EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0283

Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportslag ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))
P6_TC1-COD(2008)0263 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt
BILAGA I
BILAGA II
BILAGA III

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 338–352 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 184/338


Torsdag 23 april 2009
Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportslag ***I

P6_TA(2009)0283

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

2010/C 184 E/70

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0887),

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 71.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0512/2008),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0226/2009).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Torsdag 23 april 2009
P6_TC1-COD(2008)0263

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71.1,

med beaktande av kommissionens förslag ║,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Den ökade vägtransporten i samband med tillväxten i den europeiska ekonomin och medborgarnas rörlighetsbehov är en av de största orsakerna till den ökade belastningen på väginfrastrukturen, den ökade energiförbrukningen och miljömässiga och sociala problem.

(2)

Insatserna för att komma till rätta med dessa stora utmaningar får inte begränsas till traditionella åtgärder, t.ex. att främst utöka den befintliga vägtransportinfrastrukturen. Innovation kommer att spela en viktig roll i arbetet för att finna lämpliga lösningar på gemenskapsnivå.

(3)

Intelligenta transportsystem (ITS) är avancerade tillämpningar som utan att i sig vara intelligenta syftar till att tillhandahålla innovativa tjänster vad gäller transportsätt och trafikledning och möjliggöra för olika användare att bättre informera sig om transportnäten och använda dem på ett säkrare, mer samordnat och ”smartare” sätt.

(4)

Tillämpningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) på vägtransporttjänster och deras gränssnitt mot andra transportsätt (intelligenta transportsystem, ITS), kommer avsevärt att bidra till att förbättra miljöprestandan, effektiviteten, inklusive energieffektiviteten, trafiksäkerheten, transportskyddet och rörligheten för gods och passagerare, samtidigt som man säkerställer en välfungerande inre marknad samt ökad konkurrenskraft och sysselsättning.

(5)

Ett flertal avancerade tillämpningar och gemenskapsmekanismer har utvecklats för olika transportsätt, exempelvis för järnvägstransporter (ERTMS och TAF-TSI), transporter till havs och på inre vattenvägar (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS och RIS), lufttransporter (Sesar) och landsvägstransporter, till exempel djurtransporter.

(6)

Framstegen i tillämpningen av IKT på andra transportsätt bör nu avspeglas i utvecklingen inom vägtransportsektorn, särskilt för att säkerställa ökad integration på IKT-området mellan vägtransporten och andra transportsätt.

(7)

I en del medlemsstater används redan nationella tillämpningar av dessa tekniker inom vägtransportsektorn, men de är fortfarande splittrade och okoordinerade och de bidrar därför inte till den geografiska kontinuiteten för ITS-tjänster inom gemenskapen.

(8)

Det är nödvändigt att utforma gemensamma specifikationer för att säkerställa ett samordnat och effektivt införande av intelligenta transportsystem inom hela gemenskapen. Fyra huvudområden för utvecklingen och införandet av ITS bör prioriteras i första hand.

(9)

I dessa gemensamma specifikationer bör man bland annat ta hänsyn till och bygga vidare på de erfarenheter och resultat som redan uppnåtts på detta område, särskilt inom ramen för initiativet e-säkerhet (4), som lanserades av kommissionen i april 2002. Inom ramen för detta initiativ har kommissionen inrättat forumet för e-säkerhet, vars målsättning är att främja och vidareutveckla rekommendationerna för att stödja utvecklingen, införandet och användningen av e-säkerhetssystem.

(10)

Fordon som framför allt används för sitt historiska värde och som ursprungligen registrerades och/eller typgodkändes och/eller togs i drift före ikraftträdandet av detta direktiv och dess genomförandeåtgärder bör inte påverkas av de bestämmelser eller förfaranden som fastställts i detta direktiv.

(11)

Intelligenta transportsystem bör bygga på driftskompatibla system baserade på öppna och offentliga standarder, som finns tillgängliga på ett icke-diskriminerande sätt för alla leverantörer och användare av ║ tillämpningar och tjänster.

(12)

Det är nödvändigt att i framtiden säkerställa driftskompatibiliteten för tillämpningar och tjänster som tillhandahålls genom införande av intelligenta transportsystem, vilka i förekommande fall omfattar bakåtkompabiliteten för ITS-tillämpningar och tjänster.

(13)

Utvecklingen och användningen av ITS-tillämpningar och tjänster kommer att medföra behandling av personuppgifter. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gemenskapens bestämmelser, som bland annat anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (5) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (6).

(14)

Utvecklingen och användningen av ITS-tillämpningar och tjänster, särskilt trafik- och reseinformationstjänster, kommer ║ att göra det nödvändigt att behandla uppgifter som rör vägnät samt trafik- och reseinformation, som innehas av offentliga myndigheter i medlemsstaterna. Dessa uppgifter ska behandlas och användas i enlighet med gemenskapens regler som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (7).

(15)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (8) fastställs en ram för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, medan Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG (9) och 2003/37/EG (10) handlar om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon respektive typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer. Även om bestämmelserna i dessa direktiv omfattar ITS-relaterad utrustning som är installerad i fordon gäller de inte ITS-utrustning och programvara för extern väginfrastruktur, och detta område bör därför omfattas av nationella förfaranden för typgodkännande.

(16)

För ITS-tillämpningar och tjänster som kräver exakta och garanterade tjänster för tidsangivelser och lokalisering bör satellitbaserad infrastruktur eller annan teknik med en likvärdig precisionsnivå (11) tillämpas, exempelvis DSRC (Dedicated Short Range Communication).

(17)

Viktiga intressenter, såsom leverantörer av ITS-tjänster, sammanslutningar av ITS-användare, transport- och anläggningsoperatörer, företrädare för tillverkningsindustrin, arbetsmarknadens parter, yrkessammanslutningar och lokala myndigheter, bör ges möjlighet att bistå kommissionen med råd om de kommersiella och tekniska aspekterna av införandet av intelligenta transportsystem inom gemenskapen.

(18)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (12).

(19)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta åtgärder för att ändra bilagorna och fastställa mer detaljerade specifikationer för utvecklingen, genomförandet och användningen av driftskompatibla intelligenta transportsystem. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att ersätta dessa delar med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(20)

För att garantera ett samordnat tillvägagångssätt bör kommissionen försäkra sig om att det råder samstämmighet mellan verksamheten i den kommitté som inrättas enligt detta direktiv och den kommitté som inrättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen (13), den kommitté som inrättas enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (14) och den kommitté som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (15).

(21)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att säkerställa ett samordnat införande och användning av driftskompatibla intelligenta transportsystem inom hela gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva och de därför, på grund av direktivets omfattning och effekter, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom detta direktiv inrättas en ram för ett samordnat och konsekvent införande och användande av intelligenta transportsystem , inbegripet driftskompatibla intelligenta transportsystem, inom gemenskapen samt för utarbetande av de specifikationer som är nödvändiga för detta ändamål.

Direktivet ska vara tillämpligt på alla intelligenta transportsystem för resenärer, fordon och infrastruktur och samverkan mellan dessa på vägtransportområdet , inklusive på stadstransportområdet, samt på gränssnitt mot andra transportsätt.

Tillämpningen av detta direktiv och de åtgärder som avses i artikel 4 ska inte påverka medlemsstaternas krav i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med:

a)   ”intelligenta transportsystem (ITS)”: system i vilka informations- och kommunikationsteknik (IKT) tillämpas till stöd för vägtransporter (inklusive infrastruktur, fordon och användare), för trafikledning och rörlighetshantering och för gränssnitt mot andra transportsätt , inklusive tillhandahållandet av multimodalt, driftskompatibelt biljettutställande ,

b)   ”driftskompabilitet”: systemens, och de underliggande affärsprocessernas, kapacitet att utbyta uppgifter och dela information och kunskap,

c)   ”ITS-tillämpning”: operativt instrument för tillämpningen av intelligenta transportsystem,

d)   ”ITS-tjänst”: införande av en ITS-tillämpning inom en väldefinierad organisatorisk och operativ ram i syfte att bidra till att öka användarnas säkerhet, effektivitet och komfort och/eller underlätta eller stödja transporter och resande,

e)   ”leverantör av ITS-tjänster”: alla leverantörer av en ITS-tjänst, såväl offentliga som privata,

f)   ”ITS-användare”: alla användare av ITS-tillämpningar eller tjänster, inbegripet resenärer, oskyddade trafikanter, infrastrukturanvändare och infrastrukturoperatörer, vagnsparksansvariga och larmtjänstoperatörer,

g)   ”flyttbar anordning”: en komponent i en kommunikations- eller informationsutrustning som föraren kan ta med sig in i fordonet och använda under körningen, såsom mobiltelefoner, navigeringssystem eller personliga handdatorer (PDA),

h)   ”plattform”: omgivande funktionell, teknisk och operativ miljö som möjliggör införande, tillhandahållande eller utnyttjande av ITS-tillämpningar och ITS-tjänster,

i)     ”oskyddade trafikanter” :

icke-motoriserade trafikanter, som t.ex. fotgängare och cyklister samt motorcyklister och personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet,

j)     ”minimiutbud av ITS-tillämpningar och- tjänster” :

grundläggande ITS-tillämpningar och tjänster som är nödvändiga inslag i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Artikel 3

Införande av intelligenta transportsystem

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa ett samordnat införande och användande av effektiva driftskompatibla ITS-tillämpningar och tjänster inom gemenskapen.

2.     Medlemsstaterna ska, om möjligt, säkerställa bakåtkompatibilitet för ITS-tillämpningar och -tjänster inom gemenskapen.

3.   Medlemsstaterna ska särskilt

a)

se till att tillförlitliga och regelbundet uppdaterade vägtransportdata finns tillgängliga för användare och leverantörer av ITS-tjänster,

b)

se till att vägtrafik- och reseuppgifter samt annan relevant information kan utbytas mellan behöriga trafikinformations- och kontrollorgan i olika regioner eller i olika medlemsstater,

c)

tillämpa intelligenta transportsystem på alla transportsätt och på gränssnitten mellan dem, och därigenom säkerställa en hög integrationsnivå mellan alla transportsätt,

d)

vidta de åtgärder som är nödvändiga för att integrera säkerhets- och skyddsrelaterade ITS-system i fordon och väginfrastrukturer och utveckla säkra gränssnitt för samspelet mellan människa och maskin, särskilt för flyttbara anordningar,

e)

vidta de åtgärder som är nödvändiga för att integrera olika ITS-tillämpningar för informationsutbyte och kommunikation mellan fordon och väginfrastruktur inom ramen för en gemensam plattform,

f)

undvika att skapa geografisk splittring och diskontinuitet.

4.   För ITS-tillämpningar och tjänster som kräver globala, kontinuerliga, exakta och tillförlitliga tjänster för tidsangivelser och lokalisering bör satellitbaserade infrastrukturer eller annan teknik med motsvarande precisionsnivå, exempelvis DSRC, användas.

5.   När medlemsstaterna antar de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 ska de kräva att de principer som anges i bilaga I efterlevs .

6.     Medlemsstaterna ska ta hänsyn till geografiskt isolerade regioners förhållanden och de avstånd som måste avverkas för att nå dessa genom att, vid behov, göra undantag från principen om kostnadseffektivitet i bilaga I.

Artikel 4

Specifikationer

1.   Kommissionen ska definiera specifikationer för införande och användning av intelligenta transportsystem ▐ inom följande prioriterade områden:

a)

optimal användning av väg-, trafik- och reseuppgifter,

b)

kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och godshantering i europeiska transportkorridorer och tätortsområden,

c)

trafiksäkerhet och transportskydd,

d)

integration av fordonen i transportinfrastrukturen.

2.     Kommissionen ska fastställa specifikationer för skyldigheten att utveckla och använda ett minimiutbud av ITS-tillämpningar och tjänster, i synnerhet inom följande områden:

a)

tillhandahållande av EU-omfattande -tjänster, särskilt för trafik- och reseinformation i realtid,

b)

data och förfaranden för fritt tillhandahållande av ett minimiutbud av samhällsomfattande trafikinformationstjänster,

c)

det harmoniserade införandet av eCall i Europa,

d)

lämpliga åtgärder för säkra parkeringsplatser för lastbilar och fordon i yrkestrafik och för telematikkontrollerade parkerings- och reservationssystem.

3.     Kommissionen ska i samband med utbyggnad eller underhåll av det transeuropeiska vägnätet (TERN) som samfinansieras av gemenskapen fastställa specifikationer för nödvändigheten att utveckla och använda intelligenta transportsystem utöver minimiutbudet av ITS-tillämpningar och -tjänster.

4.   Specifikationerna ska vara förenliga med de principer som anges i bilaga I och ska omfatta av minst en av de centrala faktorer som anges i bilaga II.

5.     För att säkerställa driftskompatibilitet och en jämn fördelning av förpliktelser ska kommissionen, vid behov, komplettera de centrala faktorerna i bilaga II med bestämmelser rörande planeringen, införandet och den operativa användningen av ITS-tjänster samt fastställa tjänsternas innehåll och tjänsteleverantörernas skyldigheter.

6.     I specifikationerna ska dessutom fastställas de villkor under vilka medlemsstaterna, tillsammans med kommissionen, får införa ytterligare bestämmelser för tillhandahållandet av dessa tjänster inom hela eller delar av deras territorium.

7.     De åtgärder som avses i punkterna 1-6, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.3.

8.     Kommissionen ska göra en lämplig konsekvensbedömning före antagandet av specifikationerna i punkterna 5 och 6.

9.     Ytterligare principer och/eller centrala faktorer i specifikationer som inte tas upp i detta direktiv ska läggas till i bilaga I och/eller bilaga II i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

Artikel 5

Typgodkännande av väginfrastrukturrelaterad ITS-utrustning och programvara

1.   ITS-utrustning och programvarutillämpningar som inte omfattas av direktiven 2002/24/EG, 2003/37/EG och 2007/46/EG ska typgodkännas innan de tas i bruk om detta krävs med hänsyn till effektiviteten, inklusive energieffektiviteten, säkerheten, ║eller miljöskyddet.

2.     För den ITS-utrustning och de programvarutillämpningar som avses i punkt 1 ska relevanta specifikationer angående ansvarsskyldighet översändas till de nationella organ som ansvarar för typgodkännande av den ITS-utrustning och de programvarutillämpningar som omfattas av detta direktiv.

3.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de nationella organ som ansvarar för typgodkännande av den ITS-utrustning och de programvarutillämpningar, samt för certifiering av leverantörer av ITS-programvarutillämpningar, som omfattas av detta direktiv. Kommissionen ska meddela sådan information till de övriga medlemsstaterna.

4.   Alla medlemsstater ska erkänna typgodkännanden som utfärdats av de nationella organ i medlemsstaterna som avses i punkt 3.

5.     ITS-utrustning och programvara får endast släppas ut på marknaden och tas i drift under förutsättning att den när den installeras och underhålls på ett korrekt sätt och används i avsett syfte inte medför fara för människors hälsa och säkerhet och för miljön, i enlighet med relevant gemenskapslagstiftning, och i tillämpliga fall för egendom.

6.     ITS-utrustning och programvara ska presumeras vara i överensstämmelse med de antagna specifikationerna i artikel 4 om de i tillämpliga fall uppfyller relevanta nationella eller europeiska standarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (16).

Artikel 6

Kommitté för tekniska standarder och föreskrifter

När en medlemsstat eller kommissionen anser att standarderna i artikel 5.6 inte fullständigt uppfyller de antagna bestämmelserna i artikel 4 ska medlemsstaten i fråga eller kommissionen informera den permanenta kommitté som inrättats enligt artikel 5 i direktiv 98/34/EG och ange skälen för detta. Kommittén ska utan dröjsmål avge ett yttrande.

Kommissionen ska, med beaktande av kommitténs yttrande, underrätta medlemsstaterna om de berörda standarderna ska dras tillbaka eller inte från de meddelanden som avses i artikel 5 i detta direktiv.

Artikel 7

Bestämmelser om personlig integritet, säkerhet och återanvändning av information

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att insamlingen, lagringen och behandlingen av personuppgifter inom ramen för tillämpningen av intelligenta transportsystem genomförs i enlighet med gemenskapens regler om skydd av individens grundläggande fri- och rättigheter, särskilt direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.

2.     För att säkerställa skyddet av den personliga integriteten ska användandet av anonyma uppgifter uppmuntras, då det är möjligt, i samband med ITS-tillämpningar och/eller -tjänster.

3.     Personuppgifter ska endast behandlas i de fall då detta är nödvändigt för användandet av ITS-tillämpningar och/eller -tjänster.

4.     I de fall då det rör sig om de särskilda kategorier av uppgifter som avses i artikel 8 i direktiv 95/46/EG, får sådana uppgifter endast behandlas om den registrerade har gett sitt uttryckliga, informerade samtycke till det.

5.   Medlemsstaterna ska ▐ se till att ITS-data och register skyddas mot missbruk, inklusive olaglig åtkomst, ändring eller förlust samt att de inte får användas för andra ändamål än de som nämns i detta direktiv .

6.   Direktiv 2003/98/EG ska tillämpas.

Artikel 8

Planering

1.     Kommissionen ska utarbeta ett årligt arbetsprogram utifrån de centrala faktorerna i bilaga II och för första gången senast …  (17).

2.     Kommissionen ska beakta resultaten av det arbete som utförts av de kommittéer som inrättats genom andra gemenskapsakter, avseende olika ITS-områden, inklusive den europeiska rådgivande gruppen för ITS som avses i artikel 10.

3.     Kommissionen ska, i nära samarbete med medlemsstaterna, säkerställa allmän samstämmighet och komplementaritet mellan införandet av intelligenta transportsystem och andra gemenskapsstrategier, program och åtgärder.

4.     Kommissionen ska aktivt samarbeta med europeiska och internationella standardiseringsorgan i fråga om bestämmelserna i bilagorna I och II.

5.     Kommissionen ska agera i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 9.2 för att

a)

anta och ändra det årliga arbetsprogrammet,

b)

fastställa de prioriterade områdena för internationellt samarbete.

Det årliga arbetsprogrammet och de prioriterade områdena för internationellt samarbete ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

6.     Kommissionen ska, i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.3, senast den …  (18) anta ett arbetsprogram med mål och tidsfrister för genomförandet av centrala aspekterna i bilaga II.

Artikel 9

Kommitté

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté, som ska benämnas Europeiska ITS-kommittén ║, som ska bestå av företrädare för medlemsstaterna och ledas av en företrädare för kommissionen.

2.     När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 10

Europeisk rådgivande grupp för ITS

1.    Kommissionen ska inrätta en europeisk rådgivande grupp för ITS som ska biträda kommissionen och ge råd om affärsmässiga och tekniska aspekter av utvecklingen och användningen av ITS i gemenskapen. Den rådgivande gruppen ska bestå av företrädare på hög nivå för berörda leverantörer av ITS-tjänster, användarsammanslutningar, transport- och anläggningsoperatörer, tillverkningsindustrin, arbetsmarknadens parter och yrkessammanslutningar, lokala myndigheter och andra relevanta forum.

2.     Kommissionen ska se till att företrädarna för den europeiska rådgivande gruppen för ITS besitter tillräcklig kompetens och att det i gruppen finns lämpliga företrädare för de industrisektorer och användarsammanslutningar som berörs av de åtgärder som kommissionen kan komma att föreslå inom ramen för detta direktiv.

3.     Den europeiska rådgivande gruppen för ITS ska uppmanas att avge ett tekniskt yttrande om förslaget till de specifikationer som anses i artikel 4.

4.     Den europeiska rådgivande gruppen för ITS arbete ska utföras på ett insynsvänligt sätt.

Artikel 11

Rapportering

1.   Senast den … (19) ska medlemsstaterna till kommissionen sända en detaljerad rapport om sina nationella verksamheter och projekt när det gäller de prioriterade områden som fastställs i artikel 4.1. Rapporterna ska minst innehålla de upplysningar som anges i bilaga III.

2.   Senast den … (20) ska medlemsstaterna till kommissionen lämna in sina planer för nationella ITS-åtgärder under de följande fem åren, som minst ska innehålla den information som anges i bilaga III.

3.   Medlemsstaterna ska därefter rapportera årligen om de framsteg som gjorts med genomförandet av dessa planer.

4.   Kommissionen ska var sjätte månad rapportera ║till Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts vad gäller genomförandet av detta direktiv tillsammans med en analys av hur bestämmelserna som fastställts i bilagorna I och II fungerar, och utvärdera behovet av att ändra detta direktiv .

Kommissionen ska var sjätte månad särskilt rapportera till Europaparlamentet och rådet om finansieringsläget, och om det är nödvändigt lägga fram förslag om finansiering av genomförandet av miniminivån för ITS-tillämpningar och -tjänster.

Artikel 12

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den … (21). De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ║

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  Yttrande av den 13 maj 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C …

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 april 2009.

(4)  http://www.esafetysupport.org/download/European_Commission/048-esafety.pdf.

(5)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

(7)  EUT L 345, 31.12.2003, s.90.

(8)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(9)  EGT L 124, 9.5.2002, s. 1.

(10)  EUT L 171, 9.7.2003, s. 1.

(11)  Se rådets förordning (EG) nr 1/2005 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 196, 24.7.2008, s. 1).

(12)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 124.

(14)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.

(15)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(16)   EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(17)   Tre månader efter det att detta direktiv har trätt ikraft.

(18)   Sex månader efter det att detta direktiv har trätt ikraft.

(19)  Sex månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(20)  Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(21)   12 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

Torsdag 23 april 2009
BILAGA I

PRINCIPER FÖR INFÖRANDE AV INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM SOM AVSES I ARTIKEL 3

Urvalet och införandet av ITS-tillämpningar och -tjänster ska bygga på en behovsutvärdering, varvid följande principer ska tillämpas:

a)

effektivitet – möjligheten att på ett väsentligt sätt bidra till att bemöta de centrala utmaningar som EU:s vägtransport står inför (t.ex. minska trafikstockningar och utsläpp, förbättra energieffektiviteten, skapa en hög säkerhets- och skyddsnivå och hantera frågor som uppkommer i samband med oskyddade trafikanter ),

b)

kostnadseffektivitet – förhållandet mellan kostnader och resultat när det gäller att nå målen,

c)

geografisk kontinuitet – möjligheten att garantera tillhandahållande av sömlösa tjänster inom gemenskapen och vid dess yttre gränser , särskilt inom TEN-T,

d)

driftskompabilitet – systemens förmåga att utbyta data och möjliggöra informations- och kunskapsutbyte,

e)

mognadsgrad – systemets utvecklingsnivå,

f)

intermodalitet – överföring av godstrafik från väg till närsjöfart, järnväg, inre vattenvägar eller till en kombination av transportsätt där vägtransporterna är så effektiva som möjligt.

Torsdag 23 april 2009
BILAGA II

CENTRALA ASPEKTER AV DE SPECIFIKATIONER SOM AVSES I ARTIKEL 4

(1)

Optimalt utnyttjande av väg-, trafik- och reseinformation

Följande ska ingå i specifikationerna för ett optimalt utnyttjande av väg-, trafik- och reseinformation:

a)

nödvändiga krav för att göra trafik- och reseinformation i realtid exakt och tillgänglig över gränserna för ITS-användare, särskilt

tillgång till exakta offentliga väg- och trafikuppgifter i realtid som används för trafik- och reseinformation i realtid till leverantörer av ITS-tjänster,

underlättande av elektroniskt utbyte mellan berörda offentliga myndigheter och intressenter och berörda leverantörer av ITS-tjänster över gränserna,

läglig uppdatering av offentliga väg- och trafikuppgifter som används för trafik- och reseinformation i realtid av relevanta offentliga myndigheter och intressenter,

läglig uppdatering av trafik- och reseinformation i realtid av leverantörer av ITS-tjänster;

b)

definiera nödvändiga krav för relevanta offentliga myndigheters insamling av väg- och trafikuppgifter (inklusive t.ex. trafikplaner, trafikbestämmelser och rekommenderade färdrutter, särskilt för tunga godstransporter) och för tillhandahållandet av dessa uppgifter till leverantörer av ITS-tjänster, särskilt

tillgång till offentliga väg- och trafikuppgifter (inklusive t.ex. trafikcirkuleringsplaner, trafikbestämmelser och rekommenderad färdväg, särskilt för tunga godstransporter) som samlats in av de relevanta offentliga myndigheterna till leverantörer av ITS-tjänster,

underlättande av elektroniskt utbyte mellan berörda offentliga myndigheter och leverantörer av ITS-tjänster,

läglig uppdatering av offentliga väg- och trafikuppgifter (inklusive t.ex. trafikplaner, trafikbestämmelser och rekommenderade färdrutter) av relevanta offentliga myndigheter,

läglig uppdatering av de ITS-tjänster och tillämpningar som använder dessa offentliga väg- och trafikuppgifter av leverantörer av ITS-tjänster;

c)

definiera nödvändiga krav för att göra offentliga väg- och trafikuppgifter som används för digitala kartor exakta och tillgängliga för producenter av digitala kartor och leverantörer av sådana digitala karttjänster, särskilt

tillgång till offentliga väg- och trafikuppgifter som används för digitala kartor för producenter av digitala kartor och leverantörer av sådana digitala karttjänster,

underlättande av elektroniskt utbyte mellan berörda offentliga myndigheter och intressenter och producenter och leverantörer av digitala kartor,

läglig uppdatering av offentliga väg- och trafikuppgifter för digitala kartor av relevanta offentliga myndigheter och intressenter,

läglig uppdatering av digitala kartor av producenter av digitala kartor och leverantörer av sådana digitala karttjänster;

d)

definiera minimikrav för fritt tillhandahållande av ”universella trafikmeddelanden” till alla väganvändare, samt minimikrav för innehållet, särskilt

användning av en standardiserad förteckning över säkerhetsrelaterade trafikhändelser (”universella trafikmeddelanden”) som bör meddelas kostnadsfritt till ITS-användare,

driftskompabilitet för och integration av ”universella trafikmeddelanden” i ITS-tjänster för trafik- och reseinformation i realtid.

(2)

Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och godshantering för europeiska transportkorridorer och tätortsområden.

Följande ska ingå i specifikationerna för kontinuitet och driftskompabilitet för trafiklednings- och godshanteringstjänster och för europeiska transportkorridorer och tätortsområden:

a)

definiera minimikrav/nödvändiga krav för kontinuiteten i ITS-tjänster för gods- och passagerartrafik längs transportkorridorer och mellan olika transportsätt, särskilt

underlättande av elektroniskt utbyte av trafikuppgifter och trafikinformation över gränser, regioner eller mellan urbana och interurbana områden mellan relevanta trafikinformations-/trafikledningscentraler,

användande av standardiserade informationsflöden eller trafikgränssnitt mellan relevanta trafikinformations-/trafikledningscentraler;

b)

definiera nödvändiga åtgärder för att tillämpa innovativ ITS-teknik (radiospektrum för utrustning för radiofrekvensidentifiering, (RFID , DSRC eller Galileo/Egnos) i genomförandet av ITS-tillämpningar (särskilt spårning av godstransporter under resans gång och mellan transportsätt) för transportlogistik (e-transport), särskilt

tillgång till relevant ITS-teknik som kan användas av utvecklare av ITS-tillämpningar,

integration av lokaliseringsresultat (t.ex. genom RFID , DSRC och eller Galileo/Egnos) i trafikledningsfunktioner och trafikledningscentraler;

c)

definiera nödvändiga åtgärder för att utveckla en ITS-struktur för rörlighet i städer, inklusive en integrerad och multimodal strategi för reseplanering, transportefterfrågan och trafikledning, särskilt

tillgång till uppgifter om kollektivtransport, reseplanering, transportefterfrågan samt trafik- och parkeringsuppgifter för trafikledningscentraler i städer,

underlättande av elektroniskt uppgiftsutbyte mellan olika trafikledningscentraler i städer för offentlig eller privat transport och genom alla möjliga transportsätt,

integration av alla relevanta uppgifter och upplysningar i ett gemensamt system;

d)

definiera nödvändiga åtgärder för att säkerställa sömlösa ITS-tjänster inom gemenskapen och vid dess yttre gränser.

(3)

Trafiksäkerhet och transportskydd

Följande ska ingå i specifikationerna för ITS-tillämpningar till stöd för trafiksäkerhet och transportskydd:

a)

definiera nödvändiga åtgärder för ett harmoniserat införande av en EU-omfattande eCall-tjänst, inbegripet

tillgång till de fordonsintegrerade ITS-tjänster som ska utbytas,

tillgång till nödvändig utrustning i infrastrukturen (räddnings)centraler (accesspunkter för offentliga tjänster), som mottar de uppgifter som sänds från fordonen,

underlättande av elektroniskt datautbyte mellan fordon och väginfrastruktur (räddnings)centraler (accesspunkter för offentliga tjänster);

b)

definiera nödvändiga åtgärder för att garantera väganvändarnas säkerhet när det gäller fordonsintegrerade gränssnitt för samspelet mellan människa och maskin och användningen av flyttbara anordningar, samt skyddet för kommunikationsfunktioner som är integrerade i fordon;

c)

fastställa åtgärder för att garantera oskyddade trafikanters säkerhet genom utnyttjande av rörlighetshanteringssystem för tjänsteleverantörer och användare i samband med införandet av avancerade förarstödsystem (ADAS) och samspelet mellan människa och maskin (HMI);

d)

definiera nödvändiga åtgärder för att garantera att alla ITS-tillämpningar är säkra och bekväma att använda för sårbara väganvändare;

e)

definiera nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla säkra parkeringsplatser för lastfordon och kommersiella fordon och ITS-baserade parkerings- och bokningssystem, särskilt

tillgång till tillräckliga parkeringsmöjligheter,

tillgång till vägparkeringsinformation för användare,

underlättande av elektroniskt datautbyte mellan vägparkeringsplatser, trafikledningscentraler och fordon,

integration av relevant ITS-teknik i både fordon och vägparkeringsanläggningar för att uppdatera informationen om lediga parkeringsplatser för bokning.

(4)

Integration av fordon i transportinfrastrukturen

Följande ska ingå i specifikationerna för ITS när det gäller integration av fordon i transportinfrastrukturen:

a)

definiera nödvändiga åtgärder för att integrera olika ITS-tillämpningar i en öppen fordonsintegrerad plattform, som särskilt inriktas på att

identifiera funktionskrav för befintliga eller planerade ITS-tillämpningar,

definiera en öppen systemstruktur för att garantera driftskompabilitet/sammanlänkning mellan infrastruktursystem och anläggningar,

integrera framtida nya eller uppgraderade ITS-tillämpningar med en ”plug and play”-funktion i en öppen fordonsintegrerad plattform,

tillämpa ett standardiseringsförfarande för att godkänna strukturen samt specifikationerna för öppna fordonsintegrerade plattformar;

b)

definiera nödvändiga åtgärder för att göra ytterligare framsteg i utvecklingen och genomförandet av samarbetande (fordonsinfrastruktur)system, särskilt

underlätta utbyte av uppgifter och information mellan fordon, mellan fordon och infrastrukturer och mellan infrastrukturerna,

ge respektive parter (fordon eller väginfrastrukturer) tillgång till de relevanta uppgifter och den information som ska utbytas,

tillämpa ett standardiserat meddelandeformat för datautbytet mellan fordon och infrastruktur,

definiera en kommunikationsstruktur för varje typ av utbyte av uppgifter och information mellan fordon, mellan fordon och infrastrukturer och mellan infrastrukturerna,

fastställa ett regelverk för HMI för att hantera frågor i samband med ansvarsskyldighet och bättre anpassa ITS-systemens funktionssäkerhet till mänskligt beteende.

tillämpa en standardiseringsprocess för att godkänna respektive strukturer.

Torsdag 23 april 2009
BILAGA III

RIKTLINJER FÖR INNEHÅLLET I DE RAPPORTER OM NATIONELLA ITS-ÅTGÄRDER SOM AVSES I ARTIKEL 11

(1)

De rapporter om de prioritetsområden som fastställs i artikel 4.1 som ska inlämnas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 11 ska omfatta åtgärder på nationell nivå. De kan emellertid utökas till att omfatta regional nivå och/eller vald lokal nivå om det är relevant.

(2)

De rapporter som ska lämnas enligt artikel 11.1 ska minst innehålla följande information:

a)

befintlig nationell ITS-strategi;

b)

strategins mål och logiska grund;

c)

en kort beskrivning av läget för ITS-utvecklingen samt ramvillkor;

d)

prioriterade områden för befintlig verksamhet och relaterade åtgärder;

e)

en redogörelse för hur strategin och åtgärderna stöder ett samordnat och driftskompatibelt införande av ITS-tillämpningar och ITS-tjänsternas kontinuitet inom gemenskapen (se artikel 4.1).

(3)

Den rapport som ska lämnas enligt artikel 11.2 ska minst innehålla följande information:

a)

nationell ITS-strategi, inklusive målsättningar;

b)

en detaljerad beskrivning av införandet av ITS samt ramvillkor;

c)

planerade prioriterade handlingsområden och relaterade åtgärder, inklusive uppgifter om hur dessa bidrar till att hantera de prioritetsområden som fastställs i artikel 4.1;

d)

en redogörelse för genomförandet av nuvarande och planerade åtgärder när det gäller

instrument,

resurser,

samråd och aktiva intressenter,

milstolpar,

övervakning.


Top