EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996PC0393

Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import ill gemenskapen av sådana produkter

/* KOM/96/0393 slutlig - CNS 96/0197 */

OJ C 284, 27.9.1996, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0393

Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import ill gemenskapen av sådana produkter /* KOM/96/0393 slutlig - CNS 96/0197 */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 284 , 27/09/1996 s. 0018


Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter (96/C 284/07) (Text av betydelse för EES) KOM(96) 393 slutlig - 96/0197(CNS)

(Framlagt av kommissionen den 25 juli 1996)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

I rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkraven för handel inom gemenskapen med produkter som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som anges i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG (1), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/103/EG (2), fastställs att för import av de produkter som omfattas av direktivet utarbetas förteckningar över de inrättningar i fråga om vilka behöriga myndigheter i tredje land till kommissionen lämnat garantier för att gemenskapskraven iakttas.

Eftersom produktionsvillkoren inte anges närmare och eftersom de inte påverkar människors och djurs hälsa är utarbetandet av dessa förteckningar inte motiverat i fråga om produkter som hudar från klövdjur, ben, nötkreatur, horn och produkter av dessa, produkter från biodling, jakttroféer, gödselvatten, ull, hår, silke och dun som avses i bilaga I kapitel 3, 5 punkt B och kapitlen 12, 13, 14 respektive 15 samt honung. Det förefaller vara tillräckligt att säkerställa att dessa inrättningar registreras av den behöriga myndigheten i tredje land.

I fråga om övriga produkter som omfattas av direktiv 92/118/EEG är det lämpligt att fastställa samma ordning för registrering av inrättningar i fråga om vissa tredje länder vars hela produktion uppfyller gemenskapskraven.

I fråga om konsumtion av kött från reptiler och arter som inte omfattas av särskilda krav liksom produkter av reptiler inom gemenskapen är det lämpligt att fastställa hygienkrav för produktion, saluföring och import av sådana animaliska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 92/118/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 10.2 b skall ersättas med följande:

"b) komma antingen från

- i fråga om de produkter som avses i bilaga I kapitel 3, 5 punkt B samt kapitlen 12, 13, 14, 15 samt honung, från en inrättning som registrerats av den behöriga myndigheten i tredje land, eller

- i fråga om andra produkter än de som avses i första strecksatsen, från en inrättning som finns med på den gemenskapsförteckning som skall upprättas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

Detta villkor gäller dock inte för produkter från de tredje länder som anges i en förteckning som skall upprättas i enlighet med förfarandet i artikel 18. För att finnas med på denna förteckning för en viss produkt skall samtliga inrättningar i det tredje landet i fråga om den berörda produkten uppfylla de krav som fastställs i gemenskapsrätten och omfattas av registrering av de behöriga myndigheterna i det tredje landet."

2. Artikel 10.3 b skall utgå.

3. I bilaga II kapitel 2 skall i den första meningen orden "före den 1 januari 1994" utgå.

4. I bilaga II kapitel 2 skall följande strecksats läggas till:

"- på produktion, saluföring och import av kött från arter som inte omfattas av särskilda krav, särskilt kött från reptiler och produkter av dessa som är avsedda som livsmedel."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 1996 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i lagar och andra författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

(1) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2) EGT nr L 24, 31.1.1996, s. 28.

Top