EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0366

Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))
P6_TC1-COD(2009)0010 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet
BILAGA

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 321–322 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 212/321


Onsdag 6 maj 2009
Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I

P6_TA(2009)0366

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

2010/C 212 E/46

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0035),

med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 156 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0049/2009),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A6-0261/2009).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande som bifogas resolutionen.

3.

Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i lagstiftningsförslaget är förenligt med den fleråriga budgetramen såsom denna har setts över.

4.

Parlamentet påminner om att man måste undvika alla omfördelningar som kan få negativa konsekvenser för andra politikområden inom EU genom att leda till en minskning av de tilldelade anslagen.

5.

Europaparlamentet påminner om att det årliga beloppet kommer att fastställas inom det årliga budgetförfarandet, i enlighet med bestämmelserna i punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1).

6.

Europaparlamentet noterar att lagstiftningsförfarandet nu kan slutföras, eftersom en överenskommelse om finansieringen av programmet har nåtts.

7.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

8.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Onsdag 6 maj 2009
P6_TC1-COD(2009)0010

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 663/2009.)

Onsdag 6 maj 2009
BILAGA

Angående: Förordningen om stödet enligt återhämtningsprogrammet

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

”Kommissionen understryker att energieffektivitet och förnybara energikällor är centrala prioriteringar för EU:s energipolitik, både med tanke på miljön och på försörjningstryggheten. Förordningen kommer i detta avseende att bidra till dessa prioriteringar genom att ge ett betydande stöd till projekt för vindkraft till havs.

 

Kommissionen erinrar i detta sammanhang om de många andra nya initiativ till stöd för energieffektivitet och förnybara energikällor som kommissionen särskilt föreslog i den återhämtningsplan som Europeiska rådet godkände i december 2008. Bland dessa initiativ återfinns följande:

 

En ändring av Eruf-förordningen för att medge investeringar uppgående till 8 miljarder euro i energieffektivitet och förnybara energikällor för bostäder i alla medlemsstater. Ett offentligt-privat partnerskap om ett initiativ för ’europeiska energieffektiva byggnader’ för att främja miljöteknik och utveckling av energieffektiva system och material i nya och renoverade byggnader. Det beräknade anslaget för denna åtgärd uppgår till 1 miljard euro: 500 miljoner euro från nuvarande budget för EG:s sjunde ramprogram för åren 2010–2013 och 500 miljoner från näringslivet. EG:s och Europeiska investeringsbankens (EIB) initiativ ’EU:s initiativ för finansiering av hållbar energi’. Det syftar till att möjliggöra investeringar i projekt som rör energieffektivitet och förnybara energikällor i tätorter. Kommissionen finansierar en mekanism för tekniskt stöd från programmet Intelligent energi för Europa (årligt anslag på 15 miljoner euro för 2009). Denna mekanism som förvaltas av EIB, kommer att underlätta tillgången till lån från denna bank med betydande hävstångseffekter.

 

EU:s institutionella investerare – under ledning av EIB – har infört en marknadsorienterad aktiefond som fått namnet Marguerite: europeiska fonden 2020 för energi, klimatförändringar och infrastruktur. Denna fond kommer att göra investeringar på områdena energi och klimatförändringar (transeuropeiska energinät, hållbar energiproduktion, förnybara energikällor, ny teknik, energieffektiva investeringar, försörjningstrygghet och miljöinfrastruktur). Kommissionen stöder detta initiativ.

Dessutom kommer kommissionen före utgången av november 2009 att lägga fram översynen av handlingsplanen för energieffektivitet på begäran av rådet (slutsatser från Europeiska rådets möte i mars 2009) och av Europaparlamentet (resolution P6_TA(2009)0064).

Experterna är eniga om att energieffektivitet är det billigaste tillgängliga alternativet när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Före november 2009 kommer kommissionen att lämna en detaljerad analys av hindren för ökade investeringar i energieffektivitet. Den kommer framför allt att undersöka om det finns behov av ökade finansiella incitament i form av lågräntelån och/eller bidrag, hur EU:s budget skulle kunna användas för detta ändamål och, om så är lämpligt, kommer kommissionen att bland annat inbegripa ytterligare medel för finansiering av energieffektivitet i EU:s nya instrument för energitrygghet och energiinfrastruktur som ska läggas fram 2010.

När kommissionen ser över handlingsplanen för energieffektivitet ska kommissionen fästa särskild uppmärksamhet vid energieffektivitetens grannskapsdimension. Kommissionen ska analysera hur finansiella och regleringsmässiga incitament kan ges till grannländer så att de kan öka sina investeringar i energieffektivitet.

Om kommissionen, när den 2010 rapporterar om genomförandet av förordningen enligt artikel 28 i denna, skulle finna att det är omöjligt att före utgången av 2010 göra åtaganden för en del av de medel som planeras för de projekt som förtecknas i bilagan till förordningen, kommer kommissionen, om så är lämpligt och på ett geografiskt balanserat sätt, att föreslå en ändring av förordningen för att medge finansiering av projekt inom området energieffektivitet och förnybara energikällor utöver ovan nämnda initiativ, inbegripet liknande tilldelningskriterier som de som gäller för projekten i bilagan till denna förordning.”


Top