EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AG0004

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 4/2006 av den 23 januari 2006 , antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för grundvatten mot föroreningar

OJ C 126E , 30.5.2006, p. 1–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 126/1


GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 4/2006

antagen av rådet den 23 januari 2006

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/…/EG av … om skydd för grundvatten mot föroreningar

(2006/C 126 E/01)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Grundvatten är en värdefull naturresurs som bör skyddas mot kemisk förorening. Detta är särskilt viktigt för grundvattenberoende ekosystem och för användning av grundvatten i dricksvattenförsörjning.

(2)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (4) uppställs målet att uppnå en vattenkvalitet som inte leder till betydande konsekvenser och risker för människors hälsa och miljön.

(3)

För att skydda miljön som helhet och människors hälsa i synnerhet bör ohälsosamma koncentrationer av skadliga förorenande ämnen i grundvatten undvikas, förebyggas eller minskas.

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (5) innehåller allmänna bestämmelser för skydd och bevarande av grundvatten. I enlighet med artikel 17 i det direktivet skall det beslutas om åtgärder för att hindra och reglera förorening av grundvatten, med kriterier för bedömning av god kemisk grundvattenstatus, kriterier för identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender och kriterier för fastställande av utgångspunkter för att motverka trender.

(5)

Med beaktande av behovet av att uppnå likformiga skyddsnivåer för grundvatten bör man upprätta kvalitetsnormer och tröskelvärden och utveckla metoder grundade på ett gemensamt tillvägagångssätt för att få kriterier för bedömning av grundvattenförekomsters kemiska status.

(6)

Kvalitetsnormer för nitrater, växtskyddsprodukter och biocider bör fastställas som gemenskapskriterier för bedömning av grundvattenförekomsters kemiska status, och överensstämmelse bör säkerställas med rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (6), rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (7) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (8).

(7)

Bestämmelser om grundvattenförekomsters kemiska status gäller inte höga naturligt förekommande koncentrationer av ämnen eller joner eller deras indikatorer som finns antingen i en grundvattenförekomst eller i förbundna ytvattenförekomster på grund av särskilda hydrogeologiska förhållanden som inte omfattas av definitionen av förorening. De gäller inte heller temporära förändringar inom ett begränsat område av strömriktningen och den kemiska sammansättningen som inte ses som inträngningar.

(8)

Det bör fastställas kriterier för identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender i fråga om koncentrationer av förorenande ämnen och för fastställande av utgångspunkter för att vända trender, med beaktande av sannolikheten för negativa effekter på förbundna vattenekosystem eller beroende terrestra ekosystem.

(9)

När så är möjligt bör medlemsstaterna använda statistiska förfaranden, under förutsättning att de uppfyller internationella normer och bidrar till jämförbarhet av övervakningsresultat mellan medlemsstaterna under en lång period.

(10)

I enlighet med artikel 22.2 tredje strecksatsen i direktiv 2000/60/EG skall rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen (9) upphöra att gälla den 22 december 2013. Det är nödvändigt att sörja för kontinuiteten i det skydd som föreskrivs i direktiv 80/68/EEG avseende åtgärder i syfte att hindra eller begränsa både direkt och indirekt tillförsel av förorenande ämnen i grundvatten.

(11)

Det är nödvändigt att skilja mellan farliga ämnen vars tillförsel bör hindras och andra förorenande ämnen vars tillförsel bör begränsas. Bilaga VIII till direktiv 2000/60/EG, med en förteckning över de huvudsakliga förorenande ämnen som berör vattenmiljön, bör användas för att identifiera farliga och icke-farliga ämnen som utgör en befintlig eller potentiell föroreningsrisk.

(12)

För att säkerställa ett likformigt grundvattenskydd bör medlemsstater som delar grundvattenförekomster samordna sin verksamhet när det gäller övervakning, att fastställa tröskelvärden och att identifiera aktuella farliga ämnen.

(13)

Medlemsstaterna bör tillåtas att under vissa omständigheter bevilja undantag från åtgärder för att hindra eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten.

(14)

Det är nödvändigt att föreskriva övergångsåtgärder för tiden mellan det här direktivets genomförandedatum och den dag då direktiv 80/68/EEG upphör att gälla.

(15)

De åtgärder som krävs för genomförandet av detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   Genom detta direktiv inrättas särskilda åtgärder i enlighet med artikel 17.1 och 17.2 i direktiv 2000/60/EG i syfte att hindra och reglera förorening av grundvatten. Dessa åtgärder omfattar särskilt följande:

a)

Kriterier för bedömning av god kemisk grundvattenstatus.

b)

Kriterier för identifiering och vändning av betydande och ihållande uppåtgående trender och för fastställande av utgångspunkter för att vända trender.

2.   Direktivet kompletterar också de bestämmelser i syfte att förebygga eller begränsa att föroreningar kommer ut i grundvattnet som redan finns i direktiv 2000/60/EG och syftar till att förebygga försämring av alla grundvattenförekomsters status.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2000/60/EG:

1)

kvalitetsnorm för grundvatten: en miljökvalitetsnorm uttryckt som den koncentration av ett särskilt förorenande ämne, en grupp av förorenande ämnen eller en föroreningsindikator i grundvatten som inte bör överskridas för att människors hälsa och miljön skall skyddas.

2)

tröskelvärde: en kvalitetsnorm för grundvatten som fastställs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.

3)

betydande och ihållande uppåtgående trend: varje statistiskt signifikant ökning av koncentrationen av ett förorenande ämne, en grupp av förorenande ämnen eller en föroreningsindikator som utgör en miljörisk, för vilken behovet av att vända trenden har fastställts i enlighet med artikel 5.

4)

tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten: en av människors verksamhet orsakad direkt eller indirekt tillförsel av förorenande ämnen till grundvattnet.

Artikel 3

Kriterier för bedömning av kemisk grundvattenstatus

1.   För bedömningen av kemisk status i en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster i enlighet med avsnitt 2.3 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG skall medlemsstaterna använda följande kriterier:

a)

De kvalitetsnormer för grundvatten som avses i bilaga I.

b)

De tröskelvärden som skall fastställas av medlemsstaterna i enlighet med det förfarande som anges i del A i bilaga II för de förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen och föroreningsindikatorer som på en medlemsstats territorium har fastställts som bidragande till att grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster bedöms vara i riskzonen, med beaktande av åtminstone förteckningen i del B i bilaga II.

2.   Tröskelvärden kan fastställas på nationell nivå, för ett avrinningsdistrikt eller för den del av det internationella avrinningsdistriktet som ligger inom en medlemsstats territorium eller för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster.

3.   Medlemsstaterna skall se till att fastställandet av tröskelvärden för grundvattenförekomster som delas av två eller flera medlemsstater och för grundvattenförekomster inom vilka grundvatten flyter över en medlemsstats gräns samordnas mellan de berörda medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 2000/60/EG.

4.   Om en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster sträcker sig utanför gemenskapens territorium, skall den eller de berörda medlemsstaterna sträva efter att fastställa tröskelvärden i samordning med den eller de berörda icke-medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 2000/60/EG.

5.   Medlemsstaterna skall för första gången fastställa tröskelvärden i enlighet med punkt 1 b senast den 22 december 2008.

Alla tröskelvärden skall offentliggöras i de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som skall läggas fram i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG, tillsammans med en sammanfattning av den information som fastställs i del C i bilaga II.

6.   Medlemsstaterna skall ändra förteckningen över tröskelvärden så snart som ny information om förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer visar att ett tröskelvärde bör fastställas för ytterligare ett ämne eller att ett befintligt tröskelvärde bör ändras eller att ett tröskelvärde som tidigare tagits bort från förteckningen bör återinföras för att skydda människors hälsa och miljön.

Tröskelvärden kan tas bort från förteckningen när den berörda grundvattenförekomsten inte längre är utsatt för risk från de motsvarande förorenande ämnena, grupperna av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorerna.

Alla sådana ändringar i förteckningen över tröskelvärden skall rapporteras i samband med den regelbundna översynen av förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt.

7.   Kommissionen skall senast den 22 december 2009 offentliggöra en rapport på grundval av den information som medlemsstaterna lämnat i enlighet med punkt 5.

Artikel 4

Förfarande för bedömning av kemisk grundvattenstatus

1.   Medlemsstaterna skall tillämpa det förfarande som beskrivs i punkt 2 för att bedöma en grundvattenförekomsts kemiska status. Om så är lämpligt får medlemsstaterna gruppera grundvattenförekomster i enlighet med bilaga V till direktiv 2000/60/EG när de genomför detta förfarande.

2.   En grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster skall anses ha god kemisk status, när

a)

de värden för kvalitetsnormerna för grundvatten som förtecknas i bilaga I och de relevanta tröskelvärden som fastställts i enlighet med artikel 3 och bilaga II inte överskrids vid någon övervakningspunkt i denna grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster, eller

b)

värdet för en kvalitetsnorm för grundvatten eller ett tröskelvärde överskrids vid en eller flera övervakningspunkter men en lämplig undersökning i enlighet med bilaga III bekräftar att

i)

på grundval av den bedömning som avses i punkt 3 i bilaga III, de koncentrationer av förorenande ämnen som överskrider kvalitetsnormerna för grundvatten eller tröskelvärdena inte anses utgöra en betydande miljörisk, om lämpligt med beaktande av hur stor del av grundvattenförekomsten som är drabbad,

ii)

de övriga villkoren för god kemisk grundvattenstatus enligt tabell 2.3.2 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG är uppfyllda i enlighet med punkt 4 i bilaga III till det här direktivet,

iii)

kraven i artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG är uppfyllda i tillämpliga delar i enlighet med punkt 4 i bilaga III till det här direktivet,

iv)

förmågan hos grundvattenförekomsten eller någon av förekomsterna i gruppen av grundvattenförekomster att tjäna människors användning inte har försämrats väsentligt genom förorening.

3.   Medlemsstaterna skall offentliggöra en sammanfattning av bedömningen av den kemiska grundvattenstatusen i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG.

Denna sammanfattning, som utarbetas för ett avrinningsdistrikt eller för den del av det internationella avrinningsdistriktet som ligger inom en medlemsstats territorium, skall också innehålla en redovisning av hur överskridanden av kvalitetsnormerna för grundvatten eller tröskelvärdena vid enskilda övervakningspunkter har beaktats vid den slutliga bedömningen.

4.   Om en grundvattenförekomst klassificeras som varande vid god kemisk status i enlighet med punkt 2 b, skall medlemsstaterna i enlighet med artikel 11 i direktiv 2000/60/EG vidta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga för att skydda akvatiska och terrestra ekosystem samt människors användning av grundvatten som är beroende av den del av förekomsten som representeras av den eller de övervakningspunkter där värdet för en kvalitetsnorm för grundvatten eller ett tröskelvärde har överskridits.

Artikel 5

Identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender och fastställande av utgångspunkter för att vända trender

1.   Medlemsstaterna skall i enlighet med bilaga IV identifiera alla betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer i de grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som konstateras befinna sig i riskzonen och fastställa utgångspunkter för vändning av dessa trender.

2.   Medlemsstaterna skall vända trender som innebär en betydande risk för skada för kvaliteten hos akvatiska eller terrestra ekosystem, för människors hälsa eller för faktisk eller potentiell legitim användning av vattenmiljön, med hjälp av det åtgärdsprogram som avses i artikel 11 i direktiv 2000/60/EG, i syfte att successivt minska föroreningen av grundvattnet.

3.   Medlemsstaterna skall fastställa utgångspunkten för vändning av trender som en procentandel av de kvalitetsnormer för grundvatten som anges i bilaga I och de tröskelvärden som fastställts i enlighet med artikel 3, på grundval av den fastställda trenden och den därmed förbundna miljörisken, i enlighet med del B punkt 1 i bilaga IV.

4.   I de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som skall läggas fram i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG skall medlemsstaterna sammanfatta

a)

hur trendbedömningen utifrån enskilda övervakningspunkter inom en grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster har bidragit till fastställandet, i enlighet med avsnitt 2.5 i bilaga V till det direktivet, av att dessa förekomster är föremål för en ihållande och betydande uppåtgående trend i koncentrationen av ett förorenande ämne eller en vändning av den trenden, och

b)

skälen till de utgångspunkter som fastställts enligt punkt 3.

5.   När det är nödvändigt för att bedöma inverkan av befintliga föroreningsplymer i grundvattenförekomster vilka kan innebära ett hot mot uppnåendet av målen i artikel 4 i direktiv 2000/60/EG, särskilt sådana plymer som härrör från punktkällor och förorenad mark, skall medlemsstaterna genomföra ytterligare trendbedömningar för identifierade förorenande ämnen för att kontrollera att plymerna från kontaminerade områden inte breder ut sig, inte försämrar den kemiska statusen i grundvattenförekomsten eller gruppen av grundvattenförekomster och inte utgör en risk för människors hälsa och miljön. Resultaten av dessa bedömningar skall sammanfattas i de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som skall läggas fram i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG.

Artikel 6

Åtgärder för att hindra eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten

1.   För att uppnå målet enligt artikel 4.1 b i i direktiv 2000/60/EG att förebygga eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten skall medlemsstaterna se till att det åtgärdsprogram som upprättats i enlighet med artikel 11 i det direktivet omfattar

a)

alla nödvändiga åtgärder inriktade på att förebygga tillförsel av farliga ämnen till grundvatten; när medlemsstaterna identifierar sådana ämnen skall de i synnerhet beakta sådana farliga ämnen som hör till de familjer eller grupper av förorenande ämnen som avses i punkterna 1-6 i bilaga VIII till direktiv 2000/60/EG, samt, om de anses vara farliga, ämnen som hör till de familjer eller grupper av förorenande ämnen som avses i punkterna 7–9 i den bilagan,

b)

för sådana förorenande ämnen som förtecknas i bilaga VIII till direktiv 2000/60/EG men inte anses farliga och alla andra icke-farliga förorenande ämnen som inte förtecknas i den bilagan men som av medlemsstaterna anses utgöra en befintlig eller potentiell risk för förorening, alla åtgärder som är nödvändiga för att begränsa tillförsel till grundvatten, för att garantera att sådan tillförsel inte förorsakar försämring av god kemisk grundvattenstatus, inte förorsakar betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen i grundvatten och inte på annat sätt förorsakar förorening av grundvatten. Vid sådana åtgärder skall hänsyn tas till fastställd bästa praxis, inbegripet bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik enligt tillämplig gemenskapslagstiftning.

Medlemsstaterna får i syfte att fastställa åtgärder enligt a eller b som ett första steg identifiera under vilka omständigheter de förorenande ämnen som förtecknas i bilaga VIII till direktiv 2000/60/EG, särskilt väsentliga metaller och deras föreningar enligt punkt 7 i den bilagan, skall anses farliga eller icke farliga.

2.   Tillförsel av förorenande ämnen från diffusa föroreningskällor med effekter på grundvattnets kemiska status skall beaktas när det är tekniskt möjligt.

3.   Utan att det påverkar striktare krav i annan gemenskapslagstiftning får medlemsstaterna från de åtgärder som krävs enligt punkt 1 undanta sådan tillförsel av förorenande ämnen som

a)

är resultatet av direkta utsläpp som har tillåtits i enlighet med artikel 11.3 j i direktiv 2000/60/EG,

b)

av de behöriga myndigheterna anses vara av så obetydlig kvantitet och koncentration att det inte finns någon aktuell eller framtida risk för försämring av kvaliteten på det mottagande grundvattnet,

c)

är följden av olyckor eller undantagsförhållanden med naturliga orsaker som inte rimligtvis kunde ha förutsetts, undvikits eller lindrats,

d)

är resultatet av konstgjord påfyllning eller förstärkning av grundvattenförekomster som tillåtits i enlighet med artikel 11.3 f i direktiv 2000/60/EG,

e)

av de behöriga myndigheterna anses tekniskt omöjlig att förebygga eller begränsa utan att använda

i)

åtgärder som skulle öka risken för människors hälsa eller kvaliteten på miljön i dess helhet, eller

ii)

oproportionerligt dyra metoder för att avlägsna förorenande ämnen från eller på annat sätt kontrollera deras infiltration i förorenad mark eller lager under jordytan, eller

f)

är resultatet av ingrepp i ytvatten, bland annat i syfte att mildra effekterna av översvämningar och torka och för förvaltning av vatten och vattenvägar, även på internationell nivå. Sådan verksamhet, exempelvis skärning, muddring, flyttning och deponering av sediment i ytvatten, skall utföras i enlighet med allmänna bindande regler och i förekommande fall med tillstånd och godkännanden som utfärdats på grundval av sådana regler, vilka utformats av medlemsstaterna för detta ändamål, under förutsättning att sådan tillförsel inte äventyrar uppnåendet av de miljömål som upprättats för de berörda vattenförekomsterna i enlighet med artikel 4.1 b ii i direktiv 2000/60/EG.

4.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall föra en förteckning över de undantag som avses i punkt 3 för anmälan till kommissionen på begäran.

Artikel 7

Övergångsordningar

Under perioden mellan den … (11) och den 22 december 2013 skall det vid alla nya tillståndsförfaranden i enlighet med artiklarna 4 och 5 i direktiv 80/68/EEG tas hänsyn till de krav som fastställs i artiklarna 3, 4 och 5 i det här direktivet.

Artikel 8

Tekniska anpassningar

Bilagorna II, III och IV får anpassas till vetenskapliga och tekniska framsteg i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2 i direktiv 2000/60/EG, med beaktande av perioden för översyn och uppdatering av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt enligt artikel 13.7 i det direktivet.

Artikel 9

Genomförande

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den … (11). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 11

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i …

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  EUT C 112, 30.4.2004, s. 40.

(2)  EUT C 109, 30.4.2004, s. 29.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 28 april 2005 (EUT C 45 E, 23.2.2006, s. 75), rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 januari 2006 och Europaparlamentets beslut av den … (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).

(6)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/19/EG (EUT L 44, 15.2.2006, s. 15).

(8)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(9)  EGT L 20, 26.1.1980, s. 43. Direktivet ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48).

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.


BILAGA I

KVALITETSNORMER FÖR GRUNDVATTEN

1.

Vid bedömningen av kemisk grundvattenstatus i enlighet med artikel 4 skall följande kvalitetsnormer för grundvatten vara de kvalitetsnormer som avses i tabell 2.3.2 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG och som fastställts i enlighet med artikel 17 i det direktivet.

Förorenande ämne

Kvalitetsnormer

Kommentar

Nitrater

50 mg/l

För sådan verksamhet som omfattas av direktiv 91/676/EEG skall de program och åtgärder som krävs för detta värde (dvs. 50 mg/l) överensstämma med det direktivet (1).

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel, inbegripet relevanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter (2)

0,1 μg/l

0,5 μg/l (totalt) (3)

 

2.

Resultaten av tillämpningen av kvalitetsnormerna för bekämpningsmedel på det sätt som anges i detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av resultaten av de förfaranden för riskbedömning som krävs genom direktiv 91/414/EEG eller direktiv 98/8/EG.

3.

Om det anses att kvalitetsnormerna för grundvatten för en viss grundvattenförekomst skulle kunna innebära att miljömålen för förbundna ytvattenförekomster enligt artikel 4 i direktiv 2000/60/EG inte uppnås eller leda till en betydande försämring av en sådan förekomsts ekologiska eller kemiska kvalitet eller en betydande skada på terrestra ekosystem som är direkt beroende av grundvattenförekomsten, skall striktare tröskelvärden fastställas i enlighet med artikel 3 och bilaga II till det här direktivet. De program och åtgärder som krävs för ett sådant tröskelvärde skall även gälla verksamhet som omfattas av direktiv 91/676/EEG.


(1)  Verksamhet utanför tillämpningsområdet för direktiv 91/676/EEG omfattas inte av denna bestämmelse.

(2)  Med bekämpningsmedel avses växtskyddsmedel och biocidprodukter i enlighet med definitionerna i artikel 2 i direktiv 91/414/EEG respektive artikel 2 i direktiv 98/8/EG.

(3)  Med totalt avses summan av alla enskilda bekämpningsmedel som upptäcks och kvantifieras vid övervakningsförfarandet.


BILAGA II

TRÖSKELVÄRDEN FÖR FÖRORENANDE ÄMNEN I GRUNDVATTEN OCH FÖRORENINGSINDIKATORER

DEL A:   RIKTLINJER FÖR MEDLEMSSTATERNAS FASTSTÄLLANDE AV TRÖSKELVÄRDEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 3

Medlemsstaterna skall fastställa tröskelvärden för alla förorenande ämnen och föroreningsindikatorer som enligt de analyser som gjorts enligt artikel 5 i direktiv 2000/60/EG karakteriserar grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som varande i riskzonen för att inte uppnå god kemisk grundvattenstatus.

Tröskelvärden skall fastställas på ett sådant sätt att, om övervakningsresultaten vid en representativ övervakningspunkt överskrider trösklarna, detta anger en risk för att ett eller flera av de villkor för god kemisk grundvattenstatus som avses i artikel 4.2 b ii, 4.2 b iii och 4.2 b iv inte uppfylls.

När medlemsstaterna fastställer tröskelvärden, skall de beakta följande riktlinjer:

1.

Fastställandet av tröskelvärden bör grundas på

a)

omfattningen av växelverkan mellan grundvattnet och förbundna akvatiska och beroende terrestra ekosystem,

b)

störning av faktisk eller potentiell legitim användning av eller funktion hos grundvattnet,

c)

alla förorenande ämnen som karakteriserar grundvattenförekomster som varande i riskzonen, med beaktande av den minimiförteckning som ingår i del B,

d)

hydrogeologiska karakteristika, med information om bakgrundsvärden och vattenbalans.

2.

Vid fastställandet av tröskelvärden bör hänsyn också tas till de förorenande ämnenas ursprung, eventuella naturliga förekomst, toxikologiska egenskaper och spridningsbenägenhet, persistens och potential för bioackumulering.

3.

Fastställandet av tröskelvärden bör stödjas av en kontrollmekanism för de uppgifter som samlats in, på grundval av en utvärdering av uppgifternas kvalitet, analytiska överväganden och bakgrundsnivåer för ämnen som kan förekomma både naturligt och till följd av mänsklig verksamhet.

DEL B:   MINIMIFÖRTECKNING ÖVER FÖRORENANDE ÄMNEN OCH DERAS INDIKATORER FÖR VILKA MEDLEMSSTATERNA SKALL ÖVERVÄGA ATT FASTSTÄLLA TRÖSKELVÄRDEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 3

1.   Ämnen eller joner som kan förekomma både naturligt och till följd av mänsklig verksamhet

 

Arsenik

 

Kadmium

 

Bly

 

Kvicksilver

 

Ammonium

 

Klorid

 

Sulfat

2.   Av människan framställda syntetiska ämnen

 

Trikloretylen

 

Tetrakloretylen

3.   Parametrar som indikerar inträngning av saltvatten eller annan inträngning (1)

Ledningsförmåga

DEL C:   INFORMATION SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL LÄMNA AVSEENDE FÖRORENANDE ÄMNEN OCH DERAS INDIKATORER FÖR VILKA TRÖSKELVÄRDEN HAR FASTSTÄLLTS

I de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som skall läggas fram i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG skall medlemsstaterna sammanfatta hur det förfarande som anges i del A i denna bilaga har följts.

Medlemsstaterna skall om möjligt särskilt tillhandahålla följande:

a)

Information om det antal grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen och om de förorenande ämnen och de föroreningsindikatorer som bidrar till denna bedömning, inklusive observerade koncentrationer/värden.

b)

Information om var och en av de grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen, i synnerhet förekomsternas storlek, förbindelserna mellan grundvattenförekomsterna och förbundna ytvatten och därav direkt beroende terrestra ekosystem och, för naturligt förekommande ämnen, de naturliga bakgrundsnivåerna i grundvattenförekomsterna.

c)

Tröskelvärdena, huruvida de gäller på nationell nivå, för ett avrinningsdistrikt, för den del av ett internationellt avrinningsdistrikt som ligger inom medlemsstatens territorium eller för en grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster.

d)

Förhållandet mellan tröskelvärdena och

i)

för naturligt förekommande ämnen, observerade bakgrundsnivåer,

ii)

miljökvalitetsmål och andra normer på nationell nivå, gemenskapsnivå eller internationell nivå för skydd av vatten, och

iii)

all relevant information om de förorenande ämnenas toxikologi, ekotoxikologi, persistens, potential för bioackumulering och spridningsbenägenhet.


(1)  Vad gäller saltkoncentrationer som är ett resultat av mänsklig verksamhet kan medlemsstaterna besluta att fastställa tröskelvärden antingen för sulfat och klor eller för ledningsförmåga.


BILAGA III

BEDÖMNING AV GRUNDVATTNETS KEMISKA STATUS

1.

Bedömningsförfarandet för fastställande av den kemiska statusen för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster skall genomföras för alla grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen och för alla förorenande ämnen som bidrar till att grundvattenförekomsten eller gruppen av grundvattenförekomster bedöms vara i riskzonen.

2.

Vid genomförandet av sådana undersökningar som avses i artikel 4.2 b skall medlemsstaterna ta hänsyn till följande:

a)

Den information som samlats in som en del av den analys som skall genomföras i enlighet med artikel 5 i direktiv 2000/60/EG och avsnitten 2.1, 2.2 och 2.3 i bilaga II till det direktivet.

b)

De resultat från nätet för övervakning av grundvattnet som erhållits i enlighet med avsnitt 2.4 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG.

c)

All annan relevant information, inbegripet en jämförelse mellan det årliga aritmetiska medelvärdet för koncentrationen av de relevanta förorenande ämnena vid en övervakningspunkt och de kvalitetsnormer för grundvatten som fastställs i bilaga I och de tröskelvärden som fastställts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 3 och bilaga II.

3.

För undersökning av huruvida de villkor för god kemisk grundvattenstatus som avses i artikel 4.2 b i och 4.2 b iv uppfylls, skall medlemsstaterna, om det är relevant och nödvändigt, på grundval av lämpliga aggregeringar av övervakningsresultaten, vid behov med stöd av uppskattningar av koncentrationerna som grundar sig på en begreppsmodell för grundvattenförekomsten eller gruppen av grundvattenförekomster, bedöma omfattningen av den grundvattenförekomst som har ett årligt aritmetiskt medelvärde för koncentrationen av ett förorenande ämne som är högre än en kvalitetsnorm för grundvatten eller ett tröskelvärde.

4.

För undersökning av huruvida de villkor för god kemisk grundvattenstatus som avses i artikel 4.2 b ii och 4.2 b iii uppfylls, skall medlemsstaterna, om det är relevant och nödvändigt, på grundval av relevanta övervakningsresultat och en lämplig begreppsmodell för grundvattenförekomsten bedöma

a)

de mängder och koncentrationer av de förorenande ämnena som överförs eller sannolikt kommer att överföras från grundvattenförekomsten till förbundna ytvatten eller därav direkt beroende terrestra ekosystem,

b)

de sannolika effekterna av de mängder och koncentrationer av förorenande ämnen som överförs till förbundna ytvatten och därav direkt beroende terrestra ekosystem,

c)

omfattningen av all inträngning av saltvatten eller annan inträngning i grundvattenförekomsten, och

d)

den risk som förorenande ämnen i grundvattenförekomsten innebär för kvaliteten på vatten som tas eller är avsett att tas ur grundvattenförekomsten för användning som dricksvatten.

5.

Medlemsstaterna skall redovisa den kemiska grundvattenstatusen för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster på kartor i enlighet med avsnitten 2.4.5 och 2.5 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG. Medlemsstaterna skall dessutom på dessa kartor ange samtliga övervakningspunkter där kvalitetsnormerna för grundvatten eller tröskelvärdena överskrids, om det är relevant och genomförbart.


BILAGA IV

IDENTIFIERING OCH VÄNDNING AV BETYDANDE OCH IHÅLLANDE UPPÅTGÅENDE TRENDER

DEL A:   IDENTIFIERING AV BETYDANDE OCH IHÅLLANDE UPPÅTGÅENDE TRENDER

Medlemsstaterna skall identifiera betydande och ihållande uppåtgående trender hos alla grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen enligt bilaga II till direktiv 2000/60/EG och därvid beakta följande krav:

1.

I enlighet med avsnitt 2.4 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG skall övervakningsprogrammet utformas för att upptäcka betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av de förorenande ämnen som identifierats enligt artikel 3 i det här direktivet.

2.

Förfarandet för identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender skall bygga på följande moment:

a)

Övervakningsfrekvenser och övervakningsplatser skall väljas ut så att de på ett tillfredsställande sätt

i)

ger den information som är nödvändig för att sådana uppåtgående trender skall kunna urskiljas från naturlig variation med en adekvat tillförlitlighets- och precisionsnivå,

ii)

gör det möjligt att identifiera sådana uppåtgående trender i tillräckligt god tid, så att åtgärder kan genomföras för att förebygga eller åtminstone i görligaste mån mildra miljömässigt betydande skadliga förändringar i grundvattenkvaliteten; den första identifieringen skall om möjligt genomföras senast 2009, med beaktande av befintliga uppgifter, i samband med rapporten över identifiering av trender inom ramen för den första förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG, och minst vart sjätte år därefter,

iii)

beaktar de fysiska och kemiska tidsbetingade egenskaperna hos grundvattenförekomsten, inklusive grundvattnets flödesförhållanden och påfyllningsgrad samt infiltrationstid i mark eller lager under jordytan.

b)

De övervaknings- och analysmetoder som används skall överensstämma med internationella principer för kvalitetskontroll, däribland i förekommande fall CEN-metoder eller nationella standardmetoder, för att säkerställa likvärdig vetenskaplig kvalitet och jämförbarhet hos de uppgifter som lämnas.

c)

Bedömningen skall grundas på en statistisk metod, t.ex. regressionsanalys, för analys av trender i tidsserier för enskilda övervakningspunkter.

d)

För undvikande av systematiska fel vid identifiering av trender skall alla mätningar som ligger under kvantifieringsnivån sättas till halva värdet av den högsta kvantifieringsnivå som förekommer i tidsserier, med undantag för den totala mängden bekämpningsmedel.

3.

Vid identifieringen av betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av ämnen som förekommer både naturligt och till följd av mänsklig verksamhet skall det tas hänsyn till tillgängliga uppgifter som samlats in innan övervakningsprogrammet inleddes med syfte på rapporten över identifiering av trender inom ramen för den första förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG.

DEL B:   UTGÅNGSPUNKTER FÖR VÄNDNING AV TRENDER

Enligt artikel 5 skall medlemsstaterna vända identifierade betydande och ihållande uppåtgående trender som innebär en risk för skada på förbundna akvatiska ekosystem, direkt beroende terrestra ekosystem, människors hälsa eller faktisk eller potentiell legitim användning av vattenmiljön och därvid beakta följande krav:

1.

Utgångspunkten för genomförande av åtgärder för att vända betydande och ihållande uppåtgående trender skall vara när koncentrationen av det förorenande ämnet uppnår 75 % av parametervärdena för de kvalitetsnormer för grundvatten som anges i bilaga I och av de tröskelvärden som fastställs enligt artikel 3, såvida inte

a)

en tidigare utgångspunkt krävs för att möjliggöra åtgärder för att vända trenden, i syfte att så kostnadseffektivt som möjligt förebygga eller åtminstone i görligaste mån mildra varje miljömässigt betydande skadlig förändring i grundvattenkvaliteten,

b)

en annan utgångspunkt är motiverad, om detektionsnivån inte gör det möjligt att fastställa förekomsten av en trend på 75 % av parametervärdena, eller

c)

ökningstakten hos trenden och möjligheten att vända trenden är sådana att en senare utgångspunkt för åtgärder för att vända trenden ändå skulle innebära att sådana åtgärder så kostnadseffektivt som möjligt skulle kunna förebygga eller åtminstone i görligaste mån mildra varje miljömässigt betydande skadlig förändring i grundvattenkvaliteten.

För verksamhet som omfattas av direktiv 91/676/EEG skall utgångspunkten för genomförande av åtgärder för att vända betydande och ihållande uppåtgående trender fastställas i överensstämmelse med det direktivet och direktiv 2000/60/EG.

2.

Så snart det har fastställts en utgångspunkt för en grundvattenförekomst som bedöms vara i riskzonen i enlighet med avsnitt 2.4.4 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG och i enlighet med del B punkt 1 i den här bilagan, får den inte ändras under den sexåriga löptiden för den förvaltningsplan för avrinningsdistrikt som krävs enligt artikel 13 i direktiv 2000/60/EG.

3.

Vändningar av trender skall påvisas med beaktande av tillämpliga övervakningsbestämmelser i del A punkt 2.


RÅDETS MOTIVERING

I.   INLEDNING

Kommissionen antog sitt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för grundvatten mot föroreningar den 28 oktober 2003.

Europaparlamentet antog sitt yttrande efter första behandlingen den 28 april 2005 (1).

Regionkommittén antog sitt yttrande den 12 februari 2004 (2).

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 31 mars 2004 (3).

Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt den 23 januari 2006.

II.   MÅL

Grundvatten är en viktig naturtillgång som tillhandahåller såväl dricksvatten som vatten till jordbruk och industri. Det spelar också en nyckelroll, särskilt under torrperioder, genom att skydda akvatiska och terrestra ekosystem. Det är därför mycket viktigt att skydda grundvattnet mot föroreningar, med särskild vikt vid förebyggande åtgärder eftersom det normalt tar lång tid och är svårt att återställa grundvattnets kvalitet, även när föroreningskällan har avlägsnats.

Skydd för grundvattnet mot föroreningar regleras för närvarande genom direktiv 80/68/EEG (4), som upphör att gälla 2013, och direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet för vatten) (5).

Detta förslag syftar till att uppfylla kraven i artikel 17 i ramdirektivet för vatten, om att Europaparlamentet och rådet på förslag från kommissionen skall besluta om särskilda åtgärder för att hindra och reglera förorening av grundvatten och säkerställa att de grundvattenrelaterade miljömålen i ramdirektivet uppnås.

III.   ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Allmänt

I den gemensamma ståndpunkten införlivas några av Europaparlamentets ändringar vid första behandlingen, antingen ordagrant, till vissa delar eller till andemeningen. Dessa förbättrar eller klargör det föreslagna direktivets lydelse.

Andra ändringar avspeglas emellertid inte i den gemensamma ståndpunkten eftersom rådet enades om att de var onödiga eller oacceptabla eller, i flera fall, eftersom bestämmelserna från kommissionens ursprungliga förslag hade strukits eller omarbetats kraftigt. Detta gäller framför allt bilagorna som rådet ville förenkla och förtydliga så mycket som möjligt för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Flera ändringar togs inte med i den gemensamma ståndpunkten eftersom rådet ansåg att de inte överensstämde med handledningen för utformningen av gemenskapslagstiftningen eftersom de upprepade, tolkade eller stred mot bestämmelserna i direktiv 2000/60/EG, ramdirektivet för vatten.

Flera ändringar tillbakavisades eftersom de ansågs vara ett försök att införa bestämmelser som ligger utanför förslagets tillämpningsområde såsom det fastställts i ramdirektivet eller såsom det omfattas av annan införd lagstiftning.

Den gemensamma ståndpunkten innehåller också andra ändringar än de som Europaparlamentet anger i sitt yttrande efter första behandlingen. Rådet försökte framför allt att organisera rättsaktens struktur så rationellt som möjligt för att göra det lättare för behöriga myndigheter och medborgarna att förstå de krav som ställs på medlemsstaterna. Dessutom införde rådet ett antal redaktionella ändringar, antingen för att förtydliga texten eller för att säkerställa en övergripande enhetlighet inom direktivet.

Specifikt

I synnerhet kunde rådet enas om följande:

Ändring 1 och första delen av ändring 2 var oklara beträffande skillnaden mellan ”förorening” och ”försämring”. En hänvisning till behovet av att förhindra en försämring av grundvattenförekomstens status lades till i artikel 1 för att överensstämma med vattenramdirektivet.

Ändring 3 skulle innebära att alla grundvattenförekomster påförs samma standarder som gäller de förekomster som används för framställning av dricksvatten, något som inte är möjligt i praktiken. Detsamma gäller första delen av ändring 62 (vars andra del godtogs av rådet), punkt 2 b i ändring 65 samt ändring 68.

De syften som anges i ändringarna 95 och 100 bör helst uppfyllas genom gemenskapens ramprogram för forskning.

Ändring 4 överensstämmer inte med vattenramdirektivet som klart skiljer mellan skyddsnivåer för grundvatten och ytvatten.

Ändringarna 7, 10 och 80 samt led aa i ändring 15 tar upp grundvattnets kvantitativa status. Detta ligger utanför tillämpningsområdet för detta dotterdirektiv som uteslutande gäller den kvalitativa statusen enligt artikel 17 i vattenramdirektivet.

Ändringarna 8 och 9 som innehåller hänvisningar till politikområden överensstämmer inte med handledningen för utformningen av gemenskapslagstiftningen, liksom ändring 13 som ansågs snarare tolka vattenramdirektivet än försvara grundvattendirektivet.

Ändring 11 behövdes inte eftersom det i artikel 6 i den gemensamma ståndpunkten föreskrivs en ordning som motsvarar den som anges i direktiv 80/68/EEG.

Ändring 16 upprepar bestämmelserna från artikel 5 i vattenramdirektivet som klart fastställer ansvaret för karakteriseringen.

Ändring 17 kunde inte godtas eftersom rådet ansåg att en klar skillnad, både begreppsmässigt och terminologiskt, mellan kvalitetsstandarder som fastställs på gemenskapsnivå och de tröskelvärden som medlemsstaterna fastställer i enlighet med nationella hydrogeologiska särdrag var en viktig faktor i det föreslagna direktivet. Att försvaga eller tillbakavisa detta upplägg skulle komplicera genomförandet och göra det mindre effektivt i fråga om resultat. Detsamma gäller överallt i texten om hela eller delar av ändringarna 30, 31, 34, 36, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 89 och 90.

Ändring 18 kunde godtas i princip, men lydelsen förtydligades för att bättre hantera begreppet trender som eventuellt kan leda till miljörisker.

Ändringarna 19 och 20 kunde delvis godtas, men de överensstämde inte med vattenramdirektivet. Delar av båda ändringarna sammanfördes i artikel 2.4.

Ändring 21 upprepade en definition på en befintlig term i vattenramdirektivet och skulle ha kunnat leda till oklarhet. Vattenramdirektivet kräver ”ingen försämring av grundvattenförekomsternas status”, inte av kvaliteten.

Ändringarna 22 och 24 samt första delen av ändring 38 innehöll en hänvisning till begrepp som inte används som sådana i den gemensamma ståndpunkten och innebar allvarliga praktiska svårigheter. Frågan om naturligt förekommande koncentrationer (som antyds i ändring 91) tas upp i skäl 7.

Ändringarna 23, 49 och 93 införde en ny, komplicerad och onödig term som skulle ha kunnat leda till allmän feltolkning. Historisk kontaminering omfattas tillräckligt i mer allmänna bestämmelser i den gemensamma ståndpunkten och i vattenramdirektivet.

Ändring 56 var inte relevant med tanke på det föreslagna direktivets tillämpningsområde.

Ändring 27 överensstämde inte med rådets synpunkt att kvalitetsstandarder och tröskelvärden bör fastställas till nivåer som är relevanta för den risk som grundvattenförekomsterna är utsatta för.

Ändringarna 57 och 99 var onödiga eftersom den gemensamma ståndpunkten beaktar betydelsen av god och dålig kemisk status.

Ändring 37 var onödig eftersom vattenramdirektivet definierar förorenande ämnen och förorening.

Ändring 40 kunde inte godtas eftersom det är medlemsstaterna som ansvarar för genomförandet av åtgärdsprogrammet.

Den fråga som tas upp i ändringarna 41 och 58 ingår i bilaga IV respektive bilaga III i den gemensamma ståndpunkten.

Ändring 46 kunde inte godtas eftersom den återger en bestämmelse från direktiv 80/68/EEG i ett helt annat sammanhang, vilket skulle göra den ogenomförbar.

Ändringarna 51, 52 och 54 upprepar bestämmelser i vattenramdirektivet. Vad avser ändring 50 införde rådet ett språk i artikel 6.4 som inspirerats av direktiv 80/68/EEG (artikel 15) med tanke på behovet av att minska den byråkratiska bördan.

Ändring 55 uteslöt i onödan möjligheten att tekniskt anpassa bilaga III.

Den strykning som föreslogs i ändring 60 skulle ha lett till inkonsekvens mellan detta grundvattendirektiv och direktiv 91/676/EEG. Den gemensamma ståndpunkten klarlägger förhållandet mellan de båda direktiven.

Ändring 64 var inte längre relevant som sådan, eftersom den gemensamma ståndpunkten tar upp frågan om överensstämmelse på ett annat sätt, eftersom syftet var att undvika en situation där icke-överensstämmelse vid en enda övervakningspunkt skulle innebära icke-överensstämmelse för hela grundvattenförekomsten eller grupper av förekomster (jfr artikel 4 och bilaga III).

Ändringarna 73, 76, 77, 78, 79 (första delen), 83, 84 och 85 var inte längre relevanta. Rådet ansåg framför allt att upplägget med fasta tidsserier i det ursprungliga förslaget inte går att tillämpa på grund av att de hydrogeologiska förutsättningarna är så olika i hela EU och att gemensamma kriterier bör fastställas endast för att identifiera trender och som utgångspunkt för att motverka trender (bilaga IV). Andra delen av ändring 79 (som liknar ändring 89) införlivades till sin innebörd i bilaga IV punkt 1.3.

Ändring 81 var oklar och överensstämde inte med vattenramdirektivet. Artikel 5.2 i den gemensamma ståndpunkten klarlägger dock vad som skall skyddas.

IV.   SLUTSATS

Rådet anser att den gemensamma ståndpunkten utgör ett välavvägt åtgärdspaket som kan bidra till uppfyllandet av de mål för gemenskapens miljöpolitik som avses i artikel 174.1 i EG-fördraget och öka grundvattnets skydd mot föroreningar, samtidigt som det säkerställer en överensstämmelse med de grundvattenrelaterade kraven i direktiv 2000/60/EG och möjliggör ett effektivt genomförande från medlemsstaternas sida med vederbörligt beaktande av specifika hydrogeologiska förutsättningar på nationell nivå.

Rådet ser fram emot konstruktiva diskussioner med Europaparlamentet, så att direktivet snabbt skall kunna antas.


(1)  EUT C 45 E, 23.2.2006, s. 75.

(2)  EUT C 109, 30.4.2004, s. 29.

(3)  EUT C 112, 30.4.2004, s. 40.

(4)  EGT L 20, 26.1.1980, s. 43.

(5)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 71.


Top