EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AG0005

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 5/2006 av den 23 januari 2006 , antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)

OJ C 126E , 30.5.2006, p. 16–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 126/16


GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 5/2006

antagen av rådet den 23 januari 2006

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/…/EG av … om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)

(2006/C 126 E/02)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapens miljöpolitik måste syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena inom gemenskapens olika regioner. Information, inbegripet rumslig information, behövs också för utformning och genomförande av denna politik och annan gemenskapspolitik där miljöskyddskrav skall integreras enligt artikel 6 i fördraget. För att få till stånd en sådan integrering är det nödvändigt att inrätta någon form av samordning mellan användare och leverantörer av informationen så att information och kunskaper från olika sektorer kan kombineras.

(2)

I sjätte miljöhandlingsprogrammet, som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den (3), krävs att allt skall göras för att säkerställa att gemenskapens miljöpolitik genomförs på ett integrerat sätt, med hänsyn till regionala och lokala olikheter. Det finns en del problem med tillgängligheten, kvaliteten, organisationen, åtkomligheten och delningen när det gäller den rumsliga information som krävs för att nå de mål som ställs upp i det programmet.

(3)

De problem som rör den rumsliga informationens tillgänglighet, kvalitet, organisation, åtkomlighet samt delningen av denna är gemensamma för ett stort antal politik- och informationsområden och är märkbara inom offentliga myndigheter på alla nivåer. För att lösa dessa problem krävs bestämmelser som rör utbyte, delning, tillgång och utnyttjande av interoperabla rumsliga data och rumsliga datatjänster avseende offentliga myndigheter på alla nivåer och avseende alla olika sektorer. Det bör därför upprättas en infrastruktur för rumslig information i gemenskapen.

(4)

Infrastrukturen för rumslig information i Europeiska gemenskapen, Inspire, bör stödja strategiarbetet när det gäller politik och verksamhet som direkt eller indirekt kan påverka miljön.

(5)

Inspire bör grundas på de infrastrukturer för rumslig information som byggs upp av medlemsstaterna, och som görs kompatibla med hjälp av gemensamma genomförandebestämmelser och kompletteras med åtgärder på gemenskapsnivå. Dessa åtgärder bör säkerställa att de infrastrukturer för rumslig information som skapas av medlemsstaterna är kompatibla och möjliga att använda på gemenskapsnivå och i gränsöverskridande sammanhang.

(6)

Infrastrukturerna för rumslig information i medlemsstaterna bör utformas i syfte att säkerställa att rumsliga data lagras, görs tillgängliga och underhålls på den mest lämpliga nivån. Rumsliga data från olika källor inom gemenskapen bör kunna kombineras på ett enhetligt sätt och delas mellan flera användare och tillämpningar. Rumsliga data som samlas in av en offentlig myndighet på en nivå bör kunna delas av offentliga myndigheter på andra nivåer i den omfattning som direktivet ålägger sådana offentliga myndigheter skyldighet att dela rumslig information. Rumsliga data bör göras tillgängliga på villkor som inte i onödan begränsar en utökad användning. Det bör vara lätt att hitta tillgängliga rumsliga data, att avgöra om de kan användas för ett visst syfte och få reda på vilka villkor som gäller för utnyttjandet.

(7)

Den rumsliga information som omfattas av detta direktiv överlappar i viss mån den information som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (4). Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av direktiv 2003/4/EG.

(8)

Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (5), vars mål kompletterar målen i det här direktivet.

(9)

Upprättandet av Inspire kommer att ge ett betydande mervärde för – och kommer också att dra nytta av – andra gemenskapsinitiativ såsom rådets förordning (EG) nr 876/2002 av den 21 maj 2002 om bildande av det gemensamma företaget Galileo (6) och kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet, GMES (Global övervakning av miljö och säkerhet): Upprättande av en GMES-kapacitet senast 2008 (handlingsplan (2004–2008)). Medlemsstaterna bör överväga att använda de data och tjänster som uppkommer till följd av Galileo och GMES när de blir tillgängliga, särskilt de som hänger samman med tids- och rumsreferenser från Galileo.

(10)

Det pågår flera projekt, både på nationell nivå och på gemenskapsnivå, för att samla in, harmonisera eller organisera spridningen eller utnyttjandet av rumslig information. Sådana projekt kan komma till stånd genom gemenskapslagstiftning, exempelvis kommissionens beslut 2000/479/EG av den 17 juli 2000 om upprättandet av ett europeiskt register över förorenande utsläpp (EPER) i enlighet med artikel 15 i rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) (7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) (8). De kan också utarbetas inom ramen för gemenskapsfinansierade program (exempelvis Corine land cover och det europeiska informationssystemet på transportområdet) eller genom initiativ som tas på nationell eller regional nivå. Detta direktiv kommer att komplettera dessa projekt genom att skapa en ram som gör det möjligt för dem att bli interoperabla, och det kommer också att bygga vidare på befintliga erfarenheter och projekt snarare än att göra om arbete som redan har utförts.

(11)

Detta direktiv bör tillämpas på rumsliga data som innehas av eller förvaras för offentliga myndigheter samt för offentliga myndigheters utnyttjande av rumsliga data när de utför sina offentliga uppgifter. Under vissa förhållanden bör det dock också tillämpas på rumsliga data som innehas av fysiska eller juridiska personer som inte är offentliga myndigheter, förutsatt att dessa fysiska eller juridiska personer begär detta.

(12)

Detta direktiv bör inte innehålla bestämmelser om krav på insamling av nya data eller på rapportering av sådan information till kommissionen, eftersom dessa frågor regleras i annan lagstiftning som rör miljön.

(13)

Uppbyggnaden av de nationella infrastrukturerna bör ske successivt, och därför bör de olika teman för rumsliga data som omfattas av detta direktiv ges olika prioritet. Vid uppbyggnaden bör hänsyn tas till behovet av rumsliga data för ett stort antal tillämpningar inom olika politikområden, till prioriteringen av gemenskapspolitiska åtgärder där det finns behov av harmoniserade rumsliga data och till de framsteg som redan gjorts genom harmoniseringsinsatser i medlemsstaterna.

(14)

Det slöseri med tid och resurser som det innebär att söka efter befintliga rumsliga data och avgöra om de kan användas för ett visst syfte är ett betydande hinder för att utnyttja befintliga data fullt ut. Medlemsstaterna bör därför tillhandahålla beskrivningar av tillgängliga rumsliga dataset och datatjänster i form av metadata.

(15)

Den mångfald av format och strukturer som används för att organisera och få tillgång till rumsliga data i gemenskapen gör det svårt att på ett effektivt sätt utforma, genomföra, övervaka och utvärdera gemenskapslagstiftning som direkt eller indirekt rör miljön. Det behövs därför genomförandebestämmelser som underlättar utnyttjandet av rumsliga data från olika källor i medlemsstaterna. Bestämmelserna bör utformas så att rumsliga dataset blir interoperabla, och medlemsstaterna bör se till att de data och den information som behövs för att uppnå interoperabilitet är tillgänglig på villkor som inte begränsar dess användning för detta ändamål.

(16)

Nättjänster är nödvändiga för att rumsliga data skall kunna delas mellan offentliga myndigheter på olika nivåer inom gemenskapen. Dessa nättjänster bör göra det möjligt att söka, omvandla, visa och ladda ned rumsliga data och sätta sig i förbindelse med rumsliga datatjänster och e-handelstjänster. Nättjänsterna bör fungera i enlighet med gemensamt överenskomna specifikationer och minimikriterier för prestanda så att de infrastrukturer som inrättas av medlemsstaterna blir interoperabla. Tjänstenätet bör också omfatta den tekniska möjligheten för offentliga myndigheter att göra sina rumsliga dataset tillgängliga.

(17)

Vissa rumsliga dataset och datatjänster som är av betydelse för gemenskapspolitik som direkt eller indirekt rör miljön innehas och drivs av tredje part. Medlemsstaterna bör därför ge tredje parter möjlighet att bidra till de nationella infrastrukturerna, förutsatt att det inte medför sämre samstämmighet och användarvänlighet hos de rumsliga data och datatjänster som omfattas av dessa infrastrukturer.

(18)

Erfarenheter i medlemsstaterna har visat att det är viktigt att ett visst antal tjänster görs tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten om en infrastruktur för rumslig information skall kunna införas med framgång. Medlemsstaterna bör därför, som ett minimum och utan kostnad, tillhandahålla tjänster för att söka och visa rumsliga dataset.

(19)

För att göra det lättare att integrera de nationella infrastrukturerna i Inspire bör medlemsstaterna ge tillgång till sina infrastrukturer via en geoportal för gemenskapen som drivs av kommissionen samt via andra ingångar som de själva beslutar att driva.

(20)

För att göra information från offentliga myndigheter på olika nivåer tillgänglig bör medlemsstaterna avlägsna de praktiska hinder som de offentliga myndigheterna på nationell, regional och lokal nivå möter när de utför offentliga uppgifter som direkt eller indirekt kan påverka miljön. Dessa praktiska hinder bör avlägsnas vid den tidpunkt då informationen skall användas för den offentliga uppgiften.

(21)

Offentliga myndigheter måste lätt kunna få tillgång till relevanta rumsliga dataset och datatjänster när de utför sina offentliga arbetsuppgifter. Åtkomsten kan hindras om den styrs av enskilda ad hoc-förhandlingar mellan offentliga myndigheter varje gång sådan åtkomst begärs. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga sådana praktiska hinder mot datadelning genom att till exempel använda sig av på förhand ingångna avtal mellan offentliga myndigheter.

(22)

Mekanismerna för delning av rumsliga dataset och datatjänster mellan regeringar och annan offentlig förvaltning samt andra fysiska eller juridiska personer som utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt nationell rätt kan omfatta lagar, författningar, licensierings- eller finansieringssystem eller administrativa förfaranden för att exempelvis skydda den ekonomiska bärkraften hos offentliga myndigheter som är skyldiga att generera inkomster eller exempelvis vilkas data endast delvis subventioneras av medlemsstaten, så att de måste täcka de icke-subventionerade kostnaderna genom att ta betalt av användarna eller exempelvis för att säkerställa underhållet och uppdatering av dessa data.

(23)

Möjligheten för offentliga myndigheter som tillhandahåller rumsliga dataset och datatjänster att licensiera dessa dataset och datatjänster mot betalning till andra offentliga myndigheter som använder dessa rumsliga dataset och datatjänster får föreskrivas i de bestämmelser som medlemsstaterna antar i sina genomförandebestämmelser.

(24)

Bestämmelserna i artikel 13.1 f och artikel 17.1 bör genomföras och tillämpas helt i enlighet med principerna om skyddet av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (9).

(25)

Ramarna för att dela rumsliga data mellan sådana offentliga myndigheter som i direktivet åläggs delningsskyldighet bör vara neutrala både i förhållande till offentliga myndigheter i en medlemsstat och till offentliga myndigheter i andra medlemsstater och gemenskapens institutioner. Eftersom gemenskapens institutioner och organ ofta behöver sammanställa och bedöma rumslig information från alla medlemsstater bör de kunna få tillgång till och utnyttja rumsliga data och rumsliga datatjänster på harmoniserade villkor.

(26)

För att stimulera tredje part att utveckla mervärdestjänster, till nytta för både offentliga myndigheter och allmänheten, är det nödvändigt att underlätta tillgången till rumsliga data som sträcker sig över administrativa eller nationella gränser.

(27)

Ett effektivt införande av infrastrukturer för rumslig information kräver samordning av alla som har intresse av att sådana infrastrukturer upprättas, vare sig de är bidragsgivare eller användare. Lämpliga samordningsstrukturer bör därför fastställas både i medlemsstaterna och på gemenskapsnivå.

(28)

För att dra nytta av den senaste utvecklingen och de faktiska erfarenheterna från infrastrukturer för information bör de åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv stödjas av internationella standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan i enlighet med det förfarande som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (10) och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

(29)

Europeiska miljöbyrån inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (11). Den har till uppgift att förse gemenskapen med objektiv, tillförlitlig och jämförbar miljöinformation på gemenskapsnivå och har bland annat som mål att förbättra flödet av politiskt relevant miljöinformation mellan medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna. Den bör därför bidra aktivt till genomförandet av detta direktiv.

(30)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (12) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(31)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (13).

(32)

För det förberedande arbetet för beslut om genomförandet av detta direktiv och för den framtida utvecklingen av Inspire krävs en fortlöpande övervakning av genomförandet av direktivet och en regelbunden rapportering.

(33)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen inrättandet av Inspire, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, på grund av de transnationella aspekterna och det allmänna behovet inom gemenskapen att samordna villkoren för tillgång till, utbyte av och delning av rumslig information, och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

1.   Syftet med detta direktiv är att fastställa allmänna bestämmelser för att inrätta infrastrukturen för rumslig information i Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”Inspire”), avsedd att användas för gemenskapens miljöpolitik samt för politik och verksamheter som kan påverka miljön.

2.   Inspire skall grundas på infrastrukturer för rumslig information som inrättats och drivs av medlemsstaterna.

Artikel 2

Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av direktiv 2003/4/EG och 2003/98/EG.

Artikel 3

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1.

infrastruktur för rumslig information: metadata, rumsliga dataset och rumsliga datatjänster, nättjänster och nätteknik, avtal om delning, tillgång och utnyttjande, samt mekanismer, processer och förfaranden för samordning och övervakning som är fastställda, i drift eller görs tillgängliga i enlighet med detta direktiv.

2.

rumsliga data: data som direkt eller indirekt avser en viss plats eller ett visst geografiskt område.

3.

rumsliga dataset: identifierbara samlingar av rumsliga data.

4.

rumsliga datatjänster: operationer som med hjälp av ett datorprogram kan utföras på de rumsliga data som ingår i rumsliga dataset eller tillhörande metadata.

5.

rumsligt objekt: en abstrakt representation av ett fysiskt fenomen med anknytning till en särskild plats eller ett visst geografiskt område.

6.

metadata: information som beskriver rumsliga dataset och rumsliga datatjänster och gör det möjligt att finna, inventera och utnyttja dem.

7.

interoperabilitet: möjlighet att kombinera rumsliga dataset och få tjänster att samverka, utan regelbundet återkommande manuellt ingripande, så att resultatet blir sammanhängande och så att mervärdet hos dessa dataset och datatjänster ökar.

8.

Inspire-geoportal: en portal på Internet, eller liknande, som ger tillträde till de tjänster som avses i artikel 11.1.

9.

offentlig myndighet:

a)

Statlig eller annan offentlig förvaltning, inbegripet offentliga rådgivande organ på nationell, regional eller lokal nivå.

b)

Fysiska eller juridiska personer som har offentliga förvaltningsuppgifter enligt nationell lag, inbegripet särskilda uppdrag, verksamheter eller tjänster som rör miljön.

c)

Fysiska eller juridiska personer med offentligt ansvar eller offentliga uppgifter, eller som tillhandahåller offentliga tjänster som har samband med miljön under överinseende av ett sådant organ eller en sådan person som anges i a eller b.

Medlemsstaterna får föreskriva att organ eller institutioner som handlar i egenskap av dömande eller lagstiftande myndighet inte skall anses vara offentliga myndigheter i den mening som avses i detta direktiv.

10.

tredje part: en fysisk eller juridisk person som inte är en offentlig myndighet.

Artikel 4

1.   Detta direktiv skall omfatta rumsliga dataset som uppfyller följande villkor:

a)

De har anknytning till ett område där en medlemsstat har och/eller utövar jurisdiktion.

b)

De är i elektroniskt format.

c)

De innehas av eller förvaras för

i)

en offentlig myndighet, har framställts eller tagits emot av en offentlig myndighet, eller underhålls och uppdateras av den myndigheten, och faller inom ramen för dess offentliga arbetsuppgifter,

ii)

en tredje part som har fått tillgång till nätet i enlighet med artikel 12.

d)

De rör ett eller flera av de teman som förtecknas i bilaga I, II eller III.

2.   Om flera identiska kopior av samma rumsliga dataset innehas av eller på uppdrag av olika offentliga myndigheter, skall detta direktiv endast tillämpas på den referensversion från vilken de olika kopiorna härrör.

3.   Detta direktiv skall även omfatta de rumsliga datatjänster som rör uppgifter i de rumsliga dataset som avses i punkt 1.

4.   Detta direktiv innebär inte ett krav på insamling av nya rumsliga data.

5.   När det gäller rumsliga dataset som uppfyller villkoret i punkt 1 c, men för vilka en tredje part har immateriella rättigheter, får den offentliga myndigheten vidta åtgärder enligt detta direktiv endast med den tredje partens samtycke.

6.   Utan hinder av punkt 1 skall detta direktiv omfatta rumsliga dataset som innehas av eller förvaras för en offentlig myndighet som verkar på den lägsta förvaltningsnivån i en medlemsstat endast om medlemsstaten har lagar eller bestämmelser som innebär krav på att de skall samlas in eller spridas.

7.   Den tekniska beskrivningen av de datateman som avses i bilagorna I, II och III får anpassas i enlighet med förfarandet i artikel 22.2 för att ta hänsyn till ändrade behov av rumsliga data till stöd för gemenskapspolitik som rör miljön.

KAPITEL II

METADATA

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna skall se till att metadata skapas för rumsliga dataset och datatjänster som motsvarar de teman som förtecknas i bilagorna I, II och III och att dessa metadata hålls uppdaterade.

2.   Metadata skall innehålla information om följande:

a)

Rumsliga datasets överensstämmelse med de genomförandebestämmelser som avses i artikel 7.1.

b)

Villkor för tillgång till och utnyttjande av rumsliga dataset och datatjänster och i förekommande fall motsvarande avgifter.

c)

Kvalitet hos rumsliga data, inbegripet om de har validerats.

d)

Offentliga myndigheter som har ansvaret för att upprätta, förvalta, underhålla och distribuera rumsliga dataset och datatjänster.

e)

Begränsad tillgång för allmänheten och skälen till en sådan begränsning i enlighet med artikel 13.

3.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att metadata är fullständiga och håller så hög kvalitet att de uppfyller syftet enligt artikel 3 punkt 6.

4.   Genomförandebestämmelser för denna artikel skall antas senast den … (14) i enlighet med förfarandet i artikel 22.2. Dessa bestämmelser skall ta hänsyn till tillämpliga, befintliga internationella standarder och användarkrav.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall skapa de metadata som avses i artikel 5 enligt följande tidsplan:

a)

Senast två år efter dagen för antagandet av genomförandebestämmelser i enlighet med artikel 5.4, när det gäller rumsliga dataset som motsvarar de teman som förtecknas i bilagorna I och II.

b)

Senast fem år efter dagen för antagandet av genomförandebestämmelser i enlighet med artikel 5.4, när det gäller rumsliga dataset som motsvarar de teman som förtecknas i bilaga III.

KAPITEL III

INTEROPERABILITET HOS RUMSLIGA DATASET OCH DATATJÄNSTER

Artikel 7

1.   Genomförandebestämmelser för tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga dataset och datatjänster skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 22.2. Relevanta användarkrav, befintliga initiativ och internationella standarder för att harmonisera rumsliga dataset samt överväganden avseende genomförbarhet och kostnad–nytta skall beaktas vid utformningen av genomförandebestämmelserna. Om organisationer som inrättats enligt internationell rätt har antagit tillämpliga standarder för att sörja för interoperabilitet eller harmonisering av rumsliga dataset och datatjänster, skall dessa standarder integreras och en hänvisning till befintliga tekniska medel i lämpliga fall ingå i genomförandebestämmelserna enligt denna punkt.

2.   Som en utgångspunkt vid utarbetandet av sådana genomförandebestämmelser skall kommissionen göra en analys av genomförbarheten och förväntade kostnader och nyttoeffekter. Medlemsstaterna skall på begäran förse kommissionen med den information som den behöver för att utarbeta denna analys. När kommissionen föreslår sådana bestämmelser, skall den samråda om resultaten av sin analys med medlemsstaterna i den kommitté som aves i artikel 22.1. Sådana bestämmelser får inte innebära onödigt höga kostnader för en medlemsstat.

3.   Så långt som möjligt skall medlemsstaterna se till att alla nyinsamlade eller uppdaterade rumsliga dataset och motsvarande rumsliga datatjänster bringas i överensstämmelse med de genomförandebestämmelser som avses i punkt 1 inom två år efter det att de har antagits och att andra rumsliga dataset och datatjänster bringas i överensstämmelse med genomförandebestämmelserna inom sju år efter det att de har antagits.

4.   De genomförandebestämmelser som avses i punkt 1 skall omfatta definition och klassificering av rumsliga objekt som är relevanta för rumsliga dataset som avser de teman som anges i bilaga I, II eller III samt det sätt på vilket dessa rumsliga data georefereras.

5.   Nationella, regionala eller lokala företrädare för medlemsstaterna och andra fysiska eller juridiska personer som har intresse av berörda rumsliga data genom sin roll i infrastrukturen för rumslig information, inbegripet användare, producenter, leverantörer av mervärdestjänster eller eventuella samordningsorgan, skall ges möjlighet att i enlighet med tillämpliga förfaranden delta i de förberedande diskussionerna om innehållet i de genomförandebestämmelser som avses i punkt 1, före behandling i den kommitté som avses i artikel 22.1.

Artikel 8

1.   När det gäller rumsliga dataset som motsvarar ett eller flera av de teman som förtecknas i bilaga I eller II skall de genomförandebestämmelser som avses i artikel 7.1 uppfylla villkoren i punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln.

2.   Genomförandebestämmelserna skall behandla följande aspekter av rumsliga data:

a)

Lösningar som säkerställer entydig identifiering av rumsliga objekt med användning av identifieringsuppgifter i befintliga nationella system för att säkerställa interoperabilitet.

b)

Förhållandet mellan rumsliga objekt.

c)

Viktiga attribut och motsvarande flerspråkiga tesaurusar som krävs för politikområden som kan ha en påverkan på miljön.

d)

Information om tidsdimensionen för rumsliga data.

e)

Uppdatering av data.

3.   Genomförandebestämmelserna skall utformas på ett sådant sätt att det skapas överensstämmelse mellan information som avser en och samma plats och mellan information som avser samma objekt i olika skalor.

4.   Genomförandebestämmelserna skall utformas på ett sådant sätt att information från olika rumsliga dataset är jämförbara när det gäller de aspekter som avses i artikel 7.4 och i punkt 2 i den här artikeln.

Artikel 9

De genomförandebestämmelser som avses i artikel 7.1 skall antas enligt följande tidsplan:

a)

Senast den … (15) när det gäller rumsliga dataset som motsvarar de teman som förtecknas i bilaga I.

b)

Senast den … (16) när det gäller rumsliga dataset som motsvarar de teman som förtecknas i bilaga II eller III.

Artikel 10

1.   Medlemsstaterna skall se till att all information, inklusive data, koder och tekniska klassificeringar som krävs för att följa genomförandebestämmelserna i artikel 7.1, görs tillgänglig för offentliga myndigheter eller tredje parter på villkor som inte begränsar dess användning för detta ändamål.

2.   För att skapa sammanhang i rumsliga data som avser en geografisk företeelse som sträcker sig över gränsen mellan två eller flera medlemsstater, skall medlemsstaterna i tillämpliga fall i samförstånd besluta om beskrivning och lägesbestämning av dessa gemensamma företeelser.

KAPITEL IV

NÄTTJÄNSTER

Artikel 11

1.   Medlemsstaterna skall inrätta och driva ett nät med följande tjänster för de rumsliga dataset och datatjänster för vilka metadata har skapats i enlighet med detta direktiv:

a)

Söktjänster som gör det möjligt att söka efter rumsliga dataset och datatjänster med utgångspunkt i innehållet i motsvarande metadata samt att visa innehållet i metadata.

b)

Visningstjänster som åtminstone gör det möjligt att visa, navigera, zooma in/ut, panorera och överlagra visningsbara rumsliga dataset samt att visa förklarande information och relevant innehåll i metadata.

c)

Nedladdningstjänster som gör det möjligt att ladda ned och, när så är möjligt, få direkt åtkomst till kopior av rumsliga dataset eller delar av dessa.

d)

Omvandlingstjänster som gör det möjligt att omvandla rumsliga dataset i syfte att uppnå interoperabilitet.

e)

Tjänster som gör det möjligt att sätta sig i förbindelse med datatjänster.

Dessa tjänster skall beakta relevanta användarkrav och skall vara lättanvända, tillgängliga för allmänheten och åtkomliga via Internet eller något annat lämpligt telekommunikationsmedel.

2.   För de tjänster som avses i punkt 1 a skall minst följande kombination av sökkriterier kunna användas:

a)

Nyckelord.

b)

Klassificering av rumsliga data och datatjänster.

c)

Kvalitet hos rumsliga data, inbegripet om de har validerats.

d)

Grad av överensstämmelse med genomförandebestämmelserna i artikel 7.1.

e)

Geografiskt läge.

f)

Villkor för tillgång till och utnyttjande av rumsliga dataset och datatjänster.

g)

Offentliga myndigheter som har ansvar för att upprätta, förvalta, underhålla och distribuera rumsliga dataset och datatjänster.

3.   De omvandlingstjänster som avses i punkt 1 d skall kombineras med de övriga tjänster som avses i den punkten på ett sådant sätt att det är möjligt att driva tjänsterna i överensstämmelse med genomförandebestämmelserna i artikel 7.1.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall se till att de offentliga myndigheterna har teknisk möjlighet att sammanlänka sina rumsliga dataset och datatjänster med det nät som avses i artikel 11.1. Denna tjänst skall också på begäran göras tillgänglig för tredje parter förutsatt att deras rumsliga dataset och datatjänster följer genomförandebestämmelserna, särskilt med avseende på de krav som gäller för metadata, nättjänster och interoperabilitet.

Artikel 13

1.   Utan hinder av artikel 11.1 får medlemsstaterna begränsa allmänhetens tillgång till rumsliga dataset och datatjänster genom de tjänster som avses i artikel 11.1 a-e eller till de e-handelstjänster som avses i artikel 14.3, om tillgången skulle inverka negativt på något av följande:

a)

Sekretess som omfattar offentliga myndigheters förfaranden, då sådan sekretess föreskrivs enligt lag.

b)

Internationella förbindelser, allmän säkerhet eller nationellt försvar.

c)

Domstolsförfaranden, personers möjlighet att få en rättvis rättegång eller en offentlig myndighets möjligheter att genomföra en undersökning av straffrättslig eller disciplinär art.

d)

Sekretess som omfattar kommersiell eller industriell information, där sådan sekretess föreskrivs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning i syfte att skydda legitima ekonomiska intressen, inbegripet det allmänna intresset att upprätthålla sekretess för statistiska uppgifter och skattesekretess.

e)

Immateriella rättigheter.

f)

Sekretess som omfattar personuppgifter och/eller akter om en fysisk person, om denna person inte har gett sitt medgivande till att informationen lämnas ut till allmänheten, om sådan sekretess föreskrivs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

g)

En persons intressen eller skyddet av en person, om denne frivilligt tillhandahållit den begärda informationen utan att vara skyldig att göra detta enligt lag eller utan att kunna tvingas att göra detta enligt lag, såvida inte denna person gett sitt medgivande till att informationen lämnas ut.

h)

Skydd av den miljö som informationen avser, exempelvis lokalisering av sällsynta arter.

2.   De skäl för att begränsa den tillgång som avses i punkt 1 skall tolkas restriktivt, med hänsyn till allmänhetens intresse av att få tillgång till tjänsten i det enskilda fallet. I varje enskilt fall skall allmänhetens intresse av öppenhet vägas mot intresset av att begränsa eller villkora tillgången. Medlemsstaterna får inte med hänvisning till punkt 1 a, d, f, g och h begränsa tillgången till information om utsläpp till miljön.

I de fall där punkt 1 d eller 1 f utgör skäl för att begränsa tillgången, skall första stycket i denna punkt dock tillämpas endast när den tillgång som avses i punkt 1 gäller miljöinformation enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 2003/4/EG.

3.   Inom dessa ramar och vid tillämpning av punkt 1 f skall medlemsstaterna se till att kraven uppfylls enligt direktiv 95/46/EG.

Artikel 14

1.   Medlemsstaterna skall se till att

a)

de tjänster som avses i artikel 11.1 a är tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten,

b)

de tjänster som avses i artikel 11.1 b som regel är tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten. Om avgifter och/eller licenser är en viktig förutsättning för underhåll av rumsliga dataset eller datatjänster eller för uppfyllandet av krav som följer av befintlig internationell infrastruktur för rumsliga data på ett hållbart sätt, får medlemsstaterna dock tillämpa avgifter och/eller licenser antingen vad avser den person som tillhandahåller tjänsten för allmänheten eller, om tjänsteleverantören så väljer, allmänheten.

2.   Data som görs tillgängliga genom de visningstjänster som anges i artikel 11.1 b får vara utformade på ett sätt som hindrar dem från att vidareutnyttjas för kommersiella ändamål.

3.   Om en offentlig myndighet tar ut avgifter för de tjänster som avses i artikel 11.1 b, c eller e, skall medlemsstaten se till att e-handelstjänster är tillgängliga. Sådana tjänster får omfattas av friskrivning, klicklicenser eller licenser.

Artikel 15

1.   Kommissionen skall inrätta och driva en Inspire-geoportal på gemenskapsnivå.

2.   Medlemsstaterna skall ge tillgång till de tjänster som avses i artikel 11.1 via den Inspire-geoportal som avses i punkt 1. Medlemsstaterna får också ge tillgång till dessa tjänster via sina egna anslutningspunkter.

Artikel 16

Genomförandebestämmelser för detta kapitel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 22.2, och skall särskilt fastställa följande:

a)

Tekniska specifikationer för de tjänster som avses i artiklarna 11 och 12 och minimikriterier för prestanda hos dessa tjänster, med beaktande av befintliga rapporteringskrav och rekommendationer som antagits inom ramen för gemenskapens miljölagstiftning, befintliga e-handelstjänster och tekniska framsteg.

b)

De krav som avses i artikel 12.

KAPITEL V

DATADELNING

Artikel 17

1.   Varje medlemsstat skall anta bestämmelser om delning av rumsliga dataset och datatjänster mellan sina offentliga myndigheter enligt artikel 3.9 a och b. Dessa bestämmelser skall göra det möjligt för dessa offentliga myndigheter att få tillgång till rumsliga dataset och datatjänster samt att utbyta och utnyttja dessa dataset och datatjänster vid utförandet av offentliga uppgifter som kan påverka miljön.

2.   De bestämmelser som avses i punkt 1 får inte medföra begränsningar som vid tidpunkten för utnyttjandet kan leda till praktiska hinder mot delningen av rumsliga dataset och datatjänster.

3.   Bestämmelserna i punkt 2 skall inte hindra att offentliga myndigheter som tillhandahåller rumsliga dataset och datatjänster licensierar dem mot betalning till de offentliga myndigheter eller gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan som använder dessa rumsliga dataset och datatjänster.

4.   Andra medlemsstaters offentliga myndigheter enligt artikel 3.9 a och b och gemenskapens institutioner och organ skall ha möjlighet att utnyttja system för delning av rumsliga dataset och datatjänster i enlighet med punkterna 1–3 för utförandet av offentliga uppgifter som kan påverka miljön.

5.   Organ som inrättas genom internationella avtal där gemenskapen och medlemsstaterna är parter skall ömsesidigt och på lika villkor ha möjlighet att utnyttja system för delning av rumsliga dataset och datatjänster i enlighet med punkterna 1–3 för utförandet av uppgifter som kan påverka miljön.

6.   Om systemen för delning av rumsliga dataset och datatjänster i enlighet med punkterna 1-3 görs tillgängliga enligt punkterna 4 och 5 får dessa system vara knutna till nationella villkor för användningen.

7.   Med avvikelse från bestämmelserna i denna artikel får medlemsstaterna begränsa delning om detta skulle äventyra domstolsförfaranden, allmän säkerhet, nationellt försvar eller internationella förbindelser.

8.   Utan att detta påverkar punkt 3 skall medlemsstaterna ge gemenskapens institutioner och organ tillgång till rumsliga dataset och datatjänster enligt harmoniserade villkor. Genomförandebestämmelser för dessa villkor skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 22.2.

9.   Denna artikel skall inte påverka förekomsten av eller äganderätten till immateriella rättigheter hos myndigheter inom offentlig sektor.

KAPITEL VI

SAMORDNING OCH KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

Artikel 18

Medlemsstaterna skall se till att det inrättas lämpliga strukturer och mekanismer för att samordna bidragen från alla dem som har intresse av deras infrastrukturer för rumslig information.

Dessa strukturer skall samordna bidragen från bland annat användare, producenter, leverantörer av mervärdestjänster och samordningsorgan när det gäller identifiering av relevanta dataset, användarbehov, information om nuvarande praxis och rapportering om genomförandet av detta direktiv.

Artikel 19

1.   Kommissionen skall ha ansvaret för att samordna Inspire på gemenskapsnivå och skall för detta syfte bistås av berörda organisationer, särskilt Europeiska miljöbyrån.

2.   Varje medlemsstat skall utse en kontaktpunkt, i normalfallet en offentlig myndighet, som skall ha ansvaret för kontakter med kommissionen med avseende på detta direktiv.

Artikel 20

I de genomförandebestämmelser som avses i detta direktiv skall vederbörlig hänsyn tas till standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan i enlighet med det förfarande som anges i direktiv 98/34/EG samt internationella standarder.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

1.   Medlemsstaterna skall övervaka uppbyggnaden och utnyttjandet av sina infrastrukturer för rumslig information. De skall göra resultatet av denna övervakning permanent tillgänglig för kommissionen och allmänheten.

2.   Senast den … (17) skall medlemsstaterna till kommissionen sända en rapport med kortfattade beskrivningar av

a)

hur den offentliga sektorns leverantörer och användare av rumsliga dataset och datatjänster och förmedlande organ är samordnade, av förhållandet till tredje parter och av hur kvalitetssäkringen är organiserad, i den utsträckning detta är möjligt,

b)

hur offentliga myndigheter och tredje parter har bidragit till samordning av infrastrukturen för rumslig information och till dess funktion,

c)

information om utnyttjandet av infrastrukturen för rumslig information,

d)

avtal om datadelning av data mellan offentliga myndigheter,

e)

kostnader och vinster med genomförandet av detta direktiv.

3.   Vart tredje år, och med början senast den … (18), skall medlemsstaterna till kommissionen översända en rapport med uppdaterad information om de frågor som anges i punkt 2.

4.   Detaljerade genomförandebestämmelser för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 22.2.

Artikel 22

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 23

Senast den … (19) och därefter vart sjätte år skall kommissionen lämna en rapport om genomförandet av detta direktiv till Europaparlamentet och rådet på grundval av bland annat medlemsstaternas rapporter enligt artikel 21.2 och 21.3.

Vid behov skall rapporten åtföljas av förslag till gemenskapsåtgärder.

Artikel 24

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den … (17).

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 25

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 26

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  EUT C 221, 8.9.2005, s. 33.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 7 juni 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 januari 2006 och Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(5)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 90.

(6)  EGT L 138, 28.5.2002, s. 1.

(7)  EGT L 192, 28.7.2000, s. 36.

(8)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 788/2004 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 17).

(9)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(10)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(11)  EGT L 120, 11.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).

(12)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(13)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(14)  Ett år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(15)  Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(16)  Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(17)  Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(18)  Sex år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(19)  Sju år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.


BILAGA I

TEMAN FÖR RUMSLIGA DATA SOM AVSES I ARTIKEL 6 A, ARTIKEL 8.1 OCH ARTIKEL 9 A

1.

Referenskoordinatsystem

System för att entydigt lägesbestämma rumslig information i rummet som en uppsättning koordinater (x, y, z) och/eller som latitud, longitud och höjd, på grundval av ett geodetiskt horisontellt och vertikalt datum.

2.

Geografiska rutnätssystem

Harmoniserade rutnät med flera upplösningar, gemensam utgångspunkt och standardiserad placering och storlek på rutorna.

3.

Geografiska namn

Namn på områden, regioner, platser, städer, förorter, tätorter och annan bebyggelse, samt andra geografiska och topografiska företeelser av allmänt eller historiskt intresse.

4.

Administrativa enheter

Administrativa enheter, som delar upp områden där medlemsstater har och/eller utövar jurisdiktion, på lokal, regional och nationell nivå, åtskilda av administrativa gränser.

5.

Transportnät

Väg-, järnvägs-, luft- och sjötransportnät och tillhörande infrastruktur. Innefattar länkar mellan olika nät. Innefattar också det transeuropeiska transportnät som definieras i Europaparlamentets och rådets beslut 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (1) samt framtida ändringar av det beslutet.

6.

Hydrografi

Hydrografiska element, inbegripet havsområden och alla andra vattenförekomster och därtill hörande inslag, inbegripet avrinningsområden och delavrinningsområden. I förekommande fall i enlighet med definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (2) och i form av nät.

7.

Skyddade områden

Områden som är utsedda eller förvaltas inom ramen för internationell lagstiftning, gemenskapslagstiftning och medlemsstaternas lagstiftning för att uppnå specifika miljövårdsmål.


(1)  EGT L 228, 9.9.1996, s. 1. Ändrat genom EUT L 201, 7.6.2004, s. 1.

(2)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).


BILAGA II

TEMAN FÖR RUMSLIGA DATA SOM AVSES I ARTIKEL 6 A, ARTIKEL 8.1 OCH ARTIKEL 9 B

1.

Höjd

Digitala höjdmodeller för mark-, is- och havsyta. Inbegriper höjdförhållanden på land, batymetri samt kustlinje.

2.

Adresser

Läge för fastigheter på grundval av adressuppgifter, vanligen i form av gatunamn, gatunummer, postnummer.

3.

Fastighetsskiften

Områden definierade av fastighetsregister eller motsvarande.

4.

Landtäcke

Fysiskt och biologiskt landtäcke på jordytan, inbegripet artificiella ytor, jordbruksmark, skogar, (delvis) naturliga områden, våtmarker, vattenförekomster.

5.

Ortofoto

Georefererade bilddata över jordytan, antingen från satelliter eller från flygburna sensorer.

6.

Geologi

Geologiska förhållanden indelade efter sammansättning och struktur. Innefattar berggrund, akviferer och geomorfologi.


BILAGA III

TEMAN FÖR RUMSLIGA DATA SOM AVSES I ARTIKLARNA 6 B OCH 9 B

1.

Statistiska enheter

Enheter för spridning och användning av statistisk information.

2.

Byggnader

Geografiskt läge för byggnader.

3.

Mark

Jordmåner och jordarter klassificerade efter djup, textur, struktur och innehåll av partiklar och organiskt material, stenighet, erosion, vid behov genomsnittlig lutning och beräknad vattenhållande förmåga.

4.

Markanvändning

Territorium indelat efter nuvarande och framtida planerade funktion eller socioekonomisk användning (t.ex. bostadsmark, industrimark, handel, jordbruk, skogsbruk, friluftsliv).

5.

Människors hälsa och säkerhet

Geografisk fördelning av dominansen av patologier (allergier, cancer, sjukdomar i andningsorganen osv.), all information om de effekter på människors hälsa (biomarkörer, minskad fertilitet, epidemier osv.) eller välbefinnande (trötthet, stress osv.) som har ett direkt (luftföroreningar, kemikalier, uttunning av ozonskiktet, buller osv.) eller ett indirekt (livsmedel, genetiskt modifierade organismer osv.) samband med miljöns kvalitet.

6.

Allmännyttiga och offentliga tjänster

Inbegriper anläggningar för allmännyttiga tjänster, exempelvis för hantering av avloppsvatten, avfallshantering, energiförsörjning och vattenförsörjning, administrativa och sociala offentliga tjänster såsom offentliga förvaltningar, räddningstjänstens anläggningar, skolor och sjukhus.

7.

Anläggningar för miljöövervakning

Placering och användning av anläggningar för miljöövervakning inbegriper iakttagelse och mätning av utsläpp, av situationen när det gäller miljömedier och av andra parametrar för ekosystemet (biologisk mångfald, ekologiska villkor för växtligheten etc.) som genomförs av offentliga myndigheter eller för deras räkning.

8.

Produktions- och industrianläggningar

Industriella produktionsställen, inbegripet anläggningar som omfattas av rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnande åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (1) samt vattenverk, gruvor och upplagsplatser.

9.

Jordbruks- och vattenbruksanläggningar

Jordbruksutrustning och produktionsanläggningar (inbegripet bevattningssystem, växthus och djurstallar).

10.

Befolkningsfördelning – demografi

Geografisk fördelning av människor, inbegripet befolkningskarakteristika och sysselsättningsgrader, i rutnät, regioner, administrativa enheter eller andra analysenheter.

11.

Områden med särskild förvaltning/begränsningar/reglering samt enheter för rapportering

Områden som förvaltas, regleras eller används för rapportering på internationell, europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Innefattar avfallsdeponier, skyddsområden runt dricksvattentäkter, områden som är känsliga för nitratbelastning, reglerade farleder till havs och i större inlandsvatten, områden för dumpning av avfall, områden med bullerrestriktioner, områden med tillstånd för prospektering och gruvbrytning, avrinningsdistrikt, relevanta enheter för rapportering och områden med kustförvaltning.

12.

Naturliga riskområden

Sårbara områden klassificerade efter naturliga risker (alla atmosfäriska, hydrologiska, seismiska och vulkaniska fenomen samt bränder som på grund av läge, omfattning och frekvens har potential att allvarligt påverka samhället), exempelvis översvämningar, jordskred och sättningar, laviner, skogsbränder, jordbävningar, vulkanutbrott.

13.

Atmosfäriska förhållanden

Fysikaliska förhållanden i atmosfären. Inbegriper rumsliga data baserade på mätningar, modeller eller en kombination av dessa, samt mätpunkternas läge.

14.

Geografiska meteorologiska förhållanden

Väderförhållanden och mätningar av dessa; nederbörd, temperatur, evapotranspiration, vindhastighet och vindriktning.

15.

Geografiska oceanografiska förhållanden

Fysikaliska förhållanden i oceanerna (strömmar, salthalt, våghöjd osv.).

16.

Havsområden

Fysikaliska förhållanden i hav och saltsjöar indelade i områden och delområden med likartade egenskaper.

17.

Biogeografiska regioner

Områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med likartade egenskaper.

18.

Naturtyper och biotoper

Geografiska områden som kännetecknas av särskilda ekologiska förhållanden, processer, strukturer och (livsstödjande) funktioner och som är fysiska livsmiljöer för organismer som lever där. Inbegriper land- och vattenområden med särskilda geografiska, abiotiska och biotiska egenskaper, oavsett om de är naturliga eller delvis naturliga.

19.

Arters utbredning

Geografisk fördelning av djur- och växtarters förekomst i rutnät, regioner, administrativa enheter eller andra analytiska enheter.

20.

Energiresurser

Energiresurser, inbegripet kolväten, vattenkraft, bioenergi, sol, vind osv., i tillämpliga fall med djup-/höjdinformation om resursens omfattning.

21.

Mineralfyndigheter

Mineralfyndigheter, bland annat malm, industrimineraler osv., i tillämpliga fall med djup-/höjdinformation om resursens omfattning.


(1)  EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).


RÅDETS MOTIVERING

I.   INLEDNING

Den 26 juli 2004 förelade kommissionen rådet sitt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i gemenskapen (Inspire). Förslaget grundar sig på artikel 175.1 i fördraget.

Den 7 juni 2005 antog Europaparlamentet sitt yttrande vid första behandlingen.

Den 20 september 2004 beslutade Regionkommittén att inte avge något yttrande.

Den 9 februari 2005 antog Ekonomiska och sociala kommittén sitt yttrande.

Den 23 januari 2005 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251.2 i fördraget.

II.   SYFTE

Genom förslaget till direktiv skapas en rättslig ram för upprättande och drift av en infrastruktur för rumslig information i Europa, vilken kan användas för att utforma, genomföra, övervaka och utvärdera gemenskapspolitik på alla nivåer och ge information till allmänheten.

Ett viktigt mål för Inspire är att minska hindren för utbyte av data – särskilt på miljöområdet – mellan offentliga myndigheter och att göra fler och bättre rumsliga data tillgängliga för utformning av gemenskapspolitik och genomförande av gemenskapens politik i medlemsstaterna på alla nivåer. Inspire är inriktat på miljöpolitik, men kan också användas inom eller i framtiden utvidgas till andra sektorer.

III.   ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Allmänt

I den gemensamma ståndpunkten införlivas flertalet av Europaparlamentets ändringar vid första behandlingen, antingen ordagrant, delvis eller till innebörden. Den gemensamma ståndpunkten innehåller framför allt sådana ändringar av kommissionens ursprungliga förslag som omgruppering av textens artiklar, uppstramning av definitioner och klargörande av räckvidden. Den gemensamma ståndpunkten innehåller emellertid fler andra ändringar än de som förutsågs i Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen och i kommissionens ursprungliga förslag. I den gemensamma ståndpunkten

uppställs villkoren för allmänhetens tillgång till rumsliga dataset och datatjänster samt för utbyte av data mellan offentliga myndigheter inom ramen för den nuvarande gemenskapslagstiftningen,

förtydligas möjligheten att licensiera och kräva betalning från andra offentliga myndigheter för rumsliga dataset och datatjänster, och

införs åtgärder för att nå direktivets mål på ett balanserat och effektivare sätt (uppstramning av bestämmelserna om övervakning och rapportering, kostnads–nytto-analys m.m.)

I följande avsnitt beskrivs de huvudsakliga ändringarna.

Allmänna bestämmelser, definitioner och räckvidd (artiklarna 1–4)

I den gemensamma ståndpunkten följs inte Europaparlamentets ändring 6. Direktivets syfte och räckvidd i artikel 1 motsvarar kommissionens ursprungliga förslag och dess rättsliga grund. I den gemensamma ståndpunkten hänvisas inte till ”direkt eller indirekt” påverkan på miljön, men i det nya skäl 4 tas denna fråga upp.

Rådet samtycker till sakinnehållet i parlamentets ändring 7 och därtill hörande ändring 2. Det godtog emellertid kommissionens åsikt att det inte skulle vara rättsligt hållbart att i ett direktiv införa skyldigheter för gemenskapens institutioner och organ.

I artikel 2 anges att direktivet inte skall påverka tillämpningen av direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation eller 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Artikel 3 inför nya definitioner av orden interoperabilitet, Inspire-geoportal och begränsar räckvidden för definitionen av offentlig myndighet.

I artikel 4.2, 4.4, 4.5 och 4.6 klargörs räckvidden för de rumsliga dataset som omfattas av direktivet. I artikel 4.7 begränsas kommitténs behörighet till att anpassa de datateman som finns i bilagorna.

Ändringarna 9 och 10 godtogs inte, eftersom rådet inte anser att de gör texten klarare.

Metadata, interoperabilitet hos rumsliga dataset och tjänster (artiklarna 5–10)

Vad som ingår i metadata framgår av artikel 5 i den gemensamma ståndpunkten, där också genomförandebestämmelser finns. Den tidsplan för skapande av metadata som anges i artikel 6 överensstämmer med Europaparlamentets ändring 15 och beaktar den nya lydelsen av artikel 5.4 i den gemensamma ståndpunkten.

Genom artikel 7 införs ytterligare villkor för utarbetande av genomförandebestämmelser för tekniska arrangemang för interoperabilitet, särskilt kostnads–nytto-överväganden, integrering av standarder och verksamhet på internationell nivå och en hänvisning till befintliga tekniska medel. En analys av genomförbarhet och kostnad–nytta får stöd i artikel 7.2, som innehåller krav på att kommissionen gör en kostnads–nytto-analys innan den utarbetar förslag till genomförandebestämmelser. Antagandet av dessa bestämmelser får inte innebära onödigt höga kostnader för en medlemsstat. I artikel 7.3 klargörs anpassningen av nyinsamlade och andra rumsliga dataset och datatjänster.

I artikel 8.2 a ersätts ”Ett gemensamt system av unika identitetsbeteckningar” med ”Lösningar som säkerställer entydig identifiering av rumsliga objekt med användning av identifieringsuppgifter i befintliga nationella system för att säkerställa interoperabilitet” för att undvika att en viss teknisk lösning fastställs.

Ändringarna 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 och 23 godtogs antingen i sin helhet eller delvis i text med ny lydelse.

Ändring 20 godtogs inte, eftersom hänvisningen till ”som […] indirekt kan påverka miljön” ansågs för vag (se artikel 1).

Nättjänster (artiklarna 11–16)

Den utvidgade förteckning över skäl för att begränsa tillgången som finns i artikel 13 är identisk med den i artikel 4.2 i direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation, och garanterar på så sätt en enhetlig tillämpning. Enligt den tillagda artikel 13.3 skall allmänhetens tillgång till rumsliga data överensstämma med direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

I artikel 14 i den gemensamma ståndpunkten ges medlemsstaterna möjlighet att påföra avgifter och/eller licenser för visningstjänster, om detta är nödvändigt för underhåll av rumsliga dataset och datatjänster eller för uppfyllande av krav som följer av befintlig internationell infrastruktur för rumsliga data.

Ändringarna 24, 25, 26 och 27 godtogs i text med ny lydelse.

Datadelning (artikel 17)

Artikel 17 i den gemensamma ståndpunkten klargör omfattningen av kravet på datadelning mellan de offentliga myndigheterna i en medlemsstat, de offentliga myndigheterna i olika medlemsstater, gemenskapens institutioner och organ samt de organ som upprättats genom internationella avtal. I artikel 17.2 vill man förebygga praktiska hinder vid tidpunkten för utnyttjandet (till exempel då en anställd vid en offentlig myndighet använder uppgifterna i sin dator), medan det i artikel 17.3 ges möjlighet för dataleverantörer att återkräva sina kostnader från medlemsstaternas offentliga myndigheter och gemenskapsorgan, och på så sätt säkerställa att kvaliteten på och spridningen av data bibehålls. När debitering sker, skall den äga rum på den offentliga myndighetens nivå och inte på platsen för utnyttjandet. Skyddet för immateriella rättigheter garanteras genom artikel 17.9. De nya skälen 22, 23 och 24 tar också upp dessa frågor. Ändring 28 behandlas i skäl 21.

Ändring 29 godtogs inte, eftersom den på ett onödigt sätt utvidgade kravet på datadelning.

Ändring 30 ersätts av den nya lydelsen i artikel 17.

Hela tanken med den ursprungliga artikel 24 – gemensamma genomförandebestämmelser för datadelning – (ändring 32) är oacceptabel för rådet.

Samordning och kompletterande åtgärder, slutbestämmelser (artiklarna 18–26)

I artikel 18 och artikel 19.2 i den gemensamma ståndpunkten läggs ingen uttrycklig betoning på fördelningen av befogenheter och ansvar inom medlemsstaterna i förhållande till de strukturer som där används (ändringarna 33, 34 och 4), men rådet tolkar artiklarna i den riktningen.

Den nya lydelsen av artikel 21 och det nya skälet 31 i den gemensamma ståndpunkten medför en uppstramning av övervaknings- och rapporteringskraven i direktivet i jämförelse med ändring 37. Artikel 24 skjuter upp införlivandedagen något.

Ändringarna 35, 36 och 38 har godtagits.

Bilagorna

Vissa teman för rumsliga data, ”fördelning av trafikolyckor” (ändring 43, punkt 6) och ”telekommunikation” (ändring 44, punkt 7) har inte tagits med i den gemensamma ståndpunkten, eftersom de inte är relaterade till syftet med Inspire.

Ändring 47 godtogs delvis i bilaga III, punkt 11.

Ändringarna 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48 och 49 har godtagits.

IV.   SLUTSATS

De ändringar som rådet gjort i kommissionens förslag syftar till att säkerställa överensstämmelse med befintlig gemenskapslagstiftning och en hållbar datainsamling. Trots dessa ändringar ligger rådets gemensamma ståndpunkt i linje med de flesta av Europaparlamentets ändringar och utgör en god grund för ytterligare förhandlingar.


Top