt femte åtgärdsprogram om jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt genom att betona kvinnors och mäns lika ansvar för familjen inom ramen för de strategiska målen och genom att fästa tillräcklig vikt vid åtgärder som främjar balansen mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets- och familjelivet,

c) mot bakgrund av de nya kraven i artiklarna 2 och 3, artikel 137.1 och artikel 141.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och med beaktande av det femte åtgärdsprogrammet föreslå nya former av balans mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets- och familjelivet,

d) arbeta för att utveckla dialogen mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå med respekt för deras oberoende i syfte att främja jämställdheten mellan kvinnor och män genom att förena arbets- och familjeliv,

e) säkerställa att medlemsstaterna regelbundet hålls informerade om de framsteg som görs på detta område,

5. UPPMANAR de offentliga och privata arbetsgivarna, arbetstagarna och arbetsmarknadens parter på nationell och europeisk nivå

a) att intensifiera sina ansträngningar för att säkerställa balansen mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets- och familjelivet, särskilt genom förläggningen av arbetstiden och avskaffandet av förhållanden som leder till löneskillnader mellan kvinnor och män,

b) i synnerhet arbetsmarknadens parter att anstränga sig för att finna lösningar som främjar balansen mellan kvinnor och män i deltagandet i arbetslivet,

6. ÅTAR SIG att verka för att diskussioner regelbundet kommer till stånd om de ämnen som behandlas i denna resolution parallellt med ämnet balans mellan kvinnor och män i deltagandet i beslutsprocessen.

(1) EGT L 72, 21.3.2000, s. 15.

Top