EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0245

Tillträde till naturgasöverföringsnäten ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))
P6_TC2-COD(2007)0199 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 190–190 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 184/190


Onsdag 22 april 2009
Tillträde till naturgasöverföringsnäten ***II

P6_TA(2009)0245

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

2010/C 184 E/51

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14548/2/2008 – C6-0023/2009),

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0532),

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0237/2009).

1.

Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Antagna texter, 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.


Onsdag 22 april 2009
P6_TC2-COD(2007)0199

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 715/2009.)


Top