EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AG0053

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 53/2003 av den 26 juni 2003, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar

EUT C 270E, 11.11.2003, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AG0053

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 53/2003 av den 26 juni 2003, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar

Europeiska unionens officiella tidning nr C 270 E , 11/11/2003 s. 0001 - 0006


Gemensam ståndpunkt (EG) nr 53/2003

antagen av rådet den 26 juni 2003

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../ΕG av den ... om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar

(2003/C 270 E/01)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) I rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991(5) föreskrivs det att järnvägsföretag med tillstånd skall ha tillträdesrätt i det transeuropeiska järnvägsnätet för godstransporter samt, senast från 2008, i hela järnvägsnätet för internationell godstransport.

(2) Utvidgningen av denna tillträdesrätt för internationella godstransporter till hela nätet från och med den 1 januari 2006 bör öka de förväntade vinsterna när det gäller byte av transportslag och utveckling av internationella godstransporter på järnväg.

(3) Utvidgningen av denna tillträdesrätt så att den omfattar alla typer av godstransporter på järnväg från och med den 1 januari 2008, i enlighet med principen om frihet att tillhandahålla tjänster, skulle öka effektiviteten inom järnvägen i förhållande till andra transportsätt. Det skulle också underlätta utvecklingen av hållbara transporter mellan och inom medlemsstaterna, genom att konkurrensen främjas och genom att man möjliggör tillförsel av nytt kapital samt marknadsinträde för nya företag.

(4) Kommissionen bör granska utvecklingen av trafiken, säkerheten, arbetsvillkoren och situationen för operatörerna till följd av genomförandet av det första järnvägspaketet och före den 1 januari 2007 lägga fram en rapport om denna utveckling, eventuellt tillsammans med nya förslag för att säkerställa bästa möjliga villkor för medlemsstaternas ekonomier, järnvägsföretagen och deras anställda samt användarna.

(5) Godstransporter på järnväg erbjuder betydande möjligheter för skapandet av nya transporttjänster och för förbättring av befintliga transporttjänster på det nationella planet och på Europaplanet.

(6) För att vara fullt konkurrenskraftiga kräver godstransporter på järnväg allt oftare tillhandahållande av omfattande tjänster, inbegripet transporter mellan och inom medlemsstater.

(7) Eftersom järnvägssäkerheten regleras genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG av den ... om säkerhet på gemenskapens järnvägar(6), som en del av ett nytt sammanhängande gemenskapsregelverk för järnvägssektorn, bör de bestämmelser i direktiv 91/440/EEG som avser säkerhet upphöra att gälla.

(8) Direktiv 91/440/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/440/EEG ändras härmed på följande sätt:

1. Artikel 7.2 skall utgå från och med ikraftträdandedagen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG av den ... om säkerhet på gemenskapens järnvägar.

2. Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Järnvägsföretag som omfattas av artikel 2 skall på rättvisa villkor beviljas tillträde till det transeuropeiska nätet för godstransporter, definierat i artikel 10a samt i bilaga I, och senast den 1 januari 2006 till hela järnvägsnätet, i syfte att utföra internationella godstransporttjänster.

Dessutom skall senast den 1 januari 2008 järnvägsföretag som omfattas av artikel 2 på rättvisa villkor beviljas tillträde till infrastrukturen i alla medlemsstater i syfte att utföra alla sorters godstransporttjänster."

b) Punkt 5 skall ersättas med följande:

"5. Järnvägsföretag som utför järnvägstransporter skall på grundval av offentligrättsliga eller privaträttsliga bestämmelser ingå nödvändiga överenskommelser med den berörda järnvägsinfrastrukturens infrastrukturförvaltare. De villkor som reglerar sådana överenskommelser skall vara icke-diskriminerande och medge insyn samt stå i överensstämmelse med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg(7)."

c) Punkt 6 skall ersättas med följande:

"6. Tillträde till järnvägsspår och tillhandahållande av tjänster i de terminaler och hamnar som är förknippade med sådan järnvägsverksamhet som avses i punkterna 1, 2 och 3, vilka betjänar eller kan betjäna mer än en slutlig kund, skall tillhandahållas samtliga järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande sätt och medge insyn, och en begäran av ett järnvägsföretag får göras till föremål för begränsningar endast om det finns genomförbara alternativ med järnväg på marknadsmässiga villkor."

d) Punkt 8 skall ersättas med följande:

"8. Senast den 1 januari 2007, skall kommissionen lägga fram en rapport om genomförandet av detta direktiv för Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och rådet.

Denna rapport skall behandla

- genomförandet av detta direktiv i medlemsstaterna och hur de olika berörda organens arbete faktiskt har fungerat,

- marknadsutvecklingen, särskilt internationella trafiktrender, trafikverksamhet och alla marknadsaktörers andel på marknaden, inbegripet nya marknadsaktörer,

- effekten på transportsektorn i dess helhet, särskilt när det gäller byte av transportslag,

- inverkan på säkerhetsnivån i varje medlemsstat,

- arbetsvillkoren inom denna sektor för varje medlemsstat.

Vid behov skall rapporten åtföljas av lämpliga förslag eller rekommendationer till fortsatta gemenskapsåtgärder för att utveckla järnvägsmarknaden och den rättsliga ram som styr den."

3. I artikel 10b.4 skall led c ersättas med följande:

"c) läget för det europeiska järnvägsnätet".

4. Artikel 14 skall utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast det motsvarande datum som anges i artikel 1. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EGT C 291 E, 26.11.2002, s. 1.

(2) EUT C 61, 14.3.2003, s. 131.

(3) EUT C 66, 19.3.2003, s. 5.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 14 januari 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 26 juni 2003 och Europaparlamentets beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EUT).

(5) EGT L 237, 24.8.1991, s. 25. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/12/EG (EGT L 75, 15.3.2001, s. 1).

(6) ΕUT L ...

(7) EGT L 75, 15.3.2001, s. 29. Direktivet ändrat genom kommissionens beslut 2002/844/EG (EGT L 289, 26.10.2002, s. 30).

RÅDETS MOTIVERING(1)

I INLEDNING

Med beaktande av artikel 71 i EG-fördraget - och även artikel 156 när det gäller det särskilda fallet med lagstiftningsförslaget om driftskompatibilitet - och inom ramen för medbeslutande i enlighet med artikel 251 i EG-fördraget, antog rådet sina gemensamma ståndpunkter om de fyra lagstiftningsförslagen i det så kallade "andra järnvägspaketet"(2)(3) den 25 juni 2003.

Vid antagandet av ståndpunkterna beaktade rådet yttrandena från Europaparlamentet vid första behandlingen den 14 januari 2003(4), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(5) respektive Regionkommittén(6).

Det allmänna syftet med paket med lagstiftningsförslag är att ge nytt liv åt järnvägssektorn i Europeiska unionen. Detta innebär på det hela taget att den inre marknaden för den europeiska järnvägssektorn fullbordas, när det gäller såväl tjänsteleverantörer som tillverkare. Genom att avskaffa monopolliknande förhållanden och öka konkurrensen kan kostnadsbesparingar i samband med stordriftsfördelar åstadkommas, tillika innovation - faktorer som utgör en förutsättning för utvecklandet av en järnvägsindustrin i EU som håller världsklass. Konkurrenskraften för detta transportmedel i förhållande till andra transportmedel skulle dessutom få ett uppsving genom förslagen till åtgärder och därigenom bidra till den välbehövliga omfördelningen mellan olika transportsätt - särskilt på området för godstransport - med påföljande positiva effekter i form av minskade trafikstockningar och föroreningar.

Mot denna bakgrund är målet med det andra järnvägspaketet att göra de framsteg som krävs på området för driftskompabilitet, säkerhet och marknadstillträde (för godstransport). För att fullgöra den synnerligen tekniska och komplexa uppgiften att utforma de instrument - tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD), gemensamma säkerhetsmål, gemensamma säkerhetsåtgärder - som krävs för att uppnå detta mål föreslås det att det inrättas en reserv av expertis, i form av en europeisk järnvägsbyrå som uteslutande skulle ha en rådgivande funktion. Experterna vid den europeiska järnvägsbyrån skulle således utgöra denna reserv av expertis och bidra till att utveckla ytterligare gemenskapslagstiftning på området. De skall tillhandahålla oberoende expertis ur ett europeiskt - snarare än nationellt - perspektiv.

II ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Inledning

Eftersom de olika lagstiftningsförslagen har en klar operativ koppling till varandra har kommissionen valt att lägga fram dem i form av ett paket och begär att de skall behandlas som ett sådant. Rådet har godtagit detta tillvägagångssätt och har nått fram till en övergripande överenskommelse om paketet, inbegripet om de fyra lagstiftningsförslag som omfattas av medbeslutandeförfarandet(7).

Genom att anta en gemensam ståndpunkt om det andra järnvägspaketet har rådet visat att det ger sitt övergripande stöd för den allmänna inriktningen i lagstiftningspaketet. Den ger uttryck för rådets vilja och beslutsamhet att genomföra en välbehövlig förnyad vitalisering av järnvägssektorn i EU för att denna skall kunna återfå en rimlig marknadsandel. Det är emellertid även viktigt att beakta järnvägssektorns komplexitet och ett antal tekniska, finansiella, socioekonomiska och i vissa fall, politiska överväganden.

Särskilda kommentarer i fråga om de enskilda utkasten till direktiv och utkastet till förordning

a) Europaparlamentets och rådets direktiv om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg

Insatserna för att göra gemenskapens järnvägssystem mer effektivt får inte skada systemets nuvarande höga säkerhetsnivåer. Vid ett harmoniserat tillvägagångssätt bör dessa säkerhetsnivåer inte bara bevaras utan även förbättras närhelst detta är möjligt och praktiskt genomförbart, samtidigt som de underliggande principerna för den inre marknadens sätt att fungera skall respekteras. Med beaktande av detta behandlade rådet noggrant alla relevanta bestämmelser i detta direktiv.

För klarhetens skull finns det nu en särskild artikel för de gemensamma säkerhetsmålen (artikel 7) och för de gemensamma säkerhetsmetoderna (artikel 6). Det har även fastställts ett mer gradvist införande av dessa. När det gäller den första och andra uppsättningen av de gemensamma säkerhetsmålen och säkerhetsmetoderna finns det således nu fastställda tidsfrister och närmare uppgifter angående deras innehåll.

Rådet samtycker till att upprättandet av ett gemensamt regelverk inte får hindra medlemsstaterna från att ytterligare försöka förbättra säkerhetsnivåerna för deras järnvägssystem, utöver de nivåer som fastställts genom de gemensamma normerna. Samtidigt får den inre marknadens sätt att fungera inte äventyras. Mot denna bakgrund har det i rådets gemensamma ståndpunkt (artikel 8.4) fastställts att medlemsstaterna, efter antagandet av de gemensamma säkerhetsmålen, får införa nya nationella säkerhetsbestämmelser enligt vilka det krävs en högre säkerhetsnivå än i de gemensamma säkerhetsmålen. Innan sådana strängare bestämmelser antas skall emellertid alla berörda parter höras och kommissionen informeras. Om sådana nya säkerhetsbestämmelser kan komma att påverka driften av andra medlemsstaters järnvägsföretag på den berörda medlemsstatens territorium skall ett särskilt förfarande för underrättelse till kommissionen tillämpas.

Vidare innehåller rådets gemensamma ståndpunkt en ny artikel om säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare (artikel 11). Vad gäller artikel 12 skärptes bestämmelserna om tillgång till utbildningstjänster, samtidigt ströks de grundläggande krav som skall uppfyllas av personal ombord på tåget eftersom dessa snart kommer att fastställas i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD). När det gäller harmonisering av säkerhetsintyg (artikel 14) ansågs det att den övergående etappen med icke-bindande riktlinjer inte var nödvändig.

Många fler ändringar av teknisk art fördes in, bland andra sådana som gäller säkerhetsmyndighetens uppgifter (artikel 16) och flera ändringar i de tekniska bilagorna.

Rådet kunde godkänna ändringarna 4 och 61 samt i viss utsträckning innehållet i ändringarna 12, 16, 37, 56, 57 och 59.

b) Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg

I rådets gemensamma ståndpunkt bibehålls principen om att tillämpa direktivets bestämmelser på hela järnvägsnätet i Europeiska unionen. Mot bakgrund av ett antal finansiella och ekonomiska överväganden föreskrivs det dock ett mer successivt införande av de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD) än i förslaget från kommissionen. En första uppsättning nya TSD och/eller ändringar i TSD bör nu utvecklas fram till den 1 januari 2009 (artikel 2.2), dessutom har ämnesområdet för den första gruppen nya TSD nu specificerats (artikel 2.15). För tillämpningen av en särskild TSD har ytterligare kategorier järnvägslinjer och rullande materiel lagts till i bilaga III, likaså en möjlighet att vid behov skapa ytterligare underkategorier. Detta kommer att göra det möjligt att tillämpa den särskilda tekniska specifikationen på det mest kostnadseffektiva sättet. Genom artiklarna 1.6 och 2.2 utvidgas möjligheterna till undantag från tillämpningen av bestämmelserna för en teknisk specifikation.

Ytterligare ändringar i rådets gemensamma ståndpunkt jämfört med kommissionens förslag berör ett stort antal smärre tekniska angelägenheter, inbegripet de som hör till bilagorna.

Rådet har godkänt ändring 8 och anser att dess gemensamma ståndpunkt i huvudsak innehåller en lydelse som motsvarar ändringarna 6, 13 och 15.

c) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå

Rådet inser att en europeisk järnvägsbyrå kan erbjuda ett mycket värdefullt bidrag till lagstiftningsprocessen och andra aspekter som hänför sig till en vitalisering av den europeiska järnvägssektorn. Mot denna bakgrund för inte ändringarna i rådets gemensamma ståndpunkt med sig någon väsentlig ändring i sak till kommissionens förslag. Dessa ändringar gäller byråns uppgifter och skyldigheter, samråd med de andra parter, sammansättningen av byråns arbetsgrupper och styrelse samt dess arbetsspråk. I flera fall har rådet valt att utgå från liknande bestämmelser i förordningar om inrättande av andra gemenskapsorgan t.ex. Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA).

Rådets gemensamma ståndpunkt sammanfaller när det gäller många aspekter delvis eller i sak med de ändringar som godkändes i första behandling av Europaparlamentet, t.ex. ändringarna 9, 22, 32 och 36. Vad gäller ändringarna 2, 5, 14 och 35 vilka berör sammansättningen av arbetsgrupperna och styrelsen tillåter rådets gemensamma ståndpunkt nu att arbetsgrupperna består av företrädare både för järnvägssektorn och berörda användare (artikel 3). På samma sätt har sammansättningen av styrelsen förändrats. Sammansättningen av den sistnämnda har särskilt ändrats genom ett tillägg av en företrädare för varje medlemsstat (artikel 26).

Vad gäller besök till medlemsstaterna av företrädare för byrån anser rådet att dess artikel 33 i stort sett motsvarar parlamentets ändring 37.

När det gäller frågan om den språkordning som skall gälla för byrån föreskrivs det nu i artikel 35 i den gemensamma ståndpunkten att styrelsen skall besluta om denna ordning. Rådet ansåg att denna instans är bäst lämpad att fatta detta beslut, genom att väga alla berörda faktorer, bl.a. kostnadseffektiviteten, mot varandra. Rådet kunde därför inte godta ändring 38 som enligt dess åsikt skulle utgöra en alltför stor börda med tanke på byråns arbetsuppgifter och gå emot de budgetära begränsningar som gäller för gemenskapens budget i allmänhet och också med hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till unionen från och med den 1 maj 2004.

d) Europaparlamentets och rådet direktiv om ändring av direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar

Inom ramen för den övergripande överenskommelsen om rådets gemensamma ståndpunkt var räckvidden och tidsplanen för marknadstillträde helt naturligt viktiga delar av rådets övergripande politiska kompromiss. Rådet kunde därför inte godta ändringarna 2 och 4 vars syfte är att avsevärt bredda direktivets räckvidd genom att införliva persontransport med järnväg.

Bestämmelserna om marknadstillträde i rådets gemensamma ståndpunkt kan sammanfattas enligt följande:

- Järnvägsföretag skall senast före den 1 januari 2006 på lika villkor beviljas tillträde till hela järnvägsnätet för att utföra internationella godstransporter.

- Senast före den 1 januari 2008 skall järnvägsföretag på lika villkor beviljas tillträde till alla medlemsstaters infrastruktur för att utföra alla typer av godstransporter.

Kommissionen skall dessutom före den 1 januari 2007 lämna en rapport om genomförandet av direktivet om marknadstillträde. Det kan även noteras att kommissionen har lagt fram ett uttalande om sin avsikt att före slutet av 2003 för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag om införande av ett europeiskt körkort för tågförare.

Med tanke på ovannämnda bestämmelser om marknadstillträde samt beträffande tidpunkt för ikraftträdande har rådet för tydlighetens skull hänvisat till särskilda tidpunkter snarare än att göra denna tidpunkt avhängig av tidpunkten för det slutliga offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning enligt det tidigare förslaget och har därför godtagit ändring 11. Rådet anser att denna presentation är en tydlig signal till alla berörda aktörer. Rådet har dessutom enats om det huvudsakliga innehållet i ändringarna 1, 5, 7 och 9 vars syfte är att bibehålla hänvisningarna till det transeuropeiska järnvägsnätet för godstransporter (TERFN). Ändringarna 7 och 9 godtogs fullt ut medan de andra ändringarna beaktades till stora delar (se artikel 1.2).

(1) Detta uttalande gäller alla gemensamma ståndpunkter om de tre direktiv och den förordning som ingår i det "andra järnvägspaketet".

(2) Kommissionen lade fram sina förslag den 25 januari 2002.

- Säkerhet: EGT C 126 E, 28.5.2002, s. 332.

- Driftskompatibilitet: EGT C 126 E, 28.5.2002, s. 312.

- Europeiska järnvägsbyrån: EGT C 126 E, 28.5.2002, s. 323.

- Utvecklandet av gemenskapens järnvägar: EGT C 291 E, 26.11.2002, s. 1.

(3) Detta paket innehåller även Rekommendation till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att föra förhandlingar om villkoren för gemenskapens anslutning till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999 (dok. 5726/02 TRANS 20).

(4) Ännu inte offentliggjort i Officiella tidningen.

(5) EUT C 61, 14.3.2003, s. 131.

(6) EUT C 66, 19.3.2003, s. 5.

(7) Denna politiska överenskommelse gäller paketet i sin helhet och omfattar således även antagandet av det rådsbeslut som avses i fotnot 3.

Top